آخرین ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با ثبت سفارش کالا

در این بخش کلیه مطالب مرتبط با رویه ثبت سفارش، دستورالعملها و بخش نامه های مرتبط با ثبت سفارش، ممنوعیت و گروه های کالایی، رویه تامین ارز و مجوزهای مورد نیاز برای ثبت سفارش، رویه تامین ارز ثبت سفارش، رتبه اعتباری در تامین ارز بازرگانان و سایر مطالب مرتبط ارائه شده است.