رو نمایی از سایت جدید

به نام خدا

این بخش به صورت پیش نویس است و در حال تکمیل شده است.

  1. اطلاعات منتشر شده در این سایت صرفا بر اساس اطلاعات شخصی نویسنده/ نویسندگان تهیه شده است.
  2. ما مرجع رسمی ارائه اطلاعات رسمی قوانین و مقررات در کشور نیستیم و خوانندگان می بایست اطلاعات مورد نیاز برای استناد خود را از مراجع رسمی دریافت نمایند.
  3. نویسنده/ نویسندگان سایت مسئولیتی در رابطه با پذیریش، اطلاعات و مستندات ارائه شده خود در این سایت توسط کارشناسان و مسئولیت سامانه ها و دستگاه های دولتی ندارند.
  4. خوانندگان این سایت می بایست خود با دانش و قوانین موجود اطلاعات را تطبیق داده و بر اساس دانش خود فرآیندها/ تصمیمات خود را اتخاذ و برنامه ریزی نمایند.
  5. نظرات نویسنده/ نویسندگان، صرفا بر اساس دانش و تحلیل شخصی آنهاست و الزاما این نظرات، توسط مراجع تصمیم گیر مورد تایید نیستند.
  6. در تمامی موارد فوق خوانندگان توجه داشته باشند، استفاده از اطلاعات ارائه شده صرفا با مسئولیت شخصی خودشان و تصمیم خودشان قابل استفاده است و این سایت هیچ مسئولیتی در رابطه با تصمیم های متخذه و مشکلات پیش امده در فرآیندهای آنها ندارند. تمامی مسئولیتها بر عهده خود خواننده و استفاده کننده است.

رویداد های تخصصی تجارت بین المللی

واسطه های بازاریابی بین المللی

با عضویت ویژه در خانواده آیکسپورت از خدمات ویژه ما بهره مند شوید.

Copy link
Powered by Social Snap