مقالات صادرات

مقالات واردات

مقررات بهداشتی و قرنطینه ای

مقررات بهداشتی بین المللی  ( International Health Regulations )

.مقررات بهداشتی بین المللی  ( International Health Regulations )

 

مقررات بهداشتی. بین المللی، به عنوان. وسیله ای برای کاهش. خطر انتقال. بیماری ها از طریق. مبادی مرزی. هوایی، زمینی. و دریایی طراحی. شده است. و ابزار حقوقی بین. المللی است که ۱۹۴ کشور. جهان از جمله. کشورهای عضو .سازمان جهانی. بهداشت متعهد. اجرای آن هستند. هدف از این مقررات کمک به جامعه بین المللی در ارتباط با پیشگیری و پاسخ به خطرات حاد بهداشت عمومی است که دارای پتانسیل گسترش از طریق مرزها و تهدید مردم سراسر جهان می باشد.

در دنیای کنونی بیماری های واگیر از طریق مسافرت و تجارت بین المللی می توانند گسترش یابند. بحران سلامت در یک کشور می تواند معیشت و اقتصاد را در بسیاری از نقاط جهان تحت تاثیر قرار دهد. بحران می تواند ناشی از یک عفونت در حال ظهور مانند سندرم حاد تنفسی (سارس)، همه گیری آنفلوانزای انسانی، همچنین سایر فوریت های بهداشت عمومی از جمله نشت مواد شیمیایی و تشعشعات هسته ای باشد.

هدف از این مقررات اطمینان از سلامت عمومی از طریق پیشگیری از گسترش بیماری با حداقل مزاحمت در مسافرت و تجارت بین المللی است.

مقررات بین‌المللی بهداشتی مقابله با بیماری‌ها از سال ۱۹۶۹ در ایران وجود داشته است، اما مقررات جدید بهداشتی در سال ۲۰۰۵ بازنگری و به همه کشورهای جهان اعلام شد که ایران نیز از معدود کشورهایی است که در تهیه این مقررات بین‌المللی نقش داشته است.

قرنطینه بهداشتی

براساس این موافقتنامه بین المللی همه کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی می بایست تا سال ۲۰۱۲ از نظر امکانات نیروی انسانی، ظرفیت‌ آزمایشگاهی و ظرفیت‌ پاسخ‌دهی به میزان استاندارد تعریف‌شده از سوی سازمان جهانی بهداشت می رسیدند.

بیماری‌های با اهمیت بین‌المللی که از مرز کشورها عبور می‌کنند و در سطح وسیع گسترش می‌یابند، بیماری‌های عفونی و واگیردار و یا بیماری‌هایی ناشی از نشت مواد شیمیایی هستند. به منظور آمادگی کامل برای مقابله با این بیماری‌ها، از سال ۲۰۰۷ مقررات جدید بهداشتی در کشورهای جهان تدوین شد.

منظور از آمادگی کامل کشورها برای مقابله با بیماری‌های دارای خطر انتشار بین‌المللی این است که بیماری به موقع شناسایی، تشخیص و درمان و درباره آن به دیگر کشورهای جهان اطلاع رسانی شود.

مقررات جدید بهداشتی توصیه کرده است که در همه کشورها برای اجرای مقررات بین‌المللی بهداشتی، نظام‌هایی مبتنی بر تربیت نیرو تعریف و تامین آزمایشگاه‌های ویژه تشخیص بیماری‌های بین‌المللی تشکیل شود.

ظرفیت‌های کلیدی و عمومی و دانشگاهی مانند پاسخ بهداشتی به‌هنگام، تقویت آمادگی برخورد با رویدادهای خطرناک و اطلاع‌رسانی به شهروندان در مورد خطرات بهداشتی، باید تقویت شوند.

وجود منابع انسانی و تیم‌های واکنش و ارزیابی سریع در شهرستان‌ها ضروری است. همچنین نیازمند آزمایشگاه‌های مرجع بهداشتی با توان تشخیص سریع بیماری‌های بین‌المللی در مناطق مرزی هستیم.

موادغذایی، آرایشی و بهداشتی از عوامل انتقال بیماری‌ها هستند و ورود و خروج آن‌ها از مرزهای کشور باید کنترل شود. موادغذایی باید برای ورود و خروج از مرز کشور از فیلترهای استاندارد عبور کند که برای تحقق این امر نیازمند ایجاد آزمایشگاه‌های موادغذایی در مناطق مرزی هستیم.

اقدامات مراقبتی. و هشدار و .پاسخ‌دهی سریع .در حوادث. از دیگر موارد. پیش‌بینی. شده در مقررات. بین‌المللی مبارزه با بیماری‌ها است. پیش‌بینی بیماری‌ها از موارد موجود در نظام مراقبت جهانی است که خوزستان تاکنون در این مورد موفق بوده است.

 

مقررات بین المللی بهداشت (IHR)

در واقع اهرمی است که برای ایجاد نظام مراقبت مرزی پویا به کار می رود. این روش با ایجاد یک سیستم مراقبت مرزی پویا ، قابلیت آشکار سازی بیماری های خطرناک (مشمول مراقبت بهداشتی) و هشدار (گزارش دهی) سریع را به وجود می آورد.

اجرای این قوانین به افزایش امنیت ملی، منطقه ای و جهانی بهداشت کمک می کند. مهم ترین نقطه عطف اجرای این مقررات ارزیابی هر کشور از نظارت و ظرفیت پاسخ خود در موارد مهم و نیز توسعه و اجرای برنامه برای هرچه بهتر عملی شدن اهداف بهداشتی تا سال ۲۰۱۲ می باشد.

 

ﻫﺪف و ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻘﺮرات

ﻫﺪف و ﮔﺴﺘﺮه اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :” ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪه و از ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻲ ﻣﻮرد در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد”.

اهمیت مراقبت بهداشتی مرزی

جهت مقابله با ورود و خروج بیماری های مشمول مراقبت (کلاس A,B,C ) وجود یک نظام مراقبت بهداشتی کارآمد در مرزهای بین المللی ضروری است. مقررات بهداشتی بین المللی (IHR) مجموعه قوانین و مقرراتی است که متضمن عملکرد نظام مراقبت بهداشتی مرزی (Border Surveillance) توسط کشورها بوده و از جانب سازمان جهانی بهداشت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مقررات بین المللی. بهداشتی مقابله. با بیماری ها .از سال ۱۹۶۹ در ایران. وجود داشته. است، اما مقررات. جدید بهداشتی. در سال ۲۰۰۵ بازنگری. و به همه .کشورهای.جهان اعلام شد. که ایران نیز .از معدود کشورهایی .است که .در تهیه این مقررات .بین المللی نقش. داشته است و اکثر. کشورها از جمله .کشورما اجرای آن را از .ابتدای متعهد. و متقبل شده .است.

از نظر امکانات .نیروی انسانی، ظرفیت. آزمایشگاهی و ظرفیت. پاسخ دهی به میزان. استاندارد تعریف. شده .از سوی سازمان. جهانی بهداشت، وجود .اتاق ایزوله تنفسمی. با فشار منفی. و با بهره گیری از فلیتر..هپا استاندارد، ایجاد. آزمایشگاه های. موادغذایی در مناطق. مرزی،  اقدامات. مراقبتی و هشدار. و پاسخ دهی. سریع در حوادث، آمادگی. کامل کشورها برای. مقابله .با بیماری های .دارای خطر انتشار. بین المللی – بیماری .به موقع. شناسایی، تشخیص. و درمان و درباره .آن به دیگر کشورهای جهان. اطلاع رسانی شود.

وضعیت اجتماعی-اقتصادی مناطق مرزی کشورهای همسایه و تامین نیازهای ایران و سایر کشورهای آسیای میانه باعث گسترش تبادلات مرزی گردیده که در بطن خود مخاطرات عدیده ای را می تواند در وهله اول متوجه سلامتی مردم استان نماید.

مرزهای دریایی- هوایی- زمینی اعم از ریلی و جاده ای در اقصی نقاط ایران به اشکال مختلف استقرار دارند.

این مرزها جهت ارتباط با کشورهای همجوار و سایر نقاط دنیا بر حسب اهمیت پنج گروه تقسیم می گردند
 • پایانه های مرزی بین المللی که از چهار گروه : ممتاز، درجه ۱، درجه ۲، درجه ۳ تشکیل گردیده اند
 • بازارچه مستقر در جنب پایانه های مرزی بین المللی
 • مناطق آزاد اعم از بنادر (چابهار)- جزایر (قشم- کیش) منطقه آزاد تجاری جلفا، ماکو و آبادان

که این مناطق خود می توانند دارای پایانه های دریایی و هوایی بوده که این پایانه ها با کشورهای همجوار ارتباط داشته و در جابجایی بار و مسافر فعال باشند.

وظایف نظام مراقبت بهداشتی مرزی در IHR

اهداف کلی

 • هدف کلی مراقبت بهداشتی مرزی، حصول اطمینان از سلامت مسافرین وارده به کشور، به منظور جلوگیری از تماس، قبل از حصول اطمینان با هموطنان
 • هدف قانون. سلامت بین الملل؛ پیشگیری، محافظت، کنترل و فراهم. نمودن پاسخ بهداشتی عمومی. در قبال گسترش بین المللی. بیماری هاست .به طریقی که متناسب و محدود. به خطر بهداشت عمومی باشد. و از تداخل بی مورد. با رفت و آمد و تجارت .بین المللی پرهیز. گردد.

سایر اهداف

 • کاهش مرگ و میر، ابتلا و عوارض ابتلا به بیماری های واگیر منتقله از اتباع خارجی
 • کاهش هزینه های مداخلات مراقبتی، پیشگیری و درمانی ناشی از ابتلا به بیماری های واگیر
 • جلوگیری از طغیان بیماری های واگیر وارده در داخل مرزها
 • تامین، حفظ و ارتقا سلامت افراد جامعه و رضایت مندی آنان از طریق کنترل و مراقبت بیماری های واگیر در پایانه های مرزی
 • افزایش سطح آگاهی و دانش مسافرین به خارج از کشور
 • اجرای قانون سلامت بین الملل (International Health Regulation) در پایانه های مرزی
 • اجرای خدمات بهداشت محیطی

اصول قانون سلامت بین الملل

 • اجرا.ی این قانون باید با رعایت کامل شان، حقوق انسانی و آزادی های اساسی اشخاص باشد
 • اجر.ای این قانون باید توسط منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه سازمان جهانی بهداشت هدایت شود
 • اجر..ای این قانون باید با هدف کاربرد جهانی آن برای محافظت همه مردم دنیا در برابر گسترش بین المللی بیماری ها هدایت شود
 • کشورها منطبق با منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، حق حاکمیت برای قانون گذاری و اجرای آن در حین انجام سیاست های بهداشتی خود را دارند بر این اساس آن ها بایستی از اهداف این مقررات حمایت نمایند

اهداف اختصاصی

 • تهیه دستورالعمل جامع که قادر باشد در پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی سه جزء اصلی فعالیت های نیروهای مستقر را هدایت نماید
 • ایجاد تعهد سیاسی در مسئولین رده بالای کشور در مورد اهمیت کنترل مبادی ورودی و خروجی کشور در پایانه و مراقبت اتباع خارجی و حمایت از اجرای نظام مراقبتی آن
 • تکمیل پوشش نظام مراقبت از اتباع خارجی از طریق ایجاد، راه اندازی و فعال سازی پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی در مبادی ورودی و خروجی کشور
 • تربیت، آموزش و بازآموزی نیروهای انسانی درگیر برنامه، اعم از بهداشتی و اداری و افزایش آگاهی آن ها در ارتباط با مراقبت بهداشتی مرزی و آموزش مسافرین به خارج از کشور و جلب مشارکت آن ها در اجرای برنامه قانون سلامت.بین الملل 
 • بهینه سازی و تجهیز پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی به مواد، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز با استفاده از چک لیست کشوری
 • حمایت از انجام تحقیقات کاربردی در زمینه بیماری های نوپدید، بازپدید و کلیه بیماری های شامل اقدامات قرنطینه ای در پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی مانند ایجاد پایگاه های دیده وری ایدز، آنفولانزا و …
 • تعیین موارد نیازمند مداخلات پیشگیرانه در مسافرین خارج از کشور و اتباع خارجی
 • کاهش میزان عوارض ناشی از ابتلا به بیماری های واگیردار
 • کاهش مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری های واگیردار
 • شناسایی به موقع Out break ، تعیین علل آن و اجرای اقدامات کنترلی مناسب
 • شناسایی به موقع موارد.آلوده جهت اقدامات بعد از مواجهه
 • تدوین سیستم گزارش دهی دقیق، مستمر و پویا
 • پایش روند بروز و عوامل خطر بیماری های واگیردار
 • شناسایی منبع آلودگی و نحوه انتقال با انجام تحقیقات اپیدمیولوژیک
 • مدیر.یت بیماری و ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی به منظور ساماندهی وضعیت به منظور ساماندهی وضعیت پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی
 • مد.یریت و ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی به منظور ساماندهی اجرای قانون سلامت بین الملل در پایانه های مرزی
 • مدیر.یت و ایجاد هماهنگی اجرای خدمات بهداشت محیطی حوزه استحفاضی ناحیه مرزی به شعاع ۴۰۰ متر
 • مد.یریت و ایجاد خدمات آزمایشگاهی جهت تهیه نمونه های آزمایشگاهی

تعهد کشورها در برابر قانون سلامت بین الملل

 • عضو وقایع تحت حاکمیت خود را بر اساس ابزار تصمیم گیری مورد ارزیابی قرار می دهد
 • هر کشور عضو باید با سریع ترین و موثرترین شیوه ارتباطی موجود به وسیله فوکال پوینت ملی (IHR) یک رخداد بهداشتی با تهدید بین المللی را به WHO هشدار دهد
 • کشور عضو باید. در عرض ۲۴ ساعت. از ارزشیابی اطلاعات بهداشت. عمومی، همه وقایعی را که ممکن است. یک اورژانس بهداشت. عمومی با ابعاد. بین المللی باشد. و همچنین اقدامات. بهداشتی اجرا شده. در پاس به این وقایع. را بیان نماید
 • یک کشور .عضو، به دنبال یک اخطار، باید ارتباط .خود را با WHO ادامه داده و اطلاعات. بهداشت عمومی. دقیق، کامل و به. موقع مربوط به واقعه هشدار. داده شده را ارائه نماید
 • یک کشور عضو، به دنبال یک. اخطار، باید گزارش. مشکلات مواجه شده. و نیازهای پشتیبانی .برای پاسخ به اورژانس .احتمالی بهداشت عمومی .با توجه بین المللی را ارائه. نماید
 • کشورهای .عضو باید، تا آنجائیکه قابل. اجرا باشد، در عرض ۲۴ ساعت. از دریافت شواهد. خطر بهداشت عمومی. که در خارج آن کشور. تعیین شده و ممکن است بیماری. گسترش بین المللی. از طریق صادرات. یا واردات یابد WHO را از (موارد انسانی، ناقلینی که. عفونت یا آلودگی را حمل .می کنند، اشیایی که آلوده هستند ) آگاه. نمایند

کارکنان پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی موظفند در صورت ظن به موارد بالا، مراتب را سریعا به سطوح بالاتر اطلاع دهند.

اهمیت وظایف (  IHR )

 • تأمین دسترسی به خدمات پزشکی متناسب، شامل امکانات تشخیصی مستقر در مبادی ورودی برای ارزیابی سریع و مراقبت از مسافرین بیمار و پرسنل
 • تامین تجهیزات و مکان های مناسب جهت بررسی مسافران ورودی
 • فراهم نمودن دستیابی به تجهیزات و کارکنان ماهر برای انتقال مسافرین به یک مرکز پزشکی متناسب
 • تأمین کارکنان. دوره دیده برای بازرسی. وسایل ترابری و تأمین .بهداشت محیط مناسب. و محیط زیست سالم .برای مسافرانی که از .تسهیلات مبادی .ورودی استفاده می کنند. از جمله آب آشامیدنی .سالم، امکانات غذاخوری و رستوران، مکان خواب، دستشویی بهداشتی. عمومی، خدمات متناسب دفع .زباله های جامد و فاضلاب
 • فراهم سازی یک. برنامه آموزشی متناسب. و پرسنل آموزش دیده .برای کنترل ناقلین .و مخازن بیماری. در مجاورت مبدأ ورودی .مرزی دریایی، زمینی .و هوایی
اورژانس بهداشت. عمومی با توجه. به نگرانی بین المللی .به عنوان یک رویداد. غیر عادی به صورت .ذیل تعریف شده .است

اورژانس بهداشت عمومی. باعث ایجاد خطر در مورد گسترش بیماری به صورت بین المللی شده و بالقوه نیازمند یک پاسخ بین المللی هماهنگ می باشد. مهم ترین بخش برای گزارش PHEIC (Public Health Emergency of International Concern )، مبادی ورودی منتخب می باشند که پیشگیری های روتین و ابزارهای کنترلی و پاسخ به رویدادها را به عهده دارند.

کشورهای عضو از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۵ به مدت ۲ سال وقت داشتند تا وضعیت خود را بررسی نمایند و برنامه خود را برای اجرای ظرفیتهای کلیدی آماده نمایند و بمدت ۵ سال از تاریخ فوق برای کاربردی نمودن برنامه های آماده شده بر اساس پروتکل مصوب وقت دارند .

انجام وظیفه در مرزها و اجرای مقررات مربوط به مراقبت های بهداشتی مرزی باید توسط کارکنانی صورت پذیرد که از دانش کافی برخوردار باشند تا بتوانند به عنوان اولین فردی که در مبادی مرزی با موارد مشکوک مواجه می گردد، قادر به تشخیص سندرم های مرتبط باشند.

در این زمینه مقامات صلاحیتدار در تمامی.مبادی ورودی مرزی نیز باید مشخص شده و هنگامی که برای یک خطر بهداشت عمومی دارای اهمیت بین المللی راه حلی مورد نظر باشد، تا آنجایی که قابلیت.اجرا وجود داشته باشد باید هرگونه اطلاعات مربوط به منابع عفونت یا آلودگی شامل ناقلین و مخازن در مبادی ورودی را که ممکن است باعث انتشار بین المللی بیماری ها شوند را به سطوح بالاتر ملی و در نهایت سازمان جهانی بهداشت ارائه دهند.

هر کشور باید لیستی از بنادر و فرودگاه های صلاحیتدار را که ظرفیت های کلیدی را که می توانند اجرا نمایند، تعیین نموده و به سازمان جهانی بهداشت ارائه دهند و هر تغییری که ممکن است در لیست بنادر و فرودگاه های مزبور اتفاق افتد را اطلاع دهند. البته این اطلاعات به سازمان جهانی بهداشت ارسال و از آنجا سریعا در سطح جهانی منتشر خواهد شد.

 

مقررات بهداشتی

 

در ادامه جهت مشاهده و دریافت فایل PDF کتاب مقررات بهداشتی بین المللی وارد لینک زیر شوید

 

کتاب مقررات بهداشتی بین المللی

 

تعریف قرنطینه ( Quarantine )

قرنطینه عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرساز.

به عبارت ساده تر نگهداری جاندار در مدت زمان معین در شرایط خاص و تحت نظارت کنترل جهت حصول اطمینان از سلامت و عدم انتشار آلودگی قبل از ورود به مبدا می باشد. اصل این واژه .از ایتالیایی Quarantina یا Quaranta giorni گرفته شده .است و مربوط به .ونیز سده هفدهم می باشد. و معنای دوره چهل .روزه میدهد. در زبان فارسی قرنطینه. از واژه فرانسوی Quarantaine که از همان. ریشه است، گرفته شده است.

قرنطینه به معنی محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرساز است. قرنطینه به طور معمول در مورد انسان‌ها انجام می‌شود، ولی در پاره‌ای موارد برخی جانوران نیز قرنطینه می‌شوند.

هدف از قرنطینه

امروزه با درک جدیدی. که نسبت به شناخت .راه های انتقال بیماری، عوامل بیماری زا .و پیشرفت طریق .پیشگیری از قرنطینه. به وجود آمده است. مفهوم قرنطینه. وسیع تر و جامع تر. شده است. به طوریکه به عنوان اولین خاکریز و سد دفاعی در برابر عوامل بیماری زا و عفونی تلقی می شود و شامل تمامی اعمالی می گردد که می بایست رعایت شود تا از ورود عامل بیماری زا به منطقه پاک و عاری از آلودگی جلوگیری نماید.

با توجه به متعدد بودن راه های سرایت عوامل عفونی.بیماری زا قرنطینه شامل.مجموعه عوامل و عملکردهایی است که مبادی ورودی نهایی محصولات را از عدم ورود محصول آلوده مطمئن می سازد.و از ورود عوامل عفونی بیماری زا از هر یک از راه های ممکن جلوگیری نماید و سلامت کالاها را در منطقه.تضمین و بیمه نماید.

اهمیت قرنطینه. در محدود کردن. منطقه آلوده و جلوگیری. از سرایت بیماری .به مناطق دیگر است. این امر سبب خواهد شد که در وسعت کمتری با بیماری ها برخورد شود و نیرو، سرمایه و هزینه کمتری مصرف شود. در عوض قدرت، شدت و سرعت بیشتری در برخورد با بیماری ها و کنترل و مهار آن ها اعمال گردد.

امروزه .بر اساس قوانین سازمان .بهداشت جهانی OIE جهت جلوگیری .از انتشار آلودگی در .مسیر جابجایی و .همچنین حصول اطمینان. از خروج به عنوان .مثال، دام آلوده قبل از جایجایی .اقدام به ایجاد قرنطینه پیش از .صادرات نموده است.

به این هدف .که از خروج و انتشار آلودگی .جلوگیری نماید و این .مضاف بر قرنطینه پیش از ورود می باشد. که در این قرنطینه علاوه. بر حصول اطمینان از سلامت .و نتایج آزمایشات و یافته های .قرنطینه پیش از خروج ، از ورود آلودگی .که ممکن است طی .مسیر منتقل شده باشد. نیز حفاظت و سیانت .می نماید.

شرح وظایف دفتر قرنطینه و امور بین الملل

 • انجام کلیه اقدامات لازم جهت پیش گیری از احتمال سرایت و نفوذ بیماری های واگیر به داخل کشور به منظور حفظ سرمایه ها و نهایتا حفظ بهداشت عمومی جامعه
 • بررسی نقاط مرزی کشور ( زمینی، دریائی و هوایی ) راه ها و معابر داخلی به منظور ایجاد و احداث پست های قرنطینه مرزی و داخلی جهت کنترل بهداشتی نقل و انتقال کالا ها
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتی جهت صادرات و واردات کالا با توجه به توصیه های بهداشتی جهانی و آخرین گزارشات و دستاوردهای علمی
 • کسب آخرین اطلاعات علمی از مراکز و مجامع بین المللی و به کارگیری آن ها در جهت واردات کالا
 • صدور گواهی نامه ها و مجوزهای بهداشتی صادرات و واردات و ترانزیت کالا پس از اقدامات قرنطینه ای و کنترل های بهداشتی براساس مقررات مربوط
 • تجهیز و تکمیل پست های قرنطینه و پیگیری های لازم در ارتباط با اجرای مقررات و دستورالعمل های.بهداشتی و قرنطینه ای در سطح کشور
 • مراقبت در اجرای برنامه های کنترل بهداشتی، نقل و انتقالات در داخل کشور از طریق ایجاد پست های قرنطینه ثابت و موقت، طبق برنامه های مصوب سازمان
 • شرکت در جلسات و سمینارهای داخلی و بین المللی در زمینه بیماری های مختلف و نحوه کنترل و پیشگیری از آن ها در سطح کشور و بین الملل و اتخاذ تصمیمات لازم
 • تهیه، تنظیم، تدوین، و تجدید قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل های بهداشتی بین کشورهای همسایه و طرف قرارداد و نظارت بر اجرای دقیق مفاد پروتکل ها و رعایت مقررات مربوط
 • همکاری، تهیه و تدوین و تنظیم و پیگیری پروتکل بهداشتی و فنی تخصصی با کشورهای خارجی با هماهنگی واحدهای فنی ذیربط
 • برگزاری اجلاس ها و سمینارهای بین المللی با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • انجام پیگیری امور کنسولی و پیش بینی تسهیلات و انجام اقدامات لازم به منظور عزیمت مامورین اعزامی سازمان به خارج از کشور شامل اخذ گذرنامه، اخذ ویزا، تهیه بلیط، تهیه ارز و غیره از طریق امور بین الملل وزارت

تصویب نامه در خصوص هزینه خدمات قرنطینه ای

دریافت هزینه خدمات قرنطینه ای با ارز بین المللی از کلیه کشتی هایی که از بنادر خارجی به آب های ایران وارد می شوند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب در تاریخ ( ۱۳۷۹/۷/۲ )

۱ – به منظور انجام خدمات قرنطینه ای در بنادر، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کلیه کشتی هایی که از بنادر خارجی به آب های ایران وارد می‌شوند و در لنگرگاه ها و بنادر ایران توقف می‌نماید، برای هر سفر دریایی از هر کشتی یک بار ‌وجوهی طبق جداول ذیل بر حسب.ظرفیت ناخالص کشتی ها به نام “‌هزینه خدمات قرنطینه ای” با ارز بین‌المللی دریافت می‌شود:

 کشتی های باری و مسافری

کشتی های نفتکش

تا ظرفیت پانصد تن ظرفیت غیر خالص معاف

از ظرفیت .غیر خالص ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن هر فروند معادل ۲۶.۴ دلار

از ظرفیت .غیر خالص ۱۰۰۱ تن تا ۲۵۰۰ تن هر فروند معادل ۳۴.۱ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۲۵۰۱ تن تا ۴۰۰۰ تن هر فروند معادل ۴۱.۸ دلار

از ظرفیت .غیر خالص ۴۰۰۱ تن تا ۵۵۰۰ تن هر فروند معادل ۴۵.۱ دلار

از ظرفیت .غیر خالص ۵۵۰۱ تن تا ۷۰۰۰ تن هر فروند معادل ۴۹.۵ دلار

از .ظرفیت غیر خالص ۷۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن هر فروند معادل ۵۲.۸ دلار

از ظرفیت غیر .خالص ۱۰۰۰۱ تن تا ۲۰۰۰۰ تن هر فروند معادل ۵۷.۲ دلار

از ظرفیت. غیر .خالص ۲۰۰۰۱ تن تا ۳۰۰۰۰ تن هر فروند معادل ۶۰.۵ دلار

از ظرفیت غیر .خالص ۳۰۰۰۱ تن به بالا هر فروند معادل ۶۴.۹‌ دلار

تا ظرفیت غیر خالص ۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۲۶.۴ دلار

از .ظرفیت غیر خالص ۵۰۰۱ تن تا ۱۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۳۱.۹ دلار

از ظرفیت. غیر خالص ۱۵۰۰۱ تن تا ۲۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۳۷.۴ دلار

از ظرفیت غیر خا.لص ۲۵۰۰۱ تن تا ۳۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۴۱.۸ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۳۵۰۰۱ تن تا ۴۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۴۵.۱ دلار

از. ظرفیت غیر خالص ۴۵۰۰۱ تن تا ۵۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۴۹.۵ دلار

از .ظرفیت .غیر .خالص ۵۵۰۰۱ تن تا ۶۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۵۲.۸ دلار

از ظرفیت غیر .خالص ۶۵۰۰۱ تن تا ۷۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۵۷.۲ دلار

از .ظرفیت غیر .خالص ۷۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰۰ تن هر فروند معادل ۶۰.۵ دلار

از ظرفیت. غیر. خالص ۱۰۰۰۰۱ تن تا ۱۵۰۰۰۰ تن هر فروند معادل ۶۴.۹ دلار

از ظرفیت .غیر .خالص ۱۵۰۰۰۱ تن تا ۲۵۰۰۰۰ تن هر فروند معادل ۶۸.۲ دلار

از ظرفیت.غیر. خالص ۲۵۰۰۰۱ تن به بالا هر فروند معادل ۷۲.۶ دلار

۲ – علاوه بر وجوه مندرج در بند (۱) به منظور انجام اقدامات بهداشتی برای دفع جوندگان و صدور گواهینامه.بین‌المللی برای کشتی هایی که فاقد گواهینامه معتبر باشند، بر حسب ظرفیت خالص ثبت.شده کشتی ها وجوهی به شرح زیر با ارز بین‌المللی.دریافت می‌گردد :

تا ۱۰۰ تن ظرفیت خالص ثبت شده معاف  ۲۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۳۵۰۰ تن هر فروند معادل ۲۱۱.۲ دلار
 ۱۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۲۵۰۰ تن هر فروند معادل ۱۸۹.۲ دلار  ۵۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۶۵۰۰ تن هر فروند معادل ۳۷۹.۵ دلار
 ۳۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۴۵۰۰ تن هر فروند معادل ۲۸۴.۹ دلار  ۴۵۰۱ تن ظرفیت.خالص ثبت شده تا ۵۵۰۰ تن هر فروند معادل ۳۲۲.۳ دلار
 ۱۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۱۵۰۰ تن هر فروند معادل ۱۱۳.۳ دلار  ۷۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۸۵۰۰ تن هر فروند معادل ۴۹۲.۸ دلار
 ۶۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۷۵۰۰ تن هر فروند معادل ۴۵۵.۴ دلار  ۸۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده به بالا هر فروند معادل ۵۳۱.۳ دلار

تبصره )

بهای مقدار سموم مورد مصرف با توجه به ارزش زمانی محاسبه و به هزینه فوق اضافه خواهد شد.
۲ – سازمان بنادر و کشتیرانی به نیابت از طرف.وزارت بهداشت، درمان و آموزش.پزشکی مسئول اخذ عوارض مذکور می‌باشد و باید درآمدهای یاد شده را با صدور قبض رسمی وصول و به حساب ۷۰۴ خزانه نزد بانک مرکزی ایران واریز و صورت وجوه وصولی و واریز شده به حساب فوق را ماهانه تهیه و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

۳ – درآمدهای حاصل از اجرای این تصویبنامه و همچنین وجوهی که بر طبق قوانین دیگر برای هزینه‌های بهداشت بندری و قرنطینه بنادر وصول می‌گردد، به حساب شماره ۷۰۴ خزانه داری کل نزد.بانک مرکزی ایران واریز می‌شود و معادل مبلغی که به خزانه داری.کل واریز شده است، طی ردیف جداگانه‌ای منظور و در اختیار.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای احیا و بهبود استاندارد و گسترش پست های قرنطینه ای در مرزهای.مختلف کشور و رفع کمبودهای موجود و ارائه خدمات بهداشتی در بنادر کشور و توسعه برنامه‌های بهداشتی روستاهای.محروم مصرف گردد.

۴ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است برای اجرای فعالیت های بالا از محل درآمدهای مذکور در بند (۱) در حدود
‌اعتبارات مصوب در بودجه وجوه لازم را با پیشنهاد اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در اختیار.معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ها قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرفا به مصرف موارد یاد شده در بند (۳) برسد.

پرچم دریانوردی در رمز بین‌المللی پرچم در کشتی‌ها که افراشتن آن به معنی قرار داشتن کشتی در وضعیت قرنطینه است  پرچم زرد رنگ در رمز بین‌المللی پرچم در کشتی‌ها با نام «پرچم کِبِک».
در گذشته، این پرچم، نشانه وجود قرنطینه در کشتی بود. اما امروز، نشانه پاک بودن کشتی از بیماری و درخواست پهلوگیری در اسکله و بازرسی است.

 جهت دانلود ابعاد مراقبت بهداشتی مرزی کلیک کنید 

کاربران عزیز فایل PDF چک لیست نظارت و ارزیابی اجرای مقررات بهداشتی بین المللی در پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی کشور در اینجا آورده شده است. جهت مشاهده و دانلود وارد لینک زیر شوید

چک لیست نظارت و ارزیابی اجرای مقررات بهداشتی بین المللی در پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی کشور

 

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رفع تعهد ارزی محصولات دانش‌بنیان برداشته شد به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت رفع تعهد ارزی محصولات.دانش‌بنیان برداشته شد....
تاریخ انتشار : 3 ساعت قبل
مجاز شدن صادرات هگزان توسط شرکت شیمیایی فرشید شهرضا مطابق با تصریح نامه های مذکور صادرات هگزان با کد تعرفه...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا در ثبت سفارش واردات ۶۸ ردیف تعرفه 📣 قابل توجه بازرگانان محترم سامانه جامع تجارت؛ ⏪...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
ثبت درخواست گواهی بازرسی (IC) در سامانه جامع تجارتسامانه جامع تجارت:🔹از این پس ثبت درخواست‌های اخذ گواهی بازرسی (IC) بایستی...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغ شد قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغ شد محمد مخبر سرپرست ریاست...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
نحوه فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه مسافرانی که موفق به ثبت نهایی نشدند  
تاریخ انتشار : 4 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما