آموزش استفاده از TRADE MAP

..آموزش استفاده از TRADE MAP آموزش استفاده از TRADE MAP : امروزه درک ساختار و تحولات بازارهاي بین المللی براي بنگاه هاي اقتصادي امري ضروري تلقی می گردد. همچنان. که بنگاه ها بازار جهانی را به منظور جستجوي. فرصت هایی. براي تنوع بخشیدن. به محصولات. و بازارهاي. خود بررسی می کنند، با چالش هاي زیر […]