بخشنامه عوارض حمل کالا با وسایل نقلیه خارجی شناور ساویز ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

بخشنامه درخصوص عوارض حمل کالا با وسایل نقلیه خارجی شناور ساویز ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ احتراما به عنایت به تبصره 2 ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، به استناد نامه شماره 16477/ص/1401 مورخ 1401/04/15 سازمان بنادر و دریانوردی، به استحضار می رساند، شناور ساویز به شماره ثبت 1043-مرکز، ابطال ثبت گردیده و از […]