ضوابط سیاست های ارزی و تجاری توسعه صادرات و مدیریت واردات

ضوابط سیاست های ارزی و تجاری توسعه صادرات و مدیریت واردات ضوابط سیاست های ارزی و تجاری کشور : تصمیمات جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و وزارت صمت مورخ1400/07/04 در خصوص ((ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات )) که به تایید ریاست جمهوری اسلامی ایران رسیده است […]