مقررات بهداشتی و قرنطینه ای

مقررات بهداشتی بین المللی  ( International Health Regulations )

.مقررات بهداشتی بین المللی  ( International Health Regulations )

 

مقررات بهداشتی. بین المللی، به عنوان. وسیله ای برای کاهش. خطر انتقال. بیماری ها از طریق. مبادی مرزی. هوایی، زمینی. و دریایی طراحی. شده است. و ابزار حقوقی بین. المللی است که ۱۹۴ کشور. جهان از جمله. کشورهای عضو .سازمان جهانی. بهداشت متعهد. اجرای آن هستند. هدف از این مقررات کمک به جامعه بین المللی در ارتباط با پیشگیری و پاسخ به خطرات حاد بهداشت عمومی است که دارای پتانسیل گسترش از طریق مرزها و تهدید مردم سراسر جهان می باشد.

در دنیای کنونی بیماری های واگیر از طریق مسافرت و تجارت بین المللی می توانند گسترش یابند. بحران سلامت در یک کشور می تواند معیشت و اقتصاد را در بسیاری از نقاط جهان تحت تاثیر قرار دهد. بحران می تواند ناشی از یک عفونت در حال ظهور مانند سندرم حاد تنفسی (سارس)، همه گیری آنفلوانزای انسانی، همچنین سایر فوریت های بهداشت عمومی از جمله نشت مواد شیمیایی و تشعشعات هسته ای باشد.

هدف از این مقررات اطمینان از سلامت عمومی از طریق پیشگیری از گسترش بیماری با حداقل مزاحمت در مسافرت و تجارت بین المللی است.

مقررات بين‌المللي بهداشتی مقابله با بيماري‌ها از سال 1969 در ايران وجود داشته است، اما مقررات جديد بهداشتي در سال 2005 بازنگری و به همه كشورهاي جهان اعلام شد كه ايران نيز از معدود كشورهايي است كه در تهيه اين مقررات بين‌المللي نقش داشته است.

قرنطینه بهداشتی

براساس این موافقتنامه بین المللی همه كشورهاي عضو سازمان بهداشت جهانی می بايست تا سال 2012 از نظر امكانات نيروي انساني، ظرفيت‌ آزمايشگاهي و ظرفيت‌ پاسخ‌دهي به ميزان استاندارد تعريف‌شده از سوي سازمان جهاني بهداشت می رسیدند.

بيماري‌هاي با اهميت بين‌المللي كه از مرز كشورها عبور مي‌كنند و در سطح وسيع گسترش مي‌يابند، بيماري‌هاي عفوني و واگيردار و يا بيماري‌هايي ناشي از نشت مواد شيميايي هستند. به منظور آمادگي كامل براي مقابله با اين بيماري‌ها، از سال 2007 مقررات جديد بهداشتي در كشورهاي جهان تدوين شد.

منظور از آمادگي كامل كشورها براي مقابله با بيماري‌هاي دارای خطر انتشار بين‌المللي اين است كه بيماري به موقع شناسايي، تشخيص و درمان و درباره آن به ديگر كشورهاي جهان اطلاع رساني شود.

مقررات جديد بهداشتي توصيه كرده است كه در همه كشورها براي اجراي مقررات بين‌المللي بهداشتي، نظام‌هايي مبتني بر تربيت نيرو تعريف و تامین آزمايشگاه‌هاي ويژه تشخيص بيماري‌هاي بين‌المللي تشكيل شود.

ظرفيت‌هاي كليدي و عمومي و دانشگاهي مانند پاسخ بهداشتي به‌هنگام، تقويت آمادگي برخورد با رويدادهاي خطرناك و اطلاع‌رساني به شهروندان در مورد خطرات بهداشتي، بايد تقويت شوند.

وجود منابع انساني و تيم‌هاي واكنش و ارزيابي سريع در شهرستان‌ها ضروري است. همچنين نيازمند آزمايشگاه‌هاي مرجع بهداشتي با توان تشخيص سريع بيماري‌هاي بين‌المللي در مناطق مرزي هستيم.

موادغذايي، آرايشي و بهداشتي از عوامل انتقال بيماري‌ها هستند و ورود و خروج آن‌ها از مرزهاي كشور بايد كنترل شود. موادغذايي بايد براي ورود و خروج از مرز كشور از فيلترهاي استاندارد عبور كند كه براي تحقق اين امر نيازمند ايجاد آزمايشگاه‌هاي موادغذايي در مناطق مرزي هستيم.

اقدامات مراقبتي. و هشدار و .پاسخ‌دهي سريع .در حوادث. از ديگر موارد. پيش‌بيني. شده در مقررات. بين‌المللي مبارزه با بيماري‌ها است. پيش‌بيني بيماري‌ها از موارد موجود در نظام مراقبت جهاني است كه خوزستان تاكنون در اين مورد موفق بوده است.

 

مقررات بین المللی بهداشت (IHR)

در واقع اهرمی است که برای ایجاد نظام مراقبت مرزی پویا به کار می رود. این روش با ایجاد یک سیستم مراقبت مرزی پویا ، قابلیت آشکار سازی بیماری های خطرناک (مشمول مراقبت بهداشتی) و هشدار (گزارش دهی) سریع را به وجود می آورد.

اجرای این قوانین به افزایش امنیت ملی، منطقه ای و جهانی بهداشت کمک می کند. مهم ترین نقطه عطف اجرای این مقررات ارزیابی هر کشور از نظارت و ظرفیت پاسخ خود در موارد مهم و نیز توسعه و اجرای برنامه برای هرچه بهتر عملی شدن اهداف بهداشتی تا سال 2012 می باشد.

 

ﻫﺪف و ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻘﺮرات

ﻫﺪف و ﮔﺴﺘﺮه اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :” ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪه و از ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻲ ﻣﻮرد در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد”.

اهمیت مراقبت بهداشتي مرزي

جهت مقابله با ورود و خروج بيماري هاي مشمول مراقبت (كلاس A,B,C ) وجود يك نظام مراقبت بهداشتي كارآمد در مرزهاي بين المللي ضروري است. مقررات بهداشتي بين المللي (IHR) مجموعه قوانين و مقرراتي است كه متضمن عملكرد نظام مراقبت بهداشتي مرزي (Border Surveillance) توسط كشورها بوده و از جانب سازمان جهاني بهداشت مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

مقررات بين المللي. بهداشتی مقابله. با بیماری ها .از سال ۱۹۶۹ در ايران. وجود داشته. است، اما مقررات. جديد بهداشتي. در سال ۲۰۰۵ بازنگري. و به همه .كشورهاي.جهان اعلام شد. كه ايران نيز .از معدود كشورهايي .است كه .در تهيه اين مقررات .بين المللي نقش. داشته است و اكثر. كشورها از جمله .كشورما اجراي آن را از .ابتداي متعهد. و متقبل شده .است.

از نظر امكانات .نيروي انساني، ظرفيت. آزمايشگاهي و ظرفيت. پاسخ دهی به میزان. استاندارد تعریف. شده .از سوی سازمان. جهانی بهداشت، وجود .اتاق ايزوله تنفسمي. با فشار منفي. و با بهره گيري از فليتر..هپا استاندارد، ايجاد. آزمايشگاه هاي. موادغذايي در مناطق. مرزي،  اقدامات. مراقبتي و هشدار. و پاسخ دهي. سريع در حوادث، آمادگي. كامل كشورها براي. مقابله .با بيماري هاي .داراي خطر انتشار. بين المللي – بيماري .به موقع. شناسايي، تشخيص. و درمان و درباره .آن به ديگر كشورهاي جهان. اطلاع رساني شود.

وضعيت اجتماعي-اقتصادي مناطق مرزي كشورهاي همسايه و تامين نيازهاي ايران و ساير كشورهاي آسياي ميانه باعث گسترش تبادلات مرزي گرديده كه در بطن خود مخاطرات عديده اي را مي تواند در وهله اول متوجه سلامتي مردم استان نمايد.

مرزهاي دريايي- هوايي- زميني اعم از ريلي و جاده اي در اقصي نقاط ايران به اشكال مختلف استقرار دارند.

اين مرزها جهت ارتباط با كشورهاي همجوار و ساير نقاط دنيا بر حسب اهميت پنج گروه تقسيم مي گردند
 • پايانه هاي مرزي بين المللي كه از چهار گروه : ممتاز، درجه ۱، درجه ۲، درجه ۳ تشكيل گردیده اند
 • بازارچه مستقر در جنب پايانه هاي مرزي بين المللي
 • مناطق آزاد اعم از بنادر (چابهار)- جزاير (قشم- كيش) منطقه آزاد تجاري جلفا، ماكو و آبادان

كه اين مناطق خود مي توانند داراي پايانه هاي دريايي و هوايي بوده كه اين پايانه ها با كشورهاي همجوار ارتباط داشته و در جابجايي بار و مسافر فعال باشند.

وظایف نظام مراقبت بهداشتي مرزي در IHR

اهداف کلي

 • هدف کلي مراقبت بهداشتي مرزي، حصول اطمينان از سلامت مسافرين وارده به كشور، به منظور جلوگيري از تماس، قبل از حصول اطمينان با هموطنان
 • هدف قانون. سلامت بین الملل؛ پيشگيري، محافظت، كنترل و فراهم. نمودن پاسخ بهداشتي عمومي. در قبال گسترش بين المللي. بيماري هاست .به طريقي كه متناسب و محدود. به خطر بهداشت عمومي باشد. و از تداخل بي مورد. با رفت و آمد و تجارت .بين المللي پرهيز. گردد.

سایر اهداف

 • كاهش مرگ و مير، ابتلا و عوارض ابتلا به بيماري هاي واگير منتقله از اتباع خارجي
 • كاهش هزينه هاي مداخلات مراقبتي، پيشگيري و درماني ناشي از ابتلا به بيماري هاي واگير
 • جلوگيري از طغيان بيماري هاي واگير وارده در داخل مرزها
 • تامين، حفظ و ارتقا سلامت افراد جامعه و رضايت مندي آنان از طريق كنترل و مراقبت بيماري هاي واگير در پايانه هاي مرزي
 • افزايش سطح آگاهي و دانش مسافرين به خارج از كشور
 • اجراي قانون سلامت بين الملل (International Health Regulation) در پايانه هاي مرزي
 • اجراي خدمات بهداشت محيطي

اصول قانون سلامت بین الملل

 • اجرا.ي اين قانون بايد با رعايت كامل شان، حقوق انساني و آزادي هاي اساسي اشخاص باشد
 • اجر.اي اين قانون بايد توسط منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه سازمان جهاني بهداشت هدايت شود
 • اجر..اي اين قانون بايد با هدف كاربرد جهاني آن براي محافظت همه مردم دنيا در برابر گسترش بين المللي بيماري ها هدايت شود
 • كشورها منطبق با منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بين الملل، حق حاكميت براي قانون گذاري و اجراي آن در حين انجام سياست هاي بهداشتي خود را دارند بر اين اساس آن ها بايستي از اهداف اين مقررات حمايت نمايند

اهداف اختصاصي

 • تهيه دستورالعمل جامع كه قادر باشد در پايگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي سه جزء اصلي فعاليت هاي نيروهاي مستقر را هدايت نمايد
 • ايجاد تعهد سياسي در مسئولين رده بالاي كشور در مورد اهميت كنترل مبادي ورودي و خروجي كشور در پايانه و مراقبت اتباع خارجي و حمايت از اجراي نظام مراقبتي آن
 • تكميل پوشش نظام مراقبت از اتباع خارجي از طريق ايجاد، راه اندازي و فعال سازي پايگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي در مبادي ورودي و خروجي كشور
 • تربيت، آموزش و بازآموزي نيروهاي انساني درگير برنامه، اعم از بهداشتي و اداري و افزايش آگاهي آن ها در ارتباط با مراقبت بهداشتي مرزي و آموزش مسافرين به خارج از كشور و جلب مشاركت آن ها در اجراي برنامه قانون سلامت.بين الملل 
 • بهينه سازي و تجهيز پايگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي به مواد، ملزومات و تجهيزات مورد نياز با استفاده از چك ليست كشوري
 • حمايت از انجام تحقيقات كاربردي در زمينه بيماري هاي نوپديد، بازپديد و كليه بيماري هاي شامل اقدامات قرنطينه اي در پايگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي مانند ايجاد پايگاه هاي ديده وري ايدز، آنفولانزا و …
 • تعيين موارد نيازمند مداخلات پيشگيرانه در مسافرين خارج از كشور و اتباع خارجي
 • كاهش ميزان عوارض ناشي از ابتلا به بيماري هاي واگيردار
 • كاهش مرگ و مير ناشي از ابتلا به بيماري هاي واگيردار
 • شناسايي به موقع Out break ، تعيين علل آن و اجراي اقدامات كنترلي مناسب
 • شناسايي به موقع موارد.آلوده جهت اقدامات بعد از مواجهه
 • تدوين سيستم گزارش دهي دقيق، مستمر و پويا
 • پايش روند بروز و عوامل خطر بيماري هاي واگيردار
 • شناسايي منبع آلودگي و نحوه انتقال با انجام تحقيقات اپيدميولوژيك
 • مدير.يت بيماري و ايجاد هماهنگي درون بخشي و برون بخشي به منظور ساماندهي وضعيت به منظور ساماندهي وضعیت پايگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي
 • مد.يريت و ايجاد هماهنگي درون بخشي و برون بخشي به منظور ساماندهی اجرای قانون سلامت بین الملل در پایانه های مرزی
 • مدير.يت و ايجاد هماهنگي اجراي خدمات بهداشت محيطي حوزه استحفاضي ناحيه مرزي به شعاع ۴۰۰ متر
 • مد.يريت و ايجاد خدمات آزمايشگاهي جهت تهيه نمونه هاي آزمايشگاهي

تعهد کشورها در برابر قانون سلامت بین الملل

 • عضو وقايع تحت حاكميت خود را بر اساس ابزار تصميم گيري مورد ارزيابي قرار مي دهد
 • هر كشور عضو بايد با سريع ترين و موثرترين شيوه ارتباطي موجود به وسيله فوكال پوينت ملي (IHR) يك رخداد بهداشتي با تهديد بين المللي را به WHO هشدار دهد
 • كشور عضو بايد. در عرض ۲۴ ساعت. از ارزشيابي اطلاعات بهداشت. عمومي، همه وقايعي را كه ممكن است. يك اورژانس بهداشت. عمومي با ابعاد. بين المللي باشد. و همچنين اقدامات. بهداشتي اجرا شده. در پاس به اين وقايع. را بيان نمايد
 • يك كشور .عضو، به دنبال يك اخطار، بايد ارتباط .خود را با WHO ادامه داده و اطلاعات. بهداشت عمومي. دقيق، كامل و به. موقع مربوط به واقعه هشدار. داده شده را ارائه نمايد
 • يك كشور عضو، به دنبال يك. اخطار، بايد گزارش. مشكلات مواجه شده. و نيازهاي پشتيباني .براي پاسخ به اورژانس .احتمالي بهداشت عمومي .با توجه بين المللي را ارائه. نمايد
 • كشورهاي .عضو بايد، تا آنجائيكه قابل. اجرا باشد، در عرض ۲۴ ساعت. از دریافت شواهد. خطر بهداشت عمومي. كه در خارج آن كشور. تعيين شده و ممكن است بيماري. گسترش بين المللي. از طريق صادرات. يا واردات يابد WHO را از (موارد انساني، ناقليني كه. عفونت يا آلودگي را حمل .می کنند، اشيايي كه آلوده هستند ) آگاه. نمايند

كاركنان پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي موظفند در صورت ظن به موارد بالا، مراتب را سريعا به سطوح بالاتر اطلاع دهند.

اهمیت وظایف (  IHR )

 • تأمین دسترسی به خدمات پزشکی متناسب، شامل امکانات تشخیصی مستقر در مبادی ورودی برای ارزیابی سریع و مراقبت از مسافرین بیمار و پرسنل
 • تامین تجهیزات و مکان های مناسب جهت بررسی مسافران ورودی
 • فراهم نمودن دستیابی به تجهیزات و کارکنان ماهر برای انتقال مسافرین به یک مرکز پزشکی متناسب
 • تأمین کارکنان. دوره دیده برای بازرسی. وسایل ترابری و تأمین .بهداشت محیط مناسب. و محیط زیست سالم .برای مسافرانی که از .تسهیلات مبادی .ورودی استفاده می کنند. از جمله آب آشامیدنی .سالم، امکانات غذاخوری و رستوران، مکان خواب، دستشویی بهداشتی. عمومی، خدمات متناسب دفع .زباله های جامد و فاضلاب
 • فراهم سازی یک. برنامه آموزشی متناسب. و پرسنل آموزش دیده .برای کنترل ناقلین .و مخازن بیماری. در مجاورت مبدأ ورودی .مرزی دریایی، زمینی .و هوایی
اورژانس بهداشت. عمومی با توجه. به نگرانی بین المللی .به عنوان یک رویداد. غیر عادی به صورت .ذیل تعریف شده .است

اورژانس بهداشت عمومی. باعث ایجاد خطر در مورد گسترش بیماری به صورت بین المللی شده و بالقوه نیازمند یک پاسخ بین المللی هماهنگ می باشد. مهم ترین بخش برای گزارش PHEIC (Public Health Emergency of International Concern )، مبادی ورودی منتخب می باشند که پیشگیری های روتین و ابزارهای کنترلی و پاسخ به رویدادها را به عهده دارند.

کشورهای عضو از 15 ژوئن 2005 به مدت 2 سال وقت داشتند تا وضعیت خود را بررسی نمایند و برنامه خود را برای اجرای ظرفیتهای کلیدی آماده نمایند و بمدت 5 سال از تاریخ فوق برای کاربردی نمودن برنامه های آماده شده بر اساس پروتکل مصوب وقت دارند .

انجام وظیفه در مرزها و اجرای مقررات مربوط به مراقبت های بهداشتی مرزی باید توسط کارکنانی صورت پذیرد که از دانش کافی برخوردار باشند تا بتوانند به عنوان اولین فردی که در مبادی مرزی با موارد مشکوک مواجه می گردد، قادر به تشخیص سندرم های مرتبط باشند.

در این زمینه مقامات صلاحیتدار در تمامی.مبادی ورودی مرزی نیز باید مشخص شده و هنگامی که برای یک خطر بهداشت عمومی دارای اهمیت بین المللی راه حلی مورد نظر باشد، تا آنجایی که قابلیت.اجرا وجود داشته باشد باید هرگونه اطلاعات مربوط به منابع عفونت یا آلودگی شامل ناقلین و مخازن در مبادی ورودی را که ممکن است باعث انتشار بین المللی بیماری ها شوند را به سطوح بالاتر ملی و در نهایت سازمان جهانی بهداشت ارائه دهند.

هر کشور باید لیستی از بنادر و فرودگاه های صلاحیتدار را که ظرفیت های کلیدی را که می توانند اجرا نمایند، تعیین نموده و به سازمان جهانی بهداشت ارائه دهند و هر تغییری که ممکن است در لیست بنادر و فرودگاه های مزبور اتفاق افتد را اطلاع دهند. البته این اطلاعات به سازمان جهانی بهداشت ارسال و از آنجا سریعا در سطح جهانی منتشر خواهد شد.

 

مقررات بهداشتی

 

در ادامه جهت مشاهده و دریافت فایل PDF کتاب مقررات بهداشتی بین المللی وارد لینک زیر شوید

 

کتاب مقررات بهداشتی بین المللی

 

تعریف قرنطینه ( Quarantine )

قرنطینه عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرساز.

به عبارت ساده تر نگهداری جاندار در مدت زمان معین در شرایط خاص و تحت نظارت کنترل جهت حصول اطمینان از سلامت و عدم انتشار آلودگی قبل از ورود به مبدا می باشد. اصل این واژه .از ایتالیایی Quarantina یا Quaranta giorni گرفته شده .است و مربوط به .ونیز سده هفدهم می باشد. و معنای دوره چهل .روزه میدهد. در زبان فارسی قرنطینه. از واژه فرانسوی Quarantaine که از همان. ریشه است، گرفته شده است.

قرنطینه به معنی محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرساز است. قرنطینه به طور معمول در مورد انسان‌ها انجام می‌شود، ولی در پاره‌ای موارد برخی جانوران نیز قرنطینه می‌شوند.

هدف از قرنطینه

امروزه با درك جدیدی. که نسبت به شناخت .راه های انتقال بیماری، عوامل بیماری زا .و پیشرفت طریق .پیشگیری از قرنطینه. به وجود آمده است. مفهوم قرنطینه. وسیع تر و جامع تر. شده است. به طوریكه به عنوان اولین خاکریز و سد دفاعی در برابر عوامل بیماری زا و عفونی تلقی می شود و شامل تمامی اعمالی می گردد که می بایست رعایت شود تا از ورود عامل بیماری زا به منطقه پاك و عاری از آلودگی جلوگیری نماید.

با توجه به متعدد بودن راه های سرایت عوامل عفونی.بیماری زا قرنطینه شامل.مجموعه عوامل و عملكردهایی است که مبادی ورودی نهایی محصولات را از عدم ورود محصول آلوده مطمئن می سازد.و از ورود عوامل عفونی بیماری زا از هر یك از راه های ممكن جلوگیری نماید و سلامت کالاها را در منطقه.تضمین و بیمه نماید.

اهمیت قرنطینه. در محدود کردن. منطقه آلوده و جلوگیری. از سرایت بیماری .به مناطق دیگر است. این امر سبب خواهد شد که در وسعت کمتری با بیماری ها برخورد شود و نیرو، سرمایه و هزینه کمتری مصرف شود. در عوض قدرت، شدت و سرعت بیشتری در برخورد با بیماری ها و کنترل و مهار آن ها اعمال گردد.

امروزه .بر اساس قوانین سازمان .بهداشت جهانی OIE جهت جلوگیری .از انتشار آلودگی در .مسیر جابجایی و .همچنین حصول اطمینان. از خروج به عنوان .مثال، دام آلوده قبل از جایجایی .اقدام به ایجاد قرنطینه پیش از .صادرات نموده است.

به این هدف .که از خروج و انتشار آلودگی .جلوگیری نماید و این .مضاف بر قرنطینه پیش از ورود می باشد. که در این قرنطینه علاوه. بر حصول اطمینان از سلامت .و نتایج آزمایشات و یافته های .قرنطینه پیش از خروج ، از ورود آلودگی .که ممكن است طی .مسیر منتقل شده باشد. نیز حفاظت و سیانت .می نماید.

شرح وظايف دفتر قرنطينه و امور بين الملل

 • انجام کليه اقدامات لازم جهت پيش گيري از احتمال سرايت و نفوذ بيماري هاي واگير به داخل کشور به منظور حفظ سرمايه ها و نهايتا حفظ بهداشت عمومي جامعه
 • بررسي نقاط مرزي کشور ( زميني، دريائي و هوایي ) راه ها و معابر داخلي به منظور ايجاد و احداث پست هاي قرنطينه مرزي و داخلي جهت کنترل بهداشتي نقل و انتقال کالا ها
 • تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتي جهت صادرات و واردات کالا با توجه به توصيه هاي بهداشتي جهاني و آخرين گزارشات و دستاوردهاي علمي
 • کسب آخرين اطلاعات علمي از مراکز و مجامع بين المللي و به کارگيري آن ها در جهت واردات کالا
 • صدور گواهي نامه ها و مجوزهاي بهداشتي صادرات و واردات و ترانزيت کالا پس از اقدامات قرنطينه اي و کنترل هاي بهداشتي براساس مقررات مربوط
 • تجهيز و تکميل پست هاي قرنطينه و پيگيري هاي لازم در ارتباط با اجراي مقررات و دستورالعمل هاي.بهداشتي و قرنطينه اي در سطح کشور
 • مراقبت در اجراي برنامه هاي کنترل بهداشتي، نقل و انتقالات در داخل کشور از طريق ايجاد پست هاي قرنطينه ثابت و موقت، طبق برنامه هاي مصوب سازمان
 • شرکت در جلسات و سمينارهاي داخلي و بين المللي در زمينه بيماري هاي مختلف و نحوه کنترل و پيشگيري از آن ها در سطح کشور و بين الملل و اتخاذ تصميمات لازم
 • تهيه، تنظيم، تدوين، و تجديد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل هاي بهداشتي بين کشورهاي همسايه و طرف قرارداد و نظارت بر اجراي دقيق مفاد پروتکل ها و رعايت مقررات مربوط
 • همکاري، تهيه و تدوين و تنظيم و پيگيري پروتکل بهداشتي و فني تخصصي با کشورهاي خارجي با هماهنگي واحدهاي فني ذيربط
 • برگزاري اجلاس ها و سمينارهاي بين المللي با هماهنگي واحدهاي ذيربط
 • انجام پيگيري امور کنسولي و پيش بيني تسهيلات و انجام اقدامات لازم به منظور عزيمت مامورين اعزامي سازمان به خارج از کشور شامل اخذ گذرنامه، اخذ ويزا، تهيه بليط، تهيه ارز و غيره از طريق امور بين الملل وزارت

تصویب نامه در خصوص هزینه خدمات قرنطینه ای

دریافت هزینه خدمات قرنطینه ای با ارز بین المللی از کلیه کشتی هایی که از بنادر خارجی به آب های ایران وارد می شوند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب در تاریخ ( 1379/7/2 )

1 – به منظور انجام خدمات قرنطینه ای در بنادر، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کلیه کشتی هایی که از بنادر خارجی به آب های ایران وارد می‌شوند و در لنگرگاه ها و بنادر ایران توقف می‌نماید، برای هر سفر دریایی از هر کشتی یک بار ‌وجوهی طبق جداول ذیل بر حسب.ظرفیت ناخالص کشتی ها به نام “‌هزینه خدمات قرنطینه ای” با ارز بین‌المللی دریافت می‌شود:

 کشتی های باری و مسافری

کشتی های نفتکش

تا ظرفیت پانصد تن ظرفیت غیر خالص معاف

از ظرفیت .غیر خالص 501 تن تا 1000 تن هر فروند معادل 26.4 دلار

از ظرفیت .غیر خالص 1001 تن تا 2500 تن هر فروند معادل 34.1 دلار

از ظرفیت غیر خالص 2501 تن تا 4000 تن هر فروند معادل 41.8 دلار

از ظرفیت .غیر خالص 4001 تن تا 5500 تن هر فروند معادل 45.1 دلار

از ظرفیت .غیر خالص 5501 تن تا 7000 تن هر فروند معادل 49.5 دلار

از .ظرفیت غیر خالص 7001 تن تا 10000 تن هر فروند معادل 52.8 دلار

از ظرفیت غیر .خالص 10001 تن تا 20000 تن هر فروند معادل 57.2 دلار

از ظرفیت. غیر .خالص 20001 تن تا 30000 تن هر فروند معادل 60.5 دلار

از ظرفیت غیر .خالص 30001 تن به بالا هر فروند معادل 64.9‌ دلار

تا ظرفیت غیر خالص 5000 تن هر فروند معادل 26.4 دلار

از .ظرفیت غیر خالص 5001 تن تا 15000 تن هر فروند معادل 31.9 دلار

از ظرفیت. غیر خالص 15001 تن تا 25000 تن هر فروند معادل 37.4 دلار

از ظرفیت غیر خا.لص 25001 تن تا 35000 تن هر فروند معادل 41.8 دلار

از ظرفیت غیر خالص 35001 تن تا 45000 تن هر فروند معادل 45.1 دلار

از. ظرفیت غیر خالص 45001 تن تا 55000 تن هر فروند معادل 49.5 دلار

از .ظرفیت .غیر .خالص 55001 تن تا 65000 تن هر فروند معادل 52.8 دلار

از ظرفیت غیر .خالص 65001 تن تا 75000 تن هر فروند معادل 57.2 دلار

از .ظرفیت غیر .خالص 75001 تن تا 100000 تن هر فروند معادل 60.5 دلار

از ظرفیت. غیر. خالص 100001 تن تا 150000 تن هر فروند معادل 64.9 دلار

از ظرفیت .غیر .خالص 150001 تن تا 250000 تن هر فروند معادل 68.2 دلار

از ظرفیت.غیر. خالص 250001 تن به بالا هر فروند معادل 72.6 دلار

2 – علاوه بر وجوه مندرج در بند (1) به منظور انجام اقدامات بهداشتی برای دفع جوندگان و صدور گواهینامه.بین‌المللی برای کشتی هایی که فاقد گواهینامه معتبر باشند، بر حسب ظرفیت خالص ثبت.شده کشتی ها وجوهی به شرح زیر با ارز بین‌المللی.دریافت می‌گردد :

تا 100 تن ظرفیت خالص ثبت شده معاف  2501 تن ظرفیت خالص ثبت شده تا 3500 تن هر فروند معادل 211.2 دلار
 1501 تن ظرفیت خالص ثبت شده تا 2500 تن هر فروند معادل 189.2 دلار  5501 تن ظرفیت خالص ثبت شده تا 6500 تن هر فروند معادل 379.5 دلار
 3501 تن ظرفیت خالص ثبت شده تا 4500 تن هر فروند معادل 284.9 دلار  4501 تن ظرفیت.خالص ثبت شده تا 5500 تن هر فروند معادل 322.3 دلار
 101 تن ظرفیت خالص ثبت شده تا 1500 تن هر فروند معادل 113.3 دلار  7501 تن ظرفیت خالص ثبت شده تا 8500 تن هر فروند معادل 492.8 دلار
 6501 تن ظرفیت خالص ثبت شده تا 7500 تن هر فروند معادل 455.4 دلار  8501 تن ظرفیت خالص ثبت شده به بالا هر فروند معادل 531.3 دلار

تبصره )

بهای مقدار سموم مورد مصرف با توجه به ارزش زمانی محاسبه و به هزینه فوق اضافه خواهد شد.
2 – سازمان بنادر و کشتیرانی به نیابت از طرف.وزارت بهداشت، درمان و آموزش.پزشکی مسئول اخذ عوارض مذکور می‌باشد و باید درآمدهای یاد شده را با صدور قبض رسمی وصول و به حساب 704 خزانه نزد بانک مرکزی ایران واریز و صورت وجوه وصولی و واریز شده به حساب فوق را ماهانه تهیه و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

3 – درآمدهای حاصل از اجرای این تصویبنامه و همچنین وجوهی که بر طبق قوانین دیگر برای هزینه‌های بهداشت بندری و قرنطینه بنادر وصول می‌گردد، به حساب شماره 704 خزانه داری کل نزد.بانک مرکزی ایران واریز می‌شود و معادل مبلغی که به خزانه داری.کل واریز شده است، طی ردیف جداگانه‌ای منظور و در اختیار.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای احیا و بهبود استاندارد و گسترش پست های قرنطینه ای در مرزهای.مختلف کشور و رفع کمبودهای موجود و ارائه خدمات بهداشتی در بنادر کشور و توسعه برنامه‌های بهداشتی روستاهای.محروم مصرف گردد.

4 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است برای اجرای فعالیت های بالا از محل درآمدهای مذکور در بند (1) در حدود
‌اعتبارات مصوب در بودجه وجوه لازم را با پیشنهاد اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در اختیار.معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ها قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرفا به مصرف موارد یاد شده در بند (3) برسد.

پرچم دریانوردی در رمز بین‌المللی پرچم در کشتی‌ها که افراشتن آن به معنی قرار داشتن کشتی در وضعیت قرنطینه است  پرچم زرد رنگ در رمز بین‌المللی پرچم در کشتی‌ها با نام «پرچم کِبِک».
در گذشته، این پرچم، نشانه وجود قرنطینه در کشتی بود. اما امروز، نشانه پاک بودن کشتی از بیماری و درخواست پهلوگیری در اسکله و بازرسی است.

 جهت دانلود ابعاد مراقبت بهداشتي مرزي کلیک کنید 

کاربران عزیز فایل PDF چك ليست نظارت و ارزيابي اجراي مقررات بهداشتي بين المللي در پايگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي كشور در اینجا آورده شده است. جهت مشاهده و دانلود وارد لینک زیر شوید

چك ليست نظارت و ارزيابي اجراي مقررات بهداشتي بين المللي در پايگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي كشور

 

فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها