سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

قانون تعرفه گمرکی مصوب سال 1334

..قانون تعرفه گمرکی مصوب سال 1334

قانون تعرفه گمرکی  مصوب سال ۱۳۳۴ :

تاریخ تصویب : 1334/04/06

مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا

فصل اول ( قانون تعرفه گمرکی ) : حقوق و عوارض گمرکی

 

ماده اول ) از واردات قطعی کشور حقوق ورودی طبق جدول تعرفه ضمیمه قانون تعرفه گمرکی و عوارض مختلفه دیگری به شرح ماده 7 به ریال رایج‌ دریافت می‌گردد.

کالاهایی که از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج می‌گردد ( کالاهای ترانزیتی و کالاهایی که پس از ورود به کشور به خارجه اعاده‌می‌شود یا در بندر یا لنگرگاه یا فرودگاه ایرانی از یک کشتی به کشتی دیگر یا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر انتقال داده می‌شود (‌ کالای انتقالی ) و‌همچنین کالاهایی که از یک بندر یا نقطه مرزی کشور خارج و از بندر یا نقطه مرزی دیگر داخل می‌شود (‌ کالای کاپوتاژی ) یا به عنوان  واردات  و‌ صادرات موقت وارد و صادر می‌گردد جزء واردات و صادرات کشور محسوب نبوده و از حقوق ورودی معاف لکن مشمول پرداخت عوارض به شرح‌ماده۷ می‌باشد.

صادرات کشور از حقوق گمرکی خروجی مطلقاً معاف ولی مشمول پرداخت عوارض مذکور در ماده 7 می‌گردد.

ماده دوم ) هر کشوری که نسبت به تمام یا قسمتی .از اقلام صادرات ایران. به آن کشور حقوق گمرکی .یا عوارض دیگر غیر متناسبی .تعیین کرده یا‌ بکند .و تضییقاتی به صورت تشریفات. گمرکی یا به هر صورت. دیگری نسبت به صادرات .ایران به آن کشور وارد .سازد، دولت مجاز است. نسبت به تمام یا‌ بعضی .از اقلام کالاهای. وارده از آن کشور حقوق .گمرکی مندرج در. جدول تعرفه ضمیمه. این قانون را تا حد مقتضی .ترقی دهد و در مورد کالاهایی. که‌طبق جدول مزبور .از حقوق گمرکی بخشوده. می‌باشد.

حقوق ورودی به میزانی که مقتضی بداند برقرار نماید مقررات مربوط به وصول و مأخذ این گونه‌ اضافات از طرف وزارت دارایی پیشنهاد و پس از تصویب هیئت دولت بلافاصله به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

تبصره ) در صورتی که کالاهای وارداتی مشابه مصنوعات کشور به نحوی با محصولات صنعتی داخلی رقابت نماید که نتیجه آن موجبات تقلیل‌ تولید و تعطیل کارخانجات مربوطه را فراهم نماید وزارت اقتصاد ملی موظف است با مشورت اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد لازم برای دریافت عوارض‌مخصوصی از کالاهای مذکور به منظور جلوگیری از رقابت برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم نماید.

ماده سوم ) منظور از تن که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون به عنوان واحد وزن و مأخذ دریافت حقوق گمرکی قید گردیده تن متریک و منظور از‌یک کیلو یک هزارم آن می‌باشد.

هرگاه کالا .به مقدار زیادتر یا کمتر از .واحد مذکور در جدول .مزبور عرضه شود .حقوق گمرکی نسبت .به همان مقداری که عرضه .شده دریافت می‌گردد. منظور از .وزن با لفاف یا با .محفظه یا با ظرف که در .جدول تعرفه به عنوان .مأخذ دریافت حقوق گمرکی .تعیین گردیده وزن خالص .کالا به حال و وضع .موجود در گمرک به اضافه. وزن لفاف یا محفظه یا ظرفی است. که آن کالا در خرده فروشی. با همان لفاف با محفظه. یا ظرف به خریدار داده. می‌شود.

در مورد کالاهایی که .در ظروف بزرگی مانند .بشکه و امثال آن وارد شود. ولو این که در خرده .فروشی با آن ظرف فروخته .نشود حقوق گمرکی. از مجموع ظرف و .مظروف دریافت .خواهد شد.

مقصود از کیلو .که در تعرفه مأخذ .حقوق ورودی قرار داده. شده وزن خالص. کالا به حال و وضع .موجود در گمرک می‌باشد. و آن عبارت است. از وزن کالا‌ بعد از .کسر وزن تمام لفاف و .ظرف های بیرونی و .درونی کالا که به وسیله .توزین یا با موضوع کردن. وزن تخمینی ظرف. که با توجه به نوع ظروف. در‌ آیین نامه گمرکی .مقرر می‌شود تعیین .می‌گردد.

هر گاه کالا در محفظه‌ها تجملی و غیر عادی یا ظروف تجملی غیر عادی وارد گردد و مأخذ حقوقی که‌طبق جدول تعرفه برای آن ظرف تعیین گردیده زیادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هر یک از ظرف و مظروف جداگانه دریافت می‌گردد.

مگر در مواردی .که ظرف از مظروف قابل. تفکیک نباشد یا تفکیک .آن موجب تباهی. یا افتادن کالا از صورت .بازار باشد که در این .صورت ظروف و مظروف. توأماً مشمول پرداخت حقوق. به مأخذ بالاتر. خواهد بود.

در صورتی که ظرف .و مظروف قابل تفکیک باشد. و هر یک جداگانه .متعلق به نوع جنس. خود را بپردازد حقوق .مظروف از روی وزن .خالص آن دریافت‌ می‌گردد .ولو آن که در جدول تعرفه .حقوق ورودی. آن به مأخذ وزن .با ظرف یا با لفاف. یا با محفظه تعیین .شده باشد.

ماده چهارم ) ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (‌ بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و باربندی و‌ حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا‌ تخلیه می‌شود تعلق می‌گیرد ) که از روی سیاهه های صحیح و معتبر تعیین می‌گردد.

برای تسهیل امر ارزیابی کالا در گمرک نرخ تسعیر ارز بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره 1 ) منظور از سیاهه‌های صحیح و معتبر آن است که مستقیماً از طرف کارخانه‌های سازنده یا فروشنده با امضای مجاز صادر شده و صحت‌ امضای آن و همچنین مطابقت ارزش مندرج در آن با نرخ عموی روز در کشور صادرکننده از طرف اتاق بازرگانی محل گواهی و از طرف مأمورین‌ کنسولی دولت شاهنشاهی در آن کشور صحت امضای اتاق بازرگانی و کارخانه یا فروشنده تصدیق شده باشد.

تبصره 2 ) در مورد کالایی که بدون ابراز سیاهه به گمرک اظهار شود و یا سیاهه صحیح و معتبر نباشد اداره گمرک ارزش را با مقایسه با ارزش کالای‌ مشابه همان کشور که با سیاهه صحیح و معتبر و در تاریخ متقارن خریداری شده باشد تعیین می‌نماید.

تبصره 3 ) نسبت به اسناد و سیاهه‌های مخدوش و مجعول و یا تقلبی که برای ترخیص جنس از گمرک ابراز شود علاوه بر این که عمل ارزیابی کالا‌ موضوع آن اسناد طبق تبصره 2 بالا انجام می‌گردد درباره آن طبق مقررات مربوطه آیین نامه گمرکی عمل خواهد شد.

تبصره 4 ) مادام که مقررات گواهینامه ارزی مجری است اداره گمرک در آمار واردات و صادرات کشور ارزش کالاهای ورودی و صدوری را هم به‌ نرخ رسمی و هم به نرخ رسمی به اضافه بهای گواهینامه مربوطه در تاریخ تسلیم اظهارنامه ( اظهارنامه گمرکی ) احتساب و درج خواهد نمود.

ماده پنجم ) در احتساب هر یک از اقلام حقوقی و عوارضی که گمرک وصول می‌نماید کسور کمتر از پنجاه دینار به پنجاه دینار تبدیل می‌شود.

ماده ششم ) هر گاه در ضمن .پیمان های بازرگانی. دولت با کشورهای .بیگانه برای کالاهای .معینی حقوق گمرکی. به مأخذی غیر از .آن چه که در .جدول‌ تعرفه .ضمیمه این قانون مقرر است. تعیین شده باشد .مادامی که پیمان های .مزبور به قوت خود. باقی می‌باشد .حقوق گمرکی .آن کالاها مطابق .مأخذ تعیین شده‌ .در پیمان ها و با رعایت .شرایط مقرره در آنها دریافت می‌گردد .مگر این که در تعرفه. ضمیمه این قانون .حقوق گمرکی کمتری. به آن تعلق گیرد .و یا از حقوق‌گمرکی. بخشوده شده باشد.

تبصره ) در کلیه قراردادها با کشورهای خارجی شرط دولت کامله الوداد در مواردی که ترتیب خاصی در آن قراردادها پیش‌بینی نشده باشد شامل‌ مزایایی که به طور متقابل و یا مشروط و مقید به کشور دیگری داده شده نخواهد گردید مگر آن که دولتی که به موجب این اصل تقاضای اجرای شرط مذکور را می‌نماید با موافقت دولت ایران مزایایی مشابه آن در همان موارد یا مزایای دیگری که دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی به تشخیص هیئت وزیران در همان حدود باشد متقابلاً بدهد و یا شروط و قیودی مشابه آن را بپذیرد.

ماده هفتم ) عوارض مختلف مذکور در ماده یک این قانون به شرح ذیل است :

 • بهای تمبر که به درخواست‌ها و اسناد تسلیمی به گمرک یا به اسناد صادره از گمرک الصاق می‌شود
 • عوارض مهر سربی یا لاکی یا برچسب یا نوار چسب گمرکی
 • ارضیه و انبارداری (‌ از روی سی و یکم تسلیم اظهارنامه اجمالی (‌ مانیفست ) یا بارنامه حمل تعلق می‌گیرد ولی در هر حال نباید قبل از روز دهم‌ تخلیه کالا در گمرک دریافت شود )
 • عوارض باربری و تخلیه و بارگیری
 •  مراقبت در انبارهای اختصاصی یا در خارج از محوطه گمرک و حق بدرقه احتمالی کالاها
 •  نظارت در انتقال کالاها از کشتی به کشتی دیگر یا از هواپیما به هواپیمای دیگر
 • حق آزمایش و تعرفه‌بندی کالا.

‌موارد تعلق و ترتیب وصول و مصرف و مأخذ و نرخ هر یک از این عوارض و عوارض دیگری که برای تأمین انتظام و حسن جریان تشریفات گمرکی‌ لازم باشد در آیین نامه گمرکی تعیین می‌گردد.

تبصره ) اداره کل گمرک مکلف است کلیه درآمد انبارداری و ارضیه وصولی را در حساب مخصوصی متمرکز و از آن محل کرایه انبارها و اراضی‌ استیجاری را پرداخته مازاد آن را طبق مقررات به مصرف ساختمان انبارها نگار و تهیه وسایل آتش نشانی و حفاظت کالا و تکمیل وسایل محل کار‌ انبارداران برساند.

ماده هشتم ) کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت حقوق و عوارض متعلق به آن کالا و سایر بدهی ها صاحب مال به گمرک می‌باشد. اداره گمرک به هیچ عنوان نمی‌تواند قبل از دریافت یا تأمین حقوق و عوارض متعلقه و سایر بدهی های صاحب مال به گمرک اجازه ترخیص کالایی را بدهد.

ماده نهم ) در مواردی که نسبت به کالای موجود در گمرک به عنوان تأمین مدعی به اشخاص یا به هر عنوان دیگر دستور توقیف از طرف مقامات‌ صالحه داده شود کلیه حقوق و عوارض متعلق به آن کالا و بدهی صاحب آن به گمرک و همچنین حق انبارداری و بیمه آن برای مدت توقیف باید قبلا تأمین شده باشد.

ماده دهم ) بعد از ترخیص کالا از گمرک هرگاه معلوم گردد که حقوق و عوارض متعلق به آن کالا بیشتر یا کمتر از آن چه مقرر بوده دریافت گردیده‌ یا این که مبلغی از آن حقوق و عوارض اساساً من غیر حق تأدیه شده یا اصلاً به اشتباه دریافت نشده است اداره گمرک و صاحب آن مال می‌توانند در‌ عرض مدت یک سال از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه نمایند.

اضافه یا کسر دریافتی کمتر از صد ریال قابل مطالبه از طرفین نخواهد بود. چنان چه تا قبل از انقضاء دوره مالی استرداد اضافه دریافتی های مأخوذه از‌ طرف اداره کل گمرک میسر نگردید خزانه داری کل مجاز است به محض اعلام اداره کل گمرک مبلغ مورد اعلام را به عنوان استرداد وجوه مأخوذه غیر‌ قانونی به وسیله اداره کل گمرک مسترد نماید.

اداره کل گمرک مجاز است از محل کسر دریافتی هایی که به موجب این ماده وصول می‌شود به مأمورینی که در کشف و وصول آن دخالت و اقدام مؤثر‌ داشته اند حق الکشفی که متناسب تشخیص دهد بپردازد مشروط بر این که حق الکشف مزبور در هر حال از پنج درصد کسر دریافتی های وصولی تجاوز‌ نکند. اداره کل گمرک موظف است بقیه کسر دریافتی ها را به محض وصول به درآمد متفرقه گمرکی منظور دارد.

 

‌فصل دوم ( قانون تعرفه گمرکی ) : شرایط عمومی واردات

 

ماده یازدهم ) وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب های کشور می‌شود باید فقط در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های‌ مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیری نموده و یا از اسکله یا لنگرگاه‌ها حرکت نماید.

هواپیماهایی .که وارد مرز هوایی کشور می‌شوند. باید از خطوط مجاز. سیر و فقط در فرودگاه‌هایی .که دفتر گمرکی در .آن دایر است فرود. آمده تشریفات‌ .گمرکی را انجام دهند و بدون .اجازه گمرک حرکت .ننمایند تخلف از. مقررات این ماده (‌ جز. در موارد قهری که باید .با مدارک کافی ثابت .شود ) علاوه بر‌ مجازات های. قانونی مستوجب جزای نقدی .خواهد بود که در. آیین نامه گمرکی. تعیین می‌گردد.

ماده دوازدهم ) کالا باید از راه‌های. مجازی که فهرست .آن از طرف اداره کل .گمرک تنظیم و منتشر می‌شود. وارد کشور شده یکسره .به اولین گمرکخانه .مرزی طبق اظهارنامه تحویل .گردد. کالایی که بدون. رعایت مقررات این. ماده وارد کشور. شود قاچاق محسوب. است.

ماده سیزدهم ) کالای رسیده. همین که به گمرکخانه‌ای که. برای انجام تشریفات و اخذ .حقوق و ترخیص کالا مجاز است .تحویل گردید صاحب مال باید .در همان گمرکخانه به. تسلیم اظهارنامه و .پرداخت حقوق و .انجام تشریفات. گمرکی و ترخیص .کالای خود اقدام. نماید.

اد اره گمرک فهرست‌گمرکخانه‌های مجاز را منتشر می‌نماید. اداره مرکزی کل گمرک اختیار دارد در صورت تقاضای کتبی صاحب مال حمل کالای گمرک نشده‌ای را از یک گمرکخانه مجاز به گمرکخانه مجاز دیگری‌ تحت رژیم پاساوان تضمینی و با قیود و شرایطی که در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد اجازه دهد.

ادار ه مرکزی کل گمرک می‌تواند این اختیار خود را کلاً یا بعضاً به هر یک از گمرکخانه‌های مجازی که مقتضی بداند و با شرایطی که لازم شمارد تفویض‌نماید.

ماده چهاردهم ) کالاهای. رسیده به کشور را .در عرض مدت هشت .ماه از تاریخ تسلیم. مانیفست یا اظهارنامه .اجمالی به گمرک ورودی .می‌توان برای. یکی از منظورهای .ذیل اظهار نمود :

 • ورود قطعی به کشور ( واردات قطعی )
 • ورود موقت
 • اعاده به خارجه
 • ترانزیت
 • انتقال به انبار اختصاصی

‌هر کالایی که تا. انقضاء مدت هشت ماه مزبور. تحت هیچ یک از عناوین .مذکور اظهار و از گمرک .تحویل گرفته نشود .کالای متروکه محسوب. خواهد شد.

تبصره 1 ) تا موقعی که کالا از گمرک خارج نشده است صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را که برای یکی از منظورهای پنجگانه فوق داده است‌ به اظهارنامه به منظورهای دیگری تبدیل کند ولی چنانچه اظهارنامه اولی طبق آیین‌نامه گمرکی مستلزم پرداخت جریمه باشد اظهارکننده باید قبلاً جریمه‌ مقرره را بپردازد.

تبصره 2 ) در موارد استثنایی که به اداره گمرک ثابت شود عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا از گمرک در ظرف هشت ماه مذکور معلول علل موجهی‌ بوده اداره مرکزی کل گمرک می‌تواند مهلت مقرره در این ماده را بنا به تقاضای کتبی صاحب مال تا مدت مقتضی و به شرط دریافت حق انبارداری تا‌ تاریخ ابلاغ موافقت خود تمدید نماید.

ماده پانزدهم ) کالای متروکه. 30 روز پس از اخطار. به صاحب مال یا .نماینده او (‌ اگر معلوم .باشند ) و سی روز. پس از نشر آگهی. از طرف گمرک. در‌ حراج عمومی فروخته .می‌شود.

حاصل فروش کالا پس از وضع حقوق و عوارض متعلقه تا مدت دو سال از تاریخ فروش در گمرک به طور سپرده‌ نگاهداری می‌شود – اگر صاحب مال در عرض دو سال با ارائه اسناد و مدارک به مطالبه و دریافت سپرده اقدام ننماید سپرده مزبور به درآمد دولت منظور‌ می‌گردد.

تبصره ) هر گاه صاحب کالا قبل از آن که گمرک کالای متروکه را به فروش رسانده باشد کالای خود را برای مصرف قطعی در کشور اظهار و بلافاصله‌ حقوق و عوارض متعلقه را نقداً بپردازد اداره گمرک از فروش آن کالا در حراج عمومی خودداری خواهد نمود.

 

‌فصل سوم ( قانون تعرفه گمرکی ) : ترتیب ترخیص کالا از گمرک

 

ماده شانزدهم ) برای ترخیص کالا از گمرک به هر عنوانی از عناوین ترخیص صاحب کالا یا نماینده اختیاردار او باید اظهارنامه رسمی مخصوص به آن عنوان را که حاکی از مشخصات کالا باشد تنظیم و با اسناد لازمه به گمرک تسلیم نماید. طرز تنظیم و تسلیم اظهارنامه و اسناد لازم جهت ترخیص‌کالا و کیفیت معاینه و تفتیش آن در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.

تبصره ) باز کردن بسته‌ها و عدل هایی که از طرف مأمورین گمرک برای بازرسی و معاینه انتخاب می‌شود و بستن مجدد آن ها پس از اتمام عمل معاینه و رسیدگی به عهده صاحب مال یا نماینده مختار او است و هر گاه کالا در موقع باز کردن یا بستن ضایع شود یا تنزل قیمت پیدا کند یا از صورت بازار‌ بیفتد مسئولیت آن متوجه اداره کل گمرک نخواهد بود.

ماده هفدهم ) تسلیم اظهارنامه‌ای که مندرجات آن بر خلاف واقع باشد مستوجب پرداخت جریمه‌هایی است که به حسب نوع خلاف و میزان تأثیر‌ آن در حقوق و عوارض متعلقه به موجب آیین نامه گمرکی تعیین می‌گردد.

ماده هیجدهم ) کالاهای غیر مجاز و ممنوع الورود که منظماً به یک گمرک مجاز وارد و برای حمل به یک گمرکخانه مجاز داخلی دیگر تحت پاساوان و یا به موجب اظهارنامه ورودی برای ورود قطعی به کشور به گمرک اظهار شود اداره گمرک فقط به ضبط آن کال اکتفا خواهد نمود.

صاحب مال حق دارد از عمل ضبط مال به دادگاه شکایت کند مدت مراجعه به دادگاه دادگستری برای صاحبان این کالا از تاریخ اعلام کتبی ضبط آن به صاحب مال یا‌ نماینده قانونی او چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال به دادگاه مراجعه نشود حق مراجعه او ساقط خواهد شد.

تبصره 1 ) کالایی که طبق مقررات این ماده ضبط و قطعاً به ملکیت دولت در می‌آید به استثناء آن چه که مطابق آیین نامه گمرکی باید معدوم یا به وزارتخانه و ادارات مربوطه تحویل گردد از طرف اداره گمرک در حراج عمومی به شرط این که آن ها را خریدار با رعایت مقررات عمومی صادرات از‌ کشور خارج نماید به معرض فروش گذارده خواهد شد.

تبصره 2 ) کالاهای غیر مجازی که فقط به منظور انجام آیین ترانزیت در یک گمرکخانه داخلی برای حمل به آن گمرکخانه تحت عنوان پاساوان به‌گمرک مرزی اظهار می‌شود از ترتیب فوق به شرط آن که مراتب صریحاً در اظهارنامه پاساوانی اعلام شده باشد مستثنی خواهد بود.

ماده نوزدهم ) اداره گمرک می‌تواند برای اشخاصی که به عنوان حق العملکار ( کارت حق العملکاری ) در گمرکخانه به وکالت از طرف صاحبان کالا به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا اقدام می‌نمایند طبق آیین نامه شرایط و قیودی برقرار سازد.

 

‌فصل چهارم ( قانون تعرفه گمرکی ) : معافیت ها و ممنوعیت ها

 

ماده بیستم ) علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه ضمیمه این قانون و معافیت های دیگری که به موجب قوانین مخصوص یا بر طبق امتیاز نامه‌ها و قراردادهای بازرگانی دولتی مقرر است اجناس مشروحه در زیر نیز به موجب این قانون از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض مذکور در‌ماده هفتم این قانون (‌ به استثنای حق انبارداری و باربری ) معاف خواهد بود.

 • کالا متعلق به دربار شاهنشاهی و همچنین اشیاء متعلق به پادشاهان و رؤسای کشورهای خارجه و ملتزمین رکاب آن ها.
 • اشیا ء متعلق به نمایندگان سیاسی خارجه در ایران (‌ سفیر کبیر – وزیر مختار – کاردار – رایزن – دبیر – وابسته‌های کشوری و لشکری ) به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به اشیاء این قبیل نمایندگان ایران در آن کشورها.
 • ا شیاء مخصوص شخصی سرکنسول ها – کنسول ها و کنسول یاران رسمی به شرط آن که در مدت نه اول اقامتشان در ایران پس از انتخاب به آن‌ سمت ها وارد شود و به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به این قبیل مأمورین کنسولی ایران در آن کشورها.
 • علامت های کشوری .و پرچم ها و نوشت‌افزار. و اثاثیه مخصوص. دفتر کنسولگری های .کشورهای خارجی به. شرط معامله متقابله. نسبت به اشیاء‌. مشابه کنسولگری های ا.یران در آن کشورها.
 • اسلحه و مهمات. و وسایل نقلیه ..و لوازم مخابرات .و مواصلات و سایر .تدارکات نظامی که. از بودجه دولت یا از محل .هر اعتبار دیگری که. برای‌ این کار تخصیص یافته و به. تصویب دولت رسیده. باشد .و منحصراً برای مصارف ارتش. و ژاندارمری و شهربانی. کل کشور خریداری .و مستقیماً به نام‌ وزارت .جنگ یا ژاندارمری .یا شهربانی کل .کشور از خارجه .وارد می‌شود.
 • اسباب سفر و اشیاء مستعمل متعلق به مسافرین .در صورتی که به تشخیص. گمرکخانه ورودی. با وضع اجتماعی. آن ها متناسب باشد .مطلقاً و‌ اشیاء غیر مستعمل یا خوارباری که همراه داشته باشد به شرط آن که جنبه تجاری نداشته و با وضع اجتماعی آنان متناسب باشد و مبلغ حقوق ورودی آن ها نسبت به هر مسافر از یک هزار و پانصد ریال تجاوز ننماید – در صورت. تجاوز حقوق ورودی. نسبت به مازاد یک .هزار و پانصد ریال دریافت می‌گردد.

تبصره ) مقررات این بند مجوز ورود اجناسی که طبق. قوانین ممنوع الورود است نمی‌باشد به استثنای .اسباب بازی که جنبه .تجاری نداشته باشد و‌ بهای آن مجموعاً از یک هزار ریال تجاوز ننماید.

 • لوازم خانه و اثاثیه مستعمل ایرانیان مقیم خارجه و مأمورین دولت مقیم. خارجه و همچنین لوازم خانه. و اثاثیه مستعمل اتباع خارجه .که برای اقامت دائم در ایران وارد می‌شوند اعم از آن که قبل و یا منتها تا نه ماه بعد از تاریخ ورود مسافر وارد شود به شرطی که با وضع اجتماعی آن ها متناسب باشد.
 • آلات و افزار مستعمل کار و حرفه ارباب حرف و صنعتگران و پیشه‌وران و کارگران ایرانی یا خارجی که به ایران می‌آیند.
 • اشیاء شخصی و اثاثیه مستعمل و افزار کار و دام های بارکش و سایر وسایط نقلیه آبی یا خشکی که مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت به ایران همراه می‌آورند مشروط بر این که این گونه اشیاء جنبه بازرگانی نداشته باشد.

تبصره ) بخشودگی های موضوع بندهای 6 – 7 – 8 – 9 این ماده شامل پیانو – ارگ – هارمونیوم و وسایط نقلیه (‌ جز وسایل نقلیه مهاجرین ایرانی )‌نمی‌شود. این قبیل اشیاء در صورتی. که مستعمل باشد. به تناسب فرسودگی. آن تخفیف در حقوق. گمرکی آن ها داده .می‌شود.

 • اشیاء شخصی و اثاثیه منزل و افزار کار ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت می‌کنند با ارائه گواهی مقامات صلاحیتدار.
 • ظروف عادی و لفاف های متعارفی بیرونی کالاهای وارده به کشور و همچنین. ظروف و لفاف های کالاهای صادراتی کشور که پس از تخلیه‌ محتویات آن ها اعاده می‌شود و همچنین کالاهای صادراتی کشور که به علت منع ورود به کشور مقصد یا عدم امکان فروش
 • .
 • در خارجه یا .هر جهت‌دیگری به ایران بازگشت .داده می‌شود .در مورد ظروف و لفاف های. تجملی و غیرعادی. طبق ماده سوم. این قانون عمل. می‌شود.
 • دام هایی .که برای تعلیف موقتاً .به کشور وارد. و یا از کشور خارج .شده و پس از تعلیف.. باز می‌گردند و همچنین نتایج .آن ها در مدت تعلیف.
 • کالاهای ایرانی .که به منظور تعمیر یا تکمیل. یا شرکت در نمایشگاه‌ها .به خارج کشور ارسال .و پس از انجام منظور .اعاده می‌شود و همچنین. کالاهای خارجی که برای انجام .همین منظورها به ایران .وارد و سپس خارج می‌گردد. از کالاهای صادره .از ایران که برای ت.عمیر یا تکمیل به .خارجه فرستاده می‌شود .
 • در موقع ورود مجدداً .به ایران معادل 15 درصد. از اجرت تعمیر یا .تکمیل آن به عنوان .حقوق ورودی دریافت می‌گردد. مگر این .که در‌جدول تعرفه. ضمیمه حقوق ورودی. آن کالا از روی ارزش .به مأخذی کمتر از پانزده .درصد تعیین و یا از .حقوق گمرکی معاف شده باشد. که در آن صورت‌حقوق .ورودی. آن طبق .مأخذ مقرر در .جدول تعرفه از اجرت .تعمیر یا تکمیل آن .دریافت خواهد شد.
 • لوکوموتیو واگن و هواپیما که به طور منظم در خط های بین ایران و کشورهای خارجه حرکت می‌کنند با مقدار سوخت و روغن که برای‌ مصرف آن ها در راه لازم باشد و همچنین کامیون یا گاری یا چهارپایان حامل کالا که محمولات خود را در اولین گمرکخانه ورودی تخلیه و مراجعت‌ می‌نمایند.
 • فیلم های سینماتوگراف که جنبه علمی یا فنی یا بهداشت عمومی دارد با گواهینامه وزارت فرهنگ.
 • نمونه‌های تجارتی بی بها.
 • مدال و نشان و هدایایی که از طرف دولت های خارجه رسماً به اتباع ایران اعطاء می‌شود.
 • ماشین آلات و ابزار و لوازم آزمایشگاه ها و همچنین کتاب یا نقشه جات و تصاویر علمی و صنعتی که از طرف اشخاص یا بنگاه ها برای‌ استفاده در دانشکده ها و مدارس به وزارت فرهنگ یا به دانشگاه مجانی و بلاعوض اهداء می‌شود و همچنین آن چه از بودجه دولت منحصراً برای مصرف در دانشگاه یا دانشکده ها وارد شود.
 • لوازم و اثاثیه و. دارویی مورد احتیاج بیمارستان ها. و مؤسسات بهداشتی و. همچنین مصالح. ساختمانی (‌ به استثنای مصالح .ساختمانی که نظیر‌. آن در کشور تولید و ساخته. می‌شود ) برای بنا .یا تکمیل ساختمان بیمارستان ها .و مؤسسات بهداشتی. که اشخاص نیکوکار .یا سازمان ها برای. استفاده عمومی‌ .و مجانی تأسیس. کرده و یا می‌کنند .مشروط بر این که با .گواهی وزارت بهداری. منحصراً برای منظور. خیریه و بدون حق انتقال .به غیر باشد.
 • کلیه لوازم طبی و جراحی و اثاثیه و داروی مورد نیاز بیمارستان های دولتی و مؤسسات بهداری دولتی که از اعتبار بودجه عمومی کشور وارد‌ شود و یا این که اشخاص یا بنگاه هایی لوازم و اثاثیه و داروی مذکور را برای مصرف در بیمارستان ها یا مؤسسات بهداری دولتی وارد و مجاناً به آن ها اهداء‌ نمایند.
 • کالاهایی که از طرف مؤسسات خیریه یا صلیب احمر یا هلال احمر کشورهای خارجه یا اشخاص نیکوکار به جمعیت شیر و خورشید سرخ‌ ایران یا به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بلاعوض اهداء شود و همچنین کالاهایی که جمعیت شیر و خورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی‌ خدمات اجتماعی به منظور مصرف در امور خیریه با گواهی وزارت بهداری وارد نمایند.
 • آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی و اتومبیل های باری و سواری که توسط هیئت های علمی باستان شناسی‌ کشورهای عضو کمیسیون ملی تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (‌ یونسکو ) وارد شود به شرط آن که صرفاً برای کارهای حفاری و اکتشافات و‌ تحقیقات علمی باشد.
 • اشیایی که از طرف دولت های خارجی یا اشخاص بلاعوض به دولت ایران اهداء می‌شود.
 • مواد شیمیایی و همچنین مواد نباتی مانند سبوس و کنجاله و لوازم مربوطه که با گواهی وزارت کشاورزی منحصراً برای مصرف در امر مبارزه‌ با ملخ وارد شود.

تبصره ) کلیه کالاها و اشیاء مذکور در بندهای 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و23 و 24 علاوه بر معافیت از حقوق ورودی از کلیه عوارض گمرکی و غیر‌گمرکی دیگر نیز (‌ به استثنای حق باربری و انبارداری ) معاف می‌باشند. اشیاء اهدایی به دولت موضوع بند 23 از پرداخت حق باربری و انبارداری هم معاف خواهد بود.

 • کلیه لوازم ساختن. کروهای بادی و موتوری حتی .موتور برای آن ها و .همچنین لوازم بافتن تور .و ماهیگیری و تهیه طناب .و بافتن بادبان در‌ جزایر .و بنادر جنوب ایران به شرط این. که با اطلاع اداره .کل گمرک فقط به .مصارف مذکور برسد.
 • قطعات کشتی هایی .که در کرانه‌های ایران. غرق شده و یا به خاک .نشسته و همچنین .متعلقات کشتی های .ایرانی که در آب های .خارجه غرق گردیده .و‌ یا به خاک نشسته .مشروط بر این که. در ظرف یک سال. به ایران حمل .شود.
 • دستگاه‌های فیلمبرداری .و دستگاه‌های عکسبرداری. هوایی (‌ به استثنای فیلم های .مربوط به آن ها که چون .مصرف می‌شود حین ورود .طبق‌ تعرفه حقوق ورودی خواهد. پرداخت ) اشیاء و دستگاه‌های .مطالعات علمی و یا فنی .یا تفحصات سطح الارضی. یا تحت الارضی و نقشه برداری .و لوازم نصب و سوار کردن کارخانجات و .تأسیسات صنعتی .و همچنین ماشین آلات ساختمانی .که به کشور وارد و. پس از استفاده عیناً .از کشور خارج می‌شود‌. برای مدت شش ماه با معافیت از .پرداخت حقوق گمرکی .اجازه ورود و استفاده. داده می‌شود. در صورتی که صاحب .مال کتباً تقاضای تمدید .مدت توقف این قبیل. اشیاء و لوازم .را نماید اداره کل گمرک .می‌تواند در موارد .استثنایی و پس. از ملاحظه اسناد. و مدارک مثبته قابل قبول. و احراز لزوم تمدید با‌ .تقاضای صاحب مال .برای مدت مقتضی موافقت نماید .در صورتی که کالاهای. فوق پس از انقضاء. مهلت مقرره از کشور .خارج نشود حقوق .ورودی متعلقه را باید. به وضع و حال موجود. با توجه به نسبت فرسودگی. بپردازد.
 • لوازم و اشیاء مورد احتیاج .هنرستان های عالی موسیقی .و موسیقی ملی و هنرستان‌های. هنرهای زیبا که تهیه آن .در داخله کشور مقدور نباشد. به تشخیص اداره کل هنرهای .زیبای کشور و گواهی. وزارت فرهنگ.
 • کلیه کالاهای راه آهن. دولتی ایران که از تاریخ 21. خرداد 1332 (‌ تاریخ اجرای لایحه. قانونی اصلاح سازمان .بنگاه راه آهن دولتی ایران ) از‌ گمرک. مرخص شده و یا مرخص خواهد شد .از کلیه حقوق و عوارض .گمرکی و غیر گمرکی .حتی باربری و انبارداری .که توسط اداره کل گ.مرک وصول می‌شود. معاف می‌باشد.

تبصره 1 ) کالاهای مزبور از پرداخت هر نوع عوارض دیگری که بعداً به تصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.

تبصره 2 ) راه آهن دولتی ایران مکلف است کالاهای موجود در گمرک و همچنین کالاهایی که بعداً وارد می‌نماید ظرف یک ماه طبق مقررات از‌ گمرک خارج و تحویل بگیرد در غیر این صورت مکلف است انبارداری مدتی که بیش از یک ماه در انبارهای گمرک مانده طبق مقررات به اداره کل گمرک‌ بپردازد به استثنای موارد حوادث غیر مترقبه (‌ فورس‌ماژور ).

 • کلیه کالاهای متعلق به اداره کل بنادر و کشتیرانی که برای امر کشتیرانی و اسکله سازی و نگاهداری تأسیسات بندری و همچنین انواع‌ جرثقیل ها و موتور کشتی و مصالح مربوط به تعمیرات کشتی ها و لاروبی و گوئه و فانوس های دریایی و نظایر آن که برای اداره کل بنادر و کشتیرانی از‌ محل بودجه اداره نامبرده تهیه و واگذار شود از کلیه حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی حتی باربری و انبارداری معاف می‌باشد.

تبصره ) اداره کل بنادر و کشتیرانی مکلف است کالاهای وارده را ظرف یک ماه طبق مقررات از گمرک خارج و تحویل بگیرد – در غیر این صورت‌مکلف است انبارداری مدتی که بیش از یک ماه در انبارهای گمرک بماند طبق مقررات به اداره کل گمرک بپردازد.

 • ماشین آلات مختص راه‌سازی که برای وزارت راه و از محل بودجه وزارت نامبرده تهیه و وارد کشور شود از پرداخت حقوق و عوارض‌گمرکی و غیر گمرکی حتی انبارداری و باربری معاف خواهد بود به شرط این که کالای مزبور ظرف یک ماه طبق مقررات از گمرک خارج شود در غیر این‌ صورت وزارت راه مکلف است انبارداری مدتی که بیش از یک ماه در انبارهای محوطه‌های گمرک مانده طبق مقررات به گمرک بپردازد.
 • کالاهای تلفنی مورد احتیاج شرکت سهامی تلفن ایران که توسط شرکت نامبرده با گواهی وزارت پست و تلگراف وارد شود.
 • ماشین آلات – دستگاه ها و لوازمی که برای سدسازی از محل بودجه دولت خریداری و وارد شود.

تبصره ) کالاها و اجناسی که به موجب قوانین مخصوص یا بر طبق امتیازنامه‌ها یا به موجب بندهای 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 19 – 20 – 21 – 22 -23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30- 31 – 32 و 33 این ماده با معافیت مرخص می‌شود در صورتی که قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به‌ دیگری واگذار شود به هر عنوان که باشد باید حقوق و عوارض گمرکی آن قبل از واگذاری پرداخت گردد.

اشخاص یا مؤسساتی که از این معافیت‌ها استفاده کرده یا می‌کنند موظفند قبل از تحویل اجناس خریدار را به گمرک معرفی و ملزم به پرداخت حقوق و‌ عوارض ورودی و تحصیل پروانه گمرکی نمایند و قبل از رؤیت پروانه گمرکی از تحویل کالا به خریدار خودداری کنند.

اتومبیل های سواری که توسط نمایندگان سیاسی خارجه مقیم ایران وارد می‌شود در صورتی که بخواهند به فروش رسانند مدت مقرر در این تبصره به‌شرط رعایت معامله متقابله نسبت به نمایندگان سیاسی ایران در آن کشورها سه سال خواهد بود. اداره کل گمرک می‌تواند در موارد فوق به تناسب فرسودگی کالا از حقوق تخفیف دهد.

ماده بیست و یکم ) دولت می‌تواند با صدور تصویب‌نامه ترانزیت یا کاپوتاژ هر کالایی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی ممنوع یا‌ محدود یا مقید به شرایطی نماید.

ماده بیست و دوم ) وارد نمودن اشیایی که ورود آن ها ممنوع است منحصراً برای مصرف دربار شاهنشاهی مطلقاً و در مورد مأمورین سیاسی خارجه‌ به شرط معامله متقابله به تشخیص و تصدیق وزارت امور خارجه مجاز می‌باشد.

 

‌فصل پنجم ( قانون تعرفه گمرکی ) : مقررات مختلفه

 

ماده بیست و سوم ) هر گاه. کالایی که به گمرک. تحویل شده است به علت عدم .مراقبت مأمورین گمرک .مفقود یا در نتیجه .مسامحه و اهمال آن ها‌ .خسارتی به آن وارد آید در صورت. فقدان کالا بهای تمام شده. آن و در صورت خسارت. دیدگی غرامتی معادل. میزان خسارت وارده .از طرف گمرک به‌صاحب. مال پرداخت خواهد شد.

مگر در مواردی که فقدان یا خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بدی باربندی یا انقلابات جوی یا سوانح طبیعی و یا‌ قوه قهریه (‌ فورس‌ماژور ) باشد مسئولیت نقصان طبیعی یا فاسد شدن جنس در صورتی که مربوط به عمل گمرک نباشد متوجه دولت نخواهد بود.

تبصره ) جبران خسارت صاحب مال از طرف گمرک رافع مسئولیت از انبارداران و مأمورین مربوطه گمرک نخواهد بود.

ماده بیست و چهارم ) واردکنندگان کالا می‌توانند نقل کالاهای خود را به انبار اختصاصی ملکی یا استیجاری خود از گمرک تقاضا نمایند اداره گمرک‌ می‌تواند تقاضای صاحب مال را با شرایط تضمینی بپذیرد. انبارهای اختصاصی باید دارای استحکام کافی و حائز شرایطی باشد که در آیین‌ نامه گمرکی‌برای این گونه انبارها تعیین می‌شود.

تبصره ) مسئولیت فقدان یا نقصان یا آسیب دیدگی .کالا در انبارهای. اختصاصی متوجه گمرک. نیست و صاحب مال مکلف است. به شرط آن که‌ محرز گردید .سوء نیتی در بین نبوده کلیه. حقوق و عوارض .متعلقه به کالاهای. مفقوده یا آسیب .دیده را فوراً بپردازد .و در غیر این صورت .کالای مفقوده یا‌. کسری قاچاق محسوب .خواهد شد.

ماده بیست و پنجم ) کالاهایی. که به عنوان .ترانزیت .به گمرک اظهار .شده است. هر گاه در .عرض مهلت. مقرر. از مرز کشور با. اطلاع گمرک .خارج نگردد‌. این عمل. در مورد کالاهای .مجاز تخلف. از مقررات .گمرکی و در مورد کالاهای. غیر مجاز .یا ممنوع .الورود قاچاق .محسوب. می‌شود .مگر آن که .با مدارک‌کافی. مسلم گردد .که عدم خروج کالا از کشور .معلول قوه .قهریه (‌فورس‌ماژور) .بوده است.

ماده بیست و ششم ) ورود و خروج بسته‌های .پیک سیاسی تابع مقررات. آیین نامه مخصوص م.صوب هیئت وزیران .می‌باشد.

ماده بیست و هفتم ) مرجع حل اختلاف .در تشخیص نوع کالا .و تطبیق مشخصات .آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر .اختلافات ناشی از مقررات. گمرکی کمیسیون دائمی تعرفه است – رأی و تشخیص .این کمیسیون در مواردی .که مابه التفاوت .موضوع اختلاف دویست. و پنجاه هزار ریال. یا کمتر‌ باشد قاطع .خواهد بود.

در مواردی که مابه التفاوت .از دویست و پنجاه هزار ریال تجاوز کند. و طرف نسبت به آن معترض باشد .می‌تواند در عرض مدت یک .ماه از تاریخ ابلاغ‌ رأی .کمیسیون دائمی تعرفه تقاضای .تجدید نظر نماید.

این تقاضا در کمیسیونی. متشکل از رئیس دیوان. محاسبات یا قائم مقام او – مدیر کل .بانک ملی یا‌ یکی از .معاونین بانک – مدیر کل .وزارت اقتصاد ملی – نماینده .اتاق بازرگانی تهران – مدیر کل گمرک. رسیدگی می‌شود و رأی صادره. این کمیسیون نیز‌ قاطع خواهد بود.

ماده بیست و هشتم ) در مواردی که. کالا در حین حمل از مبداء. تا مرز ایران یا در مدت. توقف در انبارهای .گمرکی ضایع یا فاسد شده باشد .صاحب‌ کالا یا نماینده. او می‌تواند تقاضای. اعاده به خارجه یا .نابود ساختن آن کالا را بدون پرداخت .حقوق و عوارض ورودی (‌ به استثنای حق باربری ) نماید .و یا‌ تقاضا کند قسمت سالم .را از فاسد تفکیک نموده. و فقط حقوق و عوارض .قسمتی که سالم و بی عیب. تشخیص و از گمرک .مرخص می‌شود بپردازد.

در صورتی که تفکیک قسمت سالم از فاسد مقدور نباشد گمرکخانه ورودی می‌تواند بنا به تقاضای صاحب مال و با اجازه اداره مرکزی کل گمرک به‌ نسبت فساد و تباهی وارده به آن کالا تخفیفی در حقوق گمرکی و حق انحصار و سایر عوارض ورودی (‌ به استثنای حق باربری ) اعطاء نماید.

ماده بیست و نهم ) مقررات اجرایی این قانون به موجب آیین نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین‌ خواهد رسید تعیین می‌گردد.

تبصره ) اداره گمرک می‌تواند آیین نامه مذکور در این ماده را مادامی که رسیدگی و تصویب آن در کمیسیون مشترک دارایی مجلسین پایان نیافته‌است از تاریخ تسلیم آیین نامه مزبور که منتهی در ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب قانون باید به عمل آید به موقع عمل و اجرا بگذارد.

ماده سی ام ) به منظور تسهیل در احتساب حق انحصار قند و شکر و چای و مواد قنددار وارده به کشور و همچنین عوارض بندری و بهداری که‌ اکنون طبق قوانین مربوطه دریافت می‌شود از تاریخ اجرای این قانون حق انحصار و عوارض مزبور به شرح زیر دریافت خواهد شد.

 • انحصار مواد قنددار وارد به کشور دارای بیش از چهل درصد قند یک کیلو – 2. ریال
 •  چای یک کیلو 5.70 ریال
 •  انحصار قند و شکر یک کیلو 1.25 ریال
 • عوارض بهداری بندری یک تن 5 ریال
 • عوار.ض بندری در شمال یک تن 24 ریال
 • عوا.رض بندری در جنوب یک تن 15 ریال

تبصره 1 ) سایر حقوق انحصاری که از طرف گمرک وصول می‌شده تا زمانی که مجوز دریافت حقوق مزبور به قوت خود باقی است کماکان دریافت‌ خواهد شد.

تبصره 2 ) دولت می‌تواند نرخ عوارض بندری و بهداری را اعم از این که توسط گمرک یا اداره کل بنادر و کشتیرانی وصول می‌شود با صدور‌ تصویبنامه هیئت وزیران تغییر دهد.

ماده سی و یکم ) این .قانون از تاریخ بیست و ششم .تیر ماه 1334 به موقع اجراء .گذاشته می‌شود و شامل. کالاهایی که در تاریخ اجرای. این قانون در‌ گمرکخانه‌ها موجود می‌باشد. نیز خواهد بود.

ماده سی و دوم ) از تاریخ اجراء این قانون قوانین مشروحه ذیل ملغی می‌گردد :

 • لایحه قانون تعرفه گمرکی مصوب 12 مرداد 1329 و همچنین قوانین مذکور در ماده نهم لایحه قانون مزبور.
 • ماده هشتم متمم بودجه 1314 راجع به انحصار کالای اتومبیل.
 • ماده 35 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312.
 • تبصره چهارم ماده هشتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312.

‌ماده سی و سوم ) وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشد. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

بنا بر این لایحه. قانونی راجع به تعرفه .گمرکی که در تاریخ1334.4.6 به تصویب. کمیسیون های مشترک. مجلسین رسیده موقتاً .قابل اجرا می‌باشد. رئیس .مجلس شورای ملی رئیس مجلس .سنا رضا حکمت سید حسن. تقی‌زاده

 

طبقه‌ بندی فصل های تعرفه گمرکی

 

فصل یکم : حیوانات زنده و مواد حیوانی / شماره تعرفه

 1 – حیوانات زنده (‌به استثنای ماهی ها و قشرداران و صدفداران ) 1 تا 12
 2 – گو شت 13 تا 18
 3 – ما هی‌ها و قشرداران و صدفداران 19 تا 21
4 –  لبنیات – تخم مرغ – عسل 22 تا 28
 5 – مواد اولیه و سایر محصولات خام حیوانی 29 تا 39

فصل دوم : محصولات نباتی

بخش 6 – گیاه‌های زنده و محصول گلکاری 40 تا 44
 7 – سبزیجات – گیاه و ریشه و پیازهای خوراکی 45 تا 53
 8 – میوه‌های خوراکی 54 تا 62
 9 – قهوه – چای – ادویه‌جات 63 تا 67
 10 – غلات 68 تا 74
 11 – اقسام آرد – مالت – نشاسته 75 تا 82
 12 – دانه و میوه‌های روغن‌دار – دانه‌ها و بذرها و میوه‌های مختلف گیاه‌های صنعتی و دارویی – کاه و علوفه 83 تا 91
 13 – مواد اولیه برای رنگرزی و دباغی – صمغ‌ها – انگم و سایر شیره و عصاره‌های نباتی 92 تا 94
 14 – مواد گیاهی قابل بافت و تراش‌پذیر و سایر مواد اولیه و محصولات خام نباتی 95 تا 99

فصل سوم : مواد. چرب -‌ چربی – روغن و مشتقات. آن – چربی های خوراکی .تهیه شده – موم حیوانی. یا نباتی

 15 – مواد چرب -‌چربی – روغن و مشتقات .آن – چربی های خوراکی. آماده شده – موم حیوانی. یا نباتی 100 تا 115

فصل چهارم : خوراکی ها – نوشابه – آبگونه های الکل دار – سرکه – توتون و تنباکو

 16 – فرآورده‌های گوشت و ماهی و قشردارها و صدفدارها 116 تا 121
 17 – قند و شکر و شیرینی 122 تا 126
 18 – کاکائو و فرآورده‌های آن 127 تا 132
 19 – خوراکی های .ساخته شده از آرد یا .نشاسته 133 تا 136
 20 – سبزیجات و میوه جات .و گیاه‌ها – ساخته و آماده .شده 137 تا 144
 21 – فرآورده های خوراکی گوناگون 145 تا 150
 22 – نوشابه – آبگونهالی الکلی و سرکه 151 تا 161
 23 – آخال و تفاله صنایع خوراکسازی 162 تا 170
 24 – توتون و تنباکو 171 تا 172

فصل پنجم : مواد کانی

‌‌ 25 – نمک – گوگرد – خاک – سنگ – آهک و سیمان 173 تا 194
 26 – کلوخه کانی – جوش – خاکستر 195 تا 198
 27 – سوخت های کانی – روغن های کانی و مواد قیری و محصولات تقطیر آن ها 199 تا 211

فصل ششم : مواد شیمیایی و دارویی – رنگ و ورنی عطریات – صابون – شمع و همانند چسب و ژلاتین، مواد محترقه – کود

 28 – مواد شیمیایی و دارو 212 تا 292
 29 –
محصولات شیمیایی آماده و محصولات دیگر برای سینما توگرافی و عکاسی 293 تا 297
3 0 – عصاره‌های دباغی و رنگرزی – رنگها – سیکاتیف‌ها – ورنی‌ها – بتونه‌ها – مرکب – مداد و مغز مداد 298 تا 314
3 1 – روغن های انسانی و اسانس ها – مواد معطر مصنوعی و عطریات 315 تا 319
3 2 – صابون و شمع و سایر فرآورده‌هایی که از روغن – از چربی یا از موم تهیه می‌شود و اشیاء همانند 320 تا 325
‌ 33 – کازئین – آلبومین – ژلاتین – چسب و آهار 334 تا 341
‌ 34 – مواد قابل .انفجار – آتش‌بازی – کبریت .و اشیاء دیگر .ساخته شده از مواد. قابل اشتعال 342 تا 347
‌ 35 – کود 342 تا 347

فصل هفتم : پوست – چرم – پوست های نرم و مصنوعات آن ها

 36 – پوست و چرم 348 تا 357
 37 – اشیاء ساخته .شده از چرم – از پوست. 358 تا 365
 38 – پوست های نرم 366 تا 368

فصل هشتم : کاکائو. و اشیاء ساخته .شده از آن

 39 – کائوچو و اشیاء .ساخته شده از .آن 369 تا 379

فصل نهم : چوب – چوب. پنبه و اشیاء ساخته. شده از آن ها مصنوعات..از مواد قابل بافت

 40 – چوب و اشیاء چوبی 380 تا 405
 41 – چوب پنبه و مصنوعات آن 406 تا 410
 42 – مصنوعات نی – جگن و گیاه‌های دیگر همانند قابل بافت 411 تا 414

فصل دهم : کاغذ و متفرعات آن

 43 – موادی که. برای ساختن کاغذ .به کار می‌رود 415 تا 416
 44 – مقوا و کاغذ. و اشیاء ساخته .شده از مقوا یا .از کاغذ 417 تا 435
 45 – کتاب و محصولات چاپ 436 تا 440

فصل یازدهم : مواد نسجی و مصنوعات آن

 46 – ابریشم – لاس و کج ابریشم – ابریشم مصنوعی و الیاف نسجی مصنوعی – رشته‌های فلزی 441 تا 492
 47 – پشم – کرک – مو 493 تا 517
 48 – پنبه 518 تا 540
 49 – کتان – شاهدانه – کنف – رامی و مواد نسجی نباتی دیگر 541 تا 561
 50 – اوات‌ها – نمد – طناب و اشیاء. ساخته شده از. طناب منسوجات .مخصوص و اشیاء .فنی 562 تا 579
 51 – پارچه و اشیاء کشباف ساده یا کشدار 580 تا 583
 52 – لباس رو – جامه و سایر اشیاء مهیا 584 تا 597
 53 – ژنده – کهنه 598 و 599

فصل دوازدهم : کفش – کلاه – چتر – عصا و اشیاء تزیینی (‌ مد )
 54 – کفش (‌ انواع آن ) 600 تا 606
 55 – کلاه و کاسکت 607 تا 616
 56 – چتر – عصا 617 تا 621
بخش 57 – پرهای زینتی. آماده و اشیاء ساخته شده. از پر – گل مصنوعی – اشیاء. ساخته شده از موی. انسان – بادبزن 622 تا 627
فصل سیزدهم : مصنوعات. از سنگ و از مواد معدنی. دیگر – محصولات صنعتی .فخاری – شیشه و مصنوعات. شیشه‌ای
 57 – اشیاء .ساخته شده از سنگ. و مواد معدنی دیگر 628 تا 645
 59 – محصولات صنعت فخاری و (‌ چینی آلات و اشیاء سفالین ) 646 تا 662
 60 – شیشه و مصنوعات شیشه‌ای 663 تا 681
فصل چهاردهم : مروارید .اصل – سنگ های گرانبها – فلزات .گرانبها اشیاء ساخته شده. از مواد نامبرده – مسکوک
 61 – مروارید اصل – سنگ های. گرانبها – فلزات گرانبها. اشیاء ساخته شده. از آن ها 682 تا 692
 62 – مسکوک 693 تا 695
فصل پانزدهم : فلزات معمولی و مصنوعات آن ها

 63 – آهن – چدن – پولاد 696 تا 755ا
  – مس 756 تا 769ت
  – نیکل 770 تا 773ن
  – آلومینیوم 774 تا 784ا
  – سرب 785 تا 789ی
  – روی 790 تا 793ر
  – قلع 794 تا 799ق
 70 – فلزات معمولی دیگر و همجوش های آن ها 800 تا 801ف
71 – اشیاء گوناگون. ساخته شده از فلزات .معمولی که در جای. دیگر گفته نشده .و مشمول عنوان .دیگر تعرفه نشود 802 تا 819ا

فصل شانزدهم : ماشین آلات و دستگاه‌ها – اسباب و لوازم برق

 72 – دیگ بخار – ماشین آلات – دستگاه و آلات مکانیکی و قطعات منفصله آن ها 820 تا 858د
 73 – ماشین آلات و دستگاه های. برقی و اشیایی .که در مصارف. ‌الکتروتکنیکی به. کار برده می‌شود و. قطعات منفصله. آن ها 859 تا 878م

فصل هفدهم : لوازم حمل و نقل

 74 – وسایط نقلیه چرخدار برای راه آهن – لوازم راه آهن – و لوازم تراموای 879 تا 888و
 75 – اتومبیل – چرخ و عرابه‌های دیگر 889 تا 899ا
 76 – هواپیما و کشتی 900 تا 907ه

فصل هیجدهم : اسباب و دستگاه‌های علمی و دقیق – ساعت – آلات موسیقی
 77 – اسباب و دستگاه‌های. اپتیک – سنجش – آلات دقیق و. سایر اسباب و دستگاه‌هایی. که در جای دیگر گفته. نشده و مشمول عنوان. دیگر تعرفه نشود 908 تا 927
 78 – ساعت 928 تا 953
 79 – آلات موسیقی 936 تا 950
فصل نوزدهم : اسلحه و مهمات
 80 – اسلحه 951 تا 954
 81 – مهمات 955 و 956
فصل بیستم : کالا و محصولات مختلف که مشمول عنوان دیگر تعرفه نشود
 82 – مصنوعاتی که در. جای دیگر گفته نشده .و مشمول عنوان دیگر. تعرفه نشود – از مواد تراش. پذیر یا قالب پذیر – طبیعی یا .مصنوعی 957 تا 967
 83- جاروب – ماهوت – پاک‌کن -‌فرچه – مسواک – قلم مو – غربال و الک 968 تا 973
8 4 – با زیچه – اسباب‌بازی – اشیاء برای تفریح یا ورزش 974 تا 980
8 5 – تک مه – قلم‌ها – غلاف مداد- لوازم تدخین 981 تا 985

‌فصل بیست و یکم : هنرهای زیبا و اشیاء کلکسیون

 86 – هنرهای زیبا و اشیاء کلکسیونی 986 تا 991

 

جدول تعرفه ضمیمه قانون تعرفه گمرکی مقررات مقدماتی

 

1 – اشیایی که از .مواد مختلفی ترکیب یافته باشد. و برای آن اشیاء طبقه‌بندی .به خصوصی تعیین .نگردیده باشد تابع تعرفه‌بندی. آن ماده‌ای خواهد بود. که‌از لحاظ صورت ظاهر آن اشیاء .و یا از حیث مصرف. آن ها نسبت به .مواد دیگری که در .ساخت آن به کار برده شده. برتری داشته باشد.

برای اجرای منظور .بالا وجود موادی. که در اشیاء مذکور .به مقادیر ناچیزی به. کار رفته تأثیر .اساسی در وضع .ظاهر اشیاء. یا خواص آنها. نداشته باشد .طرف‌توجه قرار نمی‌گیرد.

2 – اشیایی که قسمت های. مختلف آن ها جزء. لاینفک یکدیگر نبوده. و فقط در موقع مصرف. آن ها آن قسمت ها .داخل یکدیگر یا روی .یکدیگر و یا به موازات‌ .یکدیگر قرار می‌گیرد. مانند اشیاء .مرکب به معنی. جمله یک بالا تلقی .نمی‌شود بلکه هر قسمت .از اشیاء مزبور علی .حده بر حسب نوع موادی .که در ساخت‌ آن .به کار رفته طبقه‌بندی .می‌شود.

3 – جز در موارد استثنایی. که مخصوصاً پیش‌بینی .شده باشد قطعات .مجزایی که برای .تشکیل یک شیء واحد .وارد می‌شود ولو .مختلف الجنس هم. باشد‌ وقتی که با هم وارد می‌شود. تابع تعرفه‌بندی همان شیء خواهد بود. ولو این که در بسته‌های .جداگانه بسته‌بندی شده باشد. و فقدان بعضی از قطعات .غیر‌ اساسی مانع اجراء این دستور .نخواهد بود.

4 – اشیایی که .با وجود مرکب بودن. از چندین ماده بر طبق. قواعد عمومی یا خصوصی .مندرج در تعرفه مشمول. تعرفه بندی بخش. یا قسمت اشیاء‌ .ساخته شده از یک ماده تنها می‌گردد .باید در همان شماره‌ای. طبقه بندی شود که .برای اشیاء ساخته شده. از یک ماده تنها .پیش‌بینی شده است. ولو این که‌در آن .شماره مرکب بودن. آن اشیاء از مواد دیگری. اصلاً پیش‌بینی نشده. یا به طور ناکاملی .پیش‌بینی شده باشد.

5 – وجود علامت کارخانه. یا نام سازنده یا فروشنده .یا تعیین کشور مبداء یا. مشخصات همانند. دیگر در روی اشیایی که .جنبه زینت نداشته باشد. قابل توجه نبوده و تأثیری در .طبقه‌بندی محصولات .ساخته نخواهد داشت.

6 – مقررات پنجگانه .بالا دستور عمومی .و اصل کلی برای. اجرای مندرجات تعرفه است .مگر این که در بعضی .از فصول تعرفه شرایط .و طبقه بندی هایی‌. مغایر این اصول پنجگانه به صراحت .ذکر شده باشد. (‌جدول: دوره 18 – جلد 3 – صفحه 1626 الی 1714)

 

فصل یازدهم : مواد نساجی و مصنوعات آن

 

یادداشت های عمومی مربوط به فصل یازدهم :

1 – طبقه بندی مصنوعات فصل یازدهم (‌ نخ – پارچه و غیره ) بدون اعتنا به مواد غیرنسجی که در ترکیب آن ها به کار برده شده تعیین گردیده است مگر در‌ مواردی که خلاف آن مخصوصاً گفته شده باشد.

2 – نخ های مرکب از دو یا چندین ماده نسجی مختلف طبق قواعد زیر طبقه بندی می‌شود :

ترکیب نخ ها طبقه بندی :

الف – نخ های ساده که در مجموع اختلاط آن به وسیله حلاجی اقلاً ده درصد (‌از حیث وزن) الیاف پشم یا کرک باشد ولو با مخلوطی از ابریشم طبیعی – ابریشم مصنوع یا الیاف نسجی مصنوعی شماره 504 یا 506

ب – نخ های ساده که در مجموع اختلاط آن به وسیله حلاجی اقلاً ده درصد (‌ از حیث وزن ) از مواد نسجی دسته یکم بخش چهل و شش (‌ ابریشم طبیعی ) و دسته دوم بخش چهل (‌ ابریشم مصنوعی آخال ابریشم مصنوعی و الیاف نسجی مصنوعی ) باشد حتی با مخلوطی کمتر از ده درصد پشم یا کرک دسته اول بخش چهل و شش (‌ ابریشم طبیعی )

ج – نخ های ساده که در مجموع اختلاط آن به وسیله حلاجی اقلاً ده درصد (‌ از حیث وزن ) از مواد نسجی دسته دوم بخش چهل و شش (‌ ابریشم مصنوعی – آخال ابریشم مصنوعی – الیاف نسجی مصنوعی ) باشد حتی با مخلوطی کمتر از ده درصد پشم یا کرک بدون اختلاط ابریشم طبیعی دسته دوم بخش چهل و شش

د – نخ های تابیده .که یکی از رشته‌های آن ابریشم .طبیعی – ابریشم مصنوعی یا .الیاف نسجی مصنوعی باشد .و همچنین مواردی .که رشته مزبور.مشمول بندهای ب و ج بالا باشد .بخش چهل و شش

ه – نخ های تابیده. که یکی از رشته‌های. آن پشم یا کرک باشد. و همچنین مواردی که رشته .مزبور مشمول بند الف. بالا باشد بخش .چهل و هفت

و – نخ های فلزی . (‌ نخ های فلزی جور شده با نخ های نسجی ) بدون رعایت. ترکیب یا نوع ماده .نساجی که مغز. نخ فلزی را تشکیل. می‌دهد. بخش چهل و شش

ز – نخ های مخلوط که .در فوق منظور نشده .بخش مربوط به آن ماده نساجی. که میزان اختلاط آن از. حیث وزن بیش از سایر. مواد نساجی .باشد در صورت تساوی. وزن مواد نساجی که. نخ را تشکیل می‌دهد.

طبقه بندی بر حسب اولویت مواد نساجی به ترتیب ذیل تعیین می‌شود :

 • کتان یا رامی
 • پنبه
 • شاهدانه
 • کنف
 • مواد نسجی نباتی مذکور در شماره 544
 • موهای زبر

3 – طبقه بندی پارچه و سایر مصنوعات نسجی مرکب از دو یا چندین ماده نسجی طبق قواعد زیر صورت می‌گیرد :

الف – پارچه هایی که تمام تار یا تمام پود آن ‌و احیاناً به انضمام نخ های اضافی از یکی از مواد نسجی مذکور در ستون اول‌ جدول زیر باشد مشمول طبقه بندی همین ماده (‌ بدون توجه به تناسب مقداری بین این ماده و مواد نسجی دیگر تشکیل دهنده پارچه ) خواهد بود.

ترکیب منسوجات تار یا پود پود یا تار :
 • ابریشم یا لاس (‌ بور ) ابریشم انواع مواد نسجی دیگر الیاف نسجی مصنوعی و کج ابریشم (‌ بورت ) مواد نسجی بخش 47 و 48 و 49
 • ‌ابریشم مصنوعی کج ابریشم – الیاف نسجی مصنوعی و مواد نسجی بخش 47 و 48 و 49
 • ‌الیاف نسجی مصنوعی مواد نسجی بخش 47 و 48 و 49
 • پشم و کرک موی زبر و مواد نسجی گیاهی
 • ‌موی یال و دم اسب موی زبر و مواد نسجی گیاهی
 • موی زبر
 • مواد نسجی گیاهی
 • پنبه مواد نسجی گیاهی به استثنای کتان – شاهدانه
 • ‌کتان – شاهدانه یا رامی (‌ ولو این که و رامی نخ های تشکیل دهنده نقش و راه‌های باریک یا پهن آن از پنبه باشد مشروط بر این که پنبه وزناً از 15 درصد الیاف کتان یا شاهدانه یا رامی تجاوز نکند )
 • ‌کنف پنبه یا سایر مواد نسجی گیاهی نخ کاغذی یا از مواد نسجی گیاهی به استثنای پنبه – کتان – شاهدانه یا رامی سایر مواد نسجی گیاهی نخ کاغذی

ب – پارچه ها. و سایر مواد نسجی که .تماماً از یک رقم نخ مرکب .از دو یا چندین ماده نساجی بافته شده .(‌ خواه ترکیب مواد‌ نساجی .آن نخ به وسیله .حذف حلاجی یا تابیدن حاصل. شده باشد ) مشمول طبقه بندی. بخش مربوطه به آن رقم .نخ می‌شود.

ج – مخمل و پلوش های .مخلوط که جزء مخملی یا بوکله. آن تمام یا قسمت اعظم. روی آن را پوشانده .و از ماده نسجی واحد .تشکیل شده باشد. تابع بخش مربوط به همین ماده می‌باشد. مگر این که جزء مخملی. یا بوکله آن رویه از پشم – پنبه و غیره بوده. و پشت مخمل از ابریشم .یا لاس ابریشم – از‌ ابریشم .مصنوعی یا از الیاف نسجی مصنوعی. باشد.

د – فرش ماشین بافت یا دست بافت تابع تعرفه بندی مواد نسجی است که قسمت پرز روی آن را تشکیل می‌دهد

ه – تور و پارچه‌های زره بافت – توری و اشیاء علاقه بندی در صورتی که دارای مقداری ابریشم طبیعی یا ابریشم مصنوعی یا الیاف نسجی مصنوعی باشد‌ بدون رعایت مقدار این الیاف تابع تعرفه بندی بخش 46 تعرفه می‌شود.

کالای نامبرده که دارای پشم کرک به هر مقدار باشد بدون داشتن اختلاطی از مواد نسجی بخش 46 و بخش 47 طبقه‌بندی می‌شود.

و – برای طبقه‌بندی. قلابدوزی ها فقط زمینه. را باید مأخذ قرارداد – نوع نخی. که برای قلابدوزی .به کار رفته تأثیری .در این طبقه‌بندی ندارد – قلابدوزی های‌.شیمیایی و قلابدوزی هایی .که زمینه نمایان ندارد. از این قاعده مستثنی. و تابع تعرفه‌بندی نوع. نخی است که از آن. قلابدوزی. شده است.

ز – به شرط رعایت مقررات. بالا و همچنین مستثنیاتی .که در تعرفه پیش بینی .شده طبقه بندی پارچه هایی. که از دو یا چندین .مواد نسجی ترکیب. شده طبق قواعد زیر عمل. می‌شود :

ترکیب منسوجات طبقه بندی :
 • پارچه‌های دارای بیش از هشت درصد (‌ از حیث وزن ) ابریشم طبیعی یا لاس ابریشم طبیعی بخش 46 دسته یکم
 • ‌پارچه‌ های دارای بیش از بیست درصد (‌ از حیث وزن ) کج ابریشم طبیعی بدون اختلاط ابریشم طبیعی یا لاس ابریشم طبیعی بخش 46
 • ‌پارچه‌.های دارای بیش از بیست درصد (‌ از حیث وزن ) ابریشم مصنوعی بدون اختلاط ابریشم طبیعی – لاس ابریشم طبیعی یا کج ابریشم طبیعی بخش 46 دسته دوم
 • ‌پارچه‌های دارای بیش از بیست درصد (‌ از حیث وزن ) الیاف نسجی مصنوعی بدون اختلاط ابریشم طبیعی لاس ابریشم طبیعی – کج ابریشم یا ابریشم مصنوعی بخش 46 دسته دوم
 • پارچه‌هایی که مجموعاً بیش از هشت درصد (‌ از حیث وزن ) از مواد نسجی دسته یکم بخش 46 و دسته دوم بخش 46 باشد. بخش 46 دسته یکم
 • ‌پا رچه‌ که مجموعاً دارای بیش از بیست درصد (‌ از حیث وزن ) ابریشم مصنوعی و الیاف نسجی مصنوعی باشد بدون اختلاط از ابریشم یا از لاس ابریشم طبیعی بخش 46 دسته دوم
 • ‌پار چه‌ ای که دارای بیش از ده درصد (‌ از حیث وزن ) مو باشد بدون اختلاط از منسوجات بخش 46 شماره 516
 • ‌پار.چه‌ ی مخلوط .که در بالا گفته نشده است. مشمول بخش مواد. نسجی ای می‌شود. که از حیث وزن. بر سایر مواد نسجی .مخلوط برتری دارد.

در‌ صورت تساوی. وزن مواد نسجی .که در اختلاط .از پارچه به کار برده. شده است تقدم منسوج .از لحاظ طبقه بندی .به ترتیب زیر است :

 • کتان یا رامی
 • پنبه
 • شاهدانه
 • کنف
 • مواد نسجی گیاهی شماره 544
 • موی زبر

4 – نسبت به اشیاء مشمول عنوان بونتری بخش 51 و با رعایت مقررات طبقه دوم از بند 3 بالای طبقه بندی اشیایی که از دو یا چندین مواد نسجی ترکیب شده باشد به ترتیب زیر صورت می‌گیرد :

الف – پارچه‌ها و سایر اشیاء دارای بیش از هشت درصد (‌ از حیث وزن ) ابریشم طبیعی و یا آن هایی که مجموعاً بیش از هشت درصد ابریشم‌ طبیعی – ابریشم مصنوعی یا الیاف نسجی مصنوعی دارد مشمول شماره 580 می‌شود.

ب – پارچه‌ها و سایر اشیاء دارای بیش از بیست درصد ابریشم مصنوعی یا الیاف نسجی مصنوعی بدون اختلاط ابریشم طبیعی مشمول شماره 581‌ می‌شود.

ج – پارچه‌ها و سایر اشیاء دارای اقلاً ده درصد پشم یا کرک از حیث وزن به انضمام اشیاء دارای ابریشم طبیعی – ابریشم مصنوعی یا الیاف نسجی‌ مصنوعی که در بند الف و ب بالا منظور نشده باشد مشمول شماره 582 می‌شود.

د – پارچه‌ها .و سایر اشیاء مخلوط. که در بالا گفته نشده است. مشمول شماره .583 می‌شود.

5 – لباس – زیرپوش و سایر اشیاء مهیا که در بخش 52 گفته شده در صورتی می‌توان گفت که از پارچه ابریشم طبیعی – از پارچه ابریشم مصنوعی – از‌پارچه پشمی – از پارچه پنبه یا از پارچه کتان یا از مواد نسجی دیگر ساخته شده است که از پارچه‌هایی تهیه شده باشد که بر حسب قواعدی که برای‌طبقه‌بندی پارچه‌ها در بالا مقرر شد بتواند آن ها را علی الترتیب در بخش ابریشم طبیعی – ابریشم مصنوعی – پشم – پنبه یا کتان و سایر مواد نسجی‌ مشمول نمود.

6 – با رعایت مستثنیات مخصوص که پیش بینی شده است بخش 52 شامل اشیایی است که تمام یا قسمتی از آن مهیا شده یعنی لبدوز شده -‌ پیکه‌دوز – شلال دوزی شده – سجاف دوزی شده یا به طریقی دیگر با دست یا با ماشین دوخته شده باشد (‌ از هر نوع پارچه ) به انضمام‌ قلاب دوزی ها – توری ها – نمدها – پارچه‌های کائوچو شده یا کش‌دار – مشمع و پارچه‌های مخصوص دیگر و همچنین با رعایت همان مستثنیات بخش52 مزبور شامل اشیایی نیز می‌گردد که برش شده پس از برش به وسیله کوک زدن و چسباندن یا قزن قفلی به هم وصل شده باشد .

پارچه از هر نوع که به‌طور ساده بریده شده (‌جز به قواره‌های مربع یا مربع مستطیل) یعنی برای مصرف شخصی بریده شده باشد بر حسب ترکیبات و مصرف آن مشمول‌تعرفه‌بندی شماره‌های مربوط به اشیاء مهیا می‌گردد – در صورتی که مصرف آن هویدا نباشد آن اشیاء مشمول تعرفه‌بندی شماره اشیاء دوخته یا مهیا که‌ در جای دیگر گفته نشده و مشمول عنوان دیگر تعرفه نشود خواهد بود

7 – طبقه بندی لباس و سایر اشیاء مهیا ساخته شده از منسوج – از نمد یا از پارچه دارای ترکیبات مختلف تابع طبقه بندی صورت ظاهر آن لباس یا شی می‌گردد – در هر حال آستر – روبان – بند – تکمه – برچسب – نخ دوخت و هر نوع زینت و یراق دیگر که جزء متفرعات اشیاء مهیا می‌باشد مدخلیتی‌در تعرفه بندی آن اشیاء ندارد. (‌ جدول : دوره 18 – جلد 3 – صفحه 1719 الی 1763)

 

فصل شانزدهم : ماشین آلات و دستگاه‌ها و لوازم برق

 

‌یادداشت :

1 – اساس طبقه بندی. ماشین آلات و دستگاه‌هایی. که در این فصل گفته شده .و قطعات آن ها عمل آن است. نه موادی که در .ساخت آن ها به .کار برده شده. است.

2 – ماشین آلاتی که فاقد بعضی قطعات باشد (‌ ماند پره – لوح نصب – بالشتک و غیره ) به شرط این که قسمت های مکانیکی گوناگون آن ها تشکیل اساس و‌ قسمت اصلی آن را بدهد و به حالت و غیر کامل باشد ماشین کامل محسوب می‌شود – ورود ماشین آلات به طور سوار نشده حتی در چندین مرحله تأثیری در طبقه بندی آن ندارد.

3 – جز در موارد. استثنایی که مخصوصاً. پیش بینی شده قطعات. منفصله غیر آماده .ماشین آلات تابع .تعرفه بندی بخش های .مربوط به نوع موادی است. که در ساخت آن به کار رفته .ولی قطعات منفصله. آماده ماشین آلات .بدون رعایت موادی .که در ساخت آن به کار. رفته تابع فصل .شانزدهم می‌باشد. قطعات منفصله .آماده که در یک شماره معین. تعرفه ذکر نشده .تابع تعرفه بندی ماشین .مربوط می‌باشد .به شرط این که بتوان. تشخیص داد که. متعلق به ماشین .مربوط می‌باشد. و اگر قابل تشخیص نباشد. این قطعات تابع. تعرفه بندی منفصله. ماشین آلات که در جای. دیگر گفته نشده‌ .و مشمول عنوان دیگر .تعرفه نشود می‌باشد.

تبصره ) برای تمیز دادن قطعات آماده از قطعات غیر آماده ساخته شده از فلزات معمولی رجوع شود به جمله 3 یادداشت های فصل پانزدهم.

4 – ماشین های محرک. از هر نوع که با ماشین کار .با هم باشد در صورتی .که از یکدیگر قابل تفکیک باشد .یا به طور جداگانه ارائه شود. باید علی حده زیر .شماره مربوطی که .به آن تعلق دارد طبقه بندی شود. و در صورت لزوم وزن لوح .مشترک نصب به طور تناسب. بین وزن ماشین محرک. و ماشین کار تقسیم می‌شود .– ماشین محرک که به .وسیله یک یا چند آلت .اصلی مشترک با ماشین .کار جفت شده نمی‌توان آ.ن را قابل تفکیک محسوب داشت .

همین قاعده درباره .موتورهای برقی یا غیر آن مجری است. که در‌ ماشین های کار در موضع .معینی که برای آن موتورها .تخصیص داده شده جا داده شده باشد. مجری می‌باشد. جز در مواردی که صریحاً .در تعرفه پیش بینی و‌ استثناء شده است .ماشین های توأم غیر قابل تفکیک .مشمول تعرفه‌بندی. ماشین کار می‌باشد.

5 – جز در مواردی .که پیش بینی شده . ماشین های مختلف. النوعی که برای کار کردن. با هم تخصیص داده شده .وقتی قابل تفکیک باشد. باید از یکدیگر‌ مستقلاً. طبقه بندی شود در صورت. لزوم وزن آلات مشترک .ماشین های قابل تفکیک به طور تناسب. بین وزن هر یک از ماشین ها .تقسیم می‌شود – اگر بر‌عکس تشکیل. یک پیکر واحدی را می‌دهند. باید مانند دستگاه .ماشین کاری که .عمل عمده را انجام می‌دهد. طبقه بندی شود.

6 – تسمه و نوارهای نقاله غیر فلزی ولو این که با ماشین مربوط ارائه‌شود علی حده طبقه بندی می‌شود.

تبصره ) برای اجرای یادداشت های بالا کلمه ماشین شامل کلیه دستگاه ها و آلات مکانیکی گوناگون فصل شانزدهم می‌شود. (‌جدول: دوره. 18 – جلد 3 – صفحه 1799 الی1840 ) جدول فوق. که ضمن 991 قلم در 179 برگ .تنظیم یافته و ضمیمه .قانون تعرفه گمرکی. است صحیح و قابل .اجرا می‌باشد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *