حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی سال 1401

حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی سال 1401

حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی سال 1401

بخش دوم مجموعه مقررات ارزی سال 1401

قسمت اول حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی سال 1401 :

پرداخت هزينه حمل كالاي وارداتي بارعايت ضوابط ذيل امکانپذير است:

الف – پرداخت كرايه حمل كالا، از طريق گشايش اعتباراسنادي/ثبت وصولي(برات) – اسنادي و حواله ارزي بابت روشهاي حمل گروههاي E و F اينکوترمز درصورتیکه كالاي مربوطه ترخیص نگرديده باشد، با اخذ ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش كالايي مربوطه توسط واردكننده و همچنین اخذ تائیديه مبلغ از وزارت راه و شهرسازي (حسب مورد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، سازمان هواپیمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي و ..) به نوع نرخ ارز ثبت سفارش كالايي مزبور به تاريخ روز درخواست تخصیص ارز امکانپذير است.

تبصره 1 : پرداخت كرايه حمل به صورت حواله ارزي در هر مورد تا سقف ده هزار دلار مجاز ميباشد.

تبصره 2 : بابت مواردي كه پرداخت اعتبار اسنادي منوط به ارائه پروانه گمركي حاكي از ترخیص قطعي كالا بوده، گشايش اعتباراسنادي /ثبت وصولي(برات) اسنادي و صدور حواله ارزي به منظور پرداخت كرايه حمل كالا حداكثر تا سي روز بعد از تاريخ ترخیص قطعي كالا (تاريخ رسید مالي مندرج در پروانه گمركي) امکانپذير است.

1 – گشايش اعتباراسنادي تنخواه كرايه حمل و افزايش آن صرفاً پس از انجام ثبت خدمت امکانپذير ميباشد.

2 – ارائه اسناد شخص ثالث در اعتباراسنادي تنخواه كرايه حمل امکانپذير ميباشد.

3 – گشايش اعتباراسنادي/ ثبت وصولي (برات) اسنادي و حواله ارزي جهت كرايه حمل و كالاي مربوطه ميبايست در يک بانک صورت پذيرد.

4 – پرداخت از محل اعتباراسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي و نیز حواله ارزي كرايه حمل موكول به ارائه نسخه اي از بارنامه و سیاهه كرايه حمل ميباشد.
5 – پرداخت كرايه حمل در قالب اعتباراسنادي /ثبت وصولي (برات) اسنادي و حواله ارزي در قبال ارائه نسخهاي از بارنامه و سیاهه حمل صادره توسط شركت حمل كننده ايراني ( زمیني، دريايي، هوايي) و يا نمايندگان آنان طبق درخواست حمل كننده (به ارز/ريال) امکانپذير ميباشد.

تبصره 1: سیاهه هزينه حمل صادره در سربرگ شركتهاي حمل كننده ايراني (زمیني،هوايي،دريايي) نیازي به تأيید اتاق بازرگاني ندارد و درخصوص شركتهاي حمل كننده خارجي رعايت بند «الف»  از قسمت 8 بخش اول مجموعه مقررات ارزي الزامي ميباشد.

تبصره 2: شركتهاي هواپیمايي ايراني مورد تائید سازمان هواپیمايي كشوري كه مجاز به حمل كالا از مبدأ كلیه كشورهاي جهان ميباشند عبارتند از: هواپیمايي جمهوري اسلامي ايران، پیام، ياس اير كیش، آبان، آسمان، ماهان، تابان، زاگرس، سهند، آتا، كیش اير، كاسپین، هما، ماهان، فارس قشم، ايران نفت و آريا.

ب- ارائه مجوز حمل از طرف سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي وزارت راه و شهرسازي – براي گشايش اعتباراسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و در زمان ارائه اسناد بابت حواله ارزي براي محمولات وارداتي:

1 بیشتر از پانصد تن (دريايي)
2 بیشتر از يکصد تن (جاده اي)
3 بیشتر از پانصد كیلو (هوایي)
كه توسط ناوگان خارجي، حمل و وارد كشور ميگردد، الزامي است. براي محمولات با تناژ كمتر از مقادير فوق الذكر نیاز به اخذ مجوز سازمان مذكور نميباشد.

تبصره 1 : حمل كالا از مبادي اولیه (حمل مستقیم) به نقاط داخلي كشور به وسیله راه آهن، در هرتناژي از دريافت مجوز حمل سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي معاف ميباشد و مشمول پرداخت عوارض مقرر موضوع فصل سوم آئین نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقلیه خارجي نیز نميگردد. (پیوست شماره 1)

تبصره 2 : درخصوص حمل كالاهاي وارداتي كه به صورت حمل مركب (قطار/كامیون/كشتي) وارد كشور ميگردند. چنانچه وزن محمولات دريايي كمتر از 500 تن باشد، جهت حمل با كامیون (بیش از 100 تن)نیازي به اخذ مجوز سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ندارد.

تبصر.ه 3 : باتوجه به اينكه خارجي بودن وسيله حمل ميدر دريایی مجوز وزارت راه و شرسازي ميباشد، بنابراين چنانچه وسيله حمل خارجي در اجاره شركتهاي حميل كننده ايراني باشيد اينگونه وسايل نيز مشمول اخذ مجوز حمل موضوع قانون تردد وسائط نقليه خارجي ميگردند.
تبصر ه 4 : چنانچه وسیله حمل موقع گشايش اعتباراسنادي، ثبت وصولي (برات)اسنادي و ارائه اسناد حواله ارزي،”ايراني“ قید شود ولي بعداً درخواست انجام اصلاحیه اي مبني بر تيییر وسیله حمل از ايراني به خارجي صورت گیرد قبل از انجام اصلاحیه اخذ مجوز وزارت راه و شهرسازي بارعايت تناژهاي يادشده الزامياست و درصورتيكه بدون انجام اصلاحیه، كالا با وسیله نقلیه خارجي حمل گردد قبل از ظهرنويسي و تحويل اسناد ميبايست موافقت كتبي خريدار و مجوز مذكور اخذ شود.

تبصره 5 : به هنگام گشايش اعتباراسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و ارائه اسناد حواله ارزي، ارائه اصل مجوز حمل كالا با ناوگان خارجي از سوي خريدار الزامي ميباشد. نظر به ضرورت ارائه. اصل اين مجوز به گمرک، مقتضي است. تصوير برابر اصل شده. مجوز مذكور را در پرونده. مربوطه ضبط و اصل. آن در اختیار خريدار قرار گیرد. تا به هنگام ترخیص كالا. آن را به گمرک تحويل نمايد.

ج ) حمل كالاي اعتبارات اسنادي / ثبت وصولي (برات) اسنادي / حواله ارزي از كشورهاي – حاشیه جنوبي خلیج فارس با موتور لنج و بارج (دوبه)، درصورت قبول كلیه مسوولیت هاي مترتبه توسط خريدار و داشتن پوشش بیمه هاي مناسب، امکانپذير است.

د )  چنانچه محمولات اعتبارات اسنادي / ثبت وصولي(برات) اسنادي / حواله ارزي در محلي غیر – از مقصد مندرج در شرايط اعتبار و ثبت سفارش تخلیه گردد، اخذ استعلام مبلغ كرايه حمل از وزارت راه و شهرسازي )حسب مورد سازمان راهداري و حمل و ) نقل جاده اي، سازمان هواپیمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي و …( به منظور استرداد مابه التفاوت ارزي كرايه حمل داخلي (درصورت كاهش هزينه حمل) به صورت برگشت عین ارز وفق بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي الزامي است.

ه ) براي حمل مركب، حمل دريايي و يا حمل از طريق خشکي ارائه بارنامه حمل چندگانه فیاتا -( NEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING ( قابل قبول است.
تبصره: پذيرش بارنامه COMBINED ( صادره توسط كشتیراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن )شركتهاي والفجرهشت، ايران و مصر، ايران و هند، كشتيراني درياي خزر، خدمات كشتيراني خط كانتينري جمهوری اسلامی ایران و كشتيراني اكو ( براي حمل مركب امکانپذير است. و بابت محمولات وارداتي توسط ناوگان خارجي در صورت درخواست واردكننده پرداخت – هزينه معطلي ( DEMURRAGE CLAUSE ) بابت كالاهاي موضوع اعتبارات اسنادي/ثبت وصولي (بروات) اسنادي و حواله هاي ارزي در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه )سند ترخیصه يا صورتحساب مبادله كانتینر( با اخذ تأيیديه وقوع و مبلغ دموراژ از سازمان بنادر و دريانوردي وزارت راه و شهرسازي، از محل منابع ارزي واردكننده و منابع ارزي ديگران با رعايت مفاد پیوست شماره 2 و پیوست شماره 3 بخش اول مجموعه مقررات ارزي و از طريق ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش امکانپذير خواهد بود.

ز)  عدم درج و حذف مهر پرواز از راه نامه هاي هوائي بلامانع است.

ح)  در خصوص كالاهاي وارداتي تحت گروههاي D و C اينكوترمز سال 2020 ، ارائه ماكتور كرايه حمل الزامي نبوده و حذف آن بدمانع است.

ط )گشايش اعتبار اسنادي/ثبت وصولی (برات) اسنادي / حواله ارزی به صورت – C.F.R و C.P.T به مقاصد داخلي كشور بلامانع است.

تبصره: گشايش اعتباراسنادي/ثبت وصولی (برات) اسنادي/ حواله ارزی بصورت C.P.T به مقصد بازرگان و نيز ترانشيپمنت بنادر تركيه به استثناء مواردي

قسمت دوم مقررات بیمه كالاهاي وارداتي:

1 ) به استناد ماده 70 قانون تأسیس بیمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بیمه گري مصوب سال 1350 ارائه بیمه نامه باربري يا گواهي بیمه مستند به قرارداد بیمه اي صادره توسط مؤسسات مجاز بیمه ايراني براي محمولات وارداتي الزامي است. لذا گشايش اعتبارات اسنادي/ثبت وصولي (بروات) اسنادي / حواله ارزي كه مستلزم پرداخت حق بیمه توسط فروشنده ميباشد موكول به درج ارائه نسخهاي از بیمه نامه يا گواهي بیمه، نزد بیمه گر مجاز ايراني در شرايط اعتباراسنادي و يا همراه اسناد (برات)  وصولي اسنادي و حواله ارزي ميباشد.

تبصره : باتوجه به اينکه واردات کالا و خدمت از مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به – داخل سرزمين اصلي كشور وفق مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزي به صورت ريالي امکانپذير میباشد، ارائه بيمه نامه درصورت قبول كليه مسئوليتهاي مرتبه توسط خريدار از  اين بانك الزامي ندارد.

2 )  به موجب اعلام بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ، شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، كارآفرين، رازي، ملّت، سينا، دي، سامان ، نوين ، پاسارگاد ، معلم ، مبین ،کوثر، ما (ملت ايران) ، آرمان ، سرمد ، تعاون و تجارت نو مجاز ميباشند در انواع رشته های بیمه اي از جمله بيمه های باربري معاليت نمايند. علاوه بر شركتهاي مذكور صدور بيمه نامه حمل و نقل كالا توسط شركتهاي بيمه حافظ ، اميد ، ايران معين  براي محمولات كه مبدآ آنها خارج از كشور و مقصد آنها يكي از مناطق آزاد تجاري صنعتي و يا مناطق ويژه اقتصادي (به شرح مندرج در -نشاني الکترونیکي https:/freezones.ir ) ميباشد، بلامانع است. همچنین شرکت بيمه اتکايي ايرانيان مجاز به فعاليت در زمينه بيمه اتکايي در تمام رشته هاي بيمه اي ميباشد.

3 ) بيمه نامه باربري ميبايستي تحت يكي از شرايط بيمه اي A ، B و يا C صادرگردد.

4 ) درخصوص گشايش اعتبارات اسنادي/ثبت وصولي (بروات) اسنادي / حواله ارزی كه مستلزم پرداخت حق بيمه توسط فروشنده ميباشد بيمه نامه ميبايستي بيمه ارز اعتباراسنادی / وصولی (برات) اسنادی/ حواله ارزی باشد.

5 ) ارائه بیمه نامه ارزي به ارز اعتبار/ وصولي (برات) اسنادي و حواله ارزي، صادره توسط مؤسسات بیمه ايراني مجاز براي بیمه كالاهاي وارداتي، درمواردي كه پرداخت حق بیمه برعهده فروشنده ميباشد، بلامانع است و درمواردي كه پرداخت حق بیمه برعهده خريدار ميباشد، مجاز نیست .

6 ) درمورد بيمه نامه هاي صادره به ريال، نرخ فروش حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکي ارز ( ETS ) در محاسبه مربوطه ميباشد.

7 ) حداقل ارزش پوشش بيمه در اسناد بيمه اعتبار اسنادي /ثبت وصولي (برات) اسنادي /حواله ارزی به شرح ذيل ميباشد:

الف) درمورد اعتبارات اسنادي/ثبت وصولي (بروات) اسنادي/ حواله های ارزی با روشهای حمل گروه C )به استثناء روشهاي حمل گروه C.I.P و C.I.F ( حداقل ارزش پوشش بيمه در اسناد بيمه به ميزان ارزش مجموع قيمت خريد

تبصره: درمورد اعتبارات اسنادي/ثبت وصولي(بروات) اسنادي / حواله های ارزی با روشهاي حمل گروه C.I.P و C.I.F حداقل ارزش پوشش بيمه در اسناد بيمه ، به ميزان مجموع قيمت خريد كالا ، بيمه و هزينه حمل به اضافه 10 درصد مجموع قيمت خريد كالا، بيمه و هزينه حمل خواهدبود.

ب ) در مورد روشهاي حمل گروه D چنانچه براساس توافق به عمل آمده بيمه بر عهده خريدار باشد، حداقل ارزش پوشش بيمه در اسناد بيمه، به ميزان 110 درصدمبلغ اعتباراسنادي/ ثبت وصولي(برات) اسنادي / حواله ارزی خواهد بود .

ج ) درمورد اعتبارات اسنادي/ثبت وصولي (بروات) اسنادي / حواله ارزی با روش هاي حمل گروه EX-WORKS و F حداقل پوشش بيمه در اسناد بيمه، بميزان 120 درصيد ارزش كالا خواهدبود.

8 ) درموارديكه شركت بيمه خسارات مربوط به بيمه نامه هاي ارزي را بصورت ارزي تأمين مي نمايد واردكننده مي بايست ارز دريافتي را براي ايفاي تعهد ارزي خود جهت رفع تعهد ارزي به صورت برگشت عین ارز وفق بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي استرداد نمايد.

اینکوترمز 2020 را اینجا مطالعه کنید .

قسمت سوم: مقررات ارائه گواهي بازرسي درخصوص كلیه كالاهاي وارداتي

1 ) درمورد تمامي كالاهاي وارداتي ارائه گواهي بازرسي در مبدآ الزامی بوده و با توجيه به نوع استاندارد کالا ( اجباري/غیر اجباري) ميبايست مطابق متن گواهي بازرسيي مورد قبول (پيوست شماره 2 و پیوست شماره 3 ) و توسط شركتهاي بازرسيي كننيده مجاز (پيوست شماره  9 و  10 ) صادر گردد.

تبصره 1 : طبق توافق به عمل آمده با سازمان ملي استاندارد اييان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعيين و درج تعرفه كالاهاي ثبت سفارش شده، نوع استاندارد و ساير شرايط مورد نرر سازمان ملي استاندارد ايران در پروفرما و ثبت سفارش، بعهده واردكننده و كنترل آن بعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت ميباشد. موسسات اعتباری صرفاً اطلاعات استاندارد كالا با تعرفه مربوطه مندرج در ثبت سفارش كالا را مورد عمل قرار داده و در اين ارتباط مسئوليتي متوجه موسسه اعتباری نشواهد بود. ضمناً فهرست كالاهاي وارداتي مشمول مقررات استاندارد اجباري و ساير مقررات مربوط به بازرسي كالا مندرج در آدرس سازمان ملي استاندارد ايران به نشانی الکترونیکي www.isiri.gov.ir قابل دستيابي ميباشد.

تبصر ه 2 : بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سازمان غذا و دارو، واردات دارو و مواد – اوليه دارويي با مصرف انساني نياز به ارائه گواهي بازرسي در مبدآ و مقصد ندارند .

تبصر.ه 3 : بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سازمان غذا و دارو، واردات شيرخشکي -ويژه اطفال و شيرخشک دارويي (بيماران متابولي رژيمي كودكان و بزرگسالان) و مواد اولیه – آنها نياز به ارائه گواهي بازرسيي در مبدآ ندارند لييكن قبل از گشيايش اعتباراسنادی/ ثبت وصولی (برات) اسنادی/صدور حواله ارزی ميبايست نسبت به دريافت “نامه پذيرش بازرسي در مقصد” (مطابق پيوست شماره 7 ) ممهور به مهر و در سربرگ شركت بازرسي اقدام نموده و انجام بازرسي در مقصد و ارائه گواهي بازرسی (IC1) و مطابق متن گواهي بازرسي مورد قبول (پيوست شماره 5 ) كه توسط شركتهاي بازرسي تائيد صلاحيت شده صادر ميگيردد، الزامي ميباشد .

تبصره 4 :  بنابر اعلام وزارت جهاد كشاورزي سازمان دامپزشكي كشور، واردات دام زنده و جوجه مرغ -يک روزه درصورت صدور گواهی بهداشت در مبدآ توسط ناظرين بهداشتی سازمان مذکور، نياز به ارائه گواهي بازرسي در مبدآ و مقصد ندارند .

تبصره 5 : بنابر اعلام وزارت جهاد كشاورزي سازمان دامپزشکي كشور، براي محموله هاي گوشت – وارداتي درصورت تأيید سازمان مذكور مبني بر مطابقت محموله هاي وارداتي در هر مورد

2 )  درخصوص كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري كه ابزار پرداخت از طريق اعتباراسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي/حواله ارزی ميباشد، درصورتيكه.واردكننده (مطابق متن پيوست شماره 6 ) تقاضاي حذف بازرسي كالا در مبدآ را به تأيد سازمان ملي استاندارد ايران برساند، مجاز است با ارائه مرم مذكور و”نامه پذيرش بازرسي در مقصد” (مطابق پيوست شماره 8 ) ممهور به مهر و در سربرگ شركت بازرسي به آن مؤسسه اعتباری، شرط بازرسي در مبدآ را حذف نموده و نسبت به ارائه گواهی بازرسي (COI1) درمقصد و مطابق متن گواهي بازرسي مورد قبول (پيوست شماره 4) كه توسط شركتهاي بازرسي تائيد.صلاحيت شده صادر ميگردد، اقدام نمايد .

تبصره 1 : در مورد کالاهاي ”غيرقابل آزمون“ و ”با مدت آزمون طولاني“ )مندرج در فهرست.كالاهاي وارداتي مشمول مقررات استاندارد اجباري و کالاهاي ”غيرقابل آزمون“ و ”با مدت آزمون طولاني“در آدرس سازمان ملي.استاندارد ايران به نشانی الکترونیکي www.isiri.gov.ir ( درج شرط.بازرسي در مبدآ الزامي بوده و حذف آن امکانپذير نميباشد.

3 ) با توجه به لزوم ارائه گواهي.بازرسي بابت كلیه كالاهاي وارداتي، ارائه اصل گواهي بازرسي كالا كه توسط شركت بازرسي مجاز صادرشده، به همراه ساير اسناد تجاري به بانك كارگزار براي معامله.اسناد الزامي ميباشد.

4 ) انتخاب شركت بازرسي كننده و تغيير آن به عهده خريدار.كالا ميباشد، تاييد گواهي بازرسيي صادره ازسوي شركتهاي بازرسي مجاز خارجي توسط اتاق بازرگاني محل.صدور و يا طبق بند  «الف»  از قسمت 8 بخش اول مجموعه مقررات ارزي، الزامي ميباشد.

تبصره: نام شرکت بازرسي کننده مجاز بايستي پس از دريافت ”نامه.پذيرش بازرسي قبل از حمل“ صادره توسط شعبه يا نماينده شرکت بازرسي در ايران مطابق پيوست شماره 7 ممهور به مهر و در سربرگ شرکت بازرسي در شرايط.اعتبار/ ثبت.وصولی (برات) اسنادي/ حواله ارزی درج گردد.

5 ) شركت بازرسي درانتخاب.روش بازرسي و محل.شروع بازرسي (كمي وكيفي و بسته بندي) باتوجه به نوع كالاي موردنظر مشترک است, لكن انجام بازرسي میبايست به نظارت برعمليات بارگيري كالا و يا تحويل كالا به متصدي.حمل (درخصوص هوائي و راه آهن) خاتمه يافته و صراحتاً در گواهي بازرسي قيد نمايد كه كالاي.بازرسيي شده همان.كالاي بارگيري و تحويل شده ميباشد و با شرايط اعتباراسنادي و اصلاحيه هاي.بعدي آن و درمورد ثبت وصولي (برات) اسنادي و حواله ارزی با پروفرما و ساير اسناد وصولي اسنادي / حواله ارزی و ثبت سفارش مربوطه مطابقت دارد.

6 ) باتوجه به اهميت دريافت كامل اطلاعات و مشخصات كالاهاي مورد بازرسي.توسط شركتهاي بازرسي لازمست پس از گشايش اعتباراسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي / حواله ارزی طبق  (پيوست شماره 8 ) كتباً به واردكننده ابلاغ گردد تا مشخصات و اطلاعات كامل كالاي مورد سفارش به نمايندگي.شركت بازرسي مجاز تعيين شده در ايران را ارائه نمايد و رونوشت ابلاغ نيز ميبايست توسط مؤسسه اعتباری به منظور اطلاع و پيگيري براي نمايندگي شركت بازرسي در ايران ارسال گردد.

7 ) كليه مکاتبات و گواهيهاي بازرسي صادره توسط شركتهاي.بازرسي و يا نمايندگان.مجاز آنها فقط با نام و كاغذ مارکدار شركت اصلي كه نام آن در شرايط اعتباراسنادی /ثبت وصولي (برات) اسنادي / حواله ارزی قيدگرديده است، قابل قبول ميباشد.

8 ) سفارش انجام کار بازرسي و پرداخت هزينه بازرسي ميتواند برعهده خريدار يا فروشنده كالا باشد، درصورتيكه اين هزينه بعهده فروشنده باشد، بايد مراتب.صراحتاً توسط فروشنده در پروفرما يا قرارداد فروش تقبل شده باشد.

تبصره 1 : درموارديكه هزينه بازرسي برعهده خريدار است، درج شرط پرداخت هزينه بازرسي توسط واردكننده درشرايط اعتباراسنادی /ثبت وصولي(برات) اسنادي / حواله ارزی و انتقال هزينه بازرسي پس از طي مراحل ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش كالايي و درمقابل ارائه اصل صورتحساب هزينه.بازرسي صادره توسط مؤسسه بازرسي كننده و در وجه موسسه مذكور بلامانع ميباشد. ضمناً صورتحساب هزينه بازرسي صادره توسط شركت بازرسي كننده خارجي ميبايست به تاييد اتاق بازرگاني محل صدور رسيده باشد (در مورد شركتهاي بازرسي ايراني نيازي به تاييد.اتاق بازرگاني ندارد).

تبصره 2 : صدور صورتحساب هزينه بازرسي مجزاء بابت هر پارت سند الزامي است.

تبصره 3 : پرداخت هزينه هاي بازرسي موكول به اين ميباشد كه در گواهي.بازرسي ارائه شده، قرارداد بازرسي(بین خريدار و شركت بازرسي) و همچنین صورتحساب هزينه بازرسي عبارت “هزينه بازرسي به عهده خريدار بوده” درج شده و محل انجام بازرسي نیز در گواهي بازرسي مبدأ باشد.

9 ) گشايش اعتبار تنخواه بازرسي جهت پرداخت هزينه بازرسي و افزايش آن بلامانع است. پرداخت وجه درمقابل صورتحساب انجام بازرسي خواهد بود.

10) چنانچه حمل كالاي موضوع اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي/حواله ارزی به دفعات( PARTIAL SHIPMENT ) مجاز باشد ارائه گواهي بازرسي جداگانه براي هر محموله كه فقط ازطرف همان شركت بازرسي تعيين شده صادر گرديده باشد الزامي است و آن موسسه اعتباری میبايست از قبول گواهي بازرسي كلي خودداري نمايد.

11 ) درصورتيكه محموله های يك.اعتباراسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادی /حواله ارزی از كشورهاي مختلف حمل گردد انتخاب شركتهاي بازرسي متعدد (براي هر كشور يك شركت بازرسي) بلامانع است.

12 )  درصورت مشاهده هرگونه نارسائي و تخلف شركتهاي بازرسي لازم است مراتب را به همراه مدارک و مستندات مربوطه و به صورت مشروح، سريعاً به اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران منعكس نمايند.

لیست شرکتهای بازرسی کالا داخلی و خاجی

فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی...
صادرات شرکت زرین کولاک زاینده رود و مجتمع شیمیایی آبنوس
صادرات شرکت زرین کولاک زاینده رود و مجتمع شیمیایی آبنوس مجاز اعلام شدن.صادرات منو اتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلایکول...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها