مشاوره جهت رفع تعهد ارزی 09125511849

به نام خدا

این بخش به صورت پیش نویس است و در حال تکمیل شده است.

  1. اطلاعات منتشر شده در این سایت صرفا بر اساس اطلاعات شخصی نویسنده/ نویسندگان تهیه شده است.
  2. ما مرجع رسمی ارائه اطلاعات رسمی قوانین و مقررات در کشور نیستیم و خوانندگان می بایست اطلاعات مورد نیاز برای استناد خود را از مراجع رسمی دریافت نمایند.
  3. نویسنده/ نویسندگان سایت مسئولیتی در رابطه با پذیریش، اطلاعات و مستندات ارائه شده خود در این سایت توسط کارشناسان و مسئولیت سامانه ها و دستگاه های دولتی ندارند.
  4. خوانندگان این سایت می بایست خود با دانش و قوانین موجود اطلاعات را تطبیق داده و بر اساس دانش خود فرآیندها/ تصمیمات خود را اتخاذ و برنامه ریزی نمایند.
  5. نظرات نویسنده/ نویسندگان، صرفا بر اساس دانش و تحلیل شخصی آنهاست و الزاما این نظرات، توسط مراجع تصمیم گیر مورد تایید نیستند.
  6. در تمامی موارد فوق خوانندگان توجه داشته باشند، استفاده از اطلاعات ارائه شده صرفا با مسئولیت شخصی خودشان و تصمیم خودشان قابل استفاده است و این سایت هیچ مسئولیتی در رابطه با تصمیم های متخذه و مشکلات پیش امده در فرآیندهای آنها ندارند. تمامی مسئولیتها بر عهده خود خواننده و استفاده کننده است.

رویداد های تخصصی تجارت بین المللی

واسطه های بازاریابی بین المللی

با عضویت ویژه در خانواده آیکسپورت از خدمات ویژه ما بهره مند شوید.