مقالات صادرات

مقالات واردات

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

پیوست شماره 5 مقررات خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين المللي بخش سوم مقررات ارزی واردات 1401 (ارز همراه مسافر)

مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم الاجرا میباشد. درخصوص سایر مبادی ( به غیر از فهرست پیوست) ورود ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار  ( 10.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار ( 10.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمیباشد. همچنین خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار( 5.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار ( 2.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر سقف مبالغ مذکور مجاز نمیباشد.
ماده 1 – ورود ارز/ اسناد بانکی ( از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار ( 10.000)  یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر میبایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به صورت سیستمی از
طریق درگاه گمرک ج.ا.ا ثبت نماید. ضمناً مسافر میتواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید.
ماده 2 – پس از اظهار ارز/ ا سناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار ( 10.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام مینماید.
ماده 3 – در موارد. ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران میبایست صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید. ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارز تو سط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت .
4 – در موارد ارجاعی که ظن به پول شویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید .
5 – مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک ج.ا.ا اقدام مینماید .
6 – در صورت تأیید منشاء ارز/ ا سناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را در سامانه ثبت مینماید.
تبصره 1 – چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهانروا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد میگردد.
تبصره 2 – درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران میبایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید.
7 – خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر به خارج از کشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار ( 5.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار ( 2.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز میباشد.

8 – خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار ( 5.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار ( 2.000 )  یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.
9 – خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده مجاز خواهد بود.
10 – در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام مینماید.
11 – در صورتیکه مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.
تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام نمیباشد.
12 – در صورت عدم تأیید منشاء ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعلام مینماید.
13 – در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده ( 6) این دستورالعمل اقدام مینماید.
ه 14 – درصورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کل کشور اقدام مینماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.
15 – تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر میتواند نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار( 10.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اع از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.
تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط مسافر اظهار شده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده به گمرک ج.ا.ا اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا.ا نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام مینماید.
16 – درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی، خلبانان، کاپیتانهای کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.
تبصره: خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام توسط رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی به مقصد کشورهای همسایه دارای مرز مشترک زمینی با ایران (ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان) مجموعاً تا سقف مبلغ دو هزار ( 2.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای سایر کشورها مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار ( 5.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز میباشد.
17 – با توجه به اتمام مهلت زمانی پیشبینی شده برای ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامههای غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ایران (صادره قبل از ابلاغیه شماره 265041 / 95 مورخ 19 / 8 / 1395 بانک مرکزی ج.ا.ا) و دریافت کد رهگیری در پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.ا، امکان خروج ارز با ارائه اظهارنامه های مذکور امکانپذیر نمیباشد.
18 – ورود و خروج ارز/ا سناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ پنج هزار( 5.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع میباشد.
19 – عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود.
20 – در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریس ، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پول شویی، تأمین مالی تروریست یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، ، اقدامات لازم طبق روال مشابه موضوع ماده ( 4) فوق صورت میپذیرد.

ارز همراه مسافر

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
عدم شمول مالیات علی الحساب واردات شمش طلا تا اطلاع ثانوی پیرو بخشنامه ١٤٠٢/٩٧١٧٦٢مورخ ١٤٠٢/٧/١٨ با موضوع عدم.دریافت دو درصد...
تاریخ انتشار : 7 ساعت قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا هنگام ثبت‌سفارش 📣 قابل توجه بازرگانان محترم؛ ⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند، درج شناسه‌کالا جهت...
تاریخ انتشار : 7 ساعت قبل
ممنوعیت فروش طلا توسط صادرکنندگان پتروشیمی در مرکز مبادله ممنوعیت فروش طلا توسط صادرکنندگان پتروشیمی در مرکز مبادله دستور بانک مرکزی مبنی...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
آخرین مهلت رفع تعهد ارزی سال 1402 🔴 یادآوری مهم آخرین مهلت رفع تعهد ارزی سال 1402 تا پایان تیرماه...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
فهرست 750 قلم کالای اولویت واردات اعلام شد ⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت،...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
تعیین سود بازرگانی ۹۶درصد برای آیفون به شرط لغو منع واردات ♦️ ممنوعیت واردات آیفون در آستانه لغو 🔹«محمد مخبر»،...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما