در این بخش شما می توانید به تمامی بخشنامه ها و آیین نامه های سازمان های دولتی که در خصوص امور تجارت داخلی و امور مالیاتی می باشد دسترسی داشته باشید

بخشنامه های امور مالیاتی و مالیات ارزش افزوده و آیین نامه های مرتبط به تجارت داخلی در دسترس شما می باشد .

ماموریت اصلی وب سایت آیکسپورت ارایه تمامی اطلاعات و بخشنامه های مرتبط به تجارت به شما عزیزان می باشد .