قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری

قانون تجارت با ژاپن

قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به صورت کامل در مقاله زیر بررسی نمایید :

 • قانون اساسی ژاپن
 • حقوق مالکیت
 • قانون مالکیت فکری
 • قانون سرمایه گذاری
 • قانون گمرکی
 • قانون بانکی
 • قانون ارزی
 • قانون مالیاتی
 • قانون کنسولی

 

————-    قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

قانون اساسی ژاپن

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ژاپن در ﺳﺎل 1947 ﻣﯿﻼدی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ . اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :

 1. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم
 2. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 3. ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﯽ

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ژاﭘﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ . ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن ، ﻓﺮﻣﺎن ، دﺳﺖ ﺧﻂ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ی دوﻟﺘﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. قانون اساسی ژاپن در 11 بخش و 103 اصل تنظیم شده است که شما می توانید در بخش قانون اساسی ژاپن مشاهده نمایید .

 

————-    قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ژاپن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ، در ﺳﺎل 1896 ﻣﯿﻼدي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻼك، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ژاﭘﻦ ، دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨه ای ﺧﺼﻮﺻﯽ را، ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ . ﻟﻐﻮ اﺟﺒﺎري ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ژاﭘﻦ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ . در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ( ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ) ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺲ از ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮع در دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

————-    قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ژاپن از ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﮑﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ . ژاﭘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻀﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :

 
 • کنوانسیون پاریس در پانزدهم جولای 1899
 • کنوانسیون برن در پانزدهم جولای 1899
 • پیمان مادرید در هشتم جولای 1953
 • کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری در بیستم آوریل سال 1975
 • پیمان استراسبورگ در هجدهم اگوست 1977
 • پیمان همکاری حق امتیاز در یکم اکتبر 1987
 • کنوانسیون فونوگرام در چهاردهم اکتبر 1978
 • پیمان بوداپست در نوزدهم آگوست 1980
 
 • کنوانسیون UPOV در سوم سپتامبر 1982
 • کنوانسیون رم در 26 اکتبر 1989
 • موافقت نامه ی نیس در بیستم فوریه 1990
 • پیمان قانون نشان تجاری در یکم آوریل 1997
 • پروتکل مادرید در چهاردهم مارس 2000
 • پیمان کپی رایت در ششم مارس 2002
 • پیمان پیمان عملکردها و حق امتیاز صدا در نهم اکتبر 2002
 

اداره ی ثبت اختراعات ژاپن نقش اصلی را در اجرای قوانین مالکیت فکری ملی و بین المللی در این کشور بر عهده دارد. این نهاد ، شامل بخش های امور عمومی مالکیت فکری ، بررسی شکایات ، فرجام خواهی و دیگر دپارتمان های تخصصی است .

 

————-    قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

قانون سرمایه گذاری

قانون سال 1950 میلادی در زمینه سرمایه گذاری خارجی تسهیلات فراوانی برای جذب سرمایه های خارجی و انتقال دانش فنی به ژاپن فراهم کرده بود که به غیر از چند مورد ، ورود سرمایه خارجی تنها با موافقت وزیر مربوط به آن صنعت صورت می گرفت. این قانون در سال 1990 ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ژاﭘﻦ ، آزاداﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ارز از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.

سازمان تجارت خارجی ژاپن ، مهم ترین نهاد دولتی است که در زمینه توسعه ی روابط بازرگانی خارجی ژاپن و گسترش سرمایه گذاری ها در این کشور فعالیت می کند. بخش عمده ای از وظایف این سازمان ، مشابه سازمان توسعه تجارت ایران است . سازمان تجارت خارجی ژاپن ، تسهیلات و امکانات گوناگونی را برای افراد ، شرکت ها و نهادها فراهم می کند.

 

برخی از حمایت ها و امکانات ارایه شده توسط این سازمان عبارتند از :

 • فضای اداری موقت برای فعالیت شرکت ها.
 • تجهیزات ، اتاق ها و سالن های با کیفیت برای برگزاری همایش ها و نشست ها.
 • کتابخانه بازرگانی و تجاری با امکانات کامل و شمار فراوانی از کتاب ها و نشریات سودمند.

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ایجاد کرده است . ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ، آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ دارﻧﺪ . ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮﮐﯿﻮ ، ﯾﻮﮐﻮﻫﺎما ، ﻧﺎﮔﻮﯾﺎ ، اوزاﮐﺎ ، ﮐﻮﺑﻪ و ﻓﻮﮐﻮاﮐﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار و …
 • ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ی ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺸﻮق ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ
 • ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ژاﭘﻦ
 • ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت راه اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ
 • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ
 • یافتن افراد دارای شایستگی و صلاحیت های مورد نیاز برای کار کردن در شرکت

 

————-    قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

قوانین گمرکی

ﮔﻤﺮك ژاﭘﻦ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻤﺮک ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺮرات و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد . ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻤﺮک در ژاﭘﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ زﯾﺮ اﺳﺖ :

 1. قانون گمرکات
 2. قانون تعرفه گمرکی
 3. قانون موقت تعرفه گمرکی

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ژاﭘﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ژاﭘﻦ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﺘﻌﺪدي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .

 

ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ، اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روش ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، اﺑﺰارآﻻت، اﺳـﺒﺎب ﺑﺎزي، ﺷﻮﯾﻨﺪه و …
 • آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ
 • ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻘﺮرات واردات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ
 • ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻘﺮرات واردات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي
 • ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻘﺮرات واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺮی
 • وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ
 • راﻫﻨﻤﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ، ﺑﺎﻏﯽ و ﺟﻨﮕﻠﯽ

 

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ژاﻧﻮﯾﻪ 2001
 • ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺳﻨﺠﺶ آورﯾﻞ 2006
 • ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﯽ 2006

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﻤﺮﮐﯽ ژاپن ، ورود ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ، ﮐﺎﻟﺒﺎس و ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ ، ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﮔﻤﺮک ژاﭘﻦ از ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي ﻣﻘﺮرات و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی وﯾﮋه ی ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ واردات ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

 

————-    قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

قوانین بانکی

در ژاﭘﻦ ﺷﻤﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏ مرکزی این کشور ( بانک ژاپن ) از کارآمدترین بانک های مرکزی جهان است . مقررات سختی بر سیستم بانک های ژاپن حاکم نیست و بازار خدمات مالی ، بانکی و بیمه ای در این کشور آزاد است .

ﮐﺎرت ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري و ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ژاﭘﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ و ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد روز در ژاﭘﻦ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﯿﻦ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ . ﮐﺎرت ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎی ژاﭘﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ در ژاﭘﻦ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ . از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺐ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﮐﯿﻮ – ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ که 113 در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎك ژاﭘﻦ دارد.

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ژاﭘﻨﯽ از دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ در ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

 

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • Aomori Bank
 • Awa Bank
 • Bank of Kyoto
 • Chiba Bank
 • Chubu Bank
 • Daiwa Bank
 • Sakura Bank
 • Shimizu Bank
 • Fukuoka Bank
 • Higo Bank
 • Iyo Bank
 • Kagoshima Bank
 • Kyushu Bank
 • Mizuho Bank
 • Tokyo Tomin Bank
 • Yamagata bank

برای مشاهده اطلاعات جامع و کاربردی در خصوص بانک های مهم ژاپن ، ixport شما را به مشاهده مقاله لیست بانک های مهم کشور ژاپن دعوت می نماید .

 

————-    قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

قوانین ارزی

ﺑﺎﻧﮏ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ارزي را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻧﮏ ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮل و ارز را در ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره ي ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزار . ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻪ وﯾ ﮋه ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ، ﭘﻮﻟﯽ و ارزي ﺑﻪ دﻗﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، ﻫﻤﻪ ي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻠﺰم ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ارز و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ژاﭘﻦ، اﻧﺘﻘﺎل ارز از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮاي دادوﺳﺘﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ارزﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

 

————-    قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

قوانین مالیاتی

در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺸﻮري و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي وﺟﻮد دارد .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺸﻮري را دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي را ﺷﻮراﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ، ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﮐﺸﻮري ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ( ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ )، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد . از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ، ﮐﺸﻮري ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ را ﻧﺎم ﺑﺮد .از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ، ﺑﺨﺶ ، روﺳﺘﺎ ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻐﻼت و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺳﺒﮏ را ﻧﺎم ﺑﺮد.

 

نکته :
 

دوﻟﺖ و ﺷﻮراﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد، وﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺷﻮراﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .

 

ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺴﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮراﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ دوﺑﺎره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﮐﺸﻮري درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﯾﮑﺴﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ شوند . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، « ﻧﻈﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ » می گویند .

ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺪون ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ اراﯾﻪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از زﻣﺎن ورود ﻓﺮد ﺑﻪ ژاپن ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از 10000 ین ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ 84 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ژاﭘﻦ ، ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪي وﺿﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮي داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ 30 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 

————-    قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

قوانین کنسولی

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ، ﻫﻤﻪ ي اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺧﺎك ژاﭘﻦ ﺑﺎﯾﺪ روادﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ . ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اداره ي ﻣﻬﺎﺟﺮت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ، ﻫﺘﻞ و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻮاﻻﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ژاﭘﻦ ﺷﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ روادﯾﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ او را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، ﺿﺮوري اﺳﺖ.

ﺗﻤﺪﯾﺪ روادﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ .

 

در زﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ درﺑﺎره اﻗﺎﻣﺖ در ژاﭘﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ :

ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷـﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج، رﺳﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎي رﺳﯿﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

از رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ از ﺳـﻮي ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷـﺐ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷـﻮد، ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺒﻬﮑﺎر، ﻣﺪارك و اﻣﻮال اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .

ﺳـﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﮐﺎخ اﻣﭙﺮاﺗﻮري و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫﺎي ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﻓﺮادي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ در ﺻﻮرت ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﯿﻤﻪ ي ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸـﺪه ﺑﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗـﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از واﮐﺴﻦ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ( ﮐﺰاز ، دﯾﻔﺘﺮی ، ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل و ﺳـﺮﺧﮏ ) ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﺧﺮدﺳﺎﻻن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮد .ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﺐ زرد، ﺗﺐ ﺗﯿﻔﻮﯾﯿﺪ و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻧﻮع B و A واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ .

 

ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ روادﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ژاﭘﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ) ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺳﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ:

 • ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
 • دو ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ روادﯾﺪ
 • دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4/5 در 4/5 ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ي ﺳﻔﯿﺪ
 •  دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ از ژاپن 
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺳﻔﺮ در ژاﭘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﻣﻦ
 • ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ي رﺳﻤﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 • ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﯾﺰا و ﺿﺎﻣﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ

 

ب) ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺳﻮي دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ( ﺿﺎﻣﻦ ) :

 • ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺛﺒﺖ اﻗﺎﻣﺖ
 • ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺿﺎﻣﻦ
 • در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژاﭘﻨﯽ
 • در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺳﻔﺎرت ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺛﺒﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺎﻣﻦ در ژاپن را ﺑﺨﻮاﻫﺪ

 

ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺪور روادﯾﺪ ژاﭘﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رﺳﻤﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
 • ﺻﺪور روادﯾﺪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ده روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
 • روادﯾـﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮاي ﺳـﻪ ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر دارد، وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮان آن را در ﺧﺎك ژاپن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد

 

————-    قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری   ————-

 


راهنمای جامع تجارت با ژاپن

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور ژاپن با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .

 

درباره کشور ژاپن بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور ژاپن به لینک زیر مراجعه نمایید :

 


مقالات مرتبط با قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری

 

بررسی کلی کشور ژاپن[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

لیست بانک های مهم کشور ژاپن[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

آدرس سایت های سازمان های دولتی ژاپن و وزارتخانه ها[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

صادرات به ژاپن[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

سیاست و اقتصاد ژاپن[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور ژاپن[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

منابع اطلاعاتی کشور ژاپن[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

واردات از ژاپن[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

قانون اساسی ژاپن[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

 

آخرین اصلاحیه شماره ۴ مورخ سپتامبر ۲۰۲۳ اجلاس ۷۲ کمیته سیستم هماهنگ‌شده
آخرین اصلاحیه شماره ۴ مورخ سپتامبر ۲۰۲۳ اجلاس ۷۲ کمیته سیستم هماهنگ‌شده آخرین.مکمل اصلاحیه شماره 4 مورخ سپتامبر 2023 اجلاس...
ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی...
ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی طی ۶۰ روز از...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها