مقالات صادرات

مقالات واردات

اتاق تعاون ایران

” آشنایی با اتاق تعاون ایران

اتاق تعاون به عنوان عالی ترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور تمامی مساعی خود را برای توسعه همه جانبه و کیفی فعالیت های بخش تعاونی در حوزه های مختلف به ویژه کمک به تحقق سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی کشور معطوف نموده است.
اتاق تعاون برای حضور مؤثر در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور و پیگیری مطالبات قانونی بخش تعاونی و تثبیت جایگاه این نهاد مردمی به موجب قوانین جاری کشور عضو شوراها و مجامع عالی که بعضاً به آنها اشاره می شود می باشد.

جایگاه حقوقی

شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی که به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای اقتصادی و نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و در آن به مسائل کلی مبتلا به صادرات و صادرکنندگان، تعدیل معضلات و موانع فرا راه توسعه صادرات، تعیین جوایز و مشوقهای حمایتی، ارزیابی روند صادرات غیرنفتی و تطبیق آن با اهداف کمی برنامه های توسعه ای، هماهنگ نمودن دستگاه های مختلف و ذیربط، سیاستگذاری های کلان حوزه صادرات و تسهیل روابط اقتصادی در پرتو تعاملات سیاسی با کشورهای مختلف رسیدگی می شود.

مجمع شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، این مجمع به ریاست وزیر بازرگانی و عضویت وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل و طی آن ضمن رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد این شرکت، در خصوص برنامه ها و سیاستهای کلی در حوزه فعالیت های نمایشگاهی و نحوه حمایت از بنگاههای اقتصادی مشارکت کننده در نمایشگاههای داخلی و خارجی و انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اتخاذ تصمیم می گردد.

جایگاه بخش تعاون:

قانون گذار بخش تعاون را به عنوان یکی از اصول اساسی اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران در اصول 43 و 44 قرار داده است. اصل چهل و سوم؛ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:

1 -تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه .

2 -تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید به رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4 -رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5 -منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام.

6 -منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7 -استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8 -جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9 -تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خود کفائی برساند و از وابستگی برهاند .

اصل چهل و چهارم؛ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صریح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ظوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاور زی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند. 

هدف از موضوع تعاون و تعاونی ها در توسعه و پیشرفت کشور این است که با توجه به اینکه کشور ما در حال حاضر با مشکلات و گرفتاری های فراوانی در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همچون تورم، رکود، بیکاری، رشد منفی اقتصادی، تحریم های ظالمانه، تهاجم فرهنگی، تبلیغات سوء دشمنان و بسیاری از موارد دیگر روبه رو می باشد . چاره ساز بسیاری از مشکلات و موانع بخش تعاون است. روحیه ی تعاون مردم را در برابر سختی ها در صحنه نگه می دارد و اراده ی آنان را در اموری که مربوط به خود آنان است عینیت می بخشد. تعاون و همکاری متقابل زمینه های یگانگی و وحدت و یکپارچگی هر چه بیشتر مردم را فراهم می کند و اکثر کشورهای موفق در دنیا در اکثر زمینه های اقتصادی واجتماعی خود از تعاونی ها بهره برده اند. بخش تعاون در دو حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، می تواند موجب رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شود و جامعه را به سوی استقلال و خوکفایی سوق می دهد.

➢ حوزه اقتصادی:

بدون هیچ تردیدی شیوه ی تعاون و تعاونی ها با نقش و جایگاهی که قانون اساسی کشور برای آنها تعریف و تعیین کرده است ، می توانند جریان اصلی و منشاء بروز تحوالت عظیم اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشند و درست با تاکید بر این مقوله است که جهان در حال گذر از مرحله ی بهسازی ساختار اجتماعی و اقتصادی به مرزهای توسعه رسیده و یا می رسد . در واقع شیوه ی تعاون و تعاونی ها در نظام های گوناگون سیاسی و اجتماعی اعم از توسعه نیافته، در حال توسعه و یا توسعه یافته به گونه ای بوده است که دیگر جایی برای بحث درباره ی اینکه آیا تعاونی ها قادرند حاکمیت مشارکت خود را به طور فزاینده ای در سهم ساختار اقتصادی و اجتماعی افزایش دهند ، باقی نمی گذارد . تعریف ساده ای که کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی برای نقش تعاونی ها قایل هستند، بی هیچ شبه ای در جهان یک معنا را تداعی می کند که آنها توانایی این را دارند که باعث تقویت پیوند های اجتماعی، مبارزه با فقرو از محرومیت روستاها و مناطق دورمانده از توسعه بکاهد.

➢ حوزه اجتماعی و فرهنگی:

کار تعاونی به مردم ایمان ، خود آگاهی ، اعتماد به نفس ، شکیبایی و استقامت می دهد . از آنان کارکنان مسئول می سازد ، عنصر انسانی را برای جامعه ی متحول تعاونی ، برای جهان همراهی و مسالمت و نه دیار مخاصمت پرورش می دهند . بنابراین دگرگونی اجتماعی که تحت تاثیر کار تعاونی به وقوع می پیوندد از همین جا آ غاز می شود . کار تعاونی ، در نتیجه استقرار مناسبات خاص بین فرد و موسسه چنان دگرگونی بوجود می آورد که در مقایسه با تحوالت دیگر ، پابرجاتر ، چشمگیرتر و نمایان تر است . بنابر این نقش این مناسبات در دگرگونی اجتماعی به سادگی مشهود است. 7 صرف این حقیقت که افراد از صورت مشتری ، کارگر، تحویل دهنده و … خارج شده و موقعیت مالک و اداره کننده ی موسسات را پیدا می کنند، موید این مطلب است . روابط تعاونی به این ترتیب مقام و مسئولیت اجتماعی جدید به مردم می دهد و تلقی آنان را نسبت به محیط اجتماعی و اقتصادیشان سراپا دگرگون می سازد که بدین طریق یک گروه اجتماعی پابه عرصه ی وجود می گذارد . موسسه ی تعاونی صرفا” از جنبه ی ظاهری خود، مرکز فعالیت اقتصادی است و در ورای این نمای ظاهری ، مشارکت تعاونی ، کانون زندگی تعاونی و آزمایشگاه تعاونی ، تحول اجتماعی نهفته است.

اهم قوانین مرتبط با اتاق بخش تعاون:

1 -اصل 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

2 -قانون اقتصاد تعاونی جمه وری اسالمی ایران

3 -سند توسعه بخش تعاون

4 -قانون سیاست های کلی اصل 44

5 -قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

6 -قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه توسعه ای کشور

7 -قوانین برنامه های پنج ساله توسعه ای کشور

برای تحقق این وظایف، ارکان اتاق طبق قانون عبارت است از:

ماده 9 – ارکان اتاق تعاون عبارت است از :

 1. مجمع نمایندگان
 2. هیأت رئیسه
 3. هیأت بازرسی
 1. انتخاب رئیس اتاق تعاون و نایب رئیس و منشی از بین اعضاء هیأت رییسه و تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای امضای قرار دادها و اسناد تعهدآور
 2. اجرای وظایف مقرر در اساسنامه ، آیین نامه ها و تصمیمات مجمع نمایندگان و سایر قوانین و مقررات مربوط
 3. دعوت مجمع نمایندگان
 4. تهیه آئین نامه های مورد نیاز ، برنامه و بودجه و صورت های مالی سالانه و ارائه آن به مجمع نمایندگان برای تصویب
 5. تصویب ضوابط و مقررات اداری و پرسنلی به پیشنهاد رئیس اتاق
 6. تصویب ضوابط و مقررات اداری و پرسنلی به پیشنهاد رئیس اتاق

تبصره 1 – مسئولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد.
تبصره 2 – به منظور هماهنگی امور و پیگیری مصوبات ، رئیس اتاق یک نفر را به عنوان دبیر کل به هیأت رئیسه پیشنهاد می نماید که پس از تصویب هیأت رئیسه، با ابلاغ کتبی رئیس منصوب و تحت نظر رئیس انجام وظیفه نماید.تعویض دبیر کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت رئیسه خواهد بود.
تبصره 3- کلیه مسئولیت ها ، وظایف واختیاراتی که در قوانین و مقررات ، آئین نامه ها و دستور العمل ها برای دبیر کل در نظر گرفته شده بود به رئیس اتاق منتقل می شود.
تبصره 4 – جلسات هیأت رئیسه بنا به دعوت رئیس اتاق و حداقل هر ماه یک باردر محل اتاق تشکیل می شود. جلسات مزبور با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود . تصمیمات متخذه در دفتر صورت جلسات هیأت رئیسه ثبت وبه امضاء حاضرین در جلسه خواهد رسید.
تبصره 5 – حقوق و مزایای اعضای موظف هیأت رئیسه و حق جلسه و پاداش کلیه اعضای هیات رئیسه در برنامه و بودجه سالانه اتاق تعاون ایران پیش بینی و به تصویب مجمع نمایندگان می رسد.

اتاق تعاون ایران به منظور تأمین اهداف زیر تشکیل می گردد:

 • کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش تعاونی درعرصه های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی کشور
 • کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور
 • همکاری در زمینه رشد و توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات ورفع محرومیت از قشرهای کم درآمد
 • مشارکت و همکاری در برنا مه ریزی برای توسعه بخش تعاونی با هدف توانمند سازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه و ایجاد اشتغال مولد
 • کمک به تحقق اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
 • جذب منابع و سرمایه گذاری داخلی و خارجی وهمچنین توسعه صادرات
 • ساماندهی و هماهنگی بین تشکلهای تعاونی و کسب نظرات فعالان اقتصادی در بخش تعاونی و کمک به ایجاد فضای تعامل و همکاری آنها با بخشهای دیگر اقتصادی

 1 ـ اهم وظایف و اختیارات قانونی اتاق تعاون ایران

 انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیتهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با بخش تعاونی.

 •  مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی کشور
 • ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضــاء و تقویت اصــول و ارزشــهای تعاونی و انتشــار کتب و نشریات مورد لزوم
 •  همکاری با وزارت تعاون در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیتهای مرتبط
 •  برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونیها و ایجاد هماهنگی وهمکاری بین آنها
 •  برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاون ایران و فعاالن اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعاالن اقتصادی در سایر کشورها
 • کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی
 • فراهم آوردن شرایط الزم برای صدور محصولات تعاونیها و تأمین نیازمندیهای آنها
 •  برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
 • نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون وکلیه مجامع، شــوراها و ســازمان های داخلی و بین المللی
 •  سـاماندهی و کمک به توسـعه مشـارکت مردمی در تعاونی ها و تشـویق و ترغیب سـرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاون
 • ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع در مورد لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونیها
 •  انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونیها
 •  داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضاءیش از طریق مرکز داوری
 • ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق
 •  صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط
شرایط صدور کارت بازرگانی تعاون

مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.

۲- اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها.(برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمایید (

۳- ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها باشد، الزامی است. ارائه یک برگ کپی اظهارنامه که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها باشد، الزامی است.

۴- اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن 1 ماه بیشتر نگذشته باشد.

۵- فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضای مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)

۶- اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم.

۷- روزنامه رسمی تأسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.(برابر اصل شود.)

۸- اصل کارت ملی مدیرعامل (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد) (برابر اصل شود.)

۹- 2 قطعه عکس (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی 4*3 و با پشت زمینه سفید)

۱۰- اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) (برابر اصل شود.)

۱۱- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان (برابر اصل شود.)

تبصره: متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد، از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

۱۲- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۱۳- اصل گواهی بانک مبنی بر تأیید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب. 

۱۴- ارائه و برابر اصل از مدارک ذیل جهت احراز مالکیت:

الف: کپی برابر اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.

ب:کپی برابر اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

جکپی برابر اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

۱۵- درخواست کتبی هیئت مدیره ( صاحبان امضاء)

۱۶- مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی

۱۷- کد اقتصادی جدید و یا ارائه تأییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور.

۱۸- کپی برابر با اصل شرکت نامه رسمی

۱۹- تقاضانامه ثبت شرکت های تعاونی

20- ارسال مدارک  اسکن شده و فرمهای تکمیل شده به آدرس ایمیل ecard@icccoop.ir 

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر 3: کلیه مدارک برابر اصل گردد.

تذکر 4: متقاضیان محترم در انتخاب رشته فعالیتهای خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد، زیرا تنها واردات در چارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود و برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

جناب آقای بهمن عبدالهی

ریاست محترم اتاق تعاون ایران 

راه های ارتباطی

تهران ، میدان فردوسی ، خیابان سپهبد قرنی بالاتر از چهارراه طالقانی ، پلاک 83

88860406-9 (۰۲۱)

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
عدم شمول مالیات علی الحساب واردات شمش طلا تا اطلاع ثانوی پیرو بخشنامه ١٤٠٢/٩٧١٧٦٢مورخ ١٤٠٢/٧/١٨ با موضوع عدم.دریافت دو درصد...
تاریخ انتشار : 8 ساعت قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا هنگام ثبت‌سفارش 📣 قابل توجه بازرگانان محترم؛ ⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند، درج شناسه‌کالا جهت...
تاریخ انتشار : 8 ساعت قبل
ممنوعیت فروش طلا توسط صادرکنندگان پتروشیمی در مرکز مبادله ممنوعیت فروش طلا توسط صادرکنندگان پتروشیمی در مرکز مبادله دستور بانک مرکزی مبنی...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
آخرین مهلت رفع تعهد ارزی سال 1402 🔴 یادآوری مهم آخرین مهلت رفع تعهد ارزی سال 1402 تا پایان تیرماه...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
فهرست 750 قلم کالای اولویت واردات اعلام شد ⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت،...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
تعیین سود بازرگانی ۹۶درصد برای آیفون به شرط لغو منع واردات ♦️ ممنوعیت واردات آیفون در آستانه لغو 🔹«محمد مخبر»،...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما