سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات کالا

..ابلاغ بخشنامه معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات کالا

 

معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات کالا : سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات کالا را به استناد تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 ابلاغ کرد

هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا های غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های 1398 و 1391 قابل اعمال نیست

صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند

مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می باشد.


گمرک

بر این اساس سازمان مالیاتی نامه شماره 99/24354 مورخ 1399/02/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و نحوه رفع تعهد ارزی سال 1398، را جهت اجرا ابلاغ کرده است

۱ ) به منظور اجرای. دقیق حکم جزء (1) بند. (ک) تبصره (6) قانون. بودجه .سال 1399 کل .کشور، ابزار. استعلام برگشت .ارز حاصل از صادرات. در سامانه .ویرایش و استخراج. اطلاعات مؤدیان مالیاتی. ایجاد شده است که. پس از ورود به. سامانه به. آدرس ittms.tax.gov.ir وارد بخش .سامانه « بهره برداری. از اطلاعات .شده سپس از طریق .زیر منوی درگاه .سایر منابع .اطلاعاتی، گزینه .استعلام برگشت.ارز حاصل .از صادرات. انتخاب گردد.

در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات صادر کنندگان بر اساس شناسه ملی با کد ملی را خواهد داشت. ماموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1398 می بایست بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانونی را به عمل آورند.

۲ ) صادرکنندگانی که صادرات آن ها در سال 1398 به صورت توأم کالا ها و خدمات از جمله کالا های غیر نفتی و مواد خام و همچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی بوده، با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شروط جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مستثنی شده و رسیدگی به دوره های مالیاتی سال 1398 پرونده مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان، مستلزم تفکیک در آمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از سایر درآمدهای صادراتی آنان و اعلام نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، می باشد.

در ادامه

لذا به منظور اجرای صحیح قانون، به هنگام رسیدگی ماموران مالیاتی می بایست کل صادرات کالا و خدمات اعم از کالا های غیر نفتی و مواد خام و صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی را به تفکیک در گزارش رسیدگی درج نموده و در صورت عدم رفع تعهد ارزی صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالا ها و خدمات مشمول رفع تعهد ارزی از جمله کالا های غیرنفتی و مواد خام به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

تذکر

نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمنا در صورت درخواست کتبی مودیان موضوع این بند، مبنی بر عدم رسیدگی به دوره های مالیاتی پرونده مالیات بر ارزش افزوده سال 1368، ادارات امور مالیاتی می بایست با تعیین تکلیف نهایی موضوع و ابلاغ آن، از رسیدگی به دوره های مالیاتی مزبور خودداری نمایند.

۳ ) با توجه به استثنای مندرج در جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، صادر کنندگانی که صادرات آن ها در سال 1398 صرفأ خدمات فنی مهندسی و بخش کشاورزی باشد، مشمول رفع تعهد ارزی در سال مذکور نبوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی برابر مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و حسب مورد قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

۴ ) در مورد آن دسته. از مؤدیانی .که فعالیت اقتصادی. آن ها در سال 1398 تومان .صادرات کالا و .خدمات به .خارج از .کشور و فروش .داخلی بوده و .حسب .بررسی اطلاعات موجود. در سامانه موضوع بند (1) این .دستورالعمل، نسبت .به رفع تعهد. ارزی بابت. صادرات سال 1398 اقدام. ننموده اند، استرداد. اضافه .پرداختی .مالیات و عوارض ارزش .افزوده قطعی. شده مربوط به .فروش داخلی. بلامانع می باشد.

در صورت عدم .رفع تعهد ارزی .در سال 1398، کالا ها. و خدمات صادر. شده به خارج از .کشور مستند .به اسناد و .مدارک مثبته، جزو .مأخذ .مشمول مالیات. و عوارض ارزش افزوده دوره های .مالیاتی سال .مذکور نخواهد بود.

ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال 1398 رفع تعهد ارزی نموده اند، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه مربوط، در صورت درخواست استرداد از سوی مؤدی طبق مقررات از جمله بخشنامه شماره 200/95/63 مورخ 1395/09/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

تذکر

تعدیل 20 درصد ارزش پایه صادراتی و اجرای بند (7) مصوبه شماره 0/8739 5530 مورخ 1397/02/02 که در بند (5) قسمت «ب» دستورالعمل شماره 200/98516 مورخ 1398/06/11 نیز مورد تأکید قرار گرفته، صرفا محدود به 1397 می باشد.

۷ ) از آنجایی که حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 99/24354 مورخ 1389/02/06 صادرکنندگان جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی (نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا های غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده) تا پایان تیر ماه 1389 مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 1398 خود اقدام نمایند.

بنابراین در مواردی که میزان رفع .تعهد ارزی صادر کنندگان .بابت صادرات .سال 1398 با رعایت. مقررات این دستورالعمل .کمتر از صد در .صد ( 100 ) می باشد، ماموران مالیاتی .می بایست ضمن. رسیدگی به دوره های .مالیات بر ارزش افزوده .سال مورد بحث از. ثبت گزارش مزبور. با اعلام نهایی. میزان رفع تعهد ارزی. در پایان .مهلت تعیین شده (پایان تیر ماه 1396) خودداری .نمایند. بدیهی است .در صورت درخواست .کتبی مودیان، ادارات .امور مالیاتی .می بایست طبق بند (6) این .دستورالعمل اقدام نمایند.

ایکسپورت

۸ ) ادارات کل امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی، اطلاعات مربوط به آن دسته از صادرکنندگانی که از ابتدای سال جاری رسیدگی و در اجرای جزء (1) بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره (1) در قالب فرم اکسل جهت اعلام به بانک مرکزی به دفتر حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند.

۹ ) در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا ها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال 1398 که در اجرای جزء(1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر و استرداد نمی باشد، موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده وجزه هزینه های قابل قبول مالیات های مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.

۱۰ ) در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در سال 1398 در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات عملکرد سال مذکور محسوب و هزینه های مربوط به درآمد مزبور با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

 

جهت مشاهده آخرین اخبار و بخشنامه های بانک مرکزی ، سازمان گمرک و سازمان امور مالیاتی وارد لینک های زیر شوید

بانک مرکزی

سازمان گمرک

سازمان امور مالیاتی

 

مقالات مرتبط

 
احکام مالیاتی عمومی قانون بودجه سال ۹۹[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-3l8gka’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
قانون و مقررات صادارت و واردات[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-3l8gka’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
کتاب مقررات صادرات و واردات[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-32k3be’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-3zxf19′ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
تعرفه گمرکی سال ۹۹[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
دستورالعمل نحوه بازگردانی ارز حاصل از صادرات[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
فرم تعهد نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *