ترتيبات ثبت اطلاعات در سامانه تأمين ارز و دريافت كد رهگيري بانكي جهت انجام فرايند ترخيص كالا (پیوست شماره 3 مقررات ارزی 1401 )

ترتيبات ثبت اطلاعات در سامانه تأمين ارز و دريافت كد رهگيري بانكي جهت انجام فرايند ترخيص كالا (پیوست شماره 3 مقررات ارزی 1401 ) در مواردي كه تأمين ارز از محل صادرات ديگران يا تهاتر صورت مي پذيرد، آن مؤسسه اعتباري موظف است متعاقب درج شماره شباي حساب صادركننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله […]