راهنمای تعیین منشأ ارز

راهنمای تعیین منشأ ارز

1 -کاربرد تعیین منشأ ارز

یکی از مراحل ترخیص کالا در مقررات تجارت، فرآیند تعیین منشأ ارز  است. برای تمام کالاهایی. که به صورت بانکی، بدون انتقال ارز ثبت. شده باشند، باید در سامانه . جامع تجارت اقدام به تعیین. منشأ ارز نموده و . جهت ترخیص کالا کد. رهگیری اعلامیه تأمین. ارز (ساتا) را دریافت . نمایید. مراحل تعیین منشأ ارز . برای پروندههای بانکی، بدون انتقال ارز و غیر بانکی (ثبت آماری) با یکدیگر متفاوت هستند که در ادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

1-1 مراحل تعیین منشأ ارز (پرونده بانکی)

پس از دریافت کد 8 رقمی ثبت سفارش، ثبت و تأیید درخواست تخصیص ارز، گشایش اعتبار و ثبت اسناد حمل در بانک عامل اقدام به ثبت منشأ ارز کنید.
گام اول – از منوی عملیات ارزی < تعیین منشأ ارز < گزینه منشأ ارز بانکی را انتخاب کنید. (تصویر 1)

تعیین منشأ ارز

گام دوم – پس از انتخاب شماره ثبت سفارش موردنظر، »ایجاد منشأ ارزی جدید« را انتخاب کنید. (تصویر 2)

تعیین منشأ ارز

نکته: اگر ثبت سفارش در وضعیت در حال ویرایش باشد، قابل رؤیت نخواهد بود.
در ادامه اگر با پیغام خطای »برای این کد هشت رقمی گشایشی وجود ندارد« مواجه شدید، از بانک عامل درخواست کنید تا گشایش اعتبار ایجاد کنند. (تصویر 3)

تعیین منشأ ارز

اگر با پیغام خطای »برای سند گشایش شما سند حمل قابل استفاده وجود ندارد« مواجه شدید، از بانک عامل درخواست کنید تا سند حمل ثبت نماید. (تصویر 4)

نکته: درصورتیکه ثبت سفارش . به صورت حمل یکسره یا . با حداقل اسناد نباشد . و بانک عامل اسناد حمل . مربوط به ثبت سفارش . انتخاب شده را در پرتال ارزی . بارگذاری و تأیید نکرده . باشد، پیغام خطای »برای سند . گشایش شما سند حمل . قابل استفاده وجود. ندارد.« نمایش. داده میشود.
گام سوم – اگر برای پرونده سند حمل قابل استفاده وجود داشته باشد و یا ثبت سفارش بهصورت حمل یکسره یا با حداقل اسناد باشد، سیستم با نمایش پیغام مربوطه اجازه ادامه فرآیند ثبت منشأ ارز را میدهد. در این مرحله با انتخاب گزینه »ایجاد منشأ ارز«، وارد فرم ایجاد منشأ ارز میشوید. (تصویر 5)

گام چهارم – در این مرحله. فرم ایجاد منشأ ارز . نمایش داده میشود. پس از انتخاب سند حمل مرتبط (پرونده های . حمل یکسره و حداقل اسناد نیاز به انتخاب شماره سند. ندارند)، اطلاعات آن نمایش داده.میشود (تصویر 6 )

در قسمت شماره . و تاریخ بارنامه مقادیر . خواسته شده را وارد . و سپس گزینه »افزودن. به لیست« را انتخاب . کنید (تصویر 7)

با انتخاب کالای موردنظر باید فیلدهای »وزن خالص«، »وزن . ناخالص«، »تعداد/ مقدار« و »تعداد . بسته بندی« کالا را تکمیل. کنید (تصویر 8 ) توجه داشته باشید . اطلاعات سایر فیلدها . بهصورت خودکار تکمیل. میشود و امکان تغییر . آنها وجود ندارد.

نکته:
توجه داشته باشید. که در این مرحله فقط . میتوانید کالاهای موجود در ثبت سفارش خود را تا سقف تعداد، مبلغ و . وزن اعلام شده . در ثبت سفارش و برابر. با سند حمل انتخاب شده . درج کنید.
اگر کشور مبدأ. حمل، مرز ورودی و گمرک . مقصد در ثبت سفارش  چند مورد انتخاب شده و در جدول کشور . مبدأ حمل، مرز ورودی. و گمرک مقصد موارد . نظر را انتخاب . کنید.
ثبت سفارشهایی . که حمل یکسره یا حداقل. اسناد هستند، مبلغ حمل را باید به صورت دستی. وارد کنند.
کالاهایی که واحد اندازه گیری خط تولید هستند، مبلغ فوب را بهصورت دستی وارد نمایند.
امکان ثبت بیش از یک بارنامه در این مرحله با تکرار عملیات بالا وجود دارد.
گام پنجم – پس از تکمیل اطلاعات، گزینه »ارسال درخواست« را انتخاب و منتظر دریافت نتیجه از بانک مرکزی باشید.
درصورتیکه ثبت سفارش حمل یکسره و یا حداقل اسناد باشد کد ساتا بدون نیاز به تأیید بانک عامل قابل مشاهده خواهد بود. در غیر این صورت، وضعیت.منشأ ارز ثبت شده در جدول منشأ ارزهای بانکی »ارسال شده« خواهد شد و پس از تأیید منشأ ارز از سوی بانک عامل، شماره ساتا در جدول.درج میشود.

2-مراحل تعیین منشأ ارز (پروندههای ثبت آماری)

گام اول – پس از اتمام مراحل ثبت آماری، جهت ترخیص کالا باید منشأ ارز پرونده ثبت شود. از منوی عملیات ارزی < تعیین منشأ ارز < منشأ ارز ثبت آماری را انتخاب کنید.(تصویر 9)

گام دوم – با انتخاب شماره ثبت آماری موردنظر خود، گزینه »ایجاد منشأ ارز جدید« را انتخاب کنید. (تصویر 11)

گام سوم – پس از انتخاب ثبت آماری باید قلم منشأ ارز خود را مشخص کنید. در ثبت آماری مرزنشین و پیل هوران قلم منشأ ارز فقط از نوع »واردات-صادرات« میباشد. در ثبت آماری کوله بری و ملوانی قلم منشأ ارز میتواند از نوع »واردات-صادرات« یا »ارز با منشأ خارجی« انتخاب شود. همچنین شما میتوانید یک یا چند قلم منشأ ارز انتخاب کنید. در این مرحله باید نسبت به تکمیل فیلدهای ضروری مربوط قلم منشأ اقدام کنید.
اگر قلم منشأ ارز از نوع »واردات-صادرات« انتخابشده باشد باید شماره کوتاژ، سال ترخیص و گمرک مربوط به کوتاژ صادراتی وارد شود و اگر قلم منشأ ارز از نوع »ارز با منشأ خارجی« باشد تنها باید توضیحات مختصری از محل تأمین ارز ارائه شود. توجه داشته باشید که اگر این اطلاعات صحیح وارد نشود با خطا مواجه خواهید شد و امکان ثبت منشأ ندارید. سپس شما باید نوع ارز و مبلغ ارزی موردنظر در این قلم منشأ را ثبت کنید. درصورتیکه نوع ارز انتخابی شما غیر از نوع ارز ثبت آماری باشد، سیستم معادل آن را به ارز ثبت آماری محاسبه کرده و در کادر آبیرنگ به شما نشان خواهد داد. پس از تکمیل فیلدهای مربوط به قلم منشأ ارز باید گزینه استعلام از بانک مرکزی را انتخاب کرده و منتظر پاسخ باشید. (تصویر 11)

توجه داشته باشید. که برای مرزنشینها .و پیله وران، کوتاژ .ثبت شده باید. متعلق به کاربر. باشد و با کد ملی. ثبت شده .در گمرک مطابقت. داشته باشد، در غیر .این صورت با .خطای »کد ملی .صادرکننده با واردکننده .یکسان نیست« مواجه خواهید شد. همچنین کوتاژ. مورداستفاده شما .باید حداقل .به اندازه مبلغ. ارزی ثبت شده، باقیمانده. داشته باشد. در غیر این صورت با خطای »مجموع مبالغ مصارف بیشتر از سقف تعهد صادراتی میباشد« مواجه میشود. در صورت تأیید قلم منشأ ارز واردشده توسط بانک مرکزی، آن را در جدول پایین مشاهده خواهید کرد. (تصویر 12)

توجه داشته باشید. که مجموع. مبالغ .قلم های .منشأ. ارز اعلام .شده. باید. برابر با »مبلغ کل« ثبت آماری .شود. به عنوان مثال .اگر »مبلغ کل« ثبت آماری شما 5111 دلار .باشد، شما میتوانید. از دو کوتاژ که مبلغ یکی .از آنها 3211 دلار و دیگری 1811 دلار .استفاده کنید. همانطور که .مشاهده میکنید، مجموع اقلام منشأ. ارز برابر »مبلغ کل« یعنی 5111 دلار. است. اگر مجموع مبلغ .قلم منشأها برابر با مبلغ ثبت آماری نباشد با خطای »مبلغ کل اقلام منشأ باید در سقف منشأ باشد« مواجه میشوید. در خصوص. شماره و تاریخ. بارنامه ابتدا مقادیر .خواسته شده را وارد .کرده سپس گزینه .»افزودن به لیست« را انتخاب .کنید. (تصویر 13 )همچنین امکان ثبت بیش از یک بارنامه در این مرحله با تکرار عملیات بالا وجود دارد.

گام سوم – پس از تکمیل همه اطلاعات گزینه »ثبت و اتمام« را انتخاب و پاسخ بانک مرکزی را مشاهده نمایید. در صورت تائید .درخواست توسط. بانک مرکزی. در منوی اصلی. منشأ ارز ثبت .آماری .میتوانید منشأ .ارز ثبت شده. به همراه شماره .ساتا مربوط .به آن را مشاهده. کنید.

1-3 مراحل تعیین منشأ ارز (پروندههای بدون انتقال ارز)

گام اول- پس از دریافت شماره ثبت سفارش 8 رقمی بدون انتقال ارز باید تعیین منشأ ارز ثبت شود. از منوی عملیات ارزی < تعیین منشأ ارز < منشأ ارز بدون انتقال ارز را انتخاب کنید.(تصویر 15)

گام دوم- با انتخاب شماره ثبت سفارش موردنظر خود، »ایجاد منشأ ارز جدید« را انتخاب کنید. (تصویر 1)

گام سوم – در قسمت. شماره و تاریخ بارنامه مقادیر. خواسته شده را وارد. نمایید سپس گزینه »افزودن به. لیست« را انتخاب . کنید (تصویر 15 ،)سپس با . انتخاب کالای مورد. نظرباید . فیلدهای »وزن . خالص«، »وزن . ناخالص«، »تعداد/ مقدار« و »تعداد . بسته بندی« کالا . را تکمیل . نمایید. (تصویر 16)

نکته:
توجه داشته باشید .که در این مرحله فقط.میتوانید کالاهای موجود . در ثبت سفارش خود .را تا سقف تعداد، مبلغ و وزن. اعلام شده در ثبت سفارش و برابر. با سند حمل انتخاب . شده .درج کنید.
امکان ثبت بیش از یک بارنامه، در این مرحله با تکرار عملیات بالا وجود دارد.
اگر کشور مبدأ حمل، مرز ورودی و گمرک مقصد در ثبت سفارش چند مورد انتخابشده و در جدول کشور مبدأ حمل، مرز ورودی و گمرک مقصد موارد نظر را انتخاب کنید.
کالاهایی که واحد اندازهگیری خط تولید هستند، مبلغ فوب را بهصورت دستی وارد نمایند.
گام چهارم – پس از تکمیل همه اطلاعات، گزینه »ارسال درخواست« را انتخاب کنید و پاسخ بانک مرکزی را مشاهده نمایید.
در صورت تائید. درخواست توسط بانک. مرکزی در منوی »اصلی. منشأ ارز بدون .انتقال ارز« میتوانید منشأ. ارز ثبت شده به .همراه شماره ساتا .مربوط به آن را .مشاهده کنید.

آخرین اصلاحیه شماره ۴ مورخ سپتامبر ۲۰۲۳ اجلاس ۷۲ کمیته سیستم هماهنگ‌شده
آخرین اصلاحیه شماره ۴ مورخ سپتامبر ۲۰۲۳ اجلاس ۷۲ کمیته سیستم هماهنگ‌شده آخرین.مکمل اصلاحیه شماره 4 مورخ سپتامبر 2023 اجلاس...
ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی...
ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی طی ۶۰ روز از...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها