نکات ضروری تجارت در قانون‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نکات ضروری تجارت در قانون‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مطابق بند (پ) ماده (۲) نکات ضروری تجارت در قانون‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نکات ضروری تجارت در قانون‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در «اظهار» کالا. به گمرک و یا. «ترخیص» یا «خروجِ» کالا. از اماکن گمرکی با ارائه. مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای. باطل یا منقضی یا. تکراری یا خلاف. واقع یا متعلق. به غیر یا تحصیل. شده از. طریق تبانی و یا تقلب ، مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود ،

بسیار مراقب باشید:

  1. با اظهار کالا به گمرک، با تحقق سایر شرایط ، کالا قاچاق می شود یعنی به‌محض اظهار ، بحث قاچاق قابل تحقق است؛
  2. چون. در متن بند (پ)، واژه. «ترخیص» از «خروج» متمایز. شده واژه ترخیص به Clearance یا انجام تشریفات. قطعی دلالت. دارد و خروج یا ترخیص. قطعی به واژه Release دلالت دارد. و درب خروج هم. جزو آن خواهد. بود؛
  3. در این بند، هم به اسناد اشاره شده و هم به مجوزها ؛ طبق ماده ۵۸ آ.ا.ق.ا.گ اسنادی که باید در مورد کالای ورودی به اظهارنامه ضمیمه شود عبارت است از: اسناد خرید، حمل ، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهیهای لازم، اسناد بانکی، گواهی مبدأ، عدل بندی و سایر اسنادی که گمرک ، ضروری بداند؛ پس هر یک از اسناد یا مجوزهای فوق ، چنانچه جعلی تشخیص داده شود، کالا مشمول مقررات قاچاق خواهد شد؛
  4. اظهار یا ترخیص یا خروج کالا با استفاده از این مجوزها هم مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود:

مجوز باطل : که به. هر طریقی اعلام. شده باطل. هست و اعتبار ندارد؛

مجوز منقضی: مجوزی که. زمان اعتبار آن. به اتمام رسیده مانند مجوز. بهداشت که تاریخ. اعتبار آن. گذشته است؛

مجوز تکراری: که قبلاً از آن. استفاده شده..باشد. اگر از میزان. مستهلک شده مجوزی. دوباره استفاده. شود تکراری. محسوب می شود؛

مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات. آن با واقع. منطبق. نباشد (مثل اینکه مجوز. معافیت. برای دستگاه. فرز صادر .شود و دستگاه .داخل کانتینر، دستگاه تراش باشد) ؛

مجوز متعلق به غیر: مجوزی که. به اعتبار صلاحیت. شخصی صادر .شود و ارائه. کننده ، غیر از. شخص صالح .یا نماینده وی .باشد ( مانند. اینکه مجوز معافیت. برای یک واحد تولیدی. صادر شود اما .توسط یک .بازرگان به. گمرک اظهار .شود ، حتی. اگر کالا .صلح .شده باشد)؛

مجوز .تحصیل شده از طریق. تبانی یا .تقلب: یعنی. مجوزی که با پرداخت .رشوه یا. هک سیستم. یا وارد کردن. با تقلب. در سامانه و …تحصیل شده .باشد.

لذا ضمن توجه ویژه به اصل اسناد ضمیمه اظهارنامه سعی شود همه مجوزها بصورت سیستمی به گمرک ابلاغ شود.

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر تصریح کرده است:

هر شخص که اقدام به «واردات» یا «صادرات» دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید، به مجازات «کالاهای قاچاق» به شرح زیر، محکوم می شود:

الف- اگر کالای مکشوفه، اقلام دارویی، فرآورده های زیستی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای «ممنوع» موضوع ماده (۲۲) قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد که‌مجازات های سنگینی است؛

ب- اگر کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و یا مواد ا‌ولیه اقلام مذکور باشد ، از وزارت بهداشت استعلام می شود که این اقلام، مصرف انسانی دارد یا خیر؟

اگر وزارت بهداشت برای کالا مجوز برای مصرف انسانی بدهد، مرتکب، مشمول پرداخت جریمه نقدی معا‌دل ۱ تا ۳ برابر ارزش کالا به عنوان کالای مجاز مشروط می گردد و رعایت سایر مقررات مثل اخذ ثبت سفارش برای واردات الزامی است؛

اگر وزارت بهداشت مجوز بهداشت برای مصرف. انسانی کالای. کشف شده را صادر نکند ، کالای. مکشوفه ، کالای. تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف. گذشته و یا مضرّ به سلامت. مردم شناخته. شده و مشمول. مجازات «قاچاق» کالاهای. ممنوع می باشد.

نکته : حکم ماده فوق برای اقلام تولیدی ، تحقیقاتی، آزمایشگاهی با اخذ مجوز وزارت بهداشت (قبل از ورود کالا) نیست؛

نکته : حکم ماده درخصوص. اقلام شامل «مصارف. شخصی» و «غیر.تجاری» در حدود. «متعارف» آن. نمی شود؛  تشخیص. شخصی یا غیرتجاری. بودن این اقلام توسط. گمرک ، به «عرف.» واگذار. شده است؛

چون قانونگذار به صورت عام به‌«واردات» اشاره. کرده و در. ماده ۴۸ ق.ا.گ ، به تعریف. «ورود قطعی» پرداخته. شده ، می توان. موضوع را. به کالاهای ورودی. نیز تعمیم داد ! گرچه به احتمال. زیاد، نظر .مقننه ، واردات .قطعی بوده است؛

⛔️ با توجه به اعلام نظرهای قبلی وزارت بهداشت، به نظر می رسد اگر شخصی بدون ثبت سفارش اقلام فوق را وارد کند و در اماکن مراجع تحویل گیرنده مثل انبارهای شرکت انبارهای عمومی فرودگاه امام تخلیه شود و اعلام گردد این کالا (که هنوز به گمرک اظهار نشده است) فاقد مجوز بهداشت است ،می تواند موضوع پرونده قاچاق شود و نیز اگر مسافری ، از خارج از کشور، به همراهش دارو و اقلام فوق را وارد کند که عرف، از این اقلام تلقی مصرف تجاری داشته باشد قطعاً موضوع پرونده «قاچاق» خواهد شد.

ابطال کارت بازرگانی در راستا قانون قاچاق کالا و ارز

نکات ضروری تجارت در قانون‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز

طبق قانون. اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نکات. ضروری تجارت. در قانون‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ماده. ۳۳ مکرر ۲ به قانون .مبارزه با قاچاق. کالا و ارز. الحاق شده .است که هم دامنه. گسترده دارد و. هم تبعات .مختلفی را می تواند. داشته باشد.

♦️ با این وصف ، «هرگونه» معامله. راجع به کارت. بازرگانی که«عرفاً». اجاره، خرید، فروش یا واگذاری .آن محسوب. شود و نیز .هرگونه «بهره برداری» از .منافع کارت بازرگانی. دیگری «تحت هرعنوان» «ممنوع» است .و برای مرتکب. یا مرتکبین .به شرح زیر مجازات . درنظر گرفته شده است:

بخش دوم

انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر «ضبط کالا» و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

انتقال دهنده: پرداخت .جریمه نقدی. معا‌دل یک تا دو برابر. منافع تحصیل. شده علاوه بر. «ابطال کارت بازرگانی» و. پرداخت تضامنی .خسارت. وارده به. دولت.

♦️‌اگر اعمال فوق .منتهی به .اقدام برای ورود و .صدور کالا نشود، یعنی .فقط مثلاً اجاره. داده شود .ولی زمان. احراز موضوع ، هنوز استفاده ای .از کارت بازرگانی. نشده باشد ، علاوه بر «ابطال. کارت بازرگانی» و جریمه. نقدی از ۲۰ میلیون .تا ۵۰ میلیون تومان، هریک. از مرتکبین به دو .یا چند مورد از .محرومیت های. تکمیلی: تعطیلی .موقت یا دائم .دفتر ؛ محرومیت. از اشتغال به .حرفه خاص از ۱ تا ۵ سال؛ محرومیت. از تأسیس شرکت. یا عضویت در هیأت .مدیره و مدیرعاملی. اشخاص حقوقی از ۱ تا ۵ سال و ممنوعیت. خروج از کشور تا .پنج سال محکوم می شوند.

⭕️نکته : گرچه به نظر می رسد این امر برای .مقابله با کارت های .بازرگانی یکبارمصرف .تدوین و درنظر .گرفته شده اما مقنن. با ذکر عباراتی مانند «هرگونه معامله» ، «عرفاً» ، «بهره برداری» ، « منافع» ، «ابطال کارت بازرگانی» ، «ضبط کالا» و «مجازات های .تکمیلی» ، کار را .برای فعالان تجاری ⚠️ بسیار سخت نموده و مهمتر اینکه پای (عرف تجاری) را به متن قانون کشانده. و برای آنچه در عرف. تجاری جامعه رخ می دهد، مجازات های سنگین وضع نموده است.

علاوه بر این ، اجرای این ماده ، هم دست متصدیان دولتی را برای هرگونه تصمیماتی باز خواهد گذاشت و هم پرونده های بیشتری  وکلا را به خود اختصاص خواهد داد.

آخرین اصلاحیه شماره ۴ مورخ سپتامبر ۲۰۲۳ اجلاس ۷۲ کمیته سیستم هماهنگ‌شده
آخرین اصلاحیه شماره ۴ مورخ سپتامبر ۲۰۲۳ اجلاس ۷۲ کمیته سیستم هماهنگ‌شده آخرین.مکمل اصلاحیه شماره 4 مورخ سپتامبر 2023 اجلاس...
ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی...
ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی طی ۶۰ روز از...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها