آموزش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت

آموزش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت:

برای یادگیری ثبت سفارش در سامانه تجارت به لینک زیر مراجعه نمایید:

فایل PDF سامانه جامع تجارت

اهداف کلی:

قانون بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار

قانون مبازره با قاچاق کاال و ارز

تهيه، اجرا و بهرهبرداری از سامانه های مرتبط