کتاب مقررات صادرات و واردات

کتاب مقررات صادرات و واردات به منظور اطلاع از قانون صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی و همچنین آیین نامه های اجرایی ، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر سال پس از تصویب هیات وزیران به منظور تنظیم بازار چاپ و منتشر می شود.


برای خرید کتاب مقررات صادرات وواردات سال 1400 کلیک کنید.


نوشته‌ها

کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰

کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۰ کتاب مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۰ به منظور اطلاع از قانون صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی و همچنین آیین نامه های اجرایی ، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر سال پس از تصویب هیات وزیران به منظور تنظیم بازار چاپ و انتشار می یابد. در این […]

کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۹

کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۹ کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۹ به منظور اطلاع از قانون صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی و همچنین آیین نامه های اجرایی ، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر سال پس از تصویب هیات وزیران به منظور تنظیم بازار چاپ و انتشار می یابد.     […]

کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶

کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۶ و ضمائم آن کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۸ به منظور اطلاع از قانون صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی و همچنین آیین نامه های اجرایی ، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر سال پس از تصویب هیات وزیران به منظور تنظیم بازار چاپ و انتشار می […]

کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۵

کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۸ به منظور اطلاع از قانون صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی و همچنین آیین نامه های اجرایی ، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر سال پس از تصویب هیات وزیران به منظور تنظیم بازار چاپ و انتشار می یابد.  مقررات صادرات و واردات سال ۹۵ و ضمائم […]

کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۴

کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۴ به منظور اطلاع از قانون صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی و همچنین آیین نامه های اجرایی ، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر سال پس از تصویب هیات وزیران به منظور تنظیم بازار چاپ و انتشار می یابد.  سخن ناشر : قوانين و مقررات به عنوان […]

کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۸

کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۸ و ضمائم آن کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۸ به منظور اطلاع از قانون صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی و همچنین آیین نامه های اجرایی ، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر سال پس از تصویب هیات وزیران به منظور تنظیم بازار چاپ و انتشار می […]

کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۷

کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۷ به منظور اطلاع از قانون صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی و همچنین آیین نامه های اجرایی ، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر سال پس از تصویب هیات وزیران به منظور تنظیم بازار چاپ و انتشار می یابد.  کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۷ مشخصات کتاب […]