دستورالعمل دفتر تعیین ارزش در خصوص چگونگی بررسی و اعلام بیش ارزش بصورت پارامتریک 1401/06/05

دستورالعمل دفتر تعیین ارزش در خصوص چگونگی بررسی و اعلام بیش ارزش بصورت پارامتریک 1401/06/05 با توجه به مکاتبات متعدد بانک های عامل با گمرکات سراسر کشور درخصوص «بیش بود ارزش» کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از دوباره کاری و همچنین تسهیل در انجام تشریفات گمرکی و پیرو جلسات برگزار شده با بانک مرکزی در اجرای […]

بخشنامه در خصوص رفع مشکل کسر تخلیه 1401/05/24

بخشنامه در خصوص رفع مشکل کسر تخلیه 1401/05/24 با توجه به مکاتبات متعدد بانک های عامل با گمرکات سراسر کشور در خصوص موضوع «کسر تخلیه» و در اجرای ماده 3 قانون امور گمرکی به منظور جلوگیری از بروکراسی زائد اداری و همچنین جهت بهبود انجام تشریفات گمرکی و پیرو جلسات برگزار شده با بانک مرکزی […]