مقالات صادرات

مقالات واردات

حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی سال ۱۴۰۱

حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی سال ۱۴۰۱

حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی سال 1401

بخش دوم مجموعه مقررات ارزی سال ۱۴۰۱

قسمت اول حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی سال ۱۴۰۱ :

پرداخت هزینه حمل کالای وارداتی بارعایت ضوابط ذیل امکانپذیر است:

الف – پرداخت کرایه حمل کالا، از طریق گشایش اعتباراسنادی/ثبت وصولی(برات) – اسنادی و حواله ارزی بابت روشهای حمل گروههای E و F اینکوترمز درصورتیکه کالای مربوطه ترخیص نگردیده باشد، با اخذ ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش کالایی مربوطه توسط واردکننده و همچنین اخذ تائیدیه مبلغ از وزارت راه و شهرسازی (حسب مورد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی و ..) به نوع نرخ ارز ثبت سفارش کالایی مزبور به تاریخ روز درخواست تخصیص ارز امکانپذیر است.

تبصره ۱ : پرداخت کرایه حمل به صورت حواله ارزی در هر مورد تا سقف ده هزار دلار مجاز میباشد.

تبصره ۲ : بابت مواردی که پرداخت اعتبار اسنادی منوط به ارائه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا بوده، گشایش اعتباراسنادی /ثبت وصولی(برات) اسنادی و صدور حواله ارزی به منظور پرداخت کرایه حمل کالا حداکثر تا سی روز بعد از تاریخ ترخیص قطعی کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی) امکانپذیر است.

۱ – گشایش اعتباراسنادی تنخواه کرایه حمل و افزایش آن صرفاً پس از انجام ثبت خدمت امکانپذیر میباشد.

۲ – ارائه اسناد شخص ثالث در اعتباراسنادی تنخواه کرایه حمل امکانپذیر میباشد.

۳ – گشایش اعتباراسنادی/ ثبت وصولی (برات) اسنادی و حواله ارزی جهت کرایه حمل و کالای مربوطه میبایست در یک بانک صورت پذیرد.

۴ – پرداخت از محل اعتباراسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی و نیز حواله ارزی کرایه حمل موکول به ارائه نسخه ای از بارنامه و سیاهه کرایه حمل میباشد.
۵ – پرداخت کرایه حمل در قالب اعتباراسنادی /ثبت وصولی (برات) اسنادی و حواله ارزی در قبال ارائه نسخهای از بارنامه و سیاهه حمل صادره توسط شرکت حمل کننده ایرانی ( زمینی، دریایی، هوایی) و یا نمایندگان آنان طبق درخواست حمل کننده (به ارز/ریال) امکانپذیر میباشد.

تبصره ۱: سیاهه هزینه حمل صادره در سربرگ شرکتهای حمل کننده ایرانی (زمینی،هوایی،دریایی) نیازی به تأیید اتاق بازرگانی ندارد و درخصوص شرکتهای حمل کننده خارجی رعایت بند «الف»  از قسمت ۸ بخش اول مجموعه مقررات ارزی الزامی میباشد.

تبصره ۲: شرکتهای هواپیمایی ایرانی مورد تائید سازمان هواپیمایی کشوری که مجاز به حمل کالا از مبدأ کلیه کشورهای جهان میباشند عبارتند از: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، پیام، یاس ایر کیش، آبان، آسمان، ماهان، تابان، زاگرس، سهند، آتا، کیش ایر، کاسپین، هما، ماهان، فارس قشم، ایران نفت و آریا.

ب- ارائه مجوز حمل از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای وزارت راه و شهرسازی – برای گشایش اعتباراسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و در زمان ارائه اسناد بابت حواله ارزی برای محمولات وارداتی:

۱ بیشتر از پانصد تن (دریایی)
۲ بیشتر از یکصد تن (جاده ای)
۳ بیشتر از پانصد کیلو (هوایی)
که توسط ناوگان خارجی، حمل و وارد کشور میگردد، الزامی است. برای محمولات با تناژ کمتر از مقادیر فوق الذکر نیاز به اخذ مجوز سازمان مذکور نمیباشد.

تبصره ۱ : حمل کالا از مبادی اولیه (حمل مستقیم) به نقاط داخلی کشور به وسیله راه آهن، در هرتناژی از دریافت مجوز حمل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای معاف میباشد و مشمول پرداخت عوارض مقرر موضوع فصل سوم آئین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی نیز نمیگردد. (پیوست شماره ۱)

تبصره ۲ : درخصوص حمل کالاهای وارداتی که به صورت حمل مرکب (قطار/کامیون/کشتی) وارد کشور میگردند. چنانچه وزن محمولات دریایی کمتر از ۵۰۰ تن باشد، جهت حمل با کامیون (بیش از ۱۰۰ تن)نیازی به اخذ مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ندارد.

تبصر.ه ۳ : باتوجه به اینکه خارجی بودن وسیله حمل میدر دریایی مجوز وزارت راه و شرسازی میباشد، بنابراین چنانچه وسیله حمل خارجی در اجاره شرکتهای حمیل کننده ایرانی باشید اینگونه وسایل نیز مشمول اخذ مجوز حمل موضوع قانون تردد وسائط نقلیه خارجی میگردند.
تبصر ه ۴ : چنانچه وسیله حمل موقع گشایش اعتباراسنادی، ثبت وصولی (برات)اسنادی و ارائه اسناد حواله ارزی،”ایرانی“ قید شود ولی بعداً درخواست انجام اصلاحیه ای مبنی بر تیییر وسیله حمل از ایرانی به خارجی صورت گیرد قبل از انجام اصلاحیه اخذ مجوز وزارت راه و شهرسازی بارعایت تناژهای یادشده الزامیاست و درصورتیکه بدون انجام اصلاحیه، کالا با وسیله نقلیه خارجی حمل گردد قبل از ظهرنویسی و تحویل اسناد میبایست موافقت کتبی خریدار و مجوز مذکور اخذ شود.

تبصره ۵ : به هنگام گشایش اعتباراسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و ارائه اسناد حواله ارزی، ارائه اصل مجوز حمل کالا با ناوگان خارجی از سوی خریدار الزامی میباشد. نظر به ضرورت ارائه. اصل این مجوز به گمرک، مقتضی است. تصویر برابر اصل شده. مجوز مذکور را در پرونده. مربوطه ضبط و اصل. آن در اختیار خریدار قرار گیرد. تا به هنگام ترخیص کالا. آن را به گمرک تحویل نماید.

ج ) حمل کالای اعتبارات اسنادی / ثبت وصولی (برات) اسنادی / حواله ارزی از کشورهای – حاشیه جنوبی خلیج فارس با موتور لنج و بارج (دوبه)، درصورت قبول کلیه مسوولیت های مترتبه توسط خریدار و داشتن پوشش بیمه های مناسب، امکانپذیر است.

د )  چنانچه محمولات اعتبارات اسنادی / ثبت وصولی(برات) اسنادی / حواله ارزی در محلی غیر – از مقصد مندرج در شرایط اعتبار و ثبت سفارش تخلیه گردد، اخذ استعلام مبلغ کرایه حمل از وزارت راه و شهرسازی )حسب مورد سازمان راهداری و حمل و ) نقل جاده ای، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی و …( به منظور استرداد مابه التفاوت ارزی کرایه حمل داخلی (درصورت کاهش هزینه حمل) به صورت برگشت عین ارز وفق بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی الزامی است.

ه ) برای حمل مرکب، حمل دریایی و یا حمل از طریق خشکی ارائه بارنامه حمل چندگانه فیاتا -( NEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING ( قابل قبول است.
تبصره: پذیرش بارنامه COMBINED ( صادره توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن )شرکتهای والفجرهشت، ایران و مصر، ایران و هند، کشتیرانی دریای خزر، خدمات کشتیرانی خط کانتینری جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی اکو ( برای حمل مرکب امکانپذیر است. و بابت محمولات وارداتی توسط ناوگان خارجی در صورت درخواست واردکننده پرداخت – هزینه معطلی ( DEMURRAGE CLAUSE ) بابت کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی/ثبت وصولی (بروات) اسنادی و حواله های ارزی در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه )سند ترخیصه یا صورتحساب مبادله کانتینر( با اخذ تأییدیه وقوع و مبلغ دموراژ از سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی، از محل منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران با رعایت مفاد پیوست شماره ۲ و پیوست شماره ۳ بخش اول مجموعه مقررات ارزی و از طریق ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش امکانپذیر خواهد بود.

ز)  عدم درج و حذف مهر پرواز از راه نامه های هوائی بلامانع است.

ح)  در خصوص کالاهای وارداتی تحت گروههای D و C اینکوترمز سال ۲۰۲۰ ، ارائه ماکتور کرایه حمل الزامی نبوده و حذف آن بدمانع است.

ط )گشایش اعتبار اسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی / حواله ارزی به صورت – C.F.R و C.P.T به مقاصد داخلی کشور بلامانع است.

تبصره: گشایش اعتباراسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی/ حواله ارزی بصورت C.P.T به مقصد بازرگان و نیز ترانشیپمنت بنادر ترکیه به استثناء مواردی

قسمت دوم مقررات بیمه کالاهای وارداتی:

۱ ) به استناد ماده ۷۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ ارائه بیمه نامه باربری یا گواهی بیمه مستند به قرارداد بیمه ای صادره توسط مؤسسات مجاز بیمه ایرانی برای محمولات وارداتی الزامی است. لذا گشایش اعتبارات اسنادی/ثبت وصولی (بروات) اسنادی / حواله ارزی که مستلزم پرداخت حق بیمه توسط فروشنده میباشد موکول به درج ارائه نسخهای از بیمه نامه یا گواهی بیمه، نزد بیمه گر مجاز ایرانی در شرایط اعتباراسنادی و یا همراه اسناد (برات)  وصولی اسنادی و حواله ارزی میباشد.

تبصره : باتوجه به اینکه واردات کالا و خدمت از مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به – داخل سرزمین اصلی کشور وفق مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزی به صورت ریالی امکانپذیر میباشد، ارائه بیمه نامه درصورت قبول کلیه مسئولیتهای مرتبه توسط خریدار از  این بانک الزامی ندارد.

۲ )  به موجب اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملّت، سینا، دی، سامان ، نوین ، پاسارگاد ، معلم ، مبین ،کوثر، ما (ملت ایران) ، آرمان ، سرمد ، تعاون و تجارت نو مجاز میباشند در انواع رشته های بیمه ای از جمله بیمه های باربری معالیت نمایند. علاوه بر شرکتهای مذکور صدور بیمه نامه حمل و نقل کالا توسط شرکتهای بیمه حافظ ، امید ، ایران معین  برای محمولات که مبدآ آنها خارج از کشور و مقصد آنها یکی از مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی (به شرح مندرج در -نشانی الکترونیکی https:/freezones.ir ) میباشد، بلامانع است. همچنین شرکت بیمه اتکایی ایرانیان مجاز به فعالیت در زمینه بیمه اتکایی در تمام رشته های بیمه ای میباشد.

۳ ) بیمه نامه باربری میبایستی تحت یکی از شرایط بیمه ای A ، B و یا C صادرگردد.

۴ ) درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی/ثبت وصولی (بروات) اسنادی / حواله ارزی که مستلزم پرداخت حق بیمه توسط فروشنده میباشد بیمه نامه میبایستی بیمه ارز اعتباراسنادی / وصولی (برات) اسنادی/ حواله ارزی باشد.

۵ ) ارائه بیمه نامه ارزی به ارز اعتبار/ وصولی (برات) اسنادی و حواله ارزی، صادره توسط مؤسسات بیمه ایرانی مجاز برای بیمه کالاهای وارداتی، درمواردی که پرداخت حق بیمه برعهده فروشنده میباشد، بلامانع است و درمواردی که پرداخت حق بیمه برعهده خریدار میباشد، مجاز نیست .

۶ ) درمورد بیمه نامه های صادره به ریال، نرخ فروش حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) در محاسبه مربوطه میباشد.

۷ ) حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه اعتبار اسنادی /ثبت وصولی (برات) اسنادی /حواله ارزی به شرح ذیل میباشد:

الف) درمورد اعتبارات اسنادی/ثبت وصولی (بروات) اسنادی/ حواله های ارزی با روشهای حمل گروه C )به استثناء روشهای حمل گروه C.I.P و C.I.F ( حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه به میزان ارزش مجموع قیمت خرید

تبصره: درمورد اعتبارات اسنادی/ثبت وصولی(بروات) اسنادی / حواله های ارزی با روشهای حمل گروه C.I.P و C.I.F حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه ، به میزان مجموع قیمت خرید کالا ، بیمه و هزینه حمل به اضافه ۱۰ درصد مجموع قیمت خرید کالا، بیمه و هزینه حمل خواهدبود.

ب ) در مورد روشهای حمل گروه D چنانچه براساس توافق به عمل آمده بیمه بر عهده خریدار باشد، حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه، به میزان ۱۱۰ درصدمبلغ اعتباراسنادی/ ثبت وصولی(برات) اسنادی / حواله ارزی خواهد بود .

ج ) درمورد اعتبارات اسنادی/ثبت وصولی (بروات) اسنادی / حواله ارزی با روش های حمل گروه EX-WORKS و F حداقل پوشش بیمه در اسناد بیمه، بمیزان ۱۲۰ درصید ارزش کالا خواهدبود.

۸ ) درمواردیکه شرکت بیمه خسارات مربوط به بیمه نامه های ارزی را بصورت ارزی تأمین می نماید واردکننده می بایست ارز دریافتی را برای ایفای تعهد ارزی خود جهت رفع تعهد ارزی به صورت برگشت عین ارز وفق بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی استرداد نماید.

اینکوترمز ۲۰۲۰ را اینجا مطالعه کنید .

قسمت سوم: مقررات ارائه گواهی بازرسی درخصوص کلیه کالاهای وارداتی

۱ ) درمورد تمامی کالاهای وارداتی ارائه گواهی بازرسی در مبدآ الزامی بوده و با توجیه به نوع استاندارد کالا ( اجباری/غیر اجباری) میبایست مطابق متن گواهی بازرسیی مورد قبول (پیوست شماره ۲ و پیوست شماره ۳ ) و توسط شرکتهای بازرسیی کننیده مجاز (پیوست شماره  ۹ و  ۱۰ ) صادر گردد.

تبصره ۱ : طبق توافق به عمل آمده با سازمان ملی استاندارد اییان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعیین و درج تعرفه کالاهای ثبت سفارش شده، نوع استاندارد و سایر شرایط مورد نرر سازمان ملی استاندارد ایران در پروفرما و ثبت سفارش، بعهده واردکننده و کنترل آن بعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. موسسات اعتباری صرفاً اطلاعات استاندارد کالا با تعرفه مربوطه مندرج در ثبت سفارش کالا را مورد عمل قرار داده و در این ارتباط مسئولیتی متوجه موسسه اعتباری نشواهد بود. ضمناً فهرست کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و سایر مقررات مربوط به بازرسی کالا مندرج در آدرس سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی الکترونیکی www.isiri.gov.ir قابل دستیابی میباشد.

تبصر ه ۲ : بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو، واردات دارو و مواد – اولیه دارویی با مصرف انسانی نیاز به ارائه گواهی بازرسی در مبدآ و مقصد ندارند .

تبصر.ه ۳ : بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو، واردات شیرخشکی -ویژه اطفال و شیرخشک دارویی (بیماران متابولی رژیمی کودکان و بزرگسالان) و مواد اولیه – آنها نیاز به ارائه گواهی بازرسیی در مبدآ ندارند لییکن قبل از گشیایش اعتباراسنادی/ ثبت وصولی (برات) اسنادی/صدور حواله ارزی میبایست نسبت به دریافت “نامه پذیرش بازرسی در مقصد” (مطابق پیوست شماره ۷ ) ممهور به مهر و در سربرگ شرکت بازرسی اقدام نموده و انجام بازرسی در مقصد و ارائه گواهی بازرسی (IC1) و مطابق متن گواهی بازرسی مورد قبول (پیوست شماره ۵ ) که توسط شرکتهای بازرسی تائید صلاحیت شده صادر میگیردد، الزامی میباشد .

تبصره ۴ :  بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور، واردات دام زنده و جوجه مرغ -یک روزه درصورت صدور گواهی بهداشت در مبدآ توسط ناظرین بهداشتی سازمان مذکور، نیاز به ارائه گواهی بازرسی در مبدآ و مقصد ندارند .

تبصره ۵ : بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور، برای محموله های گوشت – وارداتی درصورت تأیید سازمان مذکور مبنی بر مطابقت محموله های وارداتی در هر مورد

۲ )  درخصوص کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری که ابزار پرداخت از طریق اعتباراسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی/حواله ارزی میباشد، درصورتیکه.واردکننده (مطابق متن پیوست شماره ۶ ) تقاضای حذف بازرسی کالا در مبدآ را به تأید سازمان ملی استاندارد ایران برساند، مجاز است با ارائه مرم مذکور و”نامه پذیرش بازرسی در مقصد” (مطابق پیوست شماره ۸ ) ممهور به مهر و در سربرگ شرکت بازرسی به آن مؤسسه اعتباری، شرط بازرسی در مبدآ را حذف نموده و نسبت به ارائه گواهی بازرسی (COI1) درمقصد و مطابق متن گواهی بازرسی مورد قبول (پیوست شماره ۴) که توسط شرکتهای بازرسی تائید.صلاحیت شده صادر میگردد، اقدام نماید .

تبصره ۱ : در مورد کالاهای ”غیرقابل آزمون“ و ”با مدت آزمون طولانی“ )مندرج در فهرست.کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و کالاهای ”غیرقابل آزمون“ و ”با مدت آزمون طولانی“در آدرس سازمان ملی.استاندارد ایران به نشانی الکترونیکی www.isiri.gov.ir ( درج شرط.بازرسی در مبدآ الزامی بوده و حذف آن امکانپذیر نمیباشد.

۳ ) با توجه به لزوم ارائه گواهی.بازرسی بابت کلیه کالاهای وارداتی، ارائه اصل گواهی بازرسی کالا که توسط شرکت بازرسی مجاز صادرشده، به همراه سایر اسناد تجاری به بانک کارگزار برای معامله.اسناد الزامی میباشد.

۴ ) انتخاب شرکت بازرسی کننده و تغییر آن به عهده خریدار.کالا میباشد، تایید گواهی بازرسیی صادره ازسوی شرکتهای بازرسی مجاز خارجی توسط اتاق بازرگانی محل.صدور و یا طبق بند  «الف»  از قسمت ۸ بخش اول مجموعه مقررات ارزی، الزامی میباشد.

تبصره: نام شرکت بازرسی کننده مجاز بایستی پس از دریافت ”نامه.پذیرش بازرسی قبل از حمل“ صادره توسط شعبه یا نماینده شرکت بازرسی در ایران مطابق پیوست شماره ۷ ممهور به مهر و در سربرگ شرکت بازرسی در شرایط.اعتبار/ ثبت.وصولی (برات) اسنادی/ حواله ارزی درج گردد.

۵ ) شرکت بازرسی درانتخاب.روش بازرسی و محل.شروع بازرسی (کمی وکیفی و بسته بندی) باتوجه به نوع کالای موردنظر مشترک است, لکن انجام بازرسی میبایست به نظارت برعملیات بارگیری کالا و یا تحویل کالا به متصدی.حمل (درخصوص هوائی و راه آهن) خاتمه یافته و صراحتاً در گواهی بازرسی قید نماید که کالای.بازرسیی شده همان.کالای بارگیری و تحویل شده میباشد و با شرایط اعتباراسنادی و اصلاحیه های.بعدی آن و درمورد ثبت وصولی (برات) اسنادی و حواله ارزی با پروفرما و سایر اسناد وصولی اسنادی / حواله ارزی و ثبت سفارش مربوطه مطابقت دارد.

۶ ) باتوجه به اهمیت دریافت کامل اطلاعات و مشخصات کالاهای مورد بازرسی.توسط شرکتهای بازرسی لازمست پس از گشایش اعتباراسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی / حواله ارزی طبق  (پیوست شماره ۸ ) کتباً به واردکننده ابلاغ گردد تا مشخصات و اطلاعات کامل کالای مورد سفارش به نمایندگی.شرکت بازرسی مجاز تعیین شده در ایران را ارائه نماید و رونوشت ابلاغ نیز میبایست توسط مؤسسه اعتباری به منظور اطلاع و پیگیری برای نمایندگی شرکت بازرسی در ایران ارسال گردد.

۷ ) کلیه مکاتبات و گواهیهای بازرسی صادره توسط شرکتهای.بازرسی و یا نمایندگان.مجاز آنها فقط با نام و کاغذ مارکدار شرکت اصلی که نام آن در شرایط اعتباراسنادی /ثبت وصولی (برات) اسنادی / حواله ارزی قیدگردیده است، قابل قبول میباشد.

۸ ) سفارش انجام کار بازرسی و پرداخت هزینه بازرسی میتواند برعهده خریدار یا فروشنده کالا باشد، درصورتیکه این هزینه بعهده فروشنده باشد، باید مراتب.صراحتاً توسط فروشنده در پروفرما یا قرارداد فروش تقبل شده باشد.

تبصره ۱ : درمواردیکه هزینه بازرسی برعهده خریدار است، درج شرط پرداخت هزینه بازرسی توسط واردکننده درشرایط اعتباراسنادی /ثبت وصولی(برات) اسنادی / حواله ارزی و انتقال هزینه بازرسی پس از طی مراحل ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش کالایی و درمقابل ارائه اصل صورتحساب هزینه.بازرسی صادره توسط مؤسسه بازرسی کننده و در وجه موسسه مذکور بلامانع میباشد. ضمناً صورتحساب هزینه بازرسی صادره توسط شرکت بازرسی کننده خارجی میبایست به تایید اتاق بازرگانی محل صدور رسیده باشد (در مورد شرکتهای بازرسی ایرانی نیازی به تایید.اتاق بازرگانی ندارد).

تبصره ۲ : صدور صورتحساب هزینه بازرسی مجزاء بابت هر پارت سند الزامی است.

تبصره ۳ : پرداخت هزینه های بازرسی موکول به این میباشد که در گواهی.بازرسی ارائه شده، قرارداد بازرسی(بین خریدار و شرکت بازرسی) و همچنین صورتحساب هزینه بازرسی عبارت “هزینه بازرسی به عهده خریدار بوده” درج شده و محل انجام بازرسی نیز در گواهی بازرسی مبدأ باشد.

۹ ) گشایش اعتبار تنخواه بازرسی جهت پرداخت هزینه بازرسی و افزایش آن بلامانع است. پرداخت وجه درمقابل صورتحساب انجام بازرسی خواهد بود.

۱۰) چنانچه حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی/حواله ارزی به دفعات( PARTIAL SHIPMENT ) مجاز باشد ارائه گواهی بازرسی جداگانه برای هر محموله که فقط ازطرف همان شرکت بازرسی تعیین شده صادر گردیده باشد الزامی است و آن موسسه اعتباری میبایست از قبول گواهی بازرسی کلی خودداری نماید.

۱۱ ) درصورتیکه محموله های یک.اعتباراسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی /حواله ارزی از کشورهای مختلف حمل گردد انتخاب شرکتهای بازرسی متعدد (برای هر کشور یک شرکت بازرسی) بلامانع است.

۱۲ )  درصورت مشاهده هرگونه نارسائی و تخلف شرکتهای بازرسی لازم است مراتب را به همراه مدارک و مستندات مربوطه و به صورت مشروح، سریعاً به اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند.

لیست شرکتهای بازرسی کالا داخلی و خاجی

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رفع تعهد ارزی محصولات دانش‌بنیان برداشته شد به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت رفع تعهد ارزی محصولات.دانش‌بنیان برداشته شد....
تاریخ انتشار : 4 ساعت قبل
مجاز شدن صادرات هگزان توسط شرکت شیمیایی فرشید شهرضا مطابق با تصریح نامه های مذکور صادرات هگزان با کد تعرفه...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا در ثبت سفارش واردات ۶۸ ردیف تعرفه 📣 قابل توجه بازرگانان محترم سامانه جامع تجارت؛ ⏪...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
ثبت درخواست گواهی بازرسی (IC) در سامانه جامع تجارتسامانه جامع تجارت:🔹از این پس ثبت درخواست‌های اخذ گواهی بازرسی (IC) بایستی...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغ شد قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغ شد محمد مخبر سرپرست ریاست...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
نحوه فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه مسافرانی که موفق به ثبت نهایی نشدند  
تاریخ انتشار : 4 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما