آخرین بخش نامه ها و ضوابط اعلامی توسط وزارت جهاد کشاوری

در این بخش از سایت اطلاعات کاملی در خصوص مجوزهای ورود و ترخیص گمرکی کالاهای کشاورزی و دامی و سایر محدودیتها و ممنوعیتهای اعلامی ارائه شده است. کلیه بخش نامه ها، دستورالعملها و مجوزهای فعالیت در حوزه وزارت جهاد در این بخش ارائه شده است.