مقالات صادرات

مقالات واردات

فهرست پرسش های متداول امور تعیین ارزش و تعرفه

امور تعیین ارزش و تعرفه

امور تعیین ارزش و تعرفه :

انواع ارباب رجوعان دفتر امور تعیین ارزش و تعرفه

  • دسته اول را اربابان رجوعی تشکیل می دهند که به صورت جدی قصد واردات کالا را نداشته و میزان اطلاعات آن ها از قوانین و مقررات گمرکی و قوانین صادرات و واردات بسیار اندک و یا صفر بوده و می خواهند مقرون به صرفه بودن ورود و ترخیص و فروش ( استفاده دارد یا ندارد ) را بررسی می نمایند.
  • دسته دوم را افرادی تشکیل می دهند که قصد سفارش کالا به خارج دارند و پروفرم از فروشنده اخذ نموده اند. حسب ارجاع وزارت بازرگانی یا جهت اطمینان بیشتر درخواست تعیین تعرفه وفق تبصره سه ذیل ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را دارند.
  • دسته سوم افرادی هستند که کالای آن ها به یکی از گمرکات کشور وارد شده و جهت حصول اطمینان از صحت تعرفه اظهاری و یا تعرفه استنباطی گمرکی به این دفتر مراجعه می نمایند.
  • دسته چهارم افرادی هستند که اظهارنامه ( اظهارنامه گمرکی ) آن ها از طریق گمرکات اجرایی و یا اداره کل بازبینی با صدور مطالبه کسر دریافتی به این دفتر ارجاع شد و در مراحل رسیدگی اسناد ، کسب نظریه آزمایشگاه استاندارد یا کمیسیون ها می باشد .
  • دسته پنجم را دانشجویان و اساتید دانشگاه ها تشکیل می دهند که در صدد چاپ رساله و یا تحقیق در مورد یک ماده یا دستگاه هستند که نیاز به آمار واردات دارند . لذا جهت امور تعیین ارزش و تعرفه کالا از طرف دفتر آمار و خدمات ماشینی به این واحد هدایت می شوند .
  • دسته ششم افرادی می باشند که جهت اخذ موافقت اصولی و یا ایجاد کارخانه به وزارت صنایع مراجعه می نمایند و در صدد اطلاع از تعرفه ماشین آلات و تعرفه مواد اولیه آن می باشند .

با عنایت به موارد شش گانه سوالات مطروحه و جواب آن به شرح زیر می باشد‌

امور تعیین ارزش و تعرفه حقوق گمرکی چیست؟

حقوق گمرکی وجهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه‌ گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می شود .

امور تعیین ارزش و تعرفه سود بازرگانی چیست؟

سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیئت وزیران برقرار می گیرد .

امور تعیین ارزش و تعرفه هزینه گمرکی چیست؟

هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری و خدمات فوق العاده تعیین می شود .

امور تعیین ارزش و تعرفه عوارض گمرکی چیست؟

عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات صادرات و واردات به عهده گمرک واگذار می شود.

امور تعیین ارزش و تعرفه تعرفه یعنی چه؟

تعرفه عبارت است از شرح یک کالا یا محصول تحت یک کد ( شماره )‌ معین که زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک در امور واردات ،‌ صادرات ، بیمه ، حمل و نقل و .. میباشد .

امور تعیین ارزش و تعرفه برای تعیین تعرفه کالا به کدام واحد گمرک مراجعه شود ؟

اشخاصی که می خواهند کالا به کشور وارد نمایند جهت تعیین تعرفه کالای مورد سفارش به دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران مراجعه و فرم ذیل را تکمیل و ارائه می نمایند .

 

بسمه تعالی

به :
دفتر تعیین تعرفه شماره :‌
از :
تاریخ:‌
موضوع :
استعلام تعرفه تلفن :‌
خواهشمند است دستور فرمایند در اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ( به شرح ظهر ورقه ) شماره تعرفه و میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی و شرایط ورود کالای مورد استعلام ، موضوع پروفرم شماره …………. به شرح زیر را که در هیچ یک از گمرکات کشور موجود نبوده و حداکثر ظرف مهلت ……… ماه به کشور وارد خواهد گردید ،‌تعیین و اعلام فرمایند. مبلغ …………… ریال بابت هزینه تعیین تعرفه به موجب رسید بانکی شماره ……….. مورخ ………… پرداخت شد.
امور مالی مشخصات کامل :‌
۱- ۲- ۳- ۴- مهر و امضاء استعلام کننده مدارک لازم :
۱- نمونه کالا
۲- اصل کاتالوگ
۳- بروشور
۴- پروفرم رسیدگی شد تقاضای استعلام تعرفه باتوجه به مدارک ارائه شده کامل است.
امضای کارشناس دفتر تعرفه تعداد …………….. نمونه کالا دریافت و در ردیف دفتر ثبت شد.
امضاء متصدی نمونه ها

 

امور تعیین ارزش و تعرفه آیا برای تعیین تعرفه هزینه دریافت می شود؟

بله ، بر اساس مصوبه هیئت وزیران برای سه قلم کالا به میزان ۵۰۰۰۰ ریال و برای هر قلم اضافی ۱۰۰۰۰ ریال بایستی به شماره حساب ۹۰۱۴۶ گمرک ایران نزد بانک ملی شعبه میرعماد واریز و فیش مربوطه ضمیمه فرم استعلام گردد. هزینه آزمایش به حساب شماره۹۰۰۱۲ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نزد بانک ملی شعبه استاندارد و به میزان تعیین شده توسط مؤسسه مذکور واریز می شود . برای کالای صادراتی نیز با شرایط فوق تعیین تعرفه می شود .

… . ( مفاد تبصره مذکور به شرح زیر می باشد )

تبصره ۳ ذیل ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۵۱ اشخاصی هم که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند ،‌ می توانند به منظور تحصیل اطلاع از تعرفه کالا و سایر شرایط ورود آن از گمرک با ارسال نمونه و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه حداکثر تا چه مدت کالای مورد نظر به ایران خواهد رسید .

تقاضای تعرفه بندی آن را کنند این تعرفه بندی وقتی برای ادارات گمرک الزام آور خواهد بود که از طرف اداره کل گمرک به استناد رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ابلاغ شده و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار با یک سال بعد از تاریخ تعیین تعرفه و ابلاغ آن به استعلام کننده وارد شده باشد به شرط آن که سال ورود با رعایت مقررات صادرات و واردات مجاز و از هر لحاظ مشابه همان کالایی باشد که درخواست تعرفه بندی آن را نموده و در این قبیل موارد در موقع ترخیص اگر توجه شود که رأی دیگری از طرف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در مورد همان نوع کالا صادر شده که به زیان وارد کننده باشد مورد مشمول بند ۱ ماده ۳۲۶ این آیین نامه خواهد بود.

امور تعیین ارزش و تعرفه بدون مراجعه به گمرک چگونه می توان تعرفه کالا را پیدا کرد ؟

در صورت در اختیار داشتن کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری ، در مواردی با مراجعه به فهرست مندرجات جدول ضمیمه کتاب مذکور ،‌ سپس ملاحظه عنوان قسمت و فصل در صفحه ذکر شده، ممکن است تعرفه مورد نظر مشخص شود ضمن این که قسمت و فصل صرفاً جنبه راهنمایی دارد .

امور تعیین ارزش و تعرفه در جدول مقررات و در ستون شرایط ورود شماره هایی از ۰ –۷ ذکر شده مفهوم آن ها چیست؟

شماره ی ۰ نشان دهنده ممنوعیت ورود کالا است بقیه شماره ها از ۷-۱ مربوط به کد وزارتخانه ها به شرح ذیل می باشد که جهت ورود کالا بایستی از مجوز از وزارت مذکور اخذ شود .

امور تعیین ارزش و تعرفه در ستون شرایط ورود برخی از کالا ها بیش از یک شماره ( کد )‌ ملاحظه می شود، ‌منظور چیست؟

ورود برخی از کالا ها مستلزم کسب موافقت بیش از یک وزارتخانه می باشد .

 

( راهنمای کدهای جداول به شرح زیر می باشد ) ردیف ورود کالا ممنوع است.

0 ) ورود کالا موکول به موافقت وزارت بازرگانی است.

1 ) ورود کالا موکول به موافقت وزارت صنایع و معادن است.

2 ) ورود کالا موکول به موافقت وزارت جهاد کشاورزی است.

3 ) ورود کالا موکول به موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است.

4 ) ورود کالا موکول به موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن است.

5 ) ورود کالا موکول به موافقت وزارت نفت است.

6 ) ورود کالا موکول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

 

امور تعیین ارزش و تعرفه در ستون آخر کتاب مقررات حروف SUQ درج شده به چه معنی است ؟

ستون مذکور بیان گر واحد استاندارد بین المللی کالا می باشد که از واحد های مختلف با توجه به نوع کالا مانند Kg ( کیلوگرم ) ،‌ m2 ( مترمربع ) ، U ( یونیت ، دستگاه و … ) استفاده شده است .

امور تعیین ارزش و تعرفه با توجه به این که کالا به گمرک … وارد شده آیا می توانیم جهت جلوگیری از اظهار خلاف و جریمه احتمالی متعلقه از دفتر تعیین تعرفه استعلام نماییم ؟

خیر، وفق مفاد ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از گمرک مربوطه که کالا در آن جا تخلیه شده می توانید کتباً سوال نمایید .

امور تعیین ارزش و تعرفه در صورتی که به تعرفه استنباطی گمرکات اعتراض باشد چگونه اقدام شود ؟

طبق مفاد ماده ۱۶ قانون امور گمرکی در صورتی که از ترخیص کالا از گمرک ۸ ماه گذشته باشد می توانید با ضمیمه نمودن دلایل و مدارک لازمه ( بروشور و کاتالوگ کارخانه سازنده )‌ احاله مورد را به دفتر تعیین تعرفه در خواست نمایید .

امور تعیین ارزش و تعرفه اگر رای کمیسیون تجدیدنظر و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مورد اعتراض باشد چگونه اقدام می شود ؟

در رابطه با رای صادره توسط کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ،‌ در صورتی که مابه التفاوت بیش از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال باشد هریک از طرفین می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست کمیسیون تجدید نظر نمایند . لیکن وفق اصلاحیه ماده ۵۲ قانون امور گمرکی ،‌ رأی کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجر است .

امور تعیین ارزش و تعرفه آیا آرای کمیسیون ها قابل تسری به موارد مشابه می باشد؟

آرای کمیسیون بدوی و تجدید نظر فقط در خصوص امر رسیدگی شده قابل اجراست .

 

برای مشاهده آدرس دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران کلیک کنید

 

کاربران عزیز :

در این بخش از سایت لیست مشاوران امور گمرکی و ترخیص کالا قابل مشاهده است. برای مشاهده جزئیات کامل و تماس با هر کدام شما می توانید به صفحه اختصاصی هر مشاور مراجعه نمایید.

لیست مشاوران امور گمرکی و ترخیص کالا

 

جهت مشاهده آخرین اخبار و مقررات ترخیص کالا به لینک زیر مراجعه نمایید.

قوانین ترخیص گمرکی

 

مطالب بیشتر

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *