مقالات صادرات

مقالات واردات

معرفی شرکت های مدیریت صادرات

شرکت مدیریت صادرات

در چند دهه گذشته ما شاهد توسعه تکنولوژی و تغییر رویکرد مصرف کنندگان در دنیا بوده ایم این موضوع در کنار رشد بی سابقه رقبای داخلی و خارجی و افزایش تنوع و انتخاب پذیری مصرف کنندگان موجب پیچیده شدن فرآیند بازاریابی و برندینگ در عرصه بین المللی شده است تا جای که تولیدکنندگان به صورت مستقل و جامع امکان حضور مستمر و موفق را در بازارهای جهانی بدون کمک گرفتن از شرکتهای متخصص بازاریابی بین المللی ندارند. این مسئله باعث شده که در کنار شرکت های مدیریت تجارت ( ETC ) که به عنوان یک تاجر و خرید با تولیدکنندگان وارد معامله می شوند و صرفا به فکر سودآوری خود هستند شرکت های مدیریت صادرات یا به اصطلاح EMC را پدیدار نماید.

انواع روش های صادرات 

به صورت کلی صادرات به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم می شود. هنگامی که خودتان به صورت مستقیم در فرایند صادرات و گرفتن مجوز ها، مسائل حقوقی، بازاریابی و… همه را شما  درگیر می شوید به این روش صادرات مستقیم می گویند.

اما در روش غیر مستقیم شرکت‌هایی  هستند که همه این کارها را انجام می‌دهند و ریسک و زحمت صادرات را برای شما به حداقل می رسانند . ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات به عنوان واسطه های صادراتی در جهت توانمندسازی و کمک به تولیدکنندگان برای حضور موفق مستمر و سودآور در بازارهای جهانی و افزایش میزان صادرات آنها تشکیل می شوند.  این شرکتها معمولا به صورت کشور محور و یا موضوع محور در تعداد خاصی از کشورها بنا به نیاز و شرایط بازار با تولیدکنندگان بخصوص تولیدکنندگان کوچک و متوسط که امکان راه اندازی وسیع بخش بازاریابی بین المللی را ندارد وارد همکاری می شوند.

ﺷﺮﮐﺖ های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات طبق یک ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ با تولیدکنندگان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزارﻫﺎی یک یا چند کشور بنا به توافق به عهده می گیرند.

یکی از ویژگیهای شرکتهای مدیریت صادرات و تفاوت اصلی آنها با شرکت های تجاری ﺗﻌﻬﺪ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و همچنین اتقاء ارزشهایی غیر بازاریابی و فروش  است. بخش های اصلی ماموریت شرکتهای مدیریت صادرات به شرح زیر می باشد:

 1. بازارشناسی
 2. بازارسنجی
 3. بازارسازی
 4. بازاریابی
 5. بازارگردانی

اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات:

شرکت مدیریت صادرات بعنوان یک نمایندگی و با نام خود تولید کننده به عنوان یکی از دپارتمان های آن اقدام به بازاریابی در کشور هدف می نمایند. در این حالت تمامی فرایندهای صادرات به نام تولید کننده انجام می شود و وی ریسک عدم پرداخت پول می پذیرد و قیمت گذاری و شرایط پرداخت را تولید کننده تعیین و به شرکت مدیریت صادرات ابلاغ می نماید .

ﺷﺮﮐت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات به عنوان یک توزیع کننده انحصاری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎری ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و با توجه به  ﺗﺴﻠﻂ  ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ  ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد رﯾﺴﮏ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

نکات مهم در خصوص شرکتهای مدیریت صادرات :

 1. شرکتهای مدیریت صادرات معمولا دارای شبکه های ارتباطی و بازاریابی و همچنین شبکه های فروش و توزیع در کشورهای هدف می باشند.
 2. شرکتهای مدیریت صادرات معمولا روی گروهی خاصی از محصولات بسیار توانمند هستند و امکان جامعیت در تمامی گروه محصولات و خدمات بسیار محتمل است.
 3.  ﻗﺮارداد شرکتهای مدیریت صادرات معمولا بین ۱ تا ۳ سال می باشد.
 4. شرکتهای مدیریت صادرات با چند روش روابط مالی با طرف های خود دارند:
 • صرفا پرداخت حق عضویت
 • اخذ هزینه در قبال پروژه های بازاریابی خاص ( اعزام یا پذیرش هیات تجاری – برگزاری نمایشگاه و … )
 • صرفا اخذ کمیسیون از فروش محصولات ( این نوع از پرداخت معمولا در قبال کالاهای خاص یا شرایط خاص انجام می گردد )
 • دریافت حق عضویت همزمان با اخذ کمیسیون از فروش

ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات به شرح زیر می باشد:

–  تحقیقات امکان سنجی – بازارشناسی و تحقیقات بازار در کشورهای هدف
– تدوین طرح بازاریابی و تعیین ویژگیهای کمی یا کیفی محصولات جهت ورود به بازارهدف ( فرمولاسیون – بسته بندی و … )
– ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ شبکه های توزیع و برقراری ارتباط موثر با آنها
– پیگیری اخذ مجوزات قانونی مورد نیاز جهت فعالیت در کشور هدف ( حقوقی – استانداردها و .. )
– ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت بازاریابی و برندینگ محصولات در کشور هدف
– ایجاد برنامه های بازاریابی ( مشوق ها – کمپین ها و ارایه خدمات پس از فروش و خدمات نصب و …. )
– پیگیری اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز جهت صادرات موفق به کشور هدف
– شناسایی دقیق هزینه های صادرات به کشور هدف ( حمل و نقل – ترخیص و … )
– اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری بر مبنا تقاضا و حضور رقبا در بازار
–  انجام امور انبارداری و حمل و نقل
– ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮداخت ها و ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ

شرایط اخذ موافقت اولیه مجوز شرکت مدیریت صادرات

اخذ مجوز مدیریت صادرات صرفا برای اشخاص حقوقی که شرکت ثبت شده فعال دارند امکان پذیر می باشد. دقت نمایید شما می بایست در موضوع شرکت خود ملاحظاتی را جهت اخذ مجوز مدیریت صادرات رعایت نمایید.

چه کسی باید از شرکت مشاور صادرات EMC استفاده کند؟

تمام تولید کنندگان بدون تجربه صادرات بایستی از شرکت های مشاور صادرات EMC کمک بگیرد. حتی صادرکنندگان سطح بالا ممکن است برای دستیابی به بازارهای خارجی خاص جهت صادرات محصولات منتخب خود از شرکت های EMC استفاده نمایند. شرکت هایی که به دنبال بازارهای جدید برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود هستند باید از EMC استفاده کنند.

قیمت گذاری کالا های صادراتی :

ارائه پیشنهاد قیمت کامل و دقیق، انتخاب شرایط فروش و انتخاب روش پرداخت، چهار جز اساسی در سودآوری فروش کالای صاداراتی هستند. از میان این چهار جز  استراتژی قیمت گذاری کالاهای صادراتی می ­تواند چالش ­برانگیزترین مورد باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت گذاری کالا ها به بخش « قیمت گذاری کالا های صادراتی » سایت، مراجعه نمایید.

ویژگی­ های شـرکت مـدیریت صـادرات

در نتیجه مطالعات و بحث هایی که با تولیدکنندگان و شرکت های مدیریت صادرات به این نتیجه رسیده اند که برای ارزیابی یک شرکت مدیریت صادرات و ایجاد روابط کاری موفق بین طرفین، باید این مشخصه ها را در مورد شرکت مدیریت صادرات در نظر داشته باشند:

 • دانش فنی و محصولی ( Product & technical knowledge ) – اطلاعات از صنعت و محصولات تولیدکنندگان:

اینکه شرکت مدیریت صادرات از صنعت و محصولات تولیدکنندگان اطلاعات کافی داشته باشد اهمیت فوق العاده ای دارد. بحث تخصص آن ها زمانی اهمیت پیدا می کند که محصول پیچیدگی فنی زیادی داشته باشد یا خدمات حمایتی خاصی را نیاز داشته باشد.

 • داشتن اطلاعات خاص هر کشور شامل فرهنگ، بازار، صنعت و …:

یکی از مهم ترین تخصص هایی که شرکت مدیریت صادرات باید داشته باشند این تخصص است و هر کدام باید از یک محدوده ای از جهان و چند کشور خاص اطلاعات کلان داشته باشند.

 • ارائه اطلاعات در مورد تعداد محصولات و گروه های مشتریانی که با آنان کار می کنند
 • تخصص در امور حمل و نقل ، تهیه اسناد و اعتبارات:

تولیدکنندگان باید از تخصص شرکت های مدیریت صادرات در تهیه اسناد صادراتی، اظهارنامه ها، شرایط و اصطلاحات حمل و نقل و بسته بندی ، قوانین و مقررات صادرات و واردات و مدیریت امور مالی اطمینان داشته باشند.

 • اطلاع رسانی جامع در نشریات:

شرکت های مدیریت صادرات باید در نشریات مختلف در مورد آدرس، فعالیت ها و … اطلاع رسانی کنند.

 • ارتباط با نهادها و موسسات دولتی:

برای انجام یک کسب و کار سودمند به جای اینکه به مطالب چاپ شده مراجعه شود، بهتر است که شرکت مدیریت صادرات با نهادها و موسسات دولتی مرتبط، رابطه داشته باشند. از جمله مهم ترین این نهادها می توان به این موارد اشاره نمود: وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی ، صندوق ضمانت صادرات، گمرک، بانک توسعه صادرات .

مزایای شـرکت مـدیریت صـادرات

 • کشف و توسعه سریع بازارهای صادراتی جدید
 • انجام سریع صادرات و تسهیل در امور صادرات
 • صرفه جویی در میزان هزینه و کاهش ریسک صارداتی
 • صرفه جویی در زمان

معایب شـرکت مـدیریت صـادرات

 • تولیدکننده بسته به نوع همکاری ممکن است که نتواند کنترل دقیقی از نظر نحوه ی بازاریابی محصول و سایر موارد داشته باشد. از این رو اغلب تمایل دارند که از نزدیک در جریان فعالیت های شرکت مدیریت صادرات قرار بگیرند.
 • به خاطر پرداخت مبالغی تخفیف و حق العمل، حاشیه سود تولیدکننده کمتر می شود که البته ممکن است از طرفی هم از مزیت صرفه مقیاس بهره مند شوند.
 • استفاده از واسطه صادراتی ممکن است باعث افزایش قیمت نهایی محصولات شود که این، موقعیت رقابتی محصول را به خطر می اندازد.

گام های اولیه جهت اخذ مجوز شرکت مدیریت صادرات:

 1. دریافت نامه از سوی سازمان توسعه تجارت به شرکت مدیریت صادرات مبنی بر موافقت اولیه
 2. ارزیابی  عملکرد شرکت در طی ۲ سال به طور مستمر که در  محقق شدن شرایط اعلام شده رتبه بندی شرکتهای مدیریت صادرات، یکی از رتبه های ۱، ۲ ، ۳ به شرکت اعطا می گردد.
 3. تکمیل و ارائه فرم شناسنامه شرکتهای مدیریت صادرات  به همراه مدارک مربوطه به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان جهت بررسی.

نکات مهم در خصوص مجوز شرکت مدیریت صادرات:

 1. رتبه ۳ پایین ترین رتبه شرکت مدیریت صادرات می باشد.
 2. شرکتهای بازرگانی که بصورت مستقیم نسبت به خرید و فروش محصولات اقدام می کنند مصداق شرکت مدیریت صادرات نبوده و امکان دریافت مجوز ندارند.
 3. مدت زمان اعتبار رتبه های اخذ شده یکسال است و برای تمدید می بایست  گزارش عملکرد ارایه گردد.
 4.  اخذ رتبه بالاتر منوط به بررسی در یک کمیته استانی و تنظیم صورتجلسه در سازمان توسعه تجارت می باشد.
 5. همچنین این امکان وجود دارد در صورتی که روند رشد منفی صادرات باشد و یا عملکرد درستی وجود نداشته باشد شرکت به رتبه پایین تر تنزل یابد.
 6. بازار هدفی جدید محسوب می شود که میزان صادرات به آن بازار حداقل ۲۵ درصد از حداقل ارزش صادرات تعیین شده در هر رتبه باشد.
شرایط احراز رتبه ۱ مدیریت صادرات
شرایط احراز رتبه ۲ مدیریت صادرات
شرایط احراز رتبه ۳ مدیریت صادرات

نمونه موضوع پیشنهادی جهت درج در اساسنامه شرکت مدیریت صادرات

موضوع فعالیت پیشنهادی جهت درج در اساسنامه شرکت مدیریت صادرات ارائه کلیه خدمات صادراتی اعم از انجام تحقیقات بازاریابی، شناسایی کانال های توزیع در بازارهای صادراتی ، ایجاد و مدیریت شبکه های توزیع در بازارهای صادراتی، ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان، تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز صادرات، هماهنگی و یا ارائه خدمات حمل و نقل، اخذ ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی، پیگیری امور گمرگی، ارائه خدمات انبارداری در بازارهای صادراتی، مشاوره و اطلاع رسانی در زمینه قراداهای تجاری، مناقصات، سرمایه گذاری بین المللی ، شرکت مستقیم یا با واسطه در مناقصات بین المللی برای صدور کالا و خدمات شرکت های ایرانی

و همچنین اخذ نمایندگی از واحدهای تولیدی و شرکتهای فنی و مهندسی جهت صادرات، تامین مواد اولیه و یا ماشین آلات مورد نیاز شرکتهای تولیدی و خدماتی، ارائه خدمات بسته بندی صادراتی ، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، اخذ تسهیالت از بانک های داخل و خارج ازکشور در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری و قبول سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه فعالیت های صادراتی ، برگزاری و یا شرکت در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور ، پذیرش و اعزام هیات های تجاری و بازرگانی پس از اخذ مجوز از سازمان های ذیربط

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
1.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رفع اثر ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ابلاغ دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع رفع اثر ممنوعیت صادرات انواع روغن...
تاریخ انتشار : 8 ساعت قبل
الزام استفاده بارنامه‌های دریافتی از سامانه بارفرابران در تعیین منشا ارز برای محموله‌های با گمرک ورودی سرخس ✅ به اطلاع...
تاریخ انتشار : 8 ساعت قبل
رفع تعهد ارزی محصولات دانش‌بنیان برداشته شد به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت رفع تعهد ارزی محصولات.دانش‌بنیان برداشته شد....
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
مجاز شدن صادرات هگزان توسط شرکت شیمیایی فرشید شهرضا مطابق با تصریح نامه های مذکور صادرات هگزان با کد تعرفه...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا در ثبت سفارش واردات ۶۸ ردیف تعرفه 📣 قابل توجه بازرگانان محترم سامانه جامع تجارت؛ ⏪...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
ثبت درخواست گواهی بازرسی (IC) در سامانه جامع تجارتسامانه جامع تجارت:🔹از این پس ثبت درخواست‌های اخذ گواهی بازرسی (IC) بایستی...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما