مقالات صادرات

مقالات واردات

قانون اساسی روسیه

 قانون اساسی روسیه

 

 

قانون اساسی روسیه مهم ترین سند حقوقی در فدراسیون روسیه است که نباید با قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی اشتباه گرفته شود . قانون اساسی فعلی فدراسیون روسیه ( روسی : قانون اساسی فدراسیون روسیه ، Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii ؛ تلفظ [ kənsʲtʲɪˈtutsɨjə rɐˈsʲijskəj fʲɪdʲɪˈratsɨɪ ]) با رفراندوم ملی در 12 دسامبر 1993 تصویب شد .

قانون اساسی به دو بخش تقسیم شده است:

بخش اول

 • مبانی سیستم قانون اساسی
 • حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند
 • سیستم فدرال
 • رئیس فدراسیون روسیه
 • مجلس فدرال
 • دولت فدراسیون روسیه
 • دادگستری
 • دولت محلی
 • اصلاحات و اصلاحات قانون اساسی

بخش دوم

 • مفاد نتیجه گیری و انتقالی

 

” برای دانلود pdf قانون اساسی روسیه ، به انتهای مطلب مراجعه نمایید. “

 

فصل اول : اصول نظام قانونی

ماده یکم :

فدراسیون روسیه یک دولت دموکراتیک و فدراتیو مبتنی بر قانون با نظام جمهوری می باشد نام « فدراسیون روسیه » و « روسیه » یکسان است

ماده دوم :

انسان و حقوق و آزادی های او بالاترین ارزش های بشری هستند .شناسایی رعایت و حمایت  انسان و حقوق و آزادی های بشر و شهروند وظیفه دولت میباشد .

ماده سوم :

۱) مردم روسیه از ملت های مختلف دارای حاکمیت و تنها منبع قدرت در فدراسیون روسیه هستند .

۲) مردم قدرت خو درا به طور مستقیم و نیز از طریق نهادهای قدرت دولتی و یا دستگاه های خودگردانی محلی اعمال می نمایند

۳) بالاترین بیان مستقیم قدرت مردم در همه پرسی و انتخابات آزاد تجلی می یابد

۴) هیچ کس نمی تواند در فدراسیون روسیه قدرت را به خود اختصاص بدهد غصب قدرت دولتی بر طبق قانون ممنوع است

ماده چهارم :

۱) حاکمیت فدراسیون روسیه سراسر این سرزمین را د ر بر میگیرد

۲) قانون اساسی فدراسیون روسیه وقوانین فدرال در سراسر فدراسیون روسیه برتری دارد

۳) فدراسویون روسیه یکپارچگی و تعر ض ناپذیر قلمرو خود ر ا ضمانت می کند

ماده پنجم :

۱) فدراسیون روسیه از جمهوری ها قلمروها مناطق شهرهای دارای اهمیت فدرال منطق خود مختار ونواحی خود مختاری که اعضای برابر در فدراسیون روسیه هستند تشکیل شده است

۲) جمهوری دارای قانون اساسی و قوا نین خود می باشد قلمرو منطقه شهرهای دارای اهمیت فدرال منطق خود مختار دارای قانون اساسی و قوانین خود هستند

۳) ساختار فدرال فدراسیون روسیه براساس یکپارچگی دولت وحدت اقتدار دولت توزیع اقتدار و قدرت درمیان دستگاههای دولتی و فدراسیون روسیه و نهادهای قدرت دولتی اعضای فدراسیون روسیه برابری و حق تعیین سرنوشت مردم فدراسیون روسیه استوار گردیده است

۴) همه اعضای فدراسیون در رابطه با نهادهای فدرال قدرت دولتی یکسان می باشند

ماده ششم :

۱) شهروندی فدراسیون روسیه د ر سر ا سر قانون فدرال کسب یا قطع می گردد حقوق شهروندی بدون در نظر داشتن مبانی دریافت آن یکسان و برابر است

  ۲) هر شهروند فدراسیون روسیه د ر سراسر قلمرو آن از همه حقوق و آ زادی ها برخوردار است ودربرابر تکالیف مندرج در قانون اساسی فدراسیون روسیه بادیگران مسئولیت یکسان دارد

۳) هیچ یک از شهروندان فدراسیون روسیه رانمی توان از حقوق شهر وندی محروم کرد یااورابه تغییر آن مجبور نمود

ماده هفتم :

فدراسیون روسیه یک دولت اجتماعی است که سیاست آن ایجاد شرایط زندگی شرافتمندانه وتوسعه آزاد انسانی می باشد تامین نیازهای معنوی ومادی انسان باتا مین رفاه او وجا معه دنبال می شود

۲) در فدراسیون روسیه کار و سلامتی مردم مورد حمایت قراردارند تضمین حداقل دستمزد وحمایت دولت از خانواده والدین اطفال سالمندان و از کار افتادگان تحقق می یابد نظام خدمات اجتماعی توسعه می یابد وحقوق بازنشستگی و دیگر تضمین های تامین اجتماعی ایجاد می شود

ماده هشتم :

۱) فدراسیون روسیه یکپارچگی فضای اقتصادی جریان آزاد کالا خدمات وسرمایه  حمایت از فعالیت های رقابتی وآزادی فعالیت های اقتصادی راتضمین می کند

۲) مالکیت خصوصی دولتی اجتماعی ( تعاونی ) واشکال دیگر آن مورد تایید قرار می گیرد

ماده نهم :

زمین و دیگر منابع طبیعی در فدراسیون روسیه به عنوان اساس زندگی وفعالیت مردم ساکن سرزمین های آن مورد بهره برداری وحمایت قرار می گیرد

ماده دهم :

۱) قدرت دولتی در فدراسیون روسیه برپایه تفکیک به قوای مقننه مجریه وقضاییه اعمال میگردد دستگاههای مقننه ومجریه وقضاییه دارای استقلال هستند

ماده یازدهم :

۱) حاکمیت در فدراسیون روسیه بوسیله ریاست جمهوری فدراسیون روسیه مجمع فدرال ( شورای فدراسیون دومای کشور ) دولت فدراسیون روسیه ودادگاههای فدراسیون روسیه اعمال می شود

 ۲)  قدرت دولتی  فدراسیون روسیه بوسیله دستگاههای دولتی از سوی اعضای آن ایجاد شده اند اعمال می گردد

 ۳) تفکیک اختیارات در میان اختیارات قدرت دولتی در فدراسیون روسیه ودستگاههای دولتی اعضای فدراسیون روسیه براساس قانون وپیمان فدراسیون وسایر پیمانهایی که درمورد تفکیک اختیارات است صورت میگیرد

ماده دوازدهم :

حکومت های خود گردان محلی در فدراسیون روسیه مورد تایید وضمانت قرار می گیرند

ماده سیزدهم :

۱) در فدراسیون روسیه تنوع ایدئولوژیکک مورد تایید است

۲) هیچ ایدئولوژی به عنوان ایدئولوژی دولتی ویااجباری نمی تواند وجود داشته باشد

۳) تنوع سیاسی ونظام چند حزبی در فدراسیون روسیه مورد شناسایی قرار می گیرد ۴) اتحادیه های عمومی در برابر قانون مساوی هستند

۵) ایجاد وفعالیت تشکل های اجتماعی که هدف آنها دگر گون سازی اجباری اساس نظام قانونی ونقض یکپارچگی فدراسیون روسیه اخلال در امنیت آن ایجاد واحدهای نظامی تحریک دشمنی های اجتماعی نژادی ملی ومذهبی باشد ممنوع است

ماده چهاردهم :

۱) فدراسیون روسیه یک دولت غیر مذهبی است هیچ مذهبی نمی تواند مذهب دولتی ویااجباری باشد

۲)مجامع دولتی از دولت جداهستند ودربرابر قانون یکسان می باشند

ماده پانزدهم :

۱)قانون اساسی فدراسیون روسیه درارای ظرفیت عالی حقوقی واقدام مستقیم درسراسر قلمروفدراسیون روسیه اعمال می گردد قوانین واسناد حقوقی درفدراسیون روسیه نباید درتعارض باقانون اساسی فدراسیون روسیه قرار گیرند

۲) دستگاههای اقتدار دولتی نهادهای خودگردانی محلی مقامات شهروندان ومجامع آنها موظف می باشند قانون اساسی فدراسیون روسیه ودیگر قوانین آن رارعایت نمایند

۳) قوانین باید به طور رسمی منتشر شوند قوانین منتشر نشده استفاده نمی شوند اسناد حقوقی مربوط به حقوق وآزادی های انسانی وتکالیف افراد وشهروندان اگر بطوررسمی برای اگاهی عموم مردم انتشار نیافته باشند قابل اجرا نخواهند بود

۴) هنجارهای شناخته شده بین المللی حقوق بین الملل وتوافق نامه های بین المللی فدراسیون روسیه جزئی از نظام حقوقی آن  می باشند  اگر یک موافقت نامه بین المللی فدراسیون روسیه غیراز موازین تایید شده درقانون را مقرر نماید توافق بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند

ماده شانزدهم :

مفاداین فصل مبانی نظام حقوقی فدراسیون روسیه راتشکیل می دهند وغیر از ترتیب مقرر در قانون اساسی تغییر نخواهد یافت

۲) مفا این قانون اساسی نباید با مبانی نظام حقوقی فدراسیون روسیه تعارض داشته باشد

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

فصل دوم : حقوق و آزادی های انسان وشهروند

ماده هفدهم :

۱) حقوق وآزادی های انسان وشهروند در فدراسیون روسیه مورد تایید وضمانت قرارمی گیرد

۲) حقوق وآزادی های بشر غیر قابل تفکیک بوده واز روز تولد هر فرد تحقق می یابد

۳) اعمال حقوق وآزادی های انسان وشهر وند نباید خللی بر حقوق وآزادی های دیگران وارد سازد

ماده هیجدهم :

حقوق وازادی های انسان وشهر وند به طور مستقیم اعمال می گردد آنهاسرشت مفهوم ونحوه اجرای قوانین فعالیت های قوای مقننه ومجریه دستگاههای خودگردان محلی راتعیین می کنند دستگاه قضایی تامین آن راضمانت می کند

ماده نوزدهم :

۱) همه در برابر قانون ودادگاه مساوی هستند

۲) دولت برابری حقوق وآزادی هارا بدون توجه به جنسیت نژاد ملیت زبان مذهب اموال وموقعیت رسمی محل سکونت طرز تلقی از مذهب اعتقادات عضویت درتشکل های اجتماعی ودیگر شرایط ضمانت می نماید همه اشکال محدود سازی حقوقانسانی در زمینه های اجتماعی نژادی ملی وزبانی یامذهبی ممنوع می باشد

۳) مرد وزن از حقوق وآزادی های مساوی وامکانات برابر برای اجرای آن برخوردارند

ماده بیستم :

۱) همه حق زندگی دارند

۲) حکم اعدام می تواند تاهنگام لغو نهایی به عنوان شیوه سنگین مجازات بویژه برای جنایات عمدی علیه زندگی مردم وارتکاب جرایم سنگین بکار گرفته شود اجرای آن فقط باحکم دادگاه وباحضور هیات منصفه میسر می باشد

ماده بیست و یکم :

۱) کرامت انسانی تحت حمایت قرار دارد هیچ چیزی نمی تواند دلیل تحقیر آ» قرار گیرد

۲) هیچ کس رانباید مورد شکنجه اعمال خشونت واقدامات دیگر رای تحقیر یاتنبیه قرار داد هیچ کسرانباید بدون رضایت داوطلبانه خودش مورد آزمایش های طبی وعلمی قرار داد

ماده بیست و دوم:

۱) همه حق آزادی ومصونیت شخصی دارند

۲) بازداشت وتوقیف افراد تنهابراساس حکم دادگاه مجاز است بدون حکم دادگاه نمی توان کسی رابیش از ۴۸ساعت در بازداشت نگهداشت

ماده بیست و سوم :

۱) همه حق مصونیت زندگی خصوصی اسرار شخصی وخانوادگی وحفاظت از نام نیک وشهرت خود دارند

۲) خصوصی بودن مکاتبات مکالمات تلفنی وارتباط پستی ودیگر ارتباطات حق همه افراد است محدود کردن این حقوق تنهابراساس حکم دادگاه مقدور می باشد

ماده بیست و چهارم :

۱) گردآوری نگهداری استفاده وانتشار در مورد زندگی خصوصی فرد بدون رضایت آنها مجاز نمی باشد

۲) دستگاههای قدرت دولتی وحکومت های خودگردان محلی ومقامات آن نباید برای همه امکان دسترسی وآشنایی بااسناد وموادی که به حقوق وآزادی های فرد مر بوط می شوند فراهم نمایند مگر اینکه در قانون نحوه دیگری پیش بینی شده باشد

ماده بیست و پنجم :

مسکن افرا مصونیت دارد هیچ کس حق ورو د به خانه افراد برخلاف میل ساکنان آن راندارد مگر درمواردی که در قانون فدرال یابراساس حکم دادگاه مشخص شده باشد

ماده بیست و ششم :

۱) همه حق تعیین واعلام ملیت خود رادرند هیچ کس رانمی توان به تعیین واعلام ملیت خود مجبور کرد

۲) همه حق استفاده از زبان مادری خود .انتخاب آزادانه برای گفتگو تربیت وتحصیل وخلاقیت رادارند

ماده بیست و هفتم:  

۱) هرکس بطور قانونی در فدراسیون روسیه بسر مبرد حق جابجایی آزادانه وانتخاب محل اقامت رادارد

۲) همه می توانند آزادانه از فدراسیون روسیه خارج شوند شهر وندان فدراسیون روسیه ز حق بازگشت آزادانه به فدراسیون روسیه برخوردارند

ماده بیست و هشتم :

آزادی عقیده آزادی مذهب از جمله حق پیروی فردی یاجمعی از مذهب یاعدم اعتقاد به مذهب انتخاب آزاد وداشتنمذهب وتبلیغ برای آن ودیگر اعتقادات وعمل براساس آن برای همه تضمین گردیده است

ماده بیست و نهم :

۱) برای همه حق آزادی عقیده وبیان تضمین شده است

۲) تبلیغات وتهییج برای ایجاد نفرت ودشمنی اجتماعی ونژادی ملی ومذهبی یازبانی ممنوع است

۳) هیچکس رانمی توان به ابراز نظریات واعتقاداتش مجبور کرد یاناچار از رد آن کرد

۴) همه حق آزادی بررسی دریافت انتقال تولید وانتشار واطلاعات با هر وسیله قانونیرادارند فهرست کامل اطلاعاتی که اسرار دولتی راتشکیل می دهد بوسیله قانون فدرال مشخص می گردد

۵) آزادی رسانه های گروهی تضمین می گردد وسانسور ممنوع است

ماده سی ام :

۱) همه حق ایجاد اتحادیه ها واز جمله حق ایجاد اتحادیه های کارگری برای حفاظت ازمنافع خود رادارند آزادی فعالیت اتحادیه های عمومی تضمین می شود

۲) هیچ کس رانمی توان برای پیوستن به اتحادیه ای یا باقی ماندن درآن وادار کرد

ماده سی و یکم :

شهروندان فدراسیون روسیه از حق گرد همایی مسالمت آمیز وغیر مسلحانه برگزاری راهپیمایی ئاجتماعات وتظاهرات ومراقبت از اعتصابات برخوردار می باشند

ماده سی و دوم :

۱) شهروندان فدراسیون روسیه حق دارند بطور مستقیم یاغیر مستقیم از طریق نمایندگان خود دراداره امور دولتی مشارکت نمایند

۲) شهروندان فدراسیون روسیه از حق انتخاب کردن وانتخاب شدن برای دستگاههای قدرت دولتی وحکومت های خودگردان محلی ونیز مشارکت در همه پرسی برخوردار می باشند

۳) شهروندانی که توسط دادگاه ناصالح تشخیص داده شده اند ونیز شهروندانی که براساس حکم دادگاه در زندان بسر می برند از حق انتخاب کردن وانتخاب شدن محروم می باشند

۴) شهروندان فدراسیون روسیه حق دسترسی مساوی به خدمات دولتی رادارند

۵) شهروندان فدراسیون روسیه از حق مشارمت در داد رسی ها برخوردار می باشند

ماده سی و سوم :

شهروندان فدراسیون روسیه حق دارند به دستگاههای دولتی وحکومت های خود گردان محلی مراجعه نمایند ویا بطر جمعی یا فردی درخواست های خود راارایه نمایند

ماده سی و چهارم :

۱) همه حق بهر مندی از توانایی ها واموال را خود برای  فعالیتت های اقتصادی ودیگر فعالیت های که در قانون ممنوع نشده است دارند

۲) فعالیت های اقتصادی برای ایجاد انحصار ورقابت نامشروع مجاز نمی باشد

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ماده سی و پنجم :

۱) حق مالکیت خصوصی توسط قانون حمایت می گردد

۲) همه حق تملک تم.ال بطور خصوصی رادارند ئمی توانند آن رابه طور فردی یاجمعی مورد استفاده قرار دهد

۳) هیچ کس رانمی توان بدون حکم دادگاه از اموالش محروم ساخت مصادره اموال برای نیازهای دولت تنهابراساس شرایط تادیه بهای کامل در ابتدا می تواند صورت گیرد

۴) حق ارث بردن تضمین می گردد

ماده سی و ششم :

۱) شهروندان واتحادیه های آنها حق دارند زمین رادر تملک خصوصی خود داشته باشند

۲) تملک بهره برداری واداره اراضی ودیگر منابع طبیعی به وسیله مالکان آنها بطور ازآدانه انجام می شوداگر در جهت تخریب محیط زیست وناقض حقوق ومنافع دیگران نباشد

۳) شرایط مقررات استفاده از اراضی توسط قانون فدرال تعیین می گردد

ماده سی و هفتم :

۱) کار آزاد است هرکس حق دارد آزادانه از تواناییهای کاری خود بهر ه گیرد ونوع فعالیت خود راانتخاب کند

۲) کاراجباری ممنوع است

۳) هرکس حق دارد از تامین امنیت و بهداشت کار دستمزد مساوی وحداقل دستمزد هایی که توسط قانون فدرال تعیین می شود ونیز تامین در برابربیکاری برخوردار گردد

۴) حق حل و فصل اختلافات دسته جمعی وفردی وکاری بااستفاده از روشها وراه حل هایی که در قانون فدرال مشخص شده وجود دارد وحق اعتصاب مورد شناسایی قرار می گیرد

۵) همه حق بهره مندی از استراحت دارند برای کسانی که طبق قرار داد کار می کنند مدت کار مرخصی وتعطیلات بادریافت حقوق در قانون فدرال تعیین شده ضمانت می شود

ماده سی و هشتم :

۱)خانواده مادر وکودک وفرزندان مورد حمایت دولت قرار دارند

۲مراقبت از فرزندان وتربیت انان وظیفه یکسان پدر ومادر است

۳) فرزندان بالای ۱۸سال باید از والدین ناتئان خود مراقبت نمایند

ماده سی و نهم :

۱) تامین اجتماعی برای همه افراد درسن کهولت در شرایط بیماری وتز کار افتادگی واز دست دادن توانایی کار برای تربیت فرزندان ودیگر مواردی که در قانون تعیین می شود ضمانت می گردد

۲) حقوق  بازنشستگی وکمک هزینه های اجتماعی به وسیله قانون تعیین می شود

۳) بیمه اجتماعی داوطلبانه وایجاد اشکال تکمیلی تامین اجتماعی ونیکوکاری توسعه داده می شود

ماده چهلم :

۱) همه از حق مسکن برخوردار هستند هیچ کس رانمی توان خودسرانه از خانه اش محروم ساخت

۲) دستگاههای قدرت دولتی وحکومت های خود گردان محلی ساختن مسکن راتوسعه می دهند وشرایط تحقق یافتن حق مسکن راتامین می نمایند

۳) مردم کم درآمد وشهروندانی که در قانون به آنها اشاره می شودمسکن رایگان یااجاره قابل قبول از سوی دولت شهرداریها ودیگر منابع تامین مسکن رابراساس ضوابط مندرج در قانون در یافت می کنند

ماده چهل و یکم :

۱) همه حق بهره مندی از حمایت های بهداشتی وخدمات درمانی را  دارند خدمات درمانی در موسسات دولتی و شهری از طریق بودجه های مربوطه پرداخت های بیمه ای و رویه های دیگر تامین می شود و به طور رایگان به شهروندان ارایه می گردد

۲) برنامه های فدرال مراقبت وتقویت سلامتی مردم فدراسیون روسیه راتامین می نماید اقداماتی به منظور توسعه وارتقای خدمات بهداشتی دولتی شهری وخصوصی صورت می گیرد فعالیت هایی گسترش می یابد که تقویت سلامتی وبهداشت توسعه تربیت بدنی وورزش توسعه بهبود سلامتی عمومی رادرپی داشته باشد

۳) اگر مقامات دولتی حقایق وشرایط تهدید آمیز علیه زندگی وسلامتی مردم رامخفی نماید براساس قانون فدرال تحت پیگرد قرار خواهند گرفت

ماده چهل و دوم :

۱) همه حق داشتن محیط زیست مناسب واطلاعات قابل اتکا در مورد شرایط آن رادارند ودر صورت آسیب دیدن سلامتی واموال خود در اثر تخلفات زیست محیطی حق تامین خسارات وارده رادارند

ماده چهل و سوم :

۱) همه حق اموختن وتحصیل دارند

۲دسترسی عمومی ورایگان افراد به تحصیلات پیش دبستانی متوسطه عمومی ومتوسطه تخصصی درموسسات آموزشی دولتی وشهری تضمین می گردد

۳) همه حق دارند براساس رقابت بطور رایگان به تحصیلات عالیه در موسسات آموزشی دولتی وشهری دسترسی یابند

۴) آموزش عمومی پایه رایگان است والدین وجانشینان آنها دسترسی کودکان به آموزش عمومی پایه راتامین می کنند

۵) فدراسیون روسیه استاندارد های آموزشی دولتی رامعین می کند واشکال گوناگون آموزش وخود آموزی راحمایت می کند

ماده چهل و چهارم :

۱) ازادی فعالیت های خلاق ادبی هنری علمی وفنی واشکال گوناگون ان ضمانت می شود

۲) همه از حق مشارکت در زندگی فرهنگی برای دستیابی به ارزش های فرهنگی برخوردار می باشند

۳) همه موظف به مراقبت از میراث فرهنگب وتاریخی و حمایت از آثار تاریخی وفرهنگی هستند

ماده چهل و پنجم :

۱) حمایت دولت از حقوق وآزادی های انسان وشهر وند در فدراسیون روسیه ضمانت می شود

۲) افراد می توانند بالهمه ابزارهایی که در قانون منع نشده از حقوق وآزادی های خود دفاع کنند

ماده چهل و ششم :

۱) دفاع قضایی از حقوق وآزادی های افراد تضمین می گردد

۲) تصمیمات واقدامات دستگاههای دولتی رامی توان دردادگاه مورد شکایت قرار داد

۳) هرکس حق دارد مطابق توافق نامه های بین المللی فدراسیون روسیه به نهادهای بین المللی دفاع از حقوق وآزادی های بشری مراجعه نماید در صورتیکه ابزارهای دولتی موجود در داخل برای حمایت قانونی از آن به نتیجه نرسیده باشد

ماده چهل و هفتم :

۱) هیچ کس رانمی توان از حق رسیدگی به پرونده اش در دادگاه وتوسط قاضی آن پرونده در حدود اختیارات اوست محروم نمود

۲) متهم به ارتکاب جرم حق دارد در مواردی که قانون فدرال پیش بینی می کند خواستار رسیدگی به پرونده اش در دادگاه توسط هیات منصفه شود

ماده چهل و هشتم :

۱) حق دریافت مشاوره حقوقی تخصصی برای همه دردادگاه تضمین می گردد این کمک درمواردی که توسط  قانون پیش بینی شود رایگان می باشد

۲) هر فرد توقیف وبازداشت شده ومتهم به ارتکاب جرم حق دارد از کمک حقوقی ومشاوره ای از لحظه ای که توقیف بازداشت یادر مضان اتهام قرارمی گیرد بهره مند شود

ماده چهل و نهم :

۱) هر متهم به ارتکاب جرم تازمانی که جرم اوبه ترتیب مقررشده در قانون فدرال به اثبات برسد به وسیله حکم دادگاهی که اعتبار قانونی داشته باشد تایید شود بی گناه می باشد

۲) متهم مجبور نیست بی گناهی خود رابه اثبات برساند

۳) تردید های رفع نشدنی در مورد جرم متهم به نفع اوتفسیر می گردند

ماده پنجاهم :

۱) هیچ کس دوبار برای یک جرم نباید محکوم شود

۲) شواهد بدست آمده از طریق نقص قوانین فدرال رانمب توان در جریان دادرسی مورد استفاده قرار داد

۳) هرشخصی که بواسطه ارتکاب جرم محکوم می شود حق دارد ترتیبی که در قانون  فدرال پیش بینی شده خواستار تجدید نظر در حکم توسط دادگاه بالاتر شود ویا تقاضای عفو یاکاهش مجازات داشته باشد

ماده پنجاه و یکم :

۱) کسی رانمی توان موظف ساخت تابر علیه خود همسر وبستگان نزدیکش ونیز کسان دیگری که قانون فدرال تعیین می کند شهادت بدهد

۲)   قانون فدرال موارد دیگر تعلیق وظیف شهادت دادنن رامعین می سازد

ماده پنجاه و دوم :

حقوق آسیب دیدگان از جرایم وسوء استفاده از قدرتراقانون حمایت می کند دولت برای آنان امکان دسترسی به دادگاه وجبران زیان های وارده را فراهم می آورد

ماده پنجاه و سوم :

همه حق بهره مندی از جبران خسارات وارده ناشی از اقدامات غیر قانونی ( ویاعدم اقدام به موقع ) دستگاههای دولتی ومسئولان آن رااز سوی دولت دارند

ماده پنجاه و چهارم :

۱) قانونی که به موقع اجرا گذاشته می شود ویا موجب تشدید مجازات می گردد عطف به ماسبق نمی شود

۲) کسی رانمی توان برای انجام عملی که درهنگام ارتکاب جرم نبوده مجازات نمود اگر پس از ارتکاب جرم مجازات آن تخفیف یلفت یالغوشد قانون جدید مورد استفاده قرار می گیرد

ماده پنجاه و پنجم :

۱) ذکر حقوق وآزادی های اساسی فدراسیون روسیه نباید به معنی نفی یاکاهش دیگر حقوق وآزادی های شناخته شده جهانی بشر تفسیر گردد

۲) در فدراسیون روسیه نباید قوانینی وضع شوند که حقوق وآزادی های بشری رانقض کند یاکاهش دهد

۳) حقوق وآزادی های انسان وشهروند رانمی توان باقوانین فدرال محدود ساخت ولی تنها برای حدی که برای حفاظت از مبانی نظام قانونی واخلاقی سلامتی حقوق ومنافع قانئنی افراد دیگر وتامین دفاع از کشور وامنیت دولت ضروری باشد

ماده پنجاه و ششم :

۱) در وضعیت فوق العاده به منظور تامین امنیت شهروندان وحفاظت از نظام قانونی درانطباق باقانون اساسی فدرال ایجاد محدودیت های مشخص  برای حقوق وآزادی های انسانی باتعیین حدود ومدت اعتبار آن می تواندد مقرر شود

۲) در صورت وجود شرایط مطابق مقرراتی که قانون اساسی فدرال مشخص شده می توان در سراسر فدراسیون روسیه در برخی از نقاط معین وضعیت فوق العاده اعلام کرد

۳) حقوق وآزادیهای مصرح در بخش اول ( ذمواد ۲۰و۲۱و۲۳) در بخش اول ( مواد ۲۴ ۲۸ ۳۴ بخش اول ماده ۴۰) ومواد ۵۴-۴۶قانون اساسی فدراسیون روسیه قابل محدود کردن نیست

ماده پنجاه و هفتم :

همه موظف هستند مالیات وعوارضی که قانون تعیین کرده پرداخت نمایند قوانین جدید مالیاتی یا قوانینی که وضع مالیات دهندگان رابدتر می کند عطف به ماسبق نمی شوند

ماده پنجاه و هشتم :

همه موظف هستند از طبیعت ومحیط زیست حفاظت نمایند واز ثروتهای طبیعی بابا مرقبت بهره بگیرند

ماده پنجاه و نهم :

۱) دفاع از میهن وظیفه ئتکلیف شهروندان فدراسیون روسیه است

۲) هر شهروند باید مطابق قانون فدرال خدمت نظام راانجام دهد

۳) هر شهروند فدراسیون روسیه که خدمت نظام بااعتقادات یا باورهای مذهبی او در تعارض قرار گیرد ونیز در مواردی که در قانون فدرال پیش بینی شده حق دارد به جای آن به خدمت درامور غیر نظامی بپردازد

ماده شصتم :

هر شهروند فدراسیون روسیه از سن ۱۸سالگی می تواند حقوق وتکالیف خود رابطور کامل اجرا نماید

ماده شصت و یکم :

۱)  شهروند فدراسیون روسیه رانمی توان از روسیه نبعید کرد ویا به کشوری دیگر تحویل داد

۲) فدراسیون روسیه دفاع وحمایت از شهروندان خود ردخارج از کشور ضمانت می کند

ماده شصت و دوم :

۱) هر شهروند روسه می تواند تابعیت کشور دیگر ( تابعیت دوگانه ) براساس قانون فدرال ویاقراردادهای بین المللی فدراسیون روسیه برخوردار باشد

۲) داشتن تابعیت کشوردیگر برای شهروندان فدراسیون روسیه حقوق وآزادی های او راکاهش نمی دهد ونیزاز انجام وظایف ناشی از تابعیت فدراسیون روسیه آزاد نمی سازد مگر مواردی که در قانون فدرال یاقراردادهای بین المللی روسیه پیش بینی باشد

۳)  شهروندان خارجی وافراد بدون تابعیت در فدراسیون روسیه از حقوق ووظایف شهر وندان فدراسیون روسیه برخوردارند جز مواردی که قانون فدرال یاقراردادهای بین المللی فدراسیون روسیه پیش بینی شده باشد

ماده شصت و سوم :

۱)  فدراسیون روسیه براساس موازین وهنجارهای جهانی حقوق بین الملل به اتباع خارجی وافرا فاقد تابعیت پناهندگی سیاسی می می دهد

۲) استردادافرادی که براساس جرایم سیاسی واعمالی که در فدراسیون روسیه مجاز نمی باشد استردادافرادی که متهم به ارتکاب جرم هستند ونیز تحویل محکومین به منظور سپری کردن مدت مجازات است خود درکشورهای دیگر براساس قانون فدرال وقراردادهای بین المللی انجام می شود

ماده شصت و چهارم :

مفاد این فصل اساس وضع حقوقی افرادرادرفدراسیون روسیه تشکیل می دهد وجزبراساس ترتیبات مقرر در این قانون اساسی قابل تغییر نمی باشد

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

فصل سوم : فدراسیون روسیه  

ماده شصت و پنجم :

فدراسیون روسیه از اعضای زیر تشکیل شده است

جمهوری آدیغه جمهوری اکتای جمهوری باشقیرستان جمهوری بوریاتیا جمهوری داغستان جمهوری اینگوش جمهوری کاباردیا بالکار جمهوری کالمیک خالم تانگچ جمهوری قره چای چرکسیاجمهوری کاولی جمهوری کومی جمهوری ماری ال جمهوری موردویا جمهوری ساخا ( یاکوتیا ) جمهوری اوسیتیای شمالی جمهوری تاتارستان جمهوری توفا جمهورب ادموریا جمهوری خاکسیا جمهوری چچن جمهوری چوواش جمهوری چوواشی

نواحی : اکتای ناحیه کرانسودار ناحیخه کرانسویارسک ناحیه پریمور سکی ناحیه استاور پول ناحیه خاربار وفسک

مناطق منطقه آمور منطقه آرخانگلسک منطقه آستراخان منطقه بلگورود منطقه بریانسک منطقه ولادیمیر  منطقه ولگا گراد منطقه منطقه ولوگدا منطقه ورونژ منطقه ایوانف منطقه ایرکوتسک منطقه کالنینگراد منطقه کالوگا منطقه کامچاتکا منطقه کمروو منطقه کیرف منطقه کاستر وما منطقه کورگان منطقه کورسک منطقه لنینگراد منطقه لیپتسک منطقه ماگادان منطقه مسکو منطقه مورمانسک منطقه نیژنی نووگرود منطقه پنزا منطقه پم منطقه پسکوف منطقه ریازان منطقه سامارا منطقه ساراتوف منطقه ساخالین منطقه سور دلوفسک منطقه ریازان منطقه اسمولنسک منطقه تامبوف منطقه تویر منطقه تومسک منطقه تولا منطقه تیومن منطقه اولیا نوفسک منطقه جلیا بینسک منطقه چیتا منطقه یارو سلاول

شهرهای دارای اهمیت فدرال : مسکو  سنت پطرز بورگ

منطقه خود مختار یهودی
نواحی خود مختار :

نواحی خود مختار آگینسکی بوریات ناحیه خود مختار کومی پرمیاتسکی ناحیه خود مختار کوریاک ناحیه خود مختار ننتس ناحیه خود مختار تایمر ( دولگانوننتس) ناحیه خود مختار اوست –اوردیان – بوریات ناحیه خود مختار خانتی مانسیسک ناحیه خود مختار چوکوتکا ناحیه خودد مختار اونک ناحیه خود مختار یامالو م

۲) پذیرش درفدراسیون روسیه وتشکیل اعضای جدید درآن مطابق ترتیبات تعیین شده در قانون اساسی فدرال صورت می گیرد

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ماده شصت و ششم :

۱) وضعیت وجایگاه جمهوری ها به وسیله قانون اساسی فدراسیون روسیه وقانون اساسی جمهوری تعیین می گردد

۲) وضعیت وجایگاه قلمرو منطقه شهر دارای اهمیت فدرال منطق خود مختار توسط قانون اساسی فدراسیون روسیه ومقررات قلمرو منطقه  شهرداری اهمیت فدرال مناطق خود مختارونواحی مختار وضع می گردد

۴) روابط میان نواحی خود مختار در قلمرو مناطق به وسیله قانون فدرال ویا قراردادهای میان دستگاههای قدرت دولتی نواحی خود مختار بادستگاههای قدرت دولتی در نواحی ومناطق تعیین می شود

۵) جایگاه اعضای فدراسیون روسیه براساس توافق های دوجانبه فدراسیون روسیه واعضای فدراسیون روسیه وبراساس قانون اساسی فدرال می تواند تغییر یابد

ماده شصت و هفتم :

۱) قلمرو فدراسیون روسیه شامل قلمرو همه اعضا ی آن آبهای داخلی ودریای سرزمینی وفضای برفراز آن می باشد

۲) فدراسیون روسیه دارای حق حاکمیت خود است واختیارات خود رادر فلات قاره ومنطقه اقتصادی اعضای فدراسیون برطبق قانون فدرال وهنجارهای حقوق بین الملل اعمال می نماید

۳)  مرزهای میان فدراسیون روسیه براساس توافق متقابل آنها قابل تغییر می باشد

ماده شصت و هشتم :

۱) زبان روسی  درسرایر فدراسیون روسیه زبان دولتی است

۲) جمهوریها حق دارند زبان دولتی خود رامقررنمایند در دستگاههای قدرت دولتی  در جمهوریها این زبانها همراه بازبان دولتی فدراسیون روسیه مورد استفاده قرار می گیرند

۳) فدراسیون روسیه برای همه مردم حق  حفظ زبان مادری خود ایجاد شرایط برای یاد گیری وتوسعه آن راتضمین می کند

ماده شصت و نهم :

فدراسیون روسیه حق همه مردم بومی کم جمعیت رابراساس اصول وموازین شناخته شده جهانی وهنجارهای حقوق بین الملل وقراردادهای بین المللی فدراسیون روسیه ضمانت می کند

ماده هفتادم :

۱)  پرچم آرم و سرود دولتی فدراسیون روسیه توصیف وترتیبات استفاده رسمی آن توسط قانون اساسی فدرال تعیین می گردد

۲)  مرکز فدراسیون روسیه شهر مسکو می باشد جایگاه مرکز راقانون فدرال مشخص می سازد

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ماده هفتاد و یکم :

اختیارات فدراسیون روسیه عبارتند از:

الف) تصویب واصلاح قانون اساسی فدراسیون روسیه وقوانین فدرال ونظارت براجرای آنها     

ب) تعیین  ساختار فدرال وقلمرو فدراسیون روسیه

پ) تنظیم وحفاظت از حقوق وآزادیها ی انسان وشهروند وتابعیت درفدراسیون روسیه تنظیم وحفاظت از حقوق اقلیت های ملی

ت) استقرار نظام دستگاههای فدرال مقننه ومجریه وقضاییه ترتیبات سازمانی وفعالیت های آنها وتشکیل نهادهای دولتی فدرال

ث) مالکیت اموال دولتی فدرال واداره آن

ج) تعیین مبانی سیاست ها وبرنامه های فدرال در زمینه توسعه دولتی اقتصادی زیست محیطی اجتماعی فرهنگی ملی فدراسیون روسیه

چ) تعیین مبانی قانونی بازار واحد ترتیبات مالی ارزی اعتباری وگمرکی انتشار پول مبانی سیاست قیمت گذاری خدمات اقتصادی فدرال از جمله بانکک های فدرال

ح) بودجه فدرال مالیات وعوارض فدرال صندوق های فدرال برای توسعه منطقه ای

خ)  نظام های مهندسی قدرت  فدرال مهندسی قدرت هسته ای شکافت مواد حمل ونقل فدرال راه آهن اطلاعات وارتباطات فعالیت های فضایی

د)  سیاست خارجی وروابط بین المللی فدراسیون روسیه قراردادهای بن المللی روسیه در مورد جنگ وصلح

ذ) روابط اقتصادی خارجی فدراسیون روسیه

ر)  دفاع وامنیت تعیین ترتیب خرید فروش تسلیحات مهمات وتجهیزات نظامی تولید مواد شکافنده موادسمی مواد مخدر وروند استفاده ازآنها

ژ) دادگستری دادستانی قوانین جزایی عفووبخشش قوانین مدنی رویه های مدنی رویه های داوری تنظیم قانون مالکیت معنوی

س) تعارض قانون فدرال

ش) سرویس هواشناسی استاندارد ها الگوها وسیتم های انازه گیری وسنجش زمان زمین شناسی و نقشهبرداری اسامی مناطق جغرافیایی امارهاوارزیابی های رسمی

ص) نشانهای دولتی وعناوین افتخاری فدراسیون روسیه

ض) خدمات دولتی فدرال

ماده هفتاد و دوم :

۱) اختیارات مشترک فدراسیون روسیه وارگانهای دولتی تابع آن عبارت است از :

الف ) تامین انطباق قوانین اساسی ودیگر قوانین دیگر جمهوری ها منشورها قوانین ومقررات وقواعد حقوقی قلمروها مناطق شهرهای دارای اهمیت فدرال مناطق خود مختار ونواحی خود مختار باقانون اساسی فدراسیون روسیه وقوانینن فدرال

ب) حمایت از حقوق وآزادی های انسان وشهروند حمایت از حقوق اقلیت های قومی  تامین قانونیت قانون ونظم امنیت اجتماعی مقررات مناطق مرزی

پ) تعیین تملک استفاده وبهره برداری اززمین منابع معدنی آب وسایر منابع طبیعی

ت ) تعیین مالکیت دولتی

ث) مدیریت منابع طبیعیحفاظت از محیط زیست وامنیت زیست بویژه حمایت ازذخایرطبیعی حمایت از آثار تاریخی وفرهنگی

ج) مسائل عمومی تربیت آموزش علم فرهنگ تربیت بدنی ورزش

چ)  هماهنگی مسائل بهداشتی حمایت از حقوق خانواده مادری پدری فرزندی حمایت اجتماعی از جمله تامین اجتماعی

ح) انجام اقدامات برای مقابله بافاجعه وبلیای طبیعی وشیوع بیماری ها وکاهش پیامدها ی آنها

خ) قوانین ورویه های اداری اشتغال خانواده مسکن زمین آب جنگل قوانین منابع طبیعی وحفاظت از محیط زیست

د) حمایت از محیط عمومی وراههای سنتی زندگی جوامع قومی کوچک

ذ) هماهنگی روابط بین الملل خارجی اعضای فدراسیون روسیه وانطباق آن باقراردادهای بین المللی فدراسیون روسیه

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

۲) مفاداین ماده بطور مساوی برای همه جمهوری ها قلمروها مناطق شهرهای دارای اهمیت فدرال مناطق خود مختار و نواحی خود مختار به کار گرفته می شود

ماده هفتاد و سوم :

همه اختیارات و قدرت دولتی خارج از حدود فدراسیون روسیه توسط اعضای آن به طور کامل اجرا می گردد

ماده هفتاد و چهارم :

۱) هیچگونه مرز گمرکی عوارض گمرکی عوارض یاموانع دیگر برای حرکت آزادکالا خدمات سرمایه در قلمرو فدراسیون روسیه نمی توان ایجاد کرد

۲) چنانچه برای حفاظت از امنیت مردم زندگی وسلامتی آنها حفاظت از محیط زیست وارزش های فرهنگی ضرورت داشته باشد محدودیت باجابجایی کالاوخدمات باقانون فدرال استقرار می یابد

ماده هفتاد و پنجم :

واحد پول فدراسیون روسیه روبل است انتشار پول مسئولیت انحصاری بانک مرکزی فدراسیون روسیه است انتشار ارزهای دیگر درفدراسیون روسیه مجاز نمی باشد

۲) حمایت وتثبیت روبل وظیفه اصلی بانک مرکزی فدراسیون روسیه است که مستقل ازدستگاههای قدرت دولتی آن رااعمال می نماید

۳) نظام مالیاتی بودجه فدرال اصول کلی گرفتن مالیات وعوارض فدراسیون روسیه باقوانین فدرال ایجاد می شود

۴) قرضه های دولتی مطابق بارویه هایی که درقوانین فدرال مشخص شده انتشار می یابد وکاملاداوطلبانه عرضه می شوند

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ماده هفتاد و ششم :

۱) در مورد مسایل مربوط به اختیارات فدراسیون روسیه مطابق باقانون اساسی فدرال وقوانین فدرال قوانین بااعتبار مستقیم در سراسر قلمروفدراسیون روسیه تصویب می شوند

۲)  در موردمسایل مربوط به  اختیارات مشترک فدراسیون روسیه واعضای فدراسیون روسیه قوانین فدرال ومطابق باآن قوانین وسایراسنادحقوقی اعضای فدراسیون روسیه وضع می شوند

۳) قوانین فدرال نباید در تعارض باقوانین اساسی فدرال قرار گیرند

۴) خارج از حدود اختیارات فدراسیون روسیه واختیارات مشترک فدراسیون روسیه واعضای آن جمهوریهاقلمروها مناطق شهرهای فدرال مناطق خود مختار ونواحی خودمختار به تنظیمم مستقل مقر رات قانونی ازجمله تصویب قوانین واسناد حقوقی می پردازد

۵)  قوانین ودیگر اسناد حقوقی تنظیم کننده در اعضای فدراسیون روسیه نباید ردتعارض باقوانین فدرال که دربند اول این ماده مطرح شد قرارگیرند در هنگام تعارض میان قانون فدرال واسنادحقوقی دیگردرفدراسیون روسیه قانون فدرال بکار گرفته می شود

۶) هنگام تعارض میان قانون فدرال واسناد حقوقی تنظیم کننده در اعضای فدراسیون روسیه که دراانطباق بابند چهارم این ماده باشد سند حقوقی عضو فدراسیون روسیه بکار گرفته می شود

ماده هفتاد و هفتم :

۱) نظام دستگاههای قدرت دولتی د رجمهوریها قلمروها مناطق شهرهای دارای اهمیت فدرال منطقه خود مختار ونواحی خود مختار به وسیله اعضای فدراسیون روسیه در انطباق بااصول فدراسیون روسیه واصول کلی سازماندهی دستگاههای نمایندگی واجرایی که توسط قانون فدرال معین شده به طور مستقل ایجاد می گردند

۲) ارگانهای فدرال قوه مجریه ودستگاههای قوه مجریه اعضای فدراسیون روسیه نظام واحد قوه مجریه فدراسیون روسیه رادرحدود اختیارات فدراسیون روسیه واختیارات فدراسیون رووسیه واختیارات مشترک فدراسیون روسیه واعضای آن تشکیل می دهند

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ماده هفتاد و هشتم :

۱) دستگاههای فدرال قوه مجریه می توانند ساختار های منطقهای خود رابرای اجرای اختیاراتشان ایجادکنند ومقامات مربوطه رامنصوب نمایند

۲) دستگاههای فدرال قوه مجریه براساس توافق باارگانهای قوه مجریه فدراسیون روسیه می توانند بخشی از اختیارات خود رابه آنهاواگذار نمایند چنانچه این امردرتعارض باقانون اساسی فدراسیون ویا قانون فدرال قرار نگیرد

۳) دستگاههای قوه مجریه اعضای  فدراسیون روسیهمی توانند براساس توافق باارگانهای فدرال قوه مجریه بخشی از قدرت خود رابه آنها واگزار نمایند

۴)  رئیس جمهوری فدراسیون روسیه وحکومتت فدراسون روسیه برپایه قانون اساسی فدراسیون روسیه اختیارات وقدرت دولتی فدرال رادرسراسر قلمرو فدراسیون روسیه اعمال می کنند

ماده هفتاد و نهم :

فدراسیون روسیه برطبق قراردادهایی می تواند در اتحادیه هایی بین دولتی شرکت کند ودر انطباقباتوافق های بین المللی بخشی از قدرتهای خودرابه آن واگذار نماید چنانچه این امر ناقض حقوق وآزادی های انسان وشهروند نباشد ودر تضاد بامبانی نظام قانونی فدراسیون روسیه قرار نگیرد.

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

فصل چهارم : رییس جمهوری فدراسیون روسیه

ماده هشتادم :

۱) رئیس جمهوری فدراسیون روسیه ریاست دولت رابرعهده دارد

۲) رئیس جمهوری ضامن قانون اساسی فدراسیون روسیه وحقوق وآزادی های انسان وشهر وند می باشد اوبراساس ترتیبات ورویه های مقرردر قانون اساسی  فدراسیون روسیهبرای حمایت از حاکمیت فدراسیون روسیه استقلال ویکپارچگی دولتی آن وتامین فعالیت هماهنگ همه دستگاهها ی قدرت دولتی اقدام می کند

۳) رئیس جمهوری فدراسیون خطوط کلی سیاست داخلی وخارجی دولت رادر انطباق باقانون اساسی فدرال روسیه تعیین می کند

۴) رئیس جمهوری روسیه به عنوان رئیس دولت نمایندگی فدراسیون روسیه رادر داخل وخارج کشور برعهده دارد

ماده هشتاد و یکم :

۱)  رئیس جمهوری روسیه برای مدت ۴سال از سوی شهر وندان فدراسیون روسیه براساس رای گیری عمومی برابر ومستقیم وبارای گیری مخفی برگزیده می شود

۲) شهروندان فدراسیون روسیه که بالای ۳۵سال وبیش از ده سال لاقامت دایم در روسیه داشته باشند می توانند به عنوان رئیس جمهور ی برگزیده شوند

۳) هیچ کس نمی تواند بیش از دومرتبه پست رئیس جمهوری راعهده دارگردد

۴) ترتیب انتخاب رئیس جمهوری فدراسیون روسیه به وسیله قانون فدرال تعیین می شود

ماده هشتاد و دوم :

۱) رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در مراسم تحلیف خود برای مردم این سوگند رایاد می کند :

« من قسم می خورم در اجرای وظایف خودبه عنوان رئیس جمهوری فدراسیون روسیه به حقوق وآزادیهای انسان وشهروند احترام بگذارم وآن رامورد حمایت قرار دهم قانون اساسی فدراسیون روسیه رامورد ملاحظه وحمایت قرار دهم از استقلال وامنیت ویکپارچگی کشور مراقبت کنم وصادقانه به مردم خدمت نمایم »

۲) مراسم تحلیف در فضای باشکوهی در حضور اعضای شورای فدراسیون نمایندگان مجلس دوما وقضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه برگزار خواهد شد

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ماده هشتاد و سوم :

رئیس جمهوری فدراسیون روسیه :

الف)  رئیس دولت فدراسیون روسیه بامواقت دومای کشور منصوب می کند

ب)  حق دارد ریاست جلسات دولت فدراسیون روسیه برعهده گیرد

پ) درمورد کناره گیری دولت فدراسیون روسیه تصمیم گیری می کند

ت) نامزد بانک مرکزی فدراسیون روسیه رابه دومای دولتی معرفی می کند

ث) پیشنهاد برکناری رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه ابه دومای کشور ارائه می کند

ج) نصب وعزل معاون رییس دولت فدراسیون روسیه به پیشنهاد رئیس دولت فدراسیون روسیه

چ)  معرفی نامزدهای قضات دادگاه قانون اساسی دادگاه عالی فدراسیون روسیه دادگاه عالی فدراسیون ودادستان کل فدراسیون روسیه به شورای فدراسیون برای تایید وانتصاب آنها  پیشنهاد برکناری دادستان کل فدراسیون روسیه از وظایف خود به شورای فدراسیون  تعیین قضات سایردادگاههای فدرال

ح)  تشکیل ورهبری شورای امنیت فدراسیون روسیه  که جایگاه آن باقوانین فدرال مشخص می شود

خ) تصویب آیین نظامی روسیه

د) ایجاد دفتر رئیس جمهوری

ذ) نصب وعزل نمایندگان تام الاختیار رئیس جمهور ی فدرال روسیه

ر) نصب وعزل فرماندهان عالی ونیروهای مسلح فدراسیون روسیه

ز) نصب وغزل نمایندگان دیپلماتیک روسیه در کشورهای خارجی وسازمان های بین المللی پس از مشورت با کمیته ها یا کمسیون های مربوطه در مجمع فدرال

ماده هشتاد و چهارم :

اختیارات فدراسیون روسیه

۱) برگزاری انتخابات دومای کشور مطابق باقانون اساسی فدراسیون روسیه وقانون فدرال

۲) برگزاری همه پرسی وترتیبی که درقانون اساسی فدرال تعیین شده است

۳) ارائه پیش نویس قوانین به دومای کشور

۴) امضا وانتشار قوانین فدرال

۵)  ارائه  پیام  سالانه به مجمع فدرال در مورد وضعیت کشور براساس جهت گیری های  عمده درسیاست های داخلی وخارجی کشور

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ماده هشتاد و پنجم :

۱) رئیس  جمهور فدراسیون روسیه می تواند از ترتیبات حل وفصل اختلافات دستگاههای قدرت دولتی فدراسیون روسیه ودستگاههای قدرت دولتی در اعضای فدراسیون روسیه ونیز در میان دستگاههای قدرت دولتی اعضای فدراسیون روسیه بهره گیرد چنانچه در مورد هیچ یک از تصمیم ها توافق حاصل نشد اومی تواند این اختلاف رابه دادگاه مربوطه ارائه نماید

۲) رئیس جمهوری فدراسیون روسیه حق دارد اعتبار اسناد قانونی قوه مجریه اعضای فدراسیون روسیه رابه حالت تعلیق در آورد چنانچه این اسناد باقانون اساسی فدراسیون روسیه قوانین فدرال تعهدات بین المللی فدراسیون روسیه ویا حقوق و آزادی های انسان وشهروند متناقض باشد در این صورت رئس جمهوری می تواند تخلف رابه دادگاه مربوطه ارجاع نماید

ماده هشتاد و ششم :

رئیس جمهوری فدراسیون روسیه

الف) سیرپرستی وهدایت سیاست خارجی فدراسیون

ب) رهبری مذاکرات وامضای معاهدات بین المللی فدراسیون روسیه

پ) امضای توافق نامه ها

ت) پذیرش استوارنامه ها وفراخوانده های نمایندگان دیپلماتیک رابرعهده دارد

ماده هشتاد و هفتم :

۱) رئیس جمهور فدراسیون روسیه فرمانده کل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه است  

۲) درهنگام تجاوز به فدراسیون روسیه یاتهدید فوری علیه آن رئیس جمهور ی درسراسر قلمروکشورویامنطق مشخص حکومت نظامی اعلام کرده بیدرنگ تصمیم خود رابه اطلاع شورای فدراسیون ودومای کشور می رساند

ماده هشتاد و هشتم :

رئیس جمهور فدراسیون روسیه تحت شرایط وترتیباتی که درقانون اساسی فدرال مشخص شده وضعیت فوق العاده رادر کشور اعلام می کند اوباید بدون درنگ این امررابه اطلاع شورای فدراسیون و دومای کشور برساند

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ماده هشتاد و نهم :

رئیس جمهوری فدراسیون روسیه

۱)  مسائل شهروندان روسیه واعطای پناهندگی راحل وفصل می کند  

۲) نشان های دولتی وعناوین افتخار آمیزدرجات عالی نظامی وعناوین عالی ویژه فدراسیون روسیه رااعطامی کند

۳) عفو وبخشش برعهده اوست

ماده نودم :

رئیس جمهوری فدراسیون روسیه فرمان هاودستورات اجرایی راصادر می کند  

۲)  فرمان هاواحکام فدراسیون روسیه در سراسر قلمرو روسیه لازم الاجرا می باشد

۳) فرمان هاواحکام رئیس جمهوری روسیه نباید در تعارض با قانون اساسی فدراسیون روسیه وقوانین فدرال قرار گیرد

ماده نود و یکم :

 رئیس جمهوری فدراسیون روسیه دراری مصونیت می باشد

ماده نود و دوم :

الف )  رئیس جمهوری فدراسیون روسیه از زمان ادای سوگند اختیارات خود رامی پذیرد واعمال این اختیارات از هنگامی که رئیس جمهوری جدید فدراسیون روسیه سوگند یادمی کند پایان می یابد

ب) اختیارات رئیس جمهوری فدراسیون روسیه چنانچه کناره گیزی نماید یاادامه عدم توانایی در انجام وظایف خود به دلیل بیماری ویابرکناری قبل از موعد پایان می یابد در چنین مواردی انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه باید ظرف مدت سه ماه پس از قطع اختیارات ریاست جمهوری برگزاز می شود

پ) در همه مواردی که رئیس فدراسیون روسه قادر به انجام وظایف خود نباشد به طور موقت رئیس دولت فدراسیون وظایف اوراانجام می دهد کفیل رئیس جمهوری فدراسیون روسیه حق احلال دستگاههای دولتی برگزاری همه پرسی ونیز پیشنهاداصلاح موادقانون اساسی  فدراسیون روسیه راندارد

ماده نود و سوم :

۱ ) رئیس جمهوری فدراسیون روسیه را می توان براساس طرح اتهام از طرف دومای کشور در مورد خیانت به کشور یاجرایم سنگینن دیگر که دادگاهعالی فدراسیون روسیه براساس شواهد دراعمال رئیس جمهوری تایید کرده باشد توسط شورای عالی فدراسیون رکنار ساخت

۲) تصمیم دومای کشور درمورد ارائه اتهامات وتصمیم شورای فدراسیون برای برکناری رئیس جمهوری باید با اکثریت آرای دوسوم از نمایندگان هریک از مجالس وبراساس نظر کمسیون ویژه دومای کشور گرفته شود

۳)  تصمیم شورای فدراسیون در مورد برکناری رئیس جمهوری فدراسیون روسیه بایددرمدت سه ماه پس از ارائه اتهام علیه وی از سوی دومای کشور علیه وی گرفته شود اگر طی این مدت تصمیم گرفته نشود اتهامها علیه رئیس جمهوری ردمی شوند

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

فصل پنجم : مجلس فدرال

ماده نود و چهارم :

مجمع فدرال ( پارلمان فدراسیون روسیه) ارگان عالی نمایندگی وقانونگذاری فدراسیون روسیه است

ماده نود وپ نجم :

الف) مجمع فدرال از دو مجلس تشکیل شده است : شورای فدراسیون ودومای کشور

ب) دونماینده از هرعضوفدراسیون روسیه به عضویت شورای فدراسیون در می آیند: یکی از دستگاههای نمایندگی ودیگری از دستگاههای اجراییقدرت دولتی

پ) دومای کشور از ۴۵۰نماینده تشکیل می شود

ماده نود و ششم :

الف ) نمایندگان دومای کشور برای مدت ۴سال انتخاب می شوند

ب) ترتیبات تشکیل فدراسیون ورویه انتخاب نمایندگان دومای کشور توسط قوانین فدرال تعیین می شود

ماده نود و هفتم :

۱)  همه شهروندان فدراسیون روسیه با۲۱سال سن حق شرکت در انتخابات رادراند ومی توانند به نمایندگی در دومای کشور برگزیده شوند

۲)  یک نفر می تواند هم زمان نماینده شورای فدراسیون ومجلس دوماباشدنماینده دوما نمی تواند در دیگر دستگاههای نمایندگی قدرت دولتی ویا دستگاههای خودگردان محلی عضویت داشته باشد

۳) نمایندگان دومای کشور به طور حرفه ای وتمام وقت کار خواهند کرد نمایندگان دومای کشور درخدمات اجتماعی وهرگونه فعالیتی که درآمد داشته باشد غیراز فعالیتهای آموزشی تحقیقاتی وخلاق نمی توانند اشتغال داشته باشند

ماده نود و هشتم :

نمایندگان شورای فدراسیون ودومای کشور دردوره خدمتشان از مصونیت برخوردارند نمایندهرانمی توان توقیف وبازداشت کرد مگراینکه درمحل وقوع جرم دستگیر شده باشد ویا این امر مطابق باقانون وبرای تامین امنیت دیگران باشد

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ماده نود و نهم :

۱) مجمع فدرال یک نهاد دائمی است

۲) دو مای کشور نخستین اجلاسیه خو در اسی روز پس از انتخابات تشکیل می دهد

رئیس جمهور فدراسیون روسیه قبل از آن جلسه دومای کشور راتشکیل دهد

۳) نخستین جلسه دو مای کشور به وسیله مسن تر ین نماینده افتتاح می شود

۴)  از شروع کار دومای جدید قدرت دومای کششور پیشین قطع می شود

ماده صدم :

۱) شورای فدراسیون ودومای کشور جداگانه جلسه تشکیل می دهند

۲) جلسات شورای فدراسیون ودومای کشور علنی است هریک ازآنهادرموارد پیش بینی شده می توانند جلسه غیرعلنی داشته باشند

۳ ) دومجلس می توانند جلسه مشترک داشته باشند تاپیلم های رئیس جمهوری فدراسیون روسیه پیام های دادگاه قانون اسای فدراسیون روسیه وسخنان رهبران کشورهای خارجی گوش دهند

ماده صد و یکم :

الف ) شورای فدراسیون از میان نمایندگان خود رئیس ومعاونان اورا انتخاب می کند ریاست دومای کشور و معاونان امنیز از میان نمایندگان دومای کشور برگزیده می شوند

ب) روئسای شورای فدراسیون ودومای کشور ومعاونان آنها جلسات رااداره می کنند ومقررات داخلی آنها رامورد کنترل قرار می دهند

پ) شورای فدراسیون ودومای کشور کمیته هاوکمیسیون هایی تشکیل می دهند ودرحدود اختیارات خود برنظارت پارلمان رااعمال می نمایند وجلسه بررسی های پارلمانی رابرگزار می نمایند

ت) هریک از دومجلس مقررات خود رادارد ومسائل وامور سازمانی خود راحل و فصل می کند

ث) شورای فدراسیون ودومای کشور برای کنترل بودجه فدرال اتاق محاسبات تشکیل می دهند وعضویت وقواعد فعالیت آن به وسیله قانون فدرال مشخص می شود

ماده صد و دوم :

۱) اختیارات شورای عالی عبارت است از :

الف ) تصویب تغییرات مرزی میان اعضای فدراسیون روسیه

ب) تاییدفرمان رئیس جمهوری فدراسیون روسیه درمورد برقراری حکومت نظامی

پ) تایید فرمان رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در مورد آغاز وضعیت فوق العاده

ت ) دعوت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه

ث) برکناری رئیس جمهوری فدراسیون روسیه

ج ) انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه ودادگاه عالی فدراسیون روسیه ودادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه

چ ) نصب وعزل رئیس ونیمی از اعضای اتاق محاسبات

۲) شورای فدراسیون درحدود اختیارات خود مصوباتی راصادر می کند

۳) فرمان های شورای فدراسیون باید مورد تصویب اکثریت نمایندگان شورای فدراسیون قرار گیرد مگر اینکه درقانون اساسی فدراسیون روسیه نحوه دیگری در نظرگرفته شده باشد

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ماده صد و سوم :

۱)  اختیارات دومای کشور عبارت است از :

الف ) اعلام موافقت باانتصاب رئیس دولت فدراسیون روسیه از سوی رئیس جمهوری فدراسیون روسیه

ب) تصمیم رای اعتماد به  دولت  فدراسیون روسیه

پ) نصب وعزل رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه

ت ) نصب وعزل رئیس اتاق محاسبات ونیم ی از اعضای آن

ث) نصب وغزل نماینده تام الاختیار در مورد حقوق بشر درانطباق باقانون اساسی فدرال

ج ) اعلام عفو

چ ) ارائه اتهامات برعلیه رئیس جمهوری فدراسیون روسیهبرای برکناری او

۲) دومای کشور درمواردی که مطابق قانون اساسی جز اختیارات آن است مصوباتی صادرمی کند

۳) مصوبات دومای کشور باید مورد تصویب اکثریت اعضای آن قرار گیرد مگر آنکه قانون اساسی نحوه دیگری در نظر گرفته باشد

ماده صد و چهارم :  

۱) رئیس جمهور شورای فدراسیون نمایندگان شورای فدراسیون نمایندگان دومای کشور دولت وفدراسیون روسیه ودستگاههای قانونگذاری ( نمایندگی ) اعضای فدراسیون روسیه حق ابتکار قانونگذاری دارند دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه دادگاه عالی فدراسیون روسیه دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه در محدوده اختیارات خود این حق رادارند

۲) پیش نویس قوانین به دومای کشور تسلیم می شود

۳) پیش نویس قوانین درمورد ایجاد یالغومالیات ومعافیت از پرداخت آن وام های دولتی تغییرات در تعهدات مالی دولتی وسایر پیش نویس های قوانین که به هزینه های بودجه ای دولتی مربوط است تنهابا مصوبه دولت فدارسیون روسیه به دومای کشور داده می شوند

ماده صد و پنجم :

۱) قوانین فدرال دردومای کشور به تصویب می رسند

۲) قوانین فدرال باید کورد تصویب انتخاب نمایندگان دومای کشور قرار گیرد مگر آنکه قانون اساسی نحوه دیگری رادر نظر گرفته باشد

۳) قوانین پذیرفته شده دردومای کشور ظرف ۵ روز به شورای فدراسیون ارائه می شود

۴) اگر ظرف ۱۴روز پس از ارائه قانون فدرال به شورای فدراسیون این نهاد نظر خود راابراز نکند یا به تصویب نیمی از نمایندگان شورای فدراسیون برسد این قانون مصوب شورای فدراسیون به شمار می آید هنگامی که شورای فدراسیون قانون فدرال رارد کند دو مجلس می توانند یک کمیسیون تفاهم برای رفع اختلافات تشکیل دهند سپس قانون یادشده دوباره به دومای کشور برای یررسی برگردانده می شود

۵) هنگامی که دومای کشور باتصمیم شورای فدراسیون موافق نباشد اگر قانون فدرال اگردررای گیری مجدد موردتصویب دوسوم نمایندگان دومای کشور قرار گیردمصوب تلقی می شود

ماده صد و ششم :

قوانین فدرال که دردومای کشور تصویب شده اند اگر درزمینه های ذیل باشند در شورای فدراسیون مورد بررسی قرار می گیرند

۱) بودجه فدرال

۲) مالیات وعوارض دولتی

۳) مقررات مالی پولی اعتباری گمرکی وانتشار پول

۴) تصویب ولغو قرار دادهای بین المللی فدراسیون روسیه

۵) وضعیت وحفاظت از مرزهای دولتی فدراسیون روسیه

۶) جنگ وصلح

ماده صد و هفتم :

۱) قانون اساسی فدرال پذیرفته شده ظرف پنج روز برای امضاوانتشار برای رئیس جمهوری فدراسیون روسیه ارسال می گردد

۲) رئیس جمهوری فدراسیون روسیه باید ظرف ۱۴روز قانون فدرال راامضاومنتشر کند

۳) اگر رئیس جمهوری ظرف ۱۴روز پس از دریافت قانون آن راردکرد دومای کشور وشورای فدراسیون براساس ترتیباتی که در قانون اساسی فدراسیون روسیه مشخص شده مجددا آن رابررسی خواهند کرد اگر در بررسی مجدددوسوم نمایندگان شورای فدراسیون ودومای کشور آن رابه همان شکل اولیه تصویب کنند ظرف مدت ۷روز باید از سوی رئیس جمهوری فدراسیون روسیه امضا ومنتشر شود

ماده صد و نهم :

۱) رئیس جمهوری می تواند دومای کشور رادر مواردی که در ماده های ۱۱۱و۱۱۷قانون اساسی فدراسیون روسیه پیش بینی شده منحل سازد

۲) در صورت انحلال دومای کشور رئیس جمهوری فدراسیون روسیه تاریخخ برگزاری رابه گونه ای تعیین می کند که دومای جدید ظرف ۴ماه پس ازانحلال آن تشکیل جلسه دهد

۳) دومای کشور راظرف یکسال پس از انتخاب آن بدلیل قید شده در ماده ۱۱۷قانون اساسی فدراسیون روسیه نمی توان منحل کرد

۴) دومای کشور رانمی توان اززمان ارائه اتهامات برعلیه رئیس جمهوری فدراسیون روسیه تازمان تصمیم گیری شورای فدراسیون روسیه در این مورد منحل ساخت

۵) دومای کشور رانمی توان در هنگام وضعیت اضطراری و یا حکومت نظامی در سراسر قلمرو فدراسیون روسیه ونیز ۶ماه تا پایان دوره ریاست جمهوری فدراسیون روسیه منحل کرد  

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

فصل ششم : دولت فدراسیون روسیه

ماده صد و دهم :

۱) دولت فدراسیون روسیه قوه مجریه رادر فدراسیون روسیه اعمال می کند

۲) دولت فدراسیون روسیه ومعاونان او ووزرای فدرال تشکیل شده است

ماده صد و یازدهم :

۱) رئیس دولت فدراسیون روسیه از سوی رئیس جمهوری فدراسیون روسیه با موافقت دومای کشور منصوب می شود

۲) پیشنهاد رئیس دولت فدراسیون روسیه باید کمتر از دوهفته پس ازآغاز کاررئیس جمهوری جدید یاپس از کناره گیری دولت فدراسیون روسیه ویاظرف یک هفته پس از رد نامزد دولت از سوی دوما از جانب رئیس جمهوری ارائه شود

۳) دومای کشور باید ظرف یک هفته پس از معرفی نامزد ریاست دولت از سوی رئیس جمهوری فدراسیون روسیه اورامورد بررسی قراردهد

۴) پس از آنکه دومای کشور سه بار نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری فدراسیون روسیه برای ریاست دولت رارد کرد رئیس جمهوری رئیس دولت فدراسیون روسیه رامنصوب می کند ودومای کشور رامنحل کرده انتخابات جدید رااعلام می کند

ماده صد و دوازدهم :

۱) رئیس دولت فدراسیون روسیه درمدت کمتر از یک هفته پس از منصوب شدن پیشنهاد خودرادر مورد ساختار دستگاههای فدرال قوه مجریه به رئیس جمهوری فدراسیون روسیه تسلیم می کند رئیس دولت فدرذاسیون روسیه نامزدهای معاون رئیس دولت ووزرای فدراسیون روسیه رابه رئیس جمهوری پیشنهاد می کند

ماده صد و سیزدهم :

رئیس دولت فدراسیون روسیه در انطباق با قانون اساسی فدراسیون روسیه قوانین فدرال وفرمان ریاست جمهوری روسیه هدایت دولت فدراسیون روسیه وتنظیم فعالیت های آن راعهده دارخواهد گردید

ماده صد و چهاردهم :

الف ) بودجه فدرال راتنظیم وبه دومای کشور آرائه می کند واجرای آن را تامین می نماید وبه دومای کشور گزارش اجرای آن راارائه می نماید

ب) سیاست مالی واعتباری وپولی در فدراسیون روسیه راتامین می کند

پ) اقداماتی برای تامین قانونیت حقوق وآزادی های شهر وندان حمایت از اموال وحقوق نظم عمومی وکنترل جرایم انجام می دهد

ث) همه قدرت های دیگری رادرقانون اساسی  فدراسیون روسیه قوانین فدرال وفرمانهای ریاست جمهوری به آن داده شده اعمال می کند

۲) فعالیت های دولت فدراسیون روسیه به وسیله قانون اساسی فدرال تنظیم می شود

ماده صد و پانزدهم :

۱) دولت فدراسیون روسیه براساس پیگیری قانون اساسی فدرایون روسیه قوانین فدرال ودستور العملهای رئیس جمهوری فدراسیون دستورات وفرمانهایی صادر واجرای آن راتامین می کند

۲) فرمانها ودستورالعمل های دولت فدراسیون روسیه در سراسر فدراسیون روسیه لازم الجراهستند

۳) فرمان ها ودستورالعمل های دولت فدراسیون روسیه اگر در تعارض با قانون اساسی فدراسیون روسیه قوانین فدرال وفرمان های رئیس جمهوری فدراسیون روسیه که در انطباق باقانون اساسی است قرار گیرند جمهوری روسیه می تواند آنهارالغو نماید

ماده صد و شانزدهم :

دولت فدراسیون روسیه قدرت خود رابه رئیس جمهوری جدید فدراسیون روسیه واگذار می کند

ماده صد و هفدهم :

۱) دولت فدراسیون روسیه می تواند استعفانماید رئیس جمهوری فدراسیون روسیه می تواند آ رابپذیرد یارد کند

۲) رئیس جمهوری فدراسیون روسیه می تواند در مورد برکناری دولت فدراسیون روسیه تصمیم گیری نماید

۳) دومای کشور می تواند به دولت فدراسیون روسیه رای عدم اعتماد بدهد رای عدم اعتماد بااکثریت آرای نمایندگان تصویب می شود هنگامی که دومای کشور ظرف سه ماه مجددا عدم اعتماد خود رابه دولت فدراسیون روسیه اعلام کند رئیس جمهوری فدراسیون روسیه می تواند دولت رابرکنار نماید یادومای کشور رامنحل سازد

۴) رئیس دولت فدراسیون روسیه می تواند از دومای کشور برای دولت در هواست رای اعتماد کند اگر دومای کشور رای عدم  اعتمادبدهد رئیس جمهور ی می تواند ظرف ۷روز در مورد برکناری دولت ویاانحلال دوما وبرگزاری انتخابات جید آن تصمیم بگیرد

۵)  اگردولت فدراسیون روسیه استعفا کند ویا ازاعمال اختیاراتش خودداری کند باید تحت هدایت رئیس جمهوری فدراسیون روسیه تاتشکیل دولت جدید فدراسیون روسیه به کار خود ادامه دهد

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

فصل هفتم : قوه قضائیه

ماده صد و هیجدهم :

قضاوت درفدراسیون روسیه تنهابه وسیله دادگاه های قانونی انجام می شود

۲) قوه قضائیه از طریق قانون اساسی قانون مدنی اداری وجزایی اعمال می گردد

۳) نظام قضایی فدراسیون روسیه به وسیله قانون اساسی فدراسیون قوانین اساسیفدرال ایجاد می شود بوجود آوردن دادگاههای فوق العاده ممنوع می باشد

ماده صد و نوزدهم :

شهروندان فدراسیون روسیه که بالای ۲۵سال سن دارند دارای تحصیلات حقوقی ودستکم ۵سال سابقه کار حقوقی هستند می توانند قاضی شوند شرایط تکملی برای قضاوت در دادگاههای فدراسیون روسیه راقانون فدرال  می تواند مشخص کند

ماده صد و بیستم :

۱) قضات مستقل وتنها تابع قانون اساسی فدراسیون روسیه وقانون فدرال هستند

۲) اگردردادگاه مغایرت یک سند دولتی یادستگاههای دیگر با قانون مشخص شود مطابق قانون حکم صادرخواهد شد

ماده صد و بیست و یکم :

۱) قاضی قابل تغییر وجابجایی نیست

۲) اختیارات قاضی جز با ترتیبات مقررشده در قانون فدرال قطع نمی شود وبه حالتتعلیق در نمی آید

ماده صد و بیست و دوم :

۱) قضات دارای مصونیت می باشند

۲) قاضی راتنهاباشرایط تعیین شده در قانون فدرال می توان تحت پیگرد جزایی قرار داد

ماده صد و بیست و سوم :

۱) همه محاکمات دردادگاههای قانونی علنی خواهد بود در مواردی  که قانون فدرال تعیین کرده می توان جلسه غیرعلنی تشکیل داد

۲) پرونده های جنایی جز در ماردی که در قانون فدرال مقررشده است بدون حضور متهم بررسی نخواهد شد

۳) محاکمه براساس رویه های مبتنی برمجادله وبرابری طرفین دعوا برگزار می شوند

۴) درماردی که درقانون فدرال مشخص شده محاکمه باحضور هیات منصفه صورت می گیرد

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ماده صد و بیست و چهارم :

هزینه های دادگاههای قانونی تنهااز طریق بودجه دولتی تامین می شود واین امر به گونه ای است که اداره مستقل آنها در انطباق با قوانین فدرال دربرداشته باشد

ماده صد و بیست و پنجم :

۱) دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه از ۱۹ قاضی تشکیل می شود

۲) دادگاه قانون اساسی فدراسون روسیه به درخواست رئیس جمهوری فدراسیون روسیه یک پنجم نمایندگان شورای فدراسیون یانمایندگان دومای کشور دولت فدراسیون روسیه دستگاههای قانون گذاری واجرایی اعضای فدراسیون روسیه انطباق موارد ذیل راب اقانون اساسی فدراسیون روسیه تعیین می کند :

 

الف) قوانین فدرال آیین نامه های اجرایی رئیس جمهور ی فدراسیون روسیه دومای کشور ودولت فدراسیون روسیه

ب) قانون اساسی ومنشورهای جمهوریها ونیز قوانین وآیین نامه های اجرایی اعضای فدراسیون روسیه مربوط به دستگاههای قضایی قدرت دولتی فدراسیون روسیه واختیارات مشترک دستگاههای دولتی فدراسیون روسیه

پ) موافقت نامه های نهادهای مختلف قدرت دولتی در فدراسیون روسیه ونهادهای قدرت دولتی دراعضای    فدراسیون  روسیه

ت ) قراردادهای بین المللی فدراسیون روسیه که به اجرادرنیامده باشد

۳) دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در مورد اختلافات زیر اقدام خواهد کرد :

الف ) دستگاههای دولتی فدرال

ب) دستگاههای دولتی فدرال روسیه ودستگاههای دولتی اعضای آن

 

۴) دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه براساس ترتیبات مقرر در قانون فدرال شکایت نقض حقوق وآزادیهای مبتنی بر قانون اساسی ودر خواست دادگاههادر مورد مطابقت قانونی  که باید در پرونده ها بکار گرفته شود با قانون اساسی را مورد بررسی قرار می دهد

۵) داد گاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به درخواست رئیس جمهوری فدراسیون روسیه وشورای فدراسیون دومای کشور دولت فدراسیون روسیه و دستگاههای مقننه اعضای فدراسیون روسیه به تفسیر قانون اساسی می پردازد

۶)  اسناد حقوقی وموادی از آنها که در تعارض با قانون اساسی شناخته شوند اعتبار خود رااز دست می دهند اگر توافق های بین المللی فدراسیون روسیه مغایر با قانون اساسی باشند نباید به کار گرفته واجرا شوند

۷) دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه به درخواست شورای فدراسیون حکم خودرا مورد رعایت ترتیب مقرر برای ارائه اتهامات برعلیه رئیس جمهوری فدراسیون روسیهه به خیانت به کشور یاارتکاب جرائم سنگین دیگر صادر می کند

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

ماده صد و بیست و ششم :

دادگاههای فدراسیون روسیه بالاترین نهاد قضایی مورد مسائل مدنی جزایی اداری وامور دیر ی است که درصلاحیت عمومی دادگاهها قرار می گیرد ونظارت خود رابر فعالیت های آنها به ترتیبی که در رویه های عملی فدرال تعیین شده اعمال می کند در مورد مسائل واقدامات حقوقی وتوضیحات لازم راارائه می کند

ماده صد و بیست و هفتم :

دادگاه عالی داوری فدراسیون روسیه نهاد عالی قضایی برای حل وفصل دعاوی اقتصادی واختلافات دیگری است که به آن ارجاع می شود ودر انطباق با رویه های مقرر شده در قانون فدرال برفعالیت های دادگاهها نظارت می کند ودر مورد مسائل آ»ها به ارائه توضیحات می پردازد

ماده صد و بیست و هشتم :

۱) قضات دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه قضات داد گاه عالی فدراسیون روسیه قضات دادگاه عالی فدراسیون روسیه پس از معرفی از سوی رئیس جمهوری فدراسیون روسیه مورد تصویب شورای فدراسیون روسیه قرار می گیرند

۲) قضات دیگردادگاههای فدرال براساس ترتیبات مقرر در قانون فدرال از سوی رئیس جمهوری فدراسیون روسیه منصوب می شوند

۳)  اختیارات ترتیب تشکیل فعالیتهای دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه قضات دادگاه عالی فدراسیون روسیه ودادگاهه عالی داوری فدراسیون روسیه ودادگاههای فدرال در قانون اساسی فدرال مشخص می شود

ماده صد و بیست و نهم :

۱) دادستانی کل روسیه یک نظام متمرکز واحد در فدراسیون روسیه است که دادستانهای پایین تر تابع دادستان های بالاتر ودادستان کل فدراسیون روسیه هستند دادستان کل فدراسیون روسیه با پیشنهاد رئیس جمهوری توسط شورای فدراسیون نصب وعزل می گردد

۲) دادستان های اعضای فدراسیون روسیه از سوی دادستان کل فدراسیون روسیه در انطباق با نظرات اعضای شورای فدراسیون روسیه منصوب می شوند

۳)  دادستان های دیگر بوسیله دادستان کل فدراسیون روسیه منصوب می شوند

۴)  اختیارات سازمان وشیوه فعالیت دادستانی فدراسیون روسیه بوسیله قانون فدرال مشخص می گردد

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

فصل هشتم : خود گردانی محلی

ماده صد و سی ام :

۱) خودگردانی محلی در فدراسیون روسیه حل وفصل مستقل مسائل مردم مناطق مالکیت استفاده وبهره برداری از مالکیت توسط شهر وندان راتامین می کند

۲) خود گردانی های محلی توسط شهروندان به اشکال مختلف همه پرسی انتخابات واشکال دیگر ابراز خواسته ها از طریق نهادهای انتخابی ودستگاههای خود گردانی اعمال می شود

ماده صد و سی و یکم :

۱) خودگردانی محلی در شهرهانواحی روستایی ونقاط دیگر باتوجه به سنت های تاریخی ومنطقه ای اجرا می شود ساختار دستگاههای خود گردانی به طور مستقل از سوی خود مردم تعیین می شود

۲) تغییرات درمحدوده مناطق خودگردانی محلی تنهاباموافقت مردم آن مناطق صورت می گیرد

ماده صد و سی دوم :

۱) دستگاههای خودگردانی محلی به طور مستقل اموال محلی رااداره می کنند بود جه های محلی را تصویب واجرا می نمایند مالیات وعوارض محلی راوضع می کنند نظم و قانون را تامین نموده مسائل محلی دیگرراحل وفصل می کنند

۲) دستگاههای خودگردانی محلی به می توانند بوسیله قانون از برخی اختیارات دولتی امکانات و اموال ضروری برای اجرای آن برخوردارشوند دولت برانتقال این اختیارات نظارت خواهد داشت

ماده صد و سی و سوم :

خودگردانی محلی در فدراسیون روسیه با حق حمایت حقوقی وجبران هرگونه افزایش هزینه هایی که درنتیجه تصمیمات دستگاههای دولتی ایجاد شده ومنع تهدید حقوق خود گردانی محلی که در قانون اساسی فدراسیون روسیه وقانون فدرال معین شده تضمین می شود

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

فصل نهم : اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی

ماده صد و سی چهارم :

پیشنهاد اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی از سوی رئیس جمهور فدراسیون روسیه دشورای فدراسیون  دومای کشور دولت فدراسیون روسیه نهادهای نمایندگی اعضای فدراسیون روسیه ونیز گروههایی از نمایندگان که کمتر از یک پنجم نمایندگان شورای فدراسیون ومجلس دوما نباشند قابل ارائه می باشد

ماده صد و سی و پنجم :

۱) مواد ۲ و ۹ در فصل اول قانون اساسی روسیه قابل بازنگری نیست

۲) در شرایطی که پیشنهاد بازنگری مواد۲و۹در فصل اول قانون اساسی فدراسیون روسیه از سوی سه پنجم کل نمایندگان شورای فدراسیون و دومای کشور مطرح شود مجمع قانون اساسی در انطباق با قانون اساسی فدرال تشکیل می شود  

۳) مجمع قانون اساسی یا تغییر ناپذیری قانون اساسی فدراسیون روسیه راتایید می کند یاپیش نویس جدید قانون اساسی فدراسیون روسیه را تنظیم می کند باید دوسوم کل نمایندگان مجمع قانون اساسی آن را تایید کنند و یا برای همه پرسی عرضه گردد قانون اساسی باید مورد تایید بیش از نیمی از کسانی که در رای گیری شرکت کرده اند قرار گیرد و در این صورت تصویب شده تلقی می شود

ماده سی و ششم :

اصلاحات در فصل های ۳ تا ۸ قانون اساسی فدراسیون روسیه در انطباق با ترتیبات پیش بینی شده برای پذیرش قانون اساسی فدرال انجام می گیرد و با تصویب بیش از دو سوم از اعضای فدراسیون روسیه به مورد اجراگذاشته می شود

ماده سی و هفتم :

۱) تغییرا درماده ۶۵قانون اساسی فدراسیون روسیه که ترکیب فدراسیون روسیه رامعین می نماید برپایه قانون اساسی فدرال مورد پذیرش وایجاد عضو جدید در فدراسیون ونیز در مورد تغییر وضعیت حقوقی عضو فدراسیون روسیه انجام می گیرد

۲) درصورت تغییر نام جمهوری قلمرو منطقه شهرهای دارای اهمیت فدرال منطقه خود مختار نام عضو جدید فدراسیون روسیه باید در ماده ۶۵ قانون اساسی فدراسیون روسیه قید شود

 

————    قانون و مقررات روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————

 

بخش دوم : مواد پایانی و انتقالی

۱) قانون اساسی فدراسیون روسیه از روز انتشار رسمی آن براساس نتایج همه پرسی به مورد اجرا گذاشته می شود روز همه پرسی ۱۲ دسامبر ۱۹۹۳ روز تصویب قانون اساسی فدراسیون روسیه شمرده می شود

همزمان با آن قانون اساسی فدراسیون روسیه ( مصوب ۱۲ آوریل ۱۹۷۸ با اصلاحات و متمم های بعدی ) از اعتبار ساقط می شود

در صورت مغایرت در میان قانون اساسی فدراسیون روسیه و پیمان فدرال توافق درمورد تفکیک اختیارات میان قدرت فدرال روسیه و نهادهای قدرت جمهوری های مستقل تشکیل دهنده آن در مورد تفکیک اختیارات در میان قدرت مدنی فدراسیون روسیه و نهادهای قدرت دولتی در قلمرو ها مناطق شهرهای موسکو سنت پترزبورگ و در مورد تفکیک اختیارات میان نهادهای قدرت دولتی فدراسیون روسیه و نهاد های قدرت دولتی در مناطق خود مختار و نواحی خود مختار فدراسیون روسیه رابه وجود آورده اند مواد قانون اساسی فدراسیون روسیه بکار گرفته می شود

۲) قوانین وسایراسناد قانونی در قلمرو فدراسیون روسیه تا زمان به موقع اجراگذاردن این قانون اساسی اعتبار داشته اعتبار شان تاآن حد است که بااین قانوناساسی در مغایرت قرار نگیرد

 

۳) رئیس جمهوری فدراسیون روسیه درانطباق باقانون اساسی فدراسیون روسیهانتخاب شده از هنگام اجرای این قانون اساسی اختیارات خودراتاپایاندورهریاستخود اعمال می کند

۴) شورای وزیران فدراسیون روسیه از روزی که این قانون اساسی به اجرا درآید از حقوق وظایف و مسئولیت های خود که مطابق قانون اساسی می باشد برخوردار شده دولت فدراسیون روسیه شمرده می شود

۵) دادگاههای فدراسیون روسیه حق اداره امر قضایی راکه در انطباق با این قانون اساسی مشخص نشود اعمال می کنند پس ازبه اجرا گذاشته شدن قانون اساسی قضات همه دادگاههای فدراسیون روسیه اختیارات خود را تا زمانی که برای آنها در نظر گرفته شده است اعمال می کنند

۶) تازمان تصویب قانون فدرال که رویه محاکمات باحضور اعضای هیات منصفه را مشخص سازد مطابق قانون اساسی ترتیبات پیشین دستگیری بازداشت و بازپرسی از متهمان حفظ می شود

 

۷) نمایندگان شورای فدراسیون ودومای کشور در نخستین دور برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند

۸) شورای فدراسیون در سی امین روز انتخاب خود تشکیل جلسه می دهد نخستین جلسه آن توسط رئیس جمهور افتتاح می شود

۹) نماینده دومای کشور که اعضای دولت فدراسیون روسیه نیز می باشد نمایندگان دومای کشور که اعضای دولت فدراسیون روسیه هم هست طبق مواداین قانون اساسی از پیگرد به واسطه تخلفات مربوط به فعالیت خود در زمینه وظایف رسمی شان (یاعدم اجرای آن ) مصونیت ندارند نمایندگان شورای فدراسیون در نخستین دوره آن می توانند به طور موقت کار کنند.

 


دانلود قانون اساسی روسیه

برای دانلود فایل pdf قانون اساسی کشور روسیه با ترجمه فارسی ، به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

 

 

————-  قانون اساسی روسیه   ————-

 

صادرات به روسیه

مجموع واردات کالا کشور روسیه در سال ۲۰۱۷ ، ۲۱۴ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۲۰ مین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل کرده است.

مقاله ” صادرات به روسیه ” شامل اطلاعات کاملی در خصوص برترین کالاهای وارداتی روسیه ، کشورهای صادرکننده به روسیه ، بیشترین مبدا واردات از قاره ها به کشور روسیه ، به همراه نمودار های کاربردی و … می باشد.

برای مطالعه و بررسی بازار واردات روسیه از بخش ” صادرات به روسیه ” سایت ixport دیدن فرمایید.

 

————-    قانون اساسی روسیه   ————-

 

واردات از روسیه

مجموع صادرات کالا ی کشور روسیه در سال ۲۰۱۷ ، ۱۶۶ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۲۷ مین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل کرده است .

مقاله ” واردات از روسیه ” شامل اطلاعات کاملی در خصوص برترین کالاهای صادراتی روسیه ، کشورهای واردکننده از روسیه ، بیشترین مبدا صادرات به قاره ها ، از کشور روسیه ، به همراه نمودار های کاربردی و … می باشد.

برای مطالعه و بررسی بازار صادرات روسیه از بخش ” واردات از روسیه ” سایت ixport دیدن فرمایید.

 

————-    قانون اساسی روسیه   ————-

 

تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی

تحلیل گروه های کالایی مختلف به صادرکنندگان کمک می کند تا با مقایسه فرصت ها در کشورهای مختلف ، بازار صادرات کالا ی خود را بشناسند و تجارت موفق تری داشته باشند . این مقاله شامل تحلیل کالاهایی همچون :

برای مطالعه مقاله به بخش ” تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی ” سایت ixport مراجعه نمایید.

 
 

راهنمای جامع تجارت با روسیه

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور روسیه با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .

 
فهرست مطالب :
 • بررسی کلی کشور روسیه
 • بررسی بازار واردات از کشور روسیه
 • بررسی بازار صادرات به کشور روسیه
 • سیاست و اقتصاد روسیه
 • گمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور روسیه
 • تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور روسیه
 • منابع اطلاعاتی کشور روسیه
 • اتاق بازرگانی ایران و روسیه
 • چالش های بازار روسیه
 • فرصتهای بازار کشور روسیه

 

درباره کشور روسیه بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور روسیه به لینک زیر مراجعه نمایید :

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *