قانون و مقررات عمان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری

 قانون تجارت با عمان

قانون و مقررات عمان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به صورت کامل در مقاله زیر بررسی نمایید :

 • قانون اساسی عمان
 • قانون گمرکی عمان
 • قانون ارزی عمان
 • قانون بانکی عمان
 • قانون مالیاتی عمان
 • حقوق مالکیت عمان
 • ثبت شرکت در عمان

 

قانون اساسی عمان

این کتاب شامل 7 باب و 81 ماده می باشد . تاریخ صدور این قانون اساسی عمان در 24 جمادی الاخر 1417 هجری مطابق با 6 نوامبر سال 1996 میلادی می باشد ، که در مقاله قانون اساسی عمان به صورت کامل و ترجمه شده ( فارسی ) ، ارائه شده است .

کتاب قانون اساسی عمان شامل باب های زیر می باشد :

 • باب اول : دولت و نظام حکومتی عمان
 • باب دوم : اصول هدفمند سیاست دولت عمان
 • باب سوم : حقوق و وظایف عمومی عمان
 • باب چهارم : رئیس دولت عمان
 • باب پنجم : مجلس عمان
 • باب ششم : قضاوت عمان
 • باب هفتم : احکام عمومی عمان

 

ترجمه انگلیسی کتاب قانون اساسی عمان را نیز می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید :

 

————-    قانون و مقررات عمان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

قوانین گمرکی در عمان

واردات کالا به خاک عمان ، صرفاً توسط شرکت هایی که در عمان به ثبت رسیده اند امكان پذیر می باشد . هم چنین کالا هایی که نیاز به خدمات پس از فروش دارند ، بایستی دارای وکیل عمانی برای انجام امور مربوط به ترخیص کالا از گمرک باشند .

متوسط نرخ تعرفه گمركی واردات به عمان برای كل كالا ها ۵/۵ درصد ، كالا های كشاورزی ۴/۷ درصد و كالا های غیر كشاورزی ۶/۱۰ درصد است. برخی کالا ها مانند دام زنده ، انواع گوشت به جز گوشت خوک ، برنج ، گندم ، آرد ذرت ، میوه تازه و چای از عواض گمرکی معاف هستند.

 

————-    قانون و مقررات عمان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارزی عمان

در عمان ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ورود و ﺧﺮوج ارز وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﺑﺎﻧک ﻣﺮﻛﺰی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧک ﻣﺮﻛﺰی ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻤ ﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ، ﻣﺤﺪودیتی ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ارز ﻫﺎی ﺧﺎرجی اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .

 

————-    قانون و مقررات عمان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

ﻗﻮاﻧﻴﻦ بانکی در عمان

ﺑﺎﻧک ﻣﺮﻛﺰی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎلی ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺎلی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ، ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﻮل ملی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮلی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .

ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ بانک ها اﺣﺘﻤﺎل رﻗﺎﺑﺖ بانک های ﺧﺎرجی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻖ دارایی ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻮاملی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻴﻖ در ﺻﻨﻌﺖ بانکداری عمان را ﺿﺮوری می سازﻧﺪ .

 

————-    قانون و مقررات عمان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎتی در عمان

ﻋﻤﺎن کم ترین ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را داراﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎفتی از ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرجی ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻫﻤﻜﺎری ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻋﻤﺎن دوازده درﺻﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎتی اﻳﻦ شرکت ها سی ﻫﺰار رﻳﺎل ﻋﻤﺎن اﺳﺖ .

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ عمان ، ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ شرکت هایی ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرجی اﺳﺖ، سی درﺻﺪ می باﺷﺪ . همچنین ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت محلی دوازده درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت شرکت های ﺧﺎرجی ﻛﻪ دارای ﺷﻌﺒﻪ در ﻋﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﻦ ۵ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.

 

————-    قانون و مقررات عمان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی ( اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی ) می توانند ﻣﺴﻜﻦ ، اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺎری و صنعتی را در ﻋﻤـﺎن به تملک خود درآورﻧـﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ. دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری داخلی و ﺧﺎرجی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘـی ﻛﺸﻮر ﺷﺮایطی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد .

یکی از اﻣﺘﻴﺎزاتی ﻛﻪ دوﻟﺖ عمان ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرجی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ . اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

 

————-    قانون و مقررات عمان در فعالیتهای اقتصادی و تجاری    ————-

 

ثبت شرکت در عمان

خدمات ثبت شرکت در عمان شامل اخذ اقامت ممتاز ۲ ساله عمان می باشد به همراه ثبت شرکت که اقامت ممتاز ۲ ساله عمان قابلیت تردد در حاشیه خلیج فارس را دارد بدون ویزا و به همراه لیبل ویزای ۲ ساله یک ID کارت ۲ ساله به متقاضی داده می شود که قابلیت افتتاح حساب بانکی شخصی در بانک های لوکال و بین المللی را دارد .

 

ثبت شرکت در عمان به ۲ صورت انجام می پذیرد:

 1. ثبت شرکت صد در صد لوکال و به نام عمانی ثبت می شود و وکالت تام الاختیار به به شریک ایرانی داده می شود و شرکت ۵ ساله بوده و سالانه هزینه کفیل تمدید خواهد شد و خوبی این نوع شرکت این است که به هیچ عنوان این شرکت ایرانی حساب نمی شود و یک شرکت عمانی شناخته شده البته با وکالت کامل به شریک ایرانی
 2. در این ثبت شرکت شریک ایرانی می تواند ۷۰ درصد سهام را دارا باشد به شرط اینکه علاوه بر اسناد شرکت ایران و سوء پیشینه خود پیرینت حساب بانکی شخصی وی دارای موجودی معادل ۵۰۰۰۰۰ دلار امریکا باشد و مدیریت این شرکت نیز با شریک ایرانی می باشد .

 

ثبت شرکت در عمان با مسئولیت محدود

1- شرکت با مسئولیت محدود رایج ترین نهاد کسب و کار برای راه اندازی یک شرکت در کشور عمان است. مانند همیشه ، این شرکت یک نهاد حقوقی یا حقیقی است .
به طور خاص ، یک شرکت شامل صاحبان آن ، سهامداران و مدیران و افرادی که آن را اداره می کنند .

2- یک شرکت مسئولیت LCC عمانی با اعضای خارجی باید :

 • حداقل یک مدیر و دو سهامدار
 • میزان سهم سرمایه حداقل ۳۹۰ هزار دلار
 • دفتر کار محلی را در اختیار داشته باشد
 

3- در شرکت عمانی باید حداقل ۳۰ درصد از سهام متعلق به عمان ، ایالات متحده ، و یا شهروند شورای همکاری خلیج فارس باشد مگر در مواردی که توسط وزارت صنعت و معدن مجاز شناخته شده باشد.

4- طبق قانون سرمایه گذاری خارجی ( ۱۹۹۴ ) نیاز به یکی از شرایط ذیل ضروری است .

 • مالکیت ۱۰۰٪ توسط عمان ، اتباع شورای همکاری خلیج فارس و یا آمریکا
 • مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی با تایید وزارت تجارت و صنعت برای فعالیت های که اقتصاد عمان را بهره مند می سازد و پرداخت سهم سرمایه ۱.۳ میلیون دلار
 • مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی برای شرکت های که برای قراردادهای دولت عمان کار می کنند
 • حداقل ۳۰٪ مالکیت محلی و پرداخت سهم سرمایه ۳۹۰ هزار دلار آمریکا
 • تاسیس شرکت در منطقه آزاد تجاری

 


 

 

راهنمای جامع تجارت با عمان

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور عمان با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .
 
فهرست مطالب :
 • بررسی کلی کشور عمان
 • بررسی بازار واردات از کشور عمان
 • بررسی بازار صادرات به کشور عمان
 • سیاست و اقتصاد عمان
 • گمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور عمان
 • تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور عمان
 • منابع اطلاعاتی کشور عمان
 • اتاق بازرگانی ایران و عمان
 • چالش های بازار عمان
 • فرصتهای بازار کشور عمان

 

درباره کشور عمان بیشتر بدانیم :
 
برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور عمان به لینک زیر مراجعه نمایید :
 

 

فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی...
صادرات شرکت زرین کولاک زاینده رود و مجتمع شیمیایی آبنوس
صادرات شرکت زرین کولاک زاینده رود و مجتمع شیمیایی آبنوس مجاز اعلام شدن.صادرات منو اتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلایکول...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها