قانون صادرات و واردات

قانون صادرات و واردات که در دنیای امروزی به آن عصر اطلاعات می گویند.

دروازه ای است برای وارد شدن به عرصه های مختلف و ضامن خوبی برای بهبود برنامه ها و آگاهی از مقررات.

این قوانین به عنوان قوانین حاکم بر اجراي ماموریت ها در هر
سیستم و نظامی لازم است و بازوي قوي اجراي برنامه هاي
سازمان ها می باشد.

برای این منظور سازمان توسعه تجارت ایران به منظور
انجام وظیفه آگاهی دادن به کارشناسان اقتصادي
قبل از شروع سال نو با بهرهگیري از مشارکت موثر
دستگاه هاي عضو کمیسیون ماده یک
آیین نامه اجرایی قوانین ذکر شده در موعد قانونی،
نسبت به گرفتن نظرات سازمان هاي متولی،
اتخاذ تصمیم و کارشناسی موضوعات واصله اقدام نمود،
که براي اولین بار نتیجه این تلاش ها،
به تدوین و تهیه مجموعة دو زبانه لاتین و فارسی
کتاب واردات و صادرات 90 با هدف بهره برداري بازرگانان
و همه فعالین تجارتی خارجی کشور منجر شد.

خرید کتاب مقررات ورادات و صادرات سال 98