ضوابط و قوانین و رویه واردات کالا و تعرفه واردات و ترخیص کالا

در این بخش از سایت اطلاعات و مطالب کاربردی در خصوص آخرین ضوابط و مقررات و بخش نامه ها و دستوالعملهای مرتبط با واردات کالا، ممنوعیت واردات، گروه های کالایی، مجوزهای مورد نیاز برای ورود و ترخیص کالا، تامین ارز و رفع تعهد ارزی ارائه شده است. حجم واردات کالا، کشورهای مبدا کالاهای وارداتی و انواع کالاهای وارداتی در این بخش تحلیل شده است.