معرفی رویدادهای تجاری بین المللی

آیکسپورت تمامی رویدادهای تجاری از قبیل نمایشگاه های خارجی ، اعزام هیات های تجاری ، دعوت از هیات های تجاری و همایش های بین المللی را به شما معرفی می نماید
شما می توانید با دریافت اشتراک ویژه یک ساله وب سایت در تمامی رویدادهای تجاری با تخفیف ویژه حضور داشته باشید.