آخرین ضوابط و مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی

در این بخش از سایت شما می توانید مطالب مختلفی را در خصوص آخرین وضعیت نرخ ارز، تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات، تامین ارز، اولویتهای تامین ارز و گروه های کالایی و رویه های ترخیص کالا با تایید بانک مرکزی را مطالعه نمایید. اطلاعات جامعی در خصوص سامانه های نیما، و تامین ارز در این بخش ارائه شده است.