نکات و مطالب کاربردی در خصوص آموزش صادرات

در این بخش انواع مطالب کاربردی مورد نیاز برای صاردات کالا همچون تحلیل گروه های کالای صادراتی و آموزش صادرات به کشورهای مختلف همچون عراق و افغانستان و عمان و اوراسیا و مطالب کاربردی در خصوص پیدا کردن مشتریان در خارج از کشور و بازاریابی کالای صادراتی ارائه شده است.