توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا

 

 

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا

موافقتنامه موقت در راستای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اوراسیا پس از ۲ سال مذاکره در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ امضا شد. این موافقتنامه دو ماه (۶۰ روز) پس از اعلام تصویب آن در مراجع قانونی کشورهای عضو اتحادیه و جمهوری اسلامی ایران یعنی ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی شد.

یک سال بعد از اجرای موافقتنامه موقت، مذاکره برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد خواهد شد و سه سال بعد از تاریخ اجرایی شدن، چنانچه موافقتنامه تجارت آزاد نهایی نشده باشد طرفین، در خصوص تداوم موافقتنامه موقت، تصمیم گیری خواهند کرد.

اين موافقتنامه مشتمل بر 360 قلم كالاي با كد HS شش رقمي با فهرست امتيازات اعطايي ايران به اوراسيا، در مقابل فهرست امتيازات اعطايي اوراسيا به ايران شامل 502 قلم كالا با كد HS ده رقمي است.
حدود 40 کشور در فرايند امضاي موافقتنامه مذکور با اتحاديه اقتصادي اوراسيا هستند که ايران دومين کشور بعد از ويتنام موفق به امضاي آن شده و در نظر است پس از سه سال دوره آزمايشي و دوره گذار تطابق ساختار و استانداردها، وارد فاز اجراي قرارداد کامل تجارت آزاد و تمام عيار فيمابين باشيم.

اهداف توافقنامه :

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا ﺗﻌﯿﯿﻦ روﯾﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻨﯽ در ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اتحادیه اوراسیا و کشورهای ثالث هستند.

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻨﯽ در ﺗﺠﺎرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻟﺚ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎد این توافقنامه ها

چگونه از منافع موافقت نامه می توان برخوردار شد

  • بهره مندی از تخفیفات تعرفه ای

آسان ترین نوع بهره مندی از امتیازات موافقت نامه است که صرفا به ارائه گواهی مبداء خاص موافقت نامه است.

  • بهره مندی از حقوق منعکس شده در موافقتنامه

آگاهی از مفاد موافقتنامه

  • استفاده از پتانسیل های بالای بازار اوراسیا

برنامه ریزی بلند مدت برای بهره مندی از بازار اوراسیا

 

متن موافقتنامه مفصل ترین و جامع ترین موافقتنامه ای است که تاکنون ایران منعقد کرده و شامل 9 فصل ذیل می باشد

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا فصل اول : قواعدعمومی

اهداف، مذاکرات تجارت آزاد، تشکیل کارگروه مشترک، گفتگوي تجاري، استثنائات، شفافیت

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا فصل دوم : تجارت کالا

اصل MFN، رفتار ملی، هزینه هاي صادرات و واردات، اجراي مقررات تجاري، ترانزیت، کارگروه تجارت، نقض تعهدات

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا فصل سوم : چاره کارهاي تجاري

تدابیر جبرانی و ضد قیمت شکنی، تدابیر حفاظتی عمومی، تدابیر حفاظتی دوجانبه، مراجع صلاحیت دار

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا فصل چهارم : موانع فنی فرا راه تجارت

حیطه شمول، ارزیابی انطباق، تأیید ارزیابی، شفافیت، مشاوره، همکاري، مرجع صلاحیت دار

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا فصل پنجم : اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی

حیطه شمول، شفافیت، نظارت و بازرسی، همکاري، مشاوره

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا فصل ششم : قواعد مبداء

محتواي ارزش افزوده، حمل مستقیم، صدور گواهی مبدا ، نهاد مجاز و مرجع تأیید، اطلاعیه ها، کارگروه فرعی قواعد مبدا

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا فصل هفتم : تسهیل تجاري

حیطه شمول، تسهیل تدابیر اداره گمرك، ترخیص کالا ، همکاري گمرکی، مدیریت ریسک، تبادل اطلاعات، انتشار اطلاعات، ارزش گذاري گمرکی بازرسی پیش از حمل (گزارش گمرکی بازرسی ( گواهی بازرسی ) پیش از حمل )

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا فصل هشتم : حل و فصل اختلافات

حیطه شمول، مشورت، تعیین داورها، وظایف هیئت داوري، جبران و تعلیق امتیازات

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا فصل نهم : مقررات پایانی

زمان لازم الاجرا شدن، اصلاحات، الحاق کشور جدید، خروج از عضویت

پیوست یک :

امتیازات اعطایی اوراسیا، امتیازات اعطایی ایران

پیوست دو :

مقررات مربوط به مشخصات کالا، مربوط به فصل ششم قواعد مبدا و معیار تعیین مبدا خاص

پیوست سه :

فرم گواهی مبدا و دستورالعمل تکمیل فرم

پیوست چهارم :

قواعد ارزش گذاري گمرکی

 

جهت مشاهده متن موافقتنامه موقت تجارت آزاد با اوراسیا وارد لینک زیر شوید

قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

 

گواهی مبدا موافقتنامه

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا اولین گام براي استفاده از موافقتنامه موقت بین ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا فراهم آوردن فرم گواهی مبدا مطابق با مفاد موافقتنامه است.

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا لازم است تجار و اتاق هاي بازرگانی به عنوان مرجع صدور گواهی مبدا، کاملاً با مفاد فصل ششم موافقتنامه مربوط به قواعد مبدا آشنا و مسلط باشند مبدا، کاملاً با مفاد فصل ششم موافقتنامه مربوط به قواعد مبدا آشنا و مسلط باشند.

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا نمونه فرم و دستورالعمل تکمیل آن در پیوست 2 و 3 موافقتنامه آمده است.

 

برای مشاهده و دریافت فایل دستورالعمل گواهی مبدا وارد لینک زیر شوید

دستورالعمل گواهی مبدا « آشنایی با ضوابط و الزامات موافقتنامه »

 

فرم گواهی مبدا موافقتنامه CT-3

فرم هاي گواهی مبدا هر یــک از 5 کشــور عضــو اتحادیـــه و ایـــران هماهنـــگ بـــا مـــتن موافقتنامـــه تنظـــیم شده است. ولی هر کدام داراي رنگ هاي مختلـف و ویژگـی هاي امنیتی خاص خـود می باشند. این گواهی مبدا بایـد در مراجع ذي صلاح مهـر و امضا و تأیید شوند.

نمونه ای از فرم گواهی مبدا

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا

دستورالعمل تکمیل فرم گواهی مبدا ( فرم سیتی -3 )

گواهی مبدأ ( فرم سیتی -3 ) و برگه هاي اضافی آن باید در کاغذ رنگی در اندازه « ایزو A4 » بر طبق نمونه نشان داده شده در این پیوست باشد و باید به زبان انگلیسی تهیه گردد.

جاهاي استفاده نشده در خانه هاي 6 تا 11 باید براي جلوگیري از هر گونه اضافه نمودن بعدي قلم زده شود.

گواهی مبدأ باید :

الف ) در یک نسخۀ کاغذي و مطابق با متن نمونۀ تنظیم شده در این پیوست و به زبان انگلیسی چاپ شود.

ب ) حاوي حداقل اطلاعات مورد نیاز در خانه هاي 1 ،2 ،4 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 باشد.

پ ) متضمن امضا از امضا کننده مجاز و مهر رسمی نهاد مجاز و ویژگی هاي امنیتی باشد. امضا باید با دست خط و مهر رسمی و نباید چاپی باشد.

در خانه ۱ : جزئیات صادرکننده کالا از جمله : نام تجاري، نشانی و کشور وارد شود.

در خانه ۲ : جزئیات مربوط به واردکننده کالا ( اجباري ) و گیرنده ( چنانچه معلوم باشد )، همچون نام تجاري، نشانی و کشور وارد شود.

در خانه ۳ : جزئیات حمل، تا جایی که معلوم است، از قبیل تاریخ حرکت ( ارسال )؛ وسایل حمل ( کشتی، هواپیما، و غیره )؛ محل تخلیه ( بندر، فرودگاه ) وارد شود .

در خانه ۴ : جزئیات شماره مرجع منحصر به فرد، کشور صادرکننده و کشوري که به آنجا ارائه می گردد، وارد شود.

در خانه ۵ :

عبارات زیر را وارد کنید :
  • “شماره و تاریخ نسخه المثنی گواهی مبدأ” در صورت جایگزینی با گواهی مبدأ اصلی.
  • “شماره و تاریخ صدور گواهی مبدأ صادر شده به عنوان جایگزین” در صورت جایگزینی گواهی مبدأ اصلی.
  • “صادر شده به صورت عطف به ماسبق”در موارد استثنایی، در مواردي که گواهی مبدأ پیش یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد.

در خانه ۶ : تعداد اقلام وارد شود.

در خانه ۷ : تعداد و نوع بسته ها وارد شود.

در خانه ۸ : شرح مفصلی از کالاها و در صورت امکان، مدل و نام برند تجاري به صورتی که قابل شناسایی باشند وارد شود.

در خانه ۹ : معیارهاي مبدأ براي تمام کالاها به شیوه زیر در جدول وارد شود :

در خانه 9 درج کنید معیار مبدأ
دبلیو اُ الف ) کالاهایی که به نحو موضوع ماده 6 .4 این موافقتنامه در یک طرف به طور کامل به دست آمده یا تولید شده است.
پی ایی ب ) کالاهایی که کلاً در سرزمین یک یا هر دو طرف و منحصراً با استفاده از مواد داراي مبدأ از یک یا دو طرف تولید شده است.
*% VAC X تولید شده در قلمرو یک طرف با استفاده از مواد فاقد مبدا که محتواي ارزش افزوده یک طرف کمتر از 50 درصد از ارزش EXW نباشد.
پی اِس آر پ ) با استفاده از مواد فاقد مبدأ و احراز الزامات مشخص شده در پیوست (2) این موافقتنامه در سرزمین هر طرف تولید شده است.

باید به درصد محتواي ارزش افزوده محاسبه شده مطابق با ماده 5.6 این موافقتنامه اشاره گردد.

خانه 10 : کمیت کالا شامل وزن ناخالص ( کیلوگرم ) یا معیارهاي اندازه گیري دیگر ( عدد، لیتر و غیره ) وارد شود. وزن واقعی کالاهاي تحویل شده نباید از 5 درصد از وزن مشخص شده در گواهی مبدأ بیشتر باشد.

خانه ۱۱ : شماره (ها ) و تاریخ (هاي) فاکتور (ها) تسلیم شده به نهاد مجاز براي صدور گواهی مبدأ وارد شود.

خانه ۱۲ : مکان و تاریخ صدور گواهی مبدأ، امضاي امضا کننده مجاز و اثر مهر نهاد مجاز وارد شود.

خانه ۱۳ : مبدأ کالاها ( در یک طرف -جمهوري اسلامی ایران، در طرف دیگر -دولت عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا )، مکان و تاریخ اظهارنامه، امضا و اثر مهر متقاضی وارد شود.

 

 
فهرست مراجع ذی صلاح تایید گواهی مبدا در کشورهای عضو اوراسیا

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا

فهرست مراجع ذی صلاح تایید گواهی مبدا در کشورهای عضو اوراسیا
نام کشور تعداد مراجع صدور گواهی مبداء نمونه مهرها / امضاهای مراجع صدور گواهی مبداء
ارمنستان ۱ ۱ نمونه مهر مرجع صدور مجاز
قرقیزستان ۶ ۱۲ نمونه مهر و امضا مراجع صدور مجاز
قزاقستان ۱۷ ۱۷ نمونه مهر و امضا مراجع صدور مجاز
بلاروس ۶ ۶ نمونه مهر و امضا مراجع صدور مجاز
روسیه ۱۳۵ ۱۳۵ نمونه مهر و امضا مراجع صدور مجاز
فهرست مراجع ذی صلاح صدور گواهی مبدا در ایران

جهت مشاهده فهرست مراجع ذی صلاح صدور گواهی مبدا در ایران ، وارد شوید

 

فهرست نمایندگان دستگاه های اجرایی در امور مربوط به موافقت نامه موقت بین ج.ا.ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
نام سمت دستگاه شماره تماس
آقای دکتر ضیغمی معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون ایران ۸۸۳۱۰۵۸۷
آقای علیرضا بنایی فر مدیر امور بین الملل اتاق تعاون ایران ۸۸۳۱۰۵۸۷
آقای حمید نویدی کارشناس امور بین الملل اتاق تعاون ایران ۸۸۳۱۰۵۸۷
آقای تقی تقی پور مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ۸۸۸۸۶۶۶۳
آقای حسین کاخکی مدیرکل همکاری های بین المللی گمرک ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران ۸۸۸۰۵۳۹۲
آقای عزیز منصوری رئیس اداره همکاری های اقتصادی چندجانبه وزارت امور خارجه ۶۱۱۵۲۰۷۰
آقای داود میرزاخانی دستیار ویژه وزیر نیرو در امور کمیسیون دائمی همکاری های اقتصادی ایران و روسیه وزارت نیرو ۸۱۶۰۶۷۵۶
آقای دکتر اسفندیار امیدبخش مدیر روابط چند جانبه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۸۵۷۳۲۵۳۵
آقای آل بویه سرپرست امور بین الملل سازمان غذا و دارو ۸۸۳۶۳۷۱۴
آقای جلال نائلی معاون دفتر همکاری های اقتصادی و بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۸۸۳۶۳۷۱۴
آقای وحید کشاورز زمانیان مسئول هماهنگی شورای مدیران معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور ۸۸۹۵۳۴۰۰
آقای دکتر ولی الله فریادرس مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ۶۴۵۸۲۷۳۳ – ۶۴۵۸۲۸۳۳
آقای ابوالفضل کوده ئی مدیرکل روابط اقتصادی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران  
آقای علیرضا خوشرو کارشناس صنایع معدنی معاونت امور معادن و صنایع معدنی – وزارت صمت ۸۱۷۷۴۳۴۸
خانم جلیلی مقدم مدیرکل قرنطینه گیاهی سازمان حفظ نباتات ۲۳۰۹۱۱۱۰
خانم باقری معاون دفتر مقررات صادرات و واردات page 1 دفتر مقررات صادرات و واردات ۲۲۶۶۴۰۲۶
خانم هوشمندی منش رئیس گروه کمیسیون ماده یک دفتر مقررات صادرات و واردات ۲۲۶۶۴۰۲۶
خانم فرشته خسروی کارشناس کشورهای اروپا و همسایه خزر معاونت بین الملل وزارت نفت ۶۱۶۲۴۲۵۸

 

هشدارها و توصیه ها

لزوم توجه تجار به موضوع دامپینگ :

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا فصل سوم موافقتنامه بین ایران و اوراسیا در خصوص چاره کارهای تجاری است.

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا چنانچه قیمت صادراتی کمتر از قیمت فروش داخلی یا قیمت تمام شده باشد، می تواند از طرف مقابل مشمول تحقیقات دامپینگ شود. چنانچه قیمت صادراتی کمتر از قیمت فروش داخلی یا قیمت تمام شده باشد می تواند از طرف مقابل مشمول تحقیقات دامپینگ شود.

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا کم اظهاری کالا می تواند منجر به اعمال تدابیر ضد دامپینگ از طرف مقابل گردد.

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا با اعمال اقدامات ضد قیمت شکنی، عوارض مازاد یا محدودیت های وارداتی بر کالای صادراتی مورد نظر برای دوره ۵ ساله ( قابل تمدید ) وضع خواهد شد و عملا بازار از دست خواهد رفت.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي از ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد :

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اوراﺳﯿﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زمینه مقررات فنی کشورهای ثالث

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا ﺣﻀﻮر در ﮐﺸﻮر ﺳﻮم ازﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ذﯾﺼﻼح ( ﻣﺠﺎز ) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ارزیابی انطباق براساس استانداردهای بین المللی

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن روﯾﻪ ﻫﺎي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اوراﺳﯿﺎ و ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺄﯾﯿﺪ صلاحیت مطابق با الزامات استانداردهای بین المللی

توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا به رسمیت شناختن متقابل نتایج ارزیابی انطباق و غیره

 

مطالب مرتبط با توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها