لیست تجار و بازرگانان عراق

پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا

لیست تجار و بازرگانان عراق

لیست تجار و بازرگانان عراق به همراه اطلاعات در ادامه مطلب برای شما گردآوری شده است. به شرکت های ایرانی توصيه ميشود قبل از هرگونه انعقاد قرارداد و انجام کار تجاری با لحاظ جنبه های حقوقی تجارت و رعایت شرایط دقیق قانونی اقدام بفرمایند و حتما با دفتر رایزنی مشورت های لازم را به عمل آورند. تاکید میگردد انتخاب این شرکت ها هیچگونه مسئولیتی را متوجه متوجه رایزنی نداشته و صرفا برای تسهیل و اطلاع مخاطبین اعلام گردیده است. اختیار استفاده و یا عدم استفاده بر عهده فعالین محترم اقتصادی می باشد. در ادامه برای اطلاع از چگونگی تجارت و صادرات به عراق به بخش ” صادرات به عراق ” سایت مراجعه کنید.

 

لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت مصالح و ساختمان سازی :


تلفن اسم شرکت-آدرس صنف تجاری سمت نام ردیف
۷۷۰۲۵۵۳۳۵۸   تجارت انواع مصالح ساختمانی وپلاستیکی تاجر احمد عطشان دخیل ۱
۷۸۱۱۸۶۲۲۷۳   تجارت مصالح ساختمانی مدير اجرايى انتصار باقرعبد الرسول ۲
۷۹۰۱۳۷۱۵۰۱   مصالح ساختمانی ساندویچ فیل و آهن مدیر اوس غازی علی ۳
۷۹۰۱۳۰۹۱۲۳   تجارت انواع مصالح ساختمانی عضو اتحادیه بازرگانان عراقی بسام حامد صادق ۴
۷۹۰۱۵۳۱۷۳۴ بغداد – حی المنصور – خ ۱۱ – م ۵۰۲ – پ ۲۱   شرکت ساختمان و مصالح ساختمانی مدیر ثامر محمد مجید ۵
۷۸۰۸۰۲۷۳۷۲   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی جاسم محمد شمخی ۶
۷۸۰۱۵۱۳۳۰۸ کربلا   شرکت مصالح ساختمانی مدیر حاتم عبدالکریم مهدی ۷
۷۸۱۰۰۰۷۱۷۵   تجارت مصالح ساختمانی وپیمانکاری مدير اجرايى حسن ناجی حمود ۸
۷۹۰۱۹۷۷۲۳۹ / ۰۷۸۰۱۷۴۴۰۲۲ بغداد – جادریه – م ۹۲۳ – ک ۶ – پ ۴   شرکت مصالح ساختمانی مدیر حمید عبدالامیر عباس ۹
۷۸۱۰۱۴۰۷۴۲   تجارت انواع مصالح ساختمانی عضو  اتحادیه بازرگانان عراقی حيدر خماس سلطان ۱۰
۷۹۰۲۴۳۷۰۹۴   شرکت مصالح ساختمانی مدیر رافد عبدالواحد مهدی ۱۱
۷۸۰۱۱۸۹۳۱   تجارت انواع مصالح ساختمانی عضو  اتحادیه بازرگانان عراقی رعد داوود حسن ۱۲
۷۹۰۱۷۳۳۵۰۱ بغداد – خ سعدون – عمارت عبیدی   انواع کالا – مصالح ساختمانی تاجر سامی کشکول ۱۳
۷۹۰۱۶۳۴۵۱۱ بغداد   شرکت آهن – مصالح ساختمانی مدیر طارق عبد الكاظم عطية ۱۴
۷۸۰۱۰۱۴۵۵۲   تجارت انواع مصالح ساختمانی مدیر اجرایی طاهر هادی عبدالمجید ۱۵
۷۸۰۱۰۱۴۵۵۲   تجارت انواع مصالح ساختمانی مدیر اجرایی طلال حسين حسن القيسي ۱۶
۰۷۹۰۴۱۸۱۷۸۵   شرکت مواد غذایی – ساختمانی مدیر عباس جمعه عبدالحسین ۱۷
۷۸۰۱۱۹۶۳۰۹   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی عدنان برتو درويش البكري ۱۸
۷۹۰۱۱۰۵۵۰۵ بغداد – کراده داخل   شرکت واردات مواد غذایی و مصالح ساختمانی مدیر عقيد رجب علي ۱۹
۷۸۰۱۲۴۹۳۸۴   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی عقیل رضا حسین ۲۰
۷۸۰۸۲۷۵۷۷۲   تجارت انواع مصالح ساختمانی تاجر علي راضي عبد الزهرة الساعدي ۲۱
۷۷۰۲۷۹۲۶۲۸   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی فراس خزعل عبد الرضا ۲۲
۷۸۰۳۳۹۹۶۰۶   تجارت سیمان  ومیلگرد و مصالح ساختمانی مدیر كل فواد شمه امروک ۲۳
۷۸۰۱۷۴۰۵۹۰ واسط – کوت – میدان عامل   شرکت مصالح ساختمانی – سرامیک مدیر قاسم حسن ۲۴
۷۸۱۳۵۳۹۳۹۳   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی كاظم خضير عزيز ۲۵
۷۸۰۵۹۱۰۲۵۱   تجارت عمومى – مصالح ساختمانی مدير اجرايى لیلی سامی فوزی التمیمی ۲۶
۷۸۰۸۲۷۷۱۳۱   تجارت مصالح ساختمانی تاجر مازن داخل عبد الزهرة السلمي ۲۷
۷۸۱۱۸۷۷۵۰۰   تجارت عمومى –  مصالح ساختمانی مدير اجرايى مالک حسین عباس ۲۸
۰۷۹۰۵۸۰۶۹۸۰ / ۰۷۷۰۷۱۴۰۲۰۰ بغداد – کراده خارج – فرع شیرینی فروشی ابوعفیف   شرکت ساختمان و مصالح ساختمانی مدیر محمد عبدعليوي حمود ۲۹
۷۸۰۷۴۷۶۹۳۶   تجارت مصالح ساختمانی تاجر محمد فرج حسن ۳۰
۸۸۲۴۳۷۷ بغداد – کراده   شرکت کارخانجات مصالح ساختمانی مدیر مسلم ربیع طاهر ۳۱
۷۸۰۱۸۰۰۳۸۰   تجارت انواع مصالح ساختمانی تاجر مصطفى مؤيد قاسم ۳۲
۷۸۱۲۳۵۵۷۵۴ بغداد – زیونه   /  نجف اشرف – الغربی   شرکت نقل – سیاحت – ساختمانی مدیر مصطفی خلیل الزبیدی ۳۳
۷۸۰۲۵۷۷۱۸۴ نجف   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نضال عبدالله محمود ۳۴
۷۸۰۸۸۸۷۹۵۹ نجف   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نضال محمد علي ۳۵
۷۸۰۱۰۱۴۵۵۲ كربلاء   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نعیم نصیف جاسم ۳۶
۷۸۰۱۲۳۲۶۸۶ قادسيه   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نوری حسین علوان ۳۷
۰۷۸۱۲۴۳۴۰۴۰/۰۷۷۰۲۷۱۱۶۲۷   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نوزاد علی داد حسین ۳۸
۷۸۰۱۱۴۴۱۹۵ حله / حي الجمعيه   تجارت مصالح ساختمانی تاجر هادي علي عيسى ۳۹
۷۸۰۶۰۵۴۰۸۵ حله / حي الجمعيه   تجارت مصالح ساختمانی تاجر هادي علي عيسى الذبحاوي ۴۰
۷۸۱۱۶۱۴۶۱۸ حله / حي الجمعيه   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدير اجرايى هادی جبار عبد ۴۱
۷۸۰۱۱۳۷۷۴۱ حله / مسيب   تجارت مصالح ساختمانی تاجر هادی محمد جواد السداوی ۴۲
۷۸۰۳۲۷۹۹۳۹ كوت / حي الكفاءات   واسط  تجارت مصالح ساختمانی ومرمر عضواتاق بازرگانى هاشم حسن سعد ۴۳
۷۸۰۳۳۸۸۱۳۹ كوت / شيخ سعد   واسط  تجارت مصالح ساختمانی ومرمر عضواتاق بازرگانى هاشم سلطان محمد ۴۴
۷۸۰۱۳۷۶۸۳۲ كوت / حي دور المعلمين   دفتر تجارت مصالح ساختمانی مدیر دفتر هاشم قاسم محمد ۴۵
۷۸۰۱۳۵۲۷۵۱ كوت /منطقه الهوره   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر تاجر هدیل کاظم عبد الساده ۴۶
۷۸۰۱۴۲۵۵۳۸ كوت/ منطقه الحيدريه   واسط تجارت مصالح ساختمانی تاجر/عضواتاق بازرگانى همام حمودی محمد امین ۴۷
۷۸۰۱۱۰۴۱۴۷ سماوه   سماوه تجارت مصالح ساختمانی ومرمر تاجر/عضواتاق بازرگانى هیثم نعیم هاشم  ۴۸
۷۸۰۱۰۵۴۱۱۳ سماوه   سماوه تجارت مصالح ساختمانی ومرمر تاجر/عضواتاق بازرگانى وائل جلیل محمد ۴۹
۷۸۰۱۲۴۷۴۶۰ ناصريه   تجارت مواد ساختمانی مدیر اجرایی یونس عبد خسرو ۵۰


لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت چاپ و تبلیغات :

تلفن اسم شرکت صنف تجاری سمت نام ردیف
۰۷۷۰۶۴۶۵۶۶۱ اومیا تبلیغات و چاپ مدیر شرکت احمد المبرغع ۱
۰۷۷۰۲۵۴۷۶۰۵ احمد وحید تبلیغات و چاپ مدير شرکت احمد وحید ۲
۰۷۷۰۱۶۸۷۷۳۸ ارث ویژن تبلیغات و چاپ مدیر شرکت حسین الطایی ۳
۰۷۷۰۶۵۵۵۹۱۹ الق الواحه تبلیغات و چاپ مدیر شرکت ابراهیم موسوی ۴
۰۷۷۰۴۳۶۲۱۵۲ ۰۷۸۰۷۷۰۷۷۰۳ صناعه الابداع   تبلیغات و چاپ مدری شرکت محسن ۵
۰۷۷۰۳۹۱۳۷۰۰ السدیم للشاشات تبلیغات و چاپ مدیر شرکت ابو محمد ۶
۰۷۸۰۰۷۰۰۶۰۰ اتحاد الرافدین تبلیغات و چاپ مدیر شرکت احمد الجمیلی ۷
۰۷۷۰۶۴۵۵۵۷۶ فورترس-پرومو مدیا تبلیغات و چاپ مدیر شرکت ابو دالیا ۸


لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت کاشی و سرامیک :

تلفن اسم شرکت صنف تجاری سمت نام ردیف
۰۷۷۰۲۶۳۸۳۲۲ انوار الکعبی سرامیک و گرانیت مدیر شرکت علی حسین ۱
۰۷۹۰۲۹۹۶۸۹۹ کارخانه النجوم کاشی و سرامیک مدير کارخانه عادل علی ۲
۰۷۷۰۹۸۱۰۱۳۳ العالمیه سرامیک و گرانیت مدیر شرکت طالب القریشی ۳
۰۷۷۰۰۱۷۲۱۶۵ الکوثر ۲ کاشی و سرامیک مدیر نمایشگاه شهاب ۴
۰۷۹۰۱۳۸۱۴۱۶ العوادی   سرامیک مدیر شرکت العوادی ۵
۰۷۷۰۲۹۷۵۱۴۶ المنتظر کاشی و سرامیک مدیر صادق جاسم محمد ۶
۰۷۷۰۴۶۵۶۱۸۲ معمل الحاج کامل کاشی و سرامیک مدیر صادق ۷
۰۷۷۳۱۰۷۲۴۱۰ ارض النهرین کاشی و سرامیک   مدیر ارض النهرین ۸
۰۷۷۰۸۸۹۰۸۷۰ شرکت احمد کاشی و سرامیک   مدیر علاء ۹


لیست تاجرین و بازرگانان عراق در صنعت مواد غذایی :

تلفن اسم شرکت صنف تجاری سمت نام ردیف
۰۷۸۰۱۵۴۷۸۸۵ برکات الزهرا مواد غذایی – مرغ مدیر شرکت ابو فاطمه ۱
۰۷۹۰۱۹۰۶۷۷۰ گروه شماره مواد غذایی مدیر شرکت   عباس فاضل شماره ۲
۰۷۹۰۱۹۱۶۳۴۱ نور موادغذایی مدیر شرکت صباح خلیفه ۳
۰۷۸۰۳۱۸۰۰۰۰ نبع الکوثر مواد غذایی مدیر فروش نبع الکوثر ۴
۰۷۹۰۱۴۵۸۹۵۸ المیمون   مواد غذایی مدیر عامل احمد معبود عبود ۵
۰۷۹۰۱۳۵۷۹۲۴ الخاصکی مواد غذایی (شیرینی جات) مدیر الخاصکی ۶

تبلیغات و بازاریابی در عراق

مطالعه بازار در عراق به عنوان فرآیندی در جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و هدف مند داده های بر آمده از بازار عراق است و تلاش مناسبی برای شما در راستای معرفی کالا در عراق و توسعه بازار عراق تلقی می‌گردد. در این فرآیند تکنیک ها و روش های تحلیلی و آماری برای جمع ‌آوری نیاز های بازار عراق و تفسیر اطلاعات به شکلی منظم به کار گرفته خواهد شد و به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای معرفی کالا و محصولات شما در بازار هدف ، فروش در عراق و بازاریابی در عراق به کار بسته می‌شوند و صادرات به عراق را به صورت عملی و سنجیده برای شما میسر می‌سازد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص روند چگونگی تبلیغات و بازاریابی در عراق به بخش ” صادرات به عراق ” مراجعه کنید.

 

راهنمای جامع تجارت با عراق

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور عراق با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .
 
فهرست مطالب :
 • بررسی کلی کشور عراق
 • بررسی بازار واردات از کشور عراق
 • بررسی بازار صادرات به کشور عراق
 • سیاست و اقتصاد عراق
 • گمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور عراق
 • تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور عراق
 • منابع اطلاعاتی کشور عراق
 • اتاق بازرگانی ایران و عراق
 • چالش های بازار عراق
 • فرصتهای بازار کشور عراق

 

درباره کشور عراق بیشتر بدانیم :
 
برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور عراق به لینک زیر مراجعه نمایید :
 

 

پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا

520 پاسخ
 1. سجادقاسمی
  سجادقاسمی گفته:

  فروش کارخانه لبنیات نو و کارکرده
  کارخانه فراورده های لبنی کیان لبن پارس با نام تجاری (رایحه) در زمینی بمساحت ۸۵۰۰متر واقع در استان فارس شهرک صنعتی نوراباد ممسنی وبا زیر بنای حدودا ۲۲۰۰متر درسال ۱۳۹۳احداث گردیده وبا ظرفیت اسمی ۳۰تن ورودی شیر روزانه وبلقوه تا ۶۰تن که دارای خطوط متنوع تولید از جمله انواع ماست (کم چرب،پرچرب،هم زده، ماست موسیر ،ماست بورانی، ماست با انواع سبزیجات) خط تولید شیر بسته بندی کیسه ای ، خط تولید دوغ (۱/۵لیتری ۲۵۰سیسی وپاکتی ) ،خط تولید پنیر بروش ویلس ،&دستگاه ها ومخازن : مخزن ده هرارلیتری دوعدد، مخرن. پنجهزار لبتری دو عدد ، مخزن پروسس پنج هزار تایی یکعدد ،مخزن پروسس دو هزار تایی سه عدد مخزن پروسس هزار تایی دو عدد ،مخزن اوگر فیدر مخصوص تهیه ماست غلیظ وماست سبزیجات با ظرفیت ۱۵۰۰لیتر یکعدد ،به‌همراه پمپهای غلیظ کش ، & خط دریافت شیر شامل وانهای زیر وروی باسکول وباسکون ۵۰۰کیلو دجیتال برای ورودی های کم وهمچنین خط ویژه جهت دریافت شیر از کامیون ،کلریفایر ۵تن و پلیت کولرو شیرالات & پاستور پنج تن ساخت دما گستر تمام اتوماتیک، هموژن پنج تن وسپراتور پنج تن ساخت تایوان ، یونیت پلیت هیتر پنج تن ساخت دما گستر ،دستگاه تری بلندر جهت مخلوط کردن مواد پودری، ترمینالهای مختلف ، &خط تولید پنیر بروش ویلس شامل پاستور وهموژن جدا گانه بهمراه دو‌مخزن فرمانتور ومخزن دیس پریشن و لوبی پمپ ودو واحد شل تیوپ وچند منوپمپ ولوبی پمپ مخصوص ساخت عباسی، ومخزن دامپر ودر اخر خط تولید دستگاه بسته بندی پنیر دهانه ۹در۱۳ ، &دستگاه بسته بندی دهانه ۷۵ روتاری سه نازله ، ۱۲۵ دونازله، ۱۵۵دونا زله، ، بسته بندی دبه فول اتو ماتیک بسته بندی پنیر چهار گوش دهنه ۱۳&۹۰، بسته بندی دوغ کیسه ای ، تمام بسته بندی ها ساخت عباسی می باشد ، تری بلوک‌۱۸نازله کوششکاران ، ودستگاه سی ای پی مرکزی فول اتوماتیک سه مخزنه ، سردخانه ۱۸در۱۲در ارتفاع ۳متر که قسمتی ازان بصورت شوک فریز تا منهای ۳۵درجه میباشد ، دیگ بخار سه تن سیستم تصفیه اب رزینی ، برج خنک کننده بصورت کولینگ تاور با فنهای قوی ، ایس بانک ۳۲هزار لیتری با دو واحد کمپر سور که بصورت اتو ماتیک وارد مدار میشوند ، پیش سبتیک وسبتیک جزبی ،واحد اداری مجهز بسیستم کامپیوتر (اطاق مدیرعامل ،واحد حسابداری و بازرگانی ابدارخانه سالن بزگ جهت جلسات ،اطاق مهمان ،سرویس وحمام ، &دیوار کشی محوطه اطاق نگهبانی سرویسهای بهداشتی جداگانه (زنانه ومردانه) حمام جهت نگهبانان ورانندگان ، گاز کشی ، و دارای ۴خط تلفن ، کابل کشیهای جهت ۱۵واحد دوربین مجهز بتمام تجهیزات اداری ، کف سالن تولید با سرامیک کرابن تبریز (ضد اسید )، فاضلاب کشی بسیار زیبا و منحصر بفرد ،تمام سقفها ساختمان اعم ازسالن تولید ودیکر اطاقها وانبار ها مجهز به سقف کاذبهای بسیار زیبا و بهداشتی ،دارای پروانه بهر برداری وپروانهای ساخت وپروانه استاندارد ایران ، محوطه سازی بسیار زیبا ودور تادور ساختمان خیا بان کشی شده که مورد تحصین همه کارشناسان زیربط گردیده است
  يقع مصنع Kian Lebanon Pars Dairy (Arom) على أرض تبلغ مساحتها ۳ أمتار في محافظة فارس في بلدة موراساني الصناعية بكوليرا ماماساني وتبلغ سعتها حوالي ۳ أمتار سنويًا ، وتبلغ سعتها الاسمية ۳ أطنان من الحليب يوميًا ، وربما تصل إلى ۳ أطنان ، بما في ذلك خطوط الإنتاج المختلفة. الزبادي (قليل الدسم ، عالي الدسم ، مقلي بالزبادي ، زبادي الخردل ، زبادي بوربون ، زبادي بجميع أنواع الخضروات) : دبابة من عشرة Harliters ، على الوجهين. رافعة شوكية من قطعتين ، معالج واحد ألف ، خزان بروتين ثنائي الألفين وثلاثة آلاف ، مغذيات Ogder لزبادي سميك وخضروات بسعة ۱ لتر ، مع مضخات مركزة ومضخات الحليب ، هيكل سفلي ومضخم صوت رقمي ۱ كيلوجرام لمدخلات منخفضة بالإضافة إلى خط خاص لاستلام الحليب من الشاحنة ، Cliffrayer ؛ صمامات مبرد وتبريد بحجم ۵ أطنان ووزن ۵ طن مولد درجة حرارة أوتوماتيكي بالكامل ، ومجانسة ۵ طن كاملة ومشغل تايوان ۵ طن ، سخان وحدة ۵ طن تصنيع درجة الحرارة ، خلاط تيري لخلط مساحيق ، خطوط إنتاج مختلفة للجبن وآبار إنتاج جبن الآبار ، بما في ذلك مبسط ومبسط منفصلان مع اثنين من معدات التخمير ومكثفات التشحيم ومضختين للتشحيم ووحدتي أنابيب شل ومضخة عباسية متعددة المضخات وآلة أسفل وتغليف المثبط ۳ الروتاري سبان ، ۲ دونازل ، ۲ دونا زيل ، فول تشيز كيك رباعي أوتوماتيكي حزمة ۲ و ۳ ، تغليف العجين ، جميع الطرود مصنوعة من العباسي ، عبوات كوششاكاران تيري ، ومعدات CP كامل مركزي بثلاثة حجرات أوتوماتيكي ، ثلاجة ۲ في ۱ بارتفاع ۲ متر يتجمد جزئياً إلى ۳ درجات مئوية تحت الصفر ، غلاية ماء من راتنجات بثلاثة أطنان ، برج تبريد مع مراوح تبريد ، ۴۰۰۰ لتر من الجليد مع وجود وحدتين جسميتين تصلان إلى المدار وخزانات ما قبل الصرف الصحي. وحدة مكتب مجهزة جزئياً ومجهزة بالحاسوب (غرفة الرئيس التنفيذي ، وحدة محاسبة وتجارة الصالون الكبير ، غرفة ضيوف ، خدمة حمام ، وخزانة حمام منفصلة مثبتة على الحائط) هاتف ، كابلات لمدة ۴ وحدات من الكاميرا مجهزة بجميع المعدات نعم ، أرضيات خزف تبريز للسيراميك (مضاد للحمض) ، مياه صرف جميلة وفريدة من نوعها ، جميع أسقف المبنى بما في ذلك قاعة الإنتاج وغيرها من الغرف مجهزة بسقف مزيف لطيف وصحي للغاية ، مع رخصة وبناء قياسي المناظر الطبيعية الجميلة وترتيب مبنى التسقيف ، الذي درسه جميع الخبراء

  پاسخ
 2. مهدی
  مهدی گفته:

  سلام علیکم،درخواست میگردد خریداران سنگ آهن مگنتیت وسنگ آهن هماتیت باعیارهای بالا وقیمت های باورنکردنی،ومناسب
  ازکشورهای مختلف پیام دهند،درخدمتیم
  مهدی حمزه
  ۰۹۱۹۵۱۹۵۶۲۴

  پاسخ
     • سلام اقا زانیار بنده میخوام صادرا پیاز کنم اگه مایل باشین به همکاری با این شماره تماس بگیرید۰۹۱۴۸۷۹۴۵۵۷
      سلام اقا زانیار بنده میخوام صادرا پیاز کنم اگه مایل باشین به همکاری با این شماره تماس بگیرید۰۹۱۴۸۷۹۴۵۵۷ گفته:

      ممنون

      پاسخ
     • جواد
      جواد گفته:

      سلام.
      حدود ۲۰ عدد دستگاه خط تولید پلاستیک با عرض ۹۰ سانت رو دارم.
      میخوام تو کردستان عراق مشتری پیدا کنم
      ۰۹۱۴۴۸۳۲۹۳۷

      پاسخ
     • خبات
      خبات گفته:

      سلام زانیارجان ، من نمایندگی یه شکلات تلخ ومعتبر رودارم میخوام باهم همکاری داشته باشیم ۰۹۹۲۶۹۲۸۷۷۵

      پاسخ
     • توکلی
      توکلی گفته:

      سلام اقا زانیار من درزمینه پیاز سفید سیب زمینی وسبزیجات فعالیت دارم خوشحال میشم همکاری داشته باشیم

      پاسخ
     • توکلی
      توکلی گفته:

      من‌محصولات گلخانه ای وپیاز وسیب زمینی میتونم براتون اماده کنم خوشحال میشم همکار داشته باشیم

      پاسخ
     • مشتاق
      مشتاق گفته:

      سلام علیکم، بنده تولید کننده میز و صندلی تحریر بچگانه هستم،لطفا جهت صادرات به عراق هماهنگی نمائید. با تشکر

      پاسخ
     • مشتاق
      مشتاق گفته:

      سلام آقا زانیار، لطفا در زمینه صادرات میز تحریر بچگانه راهنمایی بفرمائید. با تشکر ۰۹۱۴۳۰۸۵۷۷۶

      پاسخ
     • رضا خجسته
      رضا خجسته گفته:

      سلام
      تولید کننده در و پنجره و پارتیشن های فلزی لیزری (CNC) علاقه مند برای صادرات به عراق
      هستیم در صورت تمایل به همکاری لطفا تماس بگیرید
      ۰۹۱۳۳۵۴۷۶۴۵

      پاسخ
     • وریا
      وریا گفته:

      سلام.مادر زمینه صادرات سنگ مدمر اصل به سورا اسلب کارمیکنیم.احتیاج به بازاریاب قوی با پورسانت خوب هستیم.لطفدر صورت تماطل و توانایی دنجام کار با ما تماس بگیرید.۰۹۱۴۲۶۶۴۲۸۴و ایمیلvoria.khodaie@gmail.com

      پاسخ
     • مصطفی مرسلی
      مصطفی مرسلی گفته:

      سلام مجموعه ما تامین کننده محصولات کشمیش ، زعفران ، سیب زمینی ، پیاز ، گوجه ، خیار ، مرکبات ، و خشکبار هستم و قصد صادرات به کشور عراق دارم لطفا لیست تجار عراق و کشور های همسایه رو جهت همکاری خواستارم . با سپاس
      شماره تماس ۰۹۱۰۰۸۹۵۷۳۹ مرسلی
      شماره تماس ۰۹۳۹۹۵۷۰۵۱۵ سلیمانی

      پاسخ
     • جوادمحمدزاده
      جوادمحمدزاده گفته:

      سلام جناب زانیار جهت همکاری لطفا تماس بگیرید با بنده یا شماره تماس بدید تماس بگیرم خدمتون
      ۰۹۱۹۱۱۷۵۰۰۷

      پاسخ
     • محمد
      محمد گفته:

      سلام بنده تولید کننده سفال میناکاری شده هستم ضمنا دسترسی به بازار پوشاک و همچنین مواد معدنی مانند سلیس ، کربنات ، خاک نسوز و.. را دارم ۰۹۱۸۸۵۲۱۶۹۳

      پاسخ
     • افسانه
      افسانه گفته:

      سلام اقای زانیار در چند مورد خوشحال میشم همکاری داشته باشیم در عراق
      من در ترکیه زندگی میکنم میخوام در مورد صادرات کود به عراق و یکی هم برای یه شرکت اینترنتی فروش کفش از عراق مشتری پیدا کنم آیا امکان همکاری در این مورد وجود داره.

      پاسخ
      • عسگری
       عسگری گفته:

       سلام من‌درهمین زمینه در ایران نمایندگی فعال از پتروشیمی دارم و آمادگی صادرات به کشورهای همسایه رو دارم خوشحال میشم همکاری داشته باشیم ۰۹۱۲۹۵۵۹۳۵۰

       پاسخ
     • علیرضا
      علیرضا گفته:

      سلام بنده در زمینه تولید و فروش زعفران فعالیت دارم چنانچه مایل به همکاری هستید با بنده در واتساپ تماس بگیرید
      ۰۹۱۱۶۳۴۳۰۰۹

      پاسخ
     • محمدی
      محمدی گفته:

      باسلام تولیدکننده ساعتها ی دیواری دست ساز سلطنتی بزرگ و تابلوهای دکوراتیو هستم برای صادرات به عراق قصدهمکاری دارم۰۹۰۴۴۵۷۵۵۶۶همدان

      پاسخ
     • محمد
      محمد گفته:

      سلام ما تولید کننده انواع سماور گازی برقی و زغالی و کتری با ورق برنج هستیم و در صدد گسترش بازار فروش هستیم .لطفا راهنمایی کنید.
      ۰۹۱۵۱۱۰۷۵۲۶

      پاسخ
      • محمد ایراف
       محمد ایراف گفته:

       با سلام
       شما می تونید برای بازاریابی داخلی و خارجی از فضای مجازی و رسانه های اجتماعی بهره مند بشید.

       پاسخ
     • محمدرضا راستگو
      محمدرضا راستگو گفته:

      سلام ما در زمینه تولید و صادرات انواع شیرینی باقلوا و کره ای و خانگی و عسلی فعالیت میکنیم محصول تولیدی ما دارای پروانه ساخت و شناسه بهداشت ایزو ۹۰۰۱ و نشان استاندارد میباشد در صورتی که تمایل دارید جهت اخذ نمایندگی کشورعراق با بنده ارتباط باشید ۰۹۱۲۷۳۴۸۰۱۰

      پاسخ
   • محمد مهدی باقری
    محمد مهدی باقری گفته:

    سلام من توانایی دارم یک کارگاه صنایع چوبی تولید مبلمان منبتی و استیل را با دستگاه سی ان سی در اربیل دایر کنم شما چه قدر اطلاع دارید در مورد این کار ۰۹۱۲۸۶۲۰۱۴۴

    پاسخ
   • سینا
    سینا گفته:

    سلام من در زمینه تولید اسباب بازی و قطعات صنعتی و تولید لیفتراک مهارت دارم اگر کسی از دوستان تمایل به همکاری داره لطف کنین با یکی از این شماره ها تماس بگیرین:
    با سپاس
    ۰۹۳۸۵۳۲۸۵۸۱
    ۰۹۳۶۸۶۲۰۶۷۶

    پاسخ
   • امین الرعایا
    امین الرعایا گفته:

    سلام
    سازنده سرویس کامل مبلمان معرق بهمراه صدف طبیعی هستم که این کار سبک شخصی هست، ثبت شده و نمونه دیگری در جهان ندارد. اماده فروش و صادرات می باشد.
    برای اطلاعات بیشتر در واتساپ به این شماره پیام دهید و یا تماس بگیرید.
    ۰۹۱۰۲۱۲۹۰۴۹

    پاسخ
  • محمد مهدی باقری
   محمد مهدی باقری گفته:

   سلام من توانایی دارم یک کارگاه صنایع چوبی تولید مبلمان منبتی و استیل را با دستگاه سی ان سی در اربیل دایر کنم شما چه قدر اطلاع دارید در مورد این کار ۰۹۱۲۸۶۲۰۱۴۴

   پاسخ
 3. Reza
  Reza گفته:

  سلام بنده تو کار سنگ ساختمانی هستم و مشتاق همکاری با تجار عراقی هستم . لطفا شماره تماس یا ایمیل یک تاجر عراقی رو برام بفرستید ممنون از شما

  پاسخ
 4. najae
  najae گفته:

  با عرض سلام و ارادت بنده مدیر بازرگانی شرکت مورگان هستم. شرکت ما در زمینه انواع کودهای آلی و شیمیایی کشاورزی فعالیت دارد.
  ما مشتاق به برقراری ارتباط با کشورهای همسایه از جمله عراق هستیم
  ودر زمینه صادرات انواع کود به کردستان عراق
  لیست تجار کردستان عراق را میخواستیم ..با تشکر

  پاسخ
 5. کاظمی
  کاظمی گفته:

  ا سلام و عرض ادب :
  ۱ – اینجانب کاظمی پرورش دهنده ماهیان گرمابی سیستم تک گونه کپور معمولی در تراکم بالا با ۱۴ سال سابقه در پرورش ماهی و ساخت خوراک ماهی و جیره نویسی مسلطبه نرم افزار اکسل ، تمایل دارم در کشور عراق در تناژ بالا به تولید این محصول بپردازم لذا در صورت امکان معرفی سرمایه گذار عراقی به اینجانب از شما مدیریت مجموعه تقدیر و تشکر خواهم داشت .
  تلفن تماس ۰۹۱۱۷۲۷۷۱۱۳ در صورت نیاز رزومه کامل خود را برای شما ارسال خواهم کرد.
  ۲ – اینجانب تولید کننده پودر گوشت طیور روزانه تا ۴۰ تن و در ماه ۱۰۰۰ تن برای ترکیب ساخت خوراک آبزیان ، دام ، طیور با بهترین کیفیت و بهترین ضریب جذب در اختیار مصرف کننده قرار میدهم . لذا از بازرگانان و تاجران در این زمینه ( خوراک آبزیان یا مکمل یا مواد اولیه ) فعالیت دارند تقاضای همکاری می نمایم . با تشکر

  پاسخ
 6. حامد دلفاردی
  حامد دلفاردی گفته:

  بنده تولید کننده ی محصولات کشاورزی در استان کرمان هستم ( خرما – سیب زمینی- پیاز – گوجه – هندوانه – خیار – مرکبات و …)

  مایلم که با بازرگان های این حوزه همکاری داشته باشم .

  شماره تماس :۰۹۱۳۱۴۸۵۱۶۱

  پاسخ
 7. محمد امین
  محمد امین گفته:

  با سلام
  بنده در زمینه تولید یونجه و فراورده های کشاورزی فعالیت میکنم.مایلم در این خصوص با تجار عراقی و ایرانی همکاری کنم.لطفاٌ من رو راهنمایی کنید.

  پاسخ
 8. ایرج جعفری
  ایرج جعفری گفته:

  با سلام احتراما شرکت باتیس آرتا با برند رازیان در زمینه تولید و بسته بندی انواع دمنوش گیاهی و میوه ای ، میوه های خشک ، روغن کنجد در استان همدان دارای پروانه بهداشت و ساخت از غذا و دارو فعالیت دارد، لذا آماده همکاری با تجار، جهت صادرات محصولات خود به عراق را دارد. بااحترام جعفری

  پاسخ
 9. خانم تفرشی
  خانم تفرشی گفته:

  باسلام و احترام.
  گروه بازرگانی صنعتی شادان پارس با سابقه ۳۰ ساله در زمینه تولید و تجهیز و صادرات وسایل شهربازی، افتخار ارائه خدمت به مشتریان عزیز را دارد.
  انواع وسایل بازی کودکانه. اسباب بازی. تجهیزات شهربازی، مهدکودک و خانه بازی قابل ارائه است.
  http://www.shahrebazino.ir
  ۰۲۱۶۶۳۸۸۸۲۵
  ۰۹۰۳۸۴۲۵۶۱۲ واتساپ
  Instagram.com/shadanpars
  با همکاری و معرفی مشتری، پورسانت بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون دریافت کنید.

  پاسخ
 10. نجفی
  نجفی گفته:

  با درود
  جهت ارسال کالا به کشورهای همسایه لطفا راهنمایی کنید . ( ترجیحا معرفی بازرگانان معتبر جهت همکاری )
  کالا در زیر گروه مواد شیمیایی و مشخصا رنگهای ساختمانی است
  دارای ثبت و درج استاندارد ایران و خوشنام در بازار مصرف داخلی
  سپاسگزارم
  پیمان
  ۹۹/۲/۲۷

  پاسخ
 11. پیمان نجفی
  پیمان نجفی گفته:

  با درود
  ضمن سپاس از کامنت شما
  کالای مورد نظر مشخصا رنگهای ساختمانی می باشند
  و جهت اطلاع دارای نشان استاندارد ایران و خوشنام در مارکت فروشگاهی داخلی
  ۹۸۹۱۰۸۴۳۱۳۱۲

  با احترام
  پیمان نجفی

  پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   بر اساس صحبتهای انجام شده توسط سرپرست وزارت صمت، به صورت محدود صادرات این اقلام باز خواهد شد (تا الان ممنوع بوده است و ممکن است مجدد در اواسط تابستان ممنوع شود)
   برای صادرات بهتر است از طریق زیر اقدام نمایید: (تمامی این اطلاعات در بخش های مختلف سایت موجود است)
   ۱. یک سفر به عراق برنامه ریزی و به مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تجاری بغداد مراجعه نمایید.
   ۲. با رایزن مستقر در عراق تماس داشته باشید.
   ۳. با اتحادیه های و اتاق بازرگانی عراق تماس بگیرید و راهنمایی شوید.
   ۴. با اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق مراجعه کنید و راهنمایی بگیرید.
   ۵. در اینترنت واردکنندگان اقلام بهداشتی عراق را جستجو کنید. برای این منظور از trademap میتوانید کمک بگیرید.
   ۶. از رایزنان و بازرگانان ایرانی فعال در عراق که در حوزه بهداشتی (نه رقیب) شما فعالیت می نمایند مشورت بگیرید. برای این منظور از ظرفیت اتاق بازرگانی ایران و عراق استفاده کنید.
   ۷. سایتهای نمایشگاهاهی مرتبط با Health که در عارق در گذشته برگزار میشده را مشاهده نموده و شرکت کنندگان عراقی را پیدا کرده و با آنها مذاکره نمایید (مثلا این بخش سایت http://www.healthexpoiraq.iq/expo/).
   ۹. از متخصصان و مشاوران حوزه عراق استفاده کنید.
   ۱۰. در اینترنت جستجو نمایید و یا به سایت وزارت بهداشت و .. عراق مراجعه و آنها را بررسی نمایید (از گوگل ترنسلیت می توانید استفاده کنید).
   ۱۱. به فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای عراق مراجعه و رقبا را تحلیل و با مسئول خریدهای آنها مذاکره کنید
   ۱۲و …
   در ضمن حتما استانداردها و الزامات بهداشتی و مجوزهای صادراتی ایران و عراق را مطالعه و با اشراف به قوانین مرتبط اقدام نمایید
   با تشکر

   پاسخ
 12. morteza shali
  morteza shali گفته:

  سلام وقت بخیر ما تولید کننده سرامیک استخری از جنس شیشه خرد شده به اضافه رنگدانه های سرامیکی هستیم قابل مصرف در سرویس های بهداشتی و استخر و آشپزخانه میباشد با استقامت و کیفیت بالا و از همه مهمتره کار بسیار شیک و زیباییه در صورت تمایل ایمیل بزنید

  پاسخ
 13. علیجان زاده
  علیجان زاده گفته:

  شرکت زرین پرشیا صنعت پارس با بهره گیری از توان بالای فنی و مهندسی , کادر کارشناسی مجرب و دسترسی به نرم افزارها , سخت افزارها و استانداردهای جهانی مفتخر است تجربیات خود را در زمینه اجرای پروژه ها از مرحله طراحی تا ساخت , تحویل , تأمین تجهیزات و قطعات یدکی ارائه نماید. محصولات این شرکت تا ۱سال دارای گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد
  لذا در این مورد امادگی همکاری جهت صادرات را با بازرگانان دارد
  محصولات:دستگاه پلت-کرامبلر-انتقال دهنده ها-سیستم میکرودوزینگ-کیسه گیر-الواتور-سیکلون-کاندیشنر-هایژنایزر و….
  خدمات:تعمیر قطعات و دستگاه های خط تولید پلت-تهیه قطعات یدکی با کیفیت در اسرع وقت- برش پلاسما- فرزکاری و …
  ۰۹۱۱۷۷۷۳۶۶۲
  ۰۱۱۴۲۴۳۴۱۱۲-۱۴
  مازندران،سواد کوه شمالی،شهرک صنعتی بشل-فاز۲ ،شرکت زرین پرشیاصنعت پارس

  پاسخ
 14. محسن زمانی
  محسن زمانی گفته:

  با سلام ؛ممنون بابت اطلاعتی که میدید.
  بنده تولید کننده مبل استیل و کلاسیک هستم
  بنده مشتاق کار کردن با یک تاجر عراقی هستم اگه امکانش هست یک تاجر عراقی به من معرفی کنید،شماره تماس،ایمیل ممنون میشم .
  ۰۹۱۲۵۹۰۷۹۴۶

  پاسخ
 15. محمد جعفری
  محمد جعفری گفته:

  محمد جعفری
  باعرض سلام وادب
  صادرکننده و وارد کننده انواع خشکبار و کنسروجات .محصولات بهداشتی از قبیل ماسک ۳لایه و دستکش لاتکس .انواع ژل و محلول های دست .محصولات پزشکی از قبیل مانومتر و فشار سنج وغیره
  انواع ظروف یکبار مصرف
  انواع خوراک دام
  روغن موتور و قیر .اماده همکاری با تاجران محترم در کشورهای همسایه عراق افغانستان قرقیزستان و….هستم
  شمارهای تماس
  واتساپ ۰۹۱۵۹۰۲۶۰۵۷
  ۰۹۰۲۹۷۷۶۰۵۷

  پاسخ
 16. مهدی نجفی
  مهدی نجفی گفته:

  سلام یه سوال در مورد اقلام دارویی قابل صادرات به عراق نیاز داشتم اگر کسی اطلاعاتی داره ممنون میشم راهنمایی کنه ویا به ۰۹۱۲۷۵۴۸۰۸۸در واتس اپ به من پیام بده
  بنده فعال در زمینه توزیع دارو در داخل ایران هستم ولاین صادرات اخیرا راه اندازی کردیم ودرابتدای راه نیازمند اطلاعات بیشتری هستیم ،ممنون

  پاسخ
 17. سایه امیری
  سایه امیری گفته:

  با سلام
  لطفا لیست تجار آهن در کوردستان عراق را مرحمت بفرمایید
  لیستی که در سایت موجود است تجار بغدادی هستند نه کوردستان!

  پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   چنین لیستی در اختیار نداریم ولیکن امیدواریم به زوردی کانالهای ارتباطی مناسب در این حوزه ایجاد نماییم

   پاسخ
  • محمدیان
   محمدیان گفته:

   سلام
   پیامتون رو مشاهده نمودم لطفا لیست محصولات و قیمت فعلی رو به واتساپ ارسال بفرمایید
   ضمنا معرفی خودتون فراموش نشه
   ممنون
   ۰۹۱۷۱۴۶۳۱۹۰

   پاسخ
 18. مهدی رمضانی
  مهدی رمضانی گفته:

  سلام ۔وقت بخیر
  تولید کننده زغال فشرده هستیم
  در خصوص پیدا کردن مشتری در بازار عراق و یا تاجرانی که در این زمینه صادرات به عراق انجام میدن ، از چه طریقی باید اقدام کنیم
  با تشکر از عنایتی که خواهید فرمود ۔

  پاسخ
 19. محمد
  محمد گفته:

  باسلام درزمینهی کیف زنانه عمده فروش وتولید کننده هستم باقیمت پایین چرم مصنوعی به صورت خام هم دارم درصورت تمایل برای دیدن محصولان به شماره زیر در واتساپ پیام بدید۰۹۲۱۱۶۸۲۶۷۵

  پاسخ
 20. Isa
  Isa گفته:

  سلام من پرورش دهنده مرغ و خروس و ماکیان زینتیو طوطی سانان هستم،به دنبال بازاریابی و تاجر عراقی یا حاشیه خلیج فارس هستم برای صادرات،لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام و درود
   لطفا دقیق تر سوال خود را مطرح فرمایید ، نیازمند چه نوع راهنمایی هستید؟
   خود صادرات مرغ و … محدودیتهای صادراتی در داخل کشور دارد و همچنین در کشورهای مقصد نیز دارای ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای ویژه است.
   با توجه به گستردگی موضوع لطفا نیازمندی خود را واضح تر مطرح فرمایید

   پاسخ
 21. محمد
  محمد گفته:

  فروش محصولات کشاورزی جنوب جهت صادرات به بازار عراق محصولات صیفی‌ جات ومرکبات و گلخانه‌ ۰۰۹۸۹۱۳۵۳۲۱۹۱۵

  پاسخ
 22. کاظم زاده
  کاظم زاده گفته:

  سلام
  واحد تولید و فرآوری سبزیجات کاظم زاده با نام تجاری صرفه ( نزاکت) ارائه دهنده انواع پیاز پاک شده و شسته شده ب صورت تازه و منجمد و همچنین سبزیجات مخلوط خرد شده و فلفل دلمه ای و گوجه میباشد
  ۰۹۹۱۳۸۹۴۱۲۸

  پاسخ
 23. شبنم
  شبنم گفته:

  سلام
  شبنم هستم مدیر فروش فرش ماشینی در کاشان
  اماده ی همکاری با بازرگانان تاجران فرش و نمایشگاههای معتبر

  فروش فرش مستقیم ازداخل شرکت بدون واسطه و قیمت دست اول
  کیفیت و ضمانت نامه ی کتبی
  ارسال جزیی ب کل نقاط با باربری
  و ب صورت حضوری درخدمتتون هستم.
  تاجران عزیز درصورت خرید ب صورت عمده اقامت و گردش در سطح شهر تاریخی کاشان رو مهمان من خواهید بود.
  برای اطلاعات بیشتر بامن در ارتباط باشین
  ۰۹۹۰۲۴۰۶۰۴۵
  ۰۹۱۲۵۹۶۰۴۳۸
  ادرس کاشان اران وبیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی

  پاسخ
 24. فریبرز
  فریبرز گفته:

  با سلام من در کار صادرات انواع میوه های کشاورزی در ارومیه هستم کسی مایل به تجارت بود چه در عراق و چه در روسیه وچه در کشورهای عربی میوه های سورت شده و مرغوب در خدمت هستم
  ۰۹۱۴۱۴۰۳۸۷۰

  پاسخ
 25. پویا
  پویا گفته:

  سلام ما توصنف تولید آلوچه ولواشک هستیم به طور بهداشتی ودارای پروانه های مربوطه لیکن ما علاقه داریم که کالامون رو به عراق صادر کنیم و از کمک شما به ما خوش حال میشیم شماره تماس ۰۹۱۲۵۰۱۶۰۹۹

  پاسخ
 26. یوسفی زاده
  یوسفی زاده گفته:

  با عرض سلام
  بنده یوسفی هستم مدیر شرکت فرتاک فعال در زمینه انواع سنگ های ساختمانی و تزیینی اماده همکاری با بازرگانان و تاجران عراقی با مناسب ترین قیمت می باشیم
  جهت همکاری و ارسال کاتالوگ و استعلام قیمت با بنده با شماره زیر در واتس آپ در ارتباط باشین یا ایمیل بدین
  با تشکر
  ۹۸۹۳۵۳۳۸۶۵۲۵+

  پاسخ
  • علی
   علی گفته:

   با سلام
   بنده آماده تولید هرچیزی که سودخوب برای صادر به عراق داشته باشه هستم ۰۹۱۰۹۳۴۷۶۰۶فقط شماره واتساپ دارم

   پاسخ
 27. کامیار
  کامیار گفته:

  سلام..
  بنده میخواستم در قسمت میوه جات(علی الخصوص سیب) به کردستان عراق صادرات داشته باشم لطفا اگه تاجری قابل اعتماد در این مورد سراغ دارید معرفی بفرمایید.
  با تشکر

  پاسخ
 28. عباس هاشمی
  عباس هاشمی گفته:

  سلام من دستگاه اتوماتیک ضدعفونی کننده دست دارم و میخوام به عراق صادر کنم از کسانی که میتونن در این زمینه کمکی به من کنن ممنونم میشم با من تماس بگیرن
  موبایل من ۰۹۱۲۱۱۳۷۰۹۳
  ایمیل abbashashemidolabi@gmail.com

  پاسخ
 29. نیک تجارت عارف
  نیک تجارت عارف گفته:

  با سلام.شرکت نیک تجارت عارف تولیدکننده انواع پودرهای معدنی (استخراج شده از معدن خود شرکت) است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. این شرکت قصد شروع روابط تجاری با شرکت های صنعتی کشور عراق و صادرات محصولات خود به این کشور را دارد. آیا لیستی از شرکت های فعال در صنایع مختلف عراق (همراه بااطلاعات تماس) موجود هست؟ اگر بله از چه طریق میشود به این اطلاعات دست پیدا کرد.
  با تشکر

  پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   در خصوص دسترسی به اطلاعات جامع تجار یک کشور همانطور که در کشور خودمان چنین اطلاعات منسجمی وجود ندارد در کشور عراق نیز اینگونه است.
   اطلاعات سایت ما فعلا در همین حد است و امیدواریم بتوانیم این اطلاعات را کاملتر نماییم
   در صورت امکان شما از اتاق بازرگان ایران و عراق و یا اتحادیه های مرتبط در عراق کمک بگیرید.

   پاسخ
 30. سامانی
  سامانی گفته:

  سلام فعالیت ما در زمینه تولید محصولات دکوری و صنایع دستی است و علاقه داریم تو این زمینه در عراق فعالیت داشته باشیم شماره تماس ۰۹۳۰۶۶۷۰۴۴۷

  پاسخ
 31. هادی چهره عالم
  هادی چهره عالم گفته:

  باسلام و احترام تامین کننده انواع انتی اسکالانت و شوینده های اسیدی و قلیایی و بایوساید سیستم‌های اب شیرین کن اسمز معکوس هستیم در صورت تمایل با تلفن ۰۲۱۶۶۰۸۰۸۰۱ شرکت پالاینده آب ایرانیان تماس حاصل نمایید

  پاسخ
 32. abolfazl
  abolfazl گفته:

  سلام
  بنده در زمینه تولید صندل های زنان و مردان در مصارف مختلف فعالیت دارم و اماده همکاری با کشور های عربی هستم لطفا در صورت تمایل تماس بگیرید
  ۰۹۱۲۹۴۲۸۶۳۴

  پاسخ
 33. روح الله زمانیان
  روح الله زمانیان گفته:

  سلام من تولید کننده پوشاک زنانه مجلسی و بچه گانه هستم می خواستم مرا با خریداران عراق و افغانستان و سوریه و پاکستان ، هند،یا هرکشور دیگری که برای صادرات پوشاک خوب هست معرفی کنید.
  ممنون.
  ۰۹۱۲۴۸۷۴۵۰۸

  پاسخ
 34. روح الله زمانیان
  روح الله زمانیان گفته:

  سلام من تولید کننده پوشاک زنانه مجلسی و جین بچه گانه هستم میخواستم خریدارانی از عراق به من معرفی کنید.
  ممنون.
  ۰۹۱۲۴۸۷۴۵۰۸

  پاسخ
 35. هادی چهره عالم
  هادی چهره عالم گفته:

  باسلام و احترام
  حوزه کاری ما مواد ضدرسوب و خوردگی برج خنک کن و بویلر با بازدارنده های خوردگی اسیدی و آنتی اسکالانتها و سایر مواد مصرفی سیستم اسمز معکوس است. برای سرویس سیستمهای نمک زدایی در خدمتیم شماره تماس در واتساپ ۰۰۹۸۹۲۱۶۲۰۰۱۵۳

  پاسخ
 36. علیرضا
  علیرضا گفته:

  سلام علیرضا کماسی هستم در زمینه ی تولید بطری اب رادیاتور روغنی و غیره فعالیت میکنم
  مایل هستم با بازرگانان در این زمینه همکاری کنم۰۹۱۲۰۹۸۲۲۶۰

  پاسخ
 37. انصاری
  انصاری گفته:

  سلام. شرکت ما با برخورداری از به روز ترین چاپگر های دیجیتال توان تولید انواع منسوجات و پارچه ها با انواع طرح ها دارد.
  همچنین ما در حوزه ی تولید لوازم و مبلمان اداری نیز فعالیت گسترده داریم.
  علاقه مند به صادرات محصولات و اخذ سفارش از تجار عراقی هستیم.
  لطفا جهت سفارش با شماره ۰۹۱۳۰۱۸۰۱۹۳ تماس بگیرید یا در واتس آپ پیام بدهید.

  پاسخ
 38. حسین
  حسین گفته:

  با سلام
  گروه تولیدی forbaby تولید کنننده اکسسوری اتاق کودک و نوجوان
  اماده همکاری با تجار مرتبط به این حوزه میباشد .

  بعضی از محصولات : ست خواب (روتختی) – ست دم دستی – لوستر ساعت اباژور – پرده – فرش
  http://www.ninikalashop.ir

  پاسخ
 39. کیان
  کیان گفته:

  درود بر شما به اطلاع می‌رسانیم که مجموعه تولیدی بزرگ کیف و کفش زنانه سلکو،بزرگترین تولیدی در عرصه دزاین و فروش عمده همه رقم مدل کیف و کفش غیر چرم(مصنوعی) با کالکشنی ژورنالی و برابر کیفیت خارجی و متریال بالا،در بالاترین تیراژ کاری امادگی خود را برای همکاری با تجار و بازرگانان عربی عراق و دیگر کشورهای عربی،با قیمتی مناسب و کیفیتی برابر خارجی،به صورت عمده اعلام مینماییم که در صورت وجود تقاضای مطلوب و قرارداد معتبر و محکم با تجار انحصارا و سفارشی با بالاترین حجم ظریفیت در تولید ،تمام ظرفیت صفر تا صد شرکت سلکو را در یک قرارداد برد بردصرف صادرات به عراق و کشورهای اطراف بنماییم.برای رایزنی و هماهنگی های لازم برای شروع کار فقط با این شماره تماس حاصل بفرمایید.با تشکر مدریت سلکو:۰۹۳۶۸۸۸۷۷۱۳.

  پاسخ
 40. کیانفر
  کیانفر گفته:

  با سلام بنده اینجانب آماده ی همکاری در زمینه محصولات بهداشتی اعم از ماسک و دستکش و محلول و ژل ضد عفونی کننده با قیمت پایینتر از کارخانه هستم
  ۰۹۱۰۲۸۶۳۸۰۸

  پاسخ
 41. حسین ذاکرزاده
  حسین ذاکرزاده گفته:

  درود
  بنده تنها تولید کننده انحصاری محصول فیلتر کفشور فاضلاب در کشور هستم. من دنبال یک شخص حقیقی یا حقوقی هستم تا برای صادرات محصولم به عراق به من کمک کنه. شخصی که بتونه محصول من را در کشور عراق بفروشد.
  برای دیدن محصول می توانید عبارت فیلتر کفشور فاضلاب را در گوگل سرچ کنید.
  لطفا با من در تماس باشید.
  ۰۹۱۳۹۱۳۹۰۵۴
  ZakerzadehCompany@Gmail.Com

  پاسخ
 42. نسرین کورش بهنیا
  نسرین کورش بهنیا گفته:

  با سلام و عرض ادب
  من برای صادرات کود و سموم کشاورزی به عراق و افغانستان شماره تجار رو میخواستم.
  ۰۹۳۶۴۸۴۱۳۰۶

  پاسخ
 43. حسین
  حسین گفته:

  سلام
  در زمینه تولیدات بتنی میشه برای صادرات کار کرد ؟
  من تولید کننده موزاییک بلوک تیرچه بلوک و لوله های سیمانی و گوم هستم در اصفهان
  تولید با دستگاه اتوماتیک و کیفیت عالی

  برای شروع از کجا باید شروع کنم ؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   قاعدتا امکان صادرات وجود دارد و این بستگی به شما و توان شما در حوزه صادراتی دارد.
   برای صادرات به عراق توصیه میکنیم مطالب ویدیویی که جدیدد در حوزه عراق قرار داده شده است را مطالعه نمایید
   راهنمای تجارت با عراق

   پاسخ
 44. Sasan sabrpour
  Sasan sabrpour گفته:

  سلام مجموعه ما تولید کننده انواع جعبه های چوبی و چرمی شکلات و آجیل و جا قرانی و گل و جعبه های هدیه در انواع سایز و قیمت میباشد
  در صورت نیاز به همکاری و صادرات به کشور عراق با بنده تماس بگیرید
  ۰۹۱۴۱۱۰۱۵۴۰

  پاسخ
 45. جعفری
  جعفری گفته:

  با عرض سلام و احترام
  این گروه صنعتی تولید کننده انواع نخ های پلی استر -پنبه -پنبه پلی استر -فلامنت-پارچه های جین-شلوار جین. اماده همکاری جهت صادرات به کشور عراق هستیم.
  با تشکر
  ۰۹۱۳۶۷۸۰۲۳۹
  کریمی

  پاسخ
 46. سعید حاتم زاده
  سعید حاتم زاده گفته:

  سلام.بنده تولید کننده انواع استابلایزها و تثبیت کننده های ولتاژ صنعتی و خانگی هستم
  باتوجه ضعیف بودن شبکه برق عراق و نوسانات شدید در شبکه توزیع برق این کشور، مایل به همکاری با تجار عراقی برای صادر کردن محصول میباشم.
  ۰۹۳۳۵۱۷۹۷۳۱

  پاسخ
 47. مصطفی حق وردی لو
  مصطفی حق وردی لو گفته:

  به نام خدا
  با عرض سلام و احترام
  بنده تولید کننده انواع میز غذاخوری چوبی با چندین شعبه در بازار مبل یافت آباد و دیگر نقاط کشور می باشم.
  ممنون میشم اگر بتونیم در زمینه صادرات به عراق و عمان همکاری داشته باشیم.
  سپاس

  پاسخ
 48. مصطفی حق وردی لو
  مصطفی حق وردی لو گفته:

  بنام خدا
  با عرض سلام و احترام
  اینجانب تولید کننده انواع میزهای غذاخوری چوبی با چندین شعبه فروش در بازار مبل یافت آباد و دیگر نقاط کشور می باشم. ممنون میشم اگر بتونیم در زمینه صادرات به عراق و عمان با هم همکاری داشته باشیم.
  سپاس
  شماره تماس: ۰۹۱۲۴۳۸۲۹۰۳

  پاسخ
  • سیفی
   سیفی گفته:

   سلام بنده توکار برنج هستم مخصوصا برنج گرده که تو کردستان عراق خیلی مصرف میشه برنج گرده توایران خیلی کم کشت میشه به نظرم اگر بتونید کمک کنیداین برنج به دست اونا برسونیم خیلی می تونه برای همه ی اونایی که تو این صادرات دخیل باشن سودآور باشه ،
   چون واقعا برنجی هست که ت ایران نادر هست ولی مصرفش تو کردستان عراق خیلی زیاده

   ۰۹۳۸۶۳۷۰۸۷۲

   پاسخ
 49. افشین
  افشین گفته:

  سلام من تولیدکننده در حوزه آجیل و خشکبار روکش دار هستم و تمامی استانداردهای داخلی و بین المللی رو اخذ کردم محصولاتمون از جمله انواع مغز بادام زمینی-درختی-هندی- فندق-پسته-مغز تخمه- سویا آجیلی در ۹ طعم باربیکیو-پنیری-پیازجعفری-کچاپ-فلفی-سرکه نمکی و…درصورت تمایل به همکاری در حوزه صادرات با بنده تماس بگیرید۰۹۱۲۴۴۹۲۶۵۰

  پاسخ
 50. محمدرضا زاهدی
  محمدرضا زاهدی گفته:

  با سلام
  شرکت ما بعنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان قطعات خودرو و برخی قطعات غیر خودروئی نظیر شیلنگهای فشار قوی ، کف پوشهای لاستیکی ایمنی مخصوی پارکها و زمینهای بازی کودکان و … آماده صادرات به کشورهای همسایه ( عراق، آسیای میانه، افغانستان و … ) میباشد خواهشمند است در صورت امکان لیست تجار عراقی و یا افغان که در این زمینه فعالیت دارند را ارسال فرمائید. با سپاس فراوان
  تلفن: ۰۹۱۵۸۲۱۳۹۰۷ – ۰۹۳۷۸۸۱۵۸۶۱

  پاسخ
 51. سبحانی
  سبحانی گفته:

  سلام شرکت تولیدی راگا در زمینه ساخت انواع میز صندلی دانشجویی انتظار غذا خوری کافه فست فود رستوران باغ ویلا باضمانت،اماده همکاری باشرکتها و فروشگاه ها وهمکاران عزیز میباشیم
  http://www.ragachair .ir
  ۰۹۱۲۹۲۸۳۷۵۸
  ۰۹۱۹۶۴۲۲۳۳۴
  ۰۲۱.۵۵۰۳۵۴۱۲

  پاسخ
 52. سمیه احمدپور
  سمیه احمدپور گفته:

  سلام دوستان.
  من تولید کننده انواع زیورآلات سنتی و چوبی و رزینی
  انواع مدال و انگشتر دستبند.
  دوستانی هستند برای صادرات راهنمایی کنند ممنون میشم.شماره تماس واتساپ ۰۹۳۰۴۵۲۶۹۴۰

  پاسخ
 53. طهمورث میثمی
  طهمورث میثمی گفته:

  شرکت ما از بزرگترین تولید کنندگان چرم و محصولات چرمی در ایران می باشد. مایل به اعطاء نمایندگی فروش محصولات در شهر های مهم عراق و افغانستان و عمان و قطرو کویت می باشیم.کسانی که تمایل به اخذ نمایندگی دارند،با شماره تلفن۰۵۱۳۷۰۵۷۴۰۳ _داخلی ۳۴ تماس حاصل نمایند.همچنین با واتساپ۰۹۱۵۱۲۴۰۲۶۵ نیز آماده ارتباط هستیم.

  پاسخ
 54. abolfazl
  abolfazl گفته:

  سلام خسته نباشین.
  من در عراق میخام به ی شرکتی مصالح ساختمانی بیارم چطوری میتونم اینکار رو انجام بدم

  پاسخ
 55. مجید
  مجید گفته:

  سلام
  بنده در زمینه صادرات محصولات کشاورزی از جمله فلفل دلمه ، گوجه، خیار ، کاهو و…. آماده همکاری با تجار عراقی و سایر کشورهای همسایه می باشم در صورت نیاز در خدمت هستم.

  پاسخ
  • کیوان
   کیوان گفته:

   باسلام بنده ظفری هستم در زمینه صادرات تره بار به عراق اماده همکاری باشماهستم باتشکرشماره تماس ۰۹۱۸۶۴۵۱۹۱۲

   پاسخ
 56. Kaveh
  Kaveh گفته:

  با سلام ما تولید کننده محصولات چرم طبیعی اصل از جمله کفش . کیف .کمربند و … هستیم دفتر اصلی ما در کانادا و کارگاههای ما در تهران قرار دارد.
  اماده صادرات به کشورهای مختلف از جمله عراق و افغانستان هستیم . محصولات ما چرم طبیعی با کیفیت با برند KARLENO میباشد.
  همچنین توان تولید بالا واماده همکاری با شرکتها و تجار محترم با نام و برند ایشان را داریم (OEM)
  .اماده عقد قرارداد واعطای نمایندگی در کشورهای دیگرنیز هستیم .
  کاوه
  whatsapp:/ 00989120124172

  پاسخ
 57. رفعتی
  رفعتی گفته:

  با عرض سلام و وقت بخیر. بنده اماده همکاری با تجار جهت صادرات یخچال فریزر کمبی ۲۷ فوت با کیفیت و قیمت مناسب می باشم. همچنین اگر دوستان شماره ای از تجار که در کار لوازم خانگی و اشپزخانه باشند و به بنده بدن ممنون میشم. ۰۹۳۸۲۸۴۵۵۷۱

  پاسخ
 58. حمید
  حمید گفته:

  خیدوفروش اسبهای وارداتی پاسپورت داربا بهترین شجره ها..چنانچه تاجرهای عراقی قصدخرید دارن اماده همکاری هستم.نزدیک۹۰۰راس اسق ازایران به عراق صادر شده
  ۰۹۱۳۵۲۵۹۶۸۸

  پاسخ
 59. کاظمی
  کاظمی گفته:

  با سلام .
  شرکت کاسپین کود گلستان
  تولید کننده کود کشاورزی از کودهای مرغی به صورت پودری ،پلت ، بالاخص سوپر کود بیو ارگانیک بصورت پودری غنی ترین کود موجود در دنیا و اولین تولید کننده اسید هیومیک پودری و مایع در ایران می باشد .
  لذا برای صادرات به کشورهای عراق ، عربستان ، عمان ، ترکیه ، روسیه ، چین ، پاکستان ، قزاقستان ، ارمنستان ، تاجیکستان ، هند و اوراسیا محصولات با شکیل ترین بسته بندی و مناسب ترین نرخ فروش و بهترین آنالیز آماده عرضه محصولات می باشیم .
  مدیر فروش کاظمی ۰۹۱۱۷۲۷۷۱۱۳
  با تشکر

  پاسخ
 60. حامد طایفی
  حامد طایفی گفته:

  باسلام.
  بنده نیاز به ضایعات پلاستیک در ایران دارم..مایل به ارتباط باکشور عراق برای خرید ضایعات پلاستیک می باشم. برای ارتباط با ش ۰۹۱۳۸۵۰۰۲۸۰ تماس حاصل فرمایید.

  پاسخ
 61. کامران
  کامران گفته:

  سلام
  از عزیزان اگر کسی سیب درختی خریداری میکنه برای صادرات، یا واسطه هستن میتونن با این شماره تماس بگیرن جهت همکاری در خرید سیب، هم از باغداران هم از سردخانه های میوه۴۸۱۹-۱۳۹-۰۹۳۹
  خواهشا مشتریان خوش حساب و دست به نقد تماس بگیرن، و البته کسانی که با قیمت سیب درختی آشنایی داشته باشند و کاملا منصفانه خرید و فروش انجام گیرد

  پاسخ
 62. ایوب علیزاده
  ایوب علیزاده گفته:

  با عرض سلام
  بنده علیزاده هستم مدیر شرکت زرین فعال در زمینه انواع سنگ های ساختمانی اماده همکاری با بازرگانان و تاجران عراقی با مناسب ترین قیمت می باشم.
  جهت همکاری و ارسال کاتالوگ و استعلام قیمت با بنده با شماره زیر در واتس آپ در ارتباط باشین یا ایمیل بدین
  با تشکر
  ۹۸۹۱۵۴۴۷۶۳۹۳

  پاسخ
 63. علی گل بابا
  علی گل بابا گفته:

  با سلام و عرض ادب.
  بنده برای ارسال اسباب بازی و سرگرمی کودکان نیازمند به آشنایی با تجار اسباب بازی هستم.
  در صورت امکان مساعدت نمایید .
  با سپاس
  ۰۹۱۲۳۰۵۱۹۱۴

  پاسخ
 64. ابوالفضل پوسینی
  ابوالفضل پوسینی گفته:

  با عرض سلام
  شرکت ما در زمینه تولید و فروش یخچال های فروشگاهی مانند : یخچال سوپر مارکت،قصابی،قنادی،پروتئینی فعالیت می کند …
  کشر عراق در این زمینه تقاضای بالایی دارد و با توجه به قیمت های مناسب اجناس، فرصت خوبی برای تجار عراقی می باشد…

  پاسخ
 65. ابوالفضل پوسینی
  ابوالفضل پوسینی گفته:

  با عرض سلام
  شرکت ما در زمینه تولید و فروش یخچال های فروشگاهی مانند : یخچال سوپر مارکت،قصابی،قنادی،پروتئینی فعالیت می کند …
  کشر عراق در این زمینه تقاضای بالایی دارد و با توجه به قیمت های مناسب اجناس، فرصت خوبی برای تجار عراقی می باشد…
  تلفن تماس
  ۰۹۱۲۱۱۶۰۶۸۸

  پاسخ
 66. مریم
  مریم گفته:

  مریم هستم. بخش صادرات شرکت فرنان. تولید کننده انواع پنیرهای پیتزا. انواع نان های پیتزا. نان یوفکا. نان سمبوسه و …. با ظرفیت تولید بالا (۵۰۰۰ کارتن در روز) اماده همکاری با تجار عزیز می باشد. شماره تماس: ۰۹۲۲۶۵۶۱۴۳۹

  پاسخ
 67. اسماعيل حاجى كافى
  اسماعيل حاجى كافى گفته:

  سلام به دوستان و تجار عزيز
  بنده توليد كننده وسايل چوبى دكورى و كاربردى هستم وسايلى مثل انواع سبدهاى آشپزخانه سبدهاى سبزيجات و استندهاى قابلمه و گلدان
  مايلم براى صادرات محصولات به عراق با شما دوستان عزيز همكارى داشته باشم
  با تشكر ٠٩١٢٦٤٤٦٣٩٤ كافى هستم

  پاسخ
 68. مصطفی
  مصطفی گفته:

  با سلام.کارخانه ما واقع در سمنان و محصول تولیدی ما گچ درجه یک صادراتی از نوع پلیمری و …. است.
  ما مشتاق به صادرات به کشورهای همسایه هستیم.خوشحال خواهم شد اگر در این زمینه ما را یاری فرمایید.

  با تشکر

  پاسخ
  • boroozinyat.f
   boroozinyat.f گفته:

   با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره ۲۲۰۱۵۰۳۹ يا همراه ۰۹۱۲۶۷۸۶۹۹۵ تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

   پاسخ
 69. ارمین
  ارمین گفته:

  سلام تولید کننده مبلمان راحتی و کلاسیک و سلطنتی هستم
  مشتاق کار با تجار کشور عراق
  جدایی-۰۹۳۵۹۲۵۷۱۵۷
  تماس بگیرید

  پاسخ
 70. ساسان فتاحی
  ساسان فتاحی گفته:

  سلام نمایندگی دستگاه تصفیه اب ایزی ول تایوان دارم برای هرگونه سفارش به قیمت شرکت بااین شماره تماس بگیرید۰۹۱۸۹۹۶۴۰۶۳ اماده ارسال به تمام شهرهای اقلیم کردستان

  پاسخ
  • boroozinyat.f
   boroozinyat.f گفته:

   با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره ۲۲۰۱۵۰۳۹ يا همراه ۰۹۱۲۶۷۸۶۹۹۵ تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

   پاسخ
 71. حسین بهشتی
  حسین بهشتی گفته:

  عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه تجار عزیز

  بنده نماینده فروش انواع انجیر های خشک صادراتی و غیر صادراتی استهبان در خدمت همه تجار عزیز کشور همسایه و یا تمام تاجرانی که قصد تجارت این محصول را دارند هستیم.
  همکاری با شما افتخار ماست.
  با ما در تماس باشید: ۰۹۳۵۰۵۰۴۵۵۰

  پاسخ
 72. هادیان
  هادیان گفته:

  سلام
  تولید کننده محصولات ناخن و مو ( لاک ناخن، لاک پاک کن، رنگ مو، پودر دکلره، اکسیدان، سرم مو) هستم. آماده صادرات هستم

  پاسخ
  • boroozinyat.f
   boroozinyat.f گفته:

   با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره ۲۲۰۱۵۰۳۹ يا همراه ۰۹۱۲۶۷۸۶۹۹۵ تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

   پاسخ
 73. عابدی
  عابدی گفته:

  باسلام
  شرکت ماتولیدکننده انواع دکلهای مخابراتی مهاری هست.درصورت تمایل به همکاری لطفا به من ایمیل بزنین.باتشکر

  پاسخ
 74. حسن ناطقی
  حسن ناطقی گفته:

  سلام
  بنده تولید کننده شلوار های اسلش و ورزشی مردانه و زنانه هستم
  لطفا شماره تجار عراقی یا کشورهای همسایه که در زمینه پوشاک فعال هستند رو برام ارسال کنید .سپاسگذارم
  ۰۹۳۵۱۶۰۲۳۳۵

  پاسخ
 75. زکریا
  زکریا گفته:

  سلام زکریا دوآبی هستم از کرمانشاه ،زنبوردار ،و تولید کننده عسل، سالانه ۴۰تن عسل طبیعی و۴۰تن عسل تغذیه برداشت میکنم تمایل به صادرات باعراق رادارم ،شماره تماس ۰۹۳۸۰۹۳۵۳۶۶

  پاسخ
 76. حسین عموچی
  حسین عموچی گفته:

  با سلام و احترام
  گروه بازرگانی آذران

  تامین کلیه مواد پلیمری صادراتی

  ✔️پلی اتیلن سنگین (۷۰۰۰F, ex5 , 5110)
  ✔️پلی اتیلن سبک( ۲۱۳۰, ۲۰۴۷ , ۲۴۲۰H, 2420D)
  ✔️پلی اتیلن سبک خطی ۲۰۹AA
  ✔️پلی اتیلن سنگین لوله EX3 P100, CRP100 BLACK & NATURAL
  ✔️پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸
  ✔️پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵,BL3
  ✔️پی وی سی S65
  ✔️پلی پروپیلن FIBRE& RAFFIA

  ۰۹۱۲۵۰۸۸۳۹۶
  hosein.amouchi88@gmail.com

  پاسخ
 77. محمد
  محمد گفته:

  سلام علیکم بنده حاضرم کار کردن با تاجر عراقی .. تربار وفرش و ایزوگام و تاجر عراقی هرچی میخواهد هست فقط تماس یا پیام رو ایمیل بدهد تمامی این محصولات درجه یک و اگر تاجر عراقی میخواهد کار کنه من حاضر و در خدمتم در مرز چذابه و شرکت های ایرانی مثل لبنیات شکلات بیسکویت اگر کسی میخواهد باشون کار کنه آماده ام

  بنده :محمد
  ۰۹۲۲۶۴۵۷۰۶۲

  پاسخ
  • boroozinyat.f
   boroozinyat.f گفته:

   با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره ۲۲۰۱۵۰۳۹ يا همراه ۰۹۱۲۶۷۸۶۹۹۵ تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

   پاسخ
  • boroozinyat.f
   boroozinyat.f گفته:

   با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره ۲۲۰۱۵۰۳۹ يا همراه ۰۹۱۲۶۷۸۶۹۹۵ تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

   پاسخ
 78. علیرضا تقی پور
  علیرضا تقی پور گفته:

  سلام بنده تقی پور هستم در زمینه تامین آهن آلات صنعتی ‌و ساختمانی فعالیت دارم درخدمتم
  ۰۹۱۲۲۴۵۸۷۹۲

  پاسخ
 79. ترکمن
  ترکمن گفته:

  با سلام.بنده تولید کننده محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی گوجه فرنگی با تناژ بالا و تولید کننده مبل با بهترین کیفیت و بهترین قیمت در طرحهای مختلف.و آمادگی ارسال سیمان میلگرد و مواد غذایی را دارم از تاجران عزیز عراقی برای تعامل با شماره واتساپ در ارتباط باشند با تشکر ۰۹۰۴۴۷۵۳۶۳۸

  پاسخ
  • boroozinyat.f
   boroozinyat.f گفته:

   با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره ۲۲۰۱۵۰۳۹ يا همراه ۰۹۱۲۶۷۸۶۹۹۵ تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

   پاسخ
   • امیر پویان
    امیر پویان گفته:

    سلام. من تو کار مرکبات هستم.آشنایی به صادرات دارم.پرتقال و تامسون.حاضر به همکاری با خریداران عراقی و. . وکسانی که جویای واسطه هستن

    پاسخ
 80. سعید غیاثوند
  سعید غیاثوند گفته:

  سلام. سعید غیاثوند هستم. اگر تاجر عراقی به کشمش درجه یک در تناژ بالا نیاز داشت با شماره ۰۹۱۸۳۵۳۱۹۶۰ تماس بگیرد. با بسته بندی شکیل

  پاسخ
 81. سعید غیاثوند
  سعید غیاثوند گفته:

  سلام. سعید غیاثوند هستم. بنده میتوانم انواع کشمش. سایه خشک. کشمش آفتابی. سبزه. در بسته بندی‌های شکیل.و کاملا بهداشتی با پروانه بهداشتی. در تناژ بالا تهیه کنم. اگر تاجر عراقی برای همکاری هست(برای صادرات) تماس بگیرید.
  سعید:۰۹۱۸۳۵۳۱۹۶۰

  پاسخ
 82. مهدی
  مهدی گفته:

  با سلام .کارگاه تولیدی شلوار راحتی با بهترین کیفیت و بهترین قیمت از اصفهان هستیم.اگر کسی تمایل به همکاری جهت صادرات با عراق هست لطفا تماس بگیرد.
  با انواع پارچه خوب ازجمله زهره .ملانژو…
  ۰۹۱۳۳۰۸۸۶۴۷

  پاسخ
 83. سید حسین
  سید حسین گفته:

  با سلام
  من تولید کننده زغال فشرده یا همون زغال چینی هستم
  اگه صادر کننده ای هست که بتونه به عراق یا ترکیه صادر کنه اماده همکاری هستم

  پاسخ
  • boroozinyat.f
   boroozinyat.f گفته:

   با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره ۲۲۰۱۵۰۳۹ يا همراه ۰۹۱۲۶۷۸۶۹۹۵ تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

   پاسخ
 84. مهدی کاظمی
  مهدی کاظمی گفته:

  سلام عرض ادب .کاظمی هستم مدیرعامل شرکت مهرصنعت ، تولیدکننده میکسرهای بتن در ایران هستیم و علاقه مندیم با شرکت های ساختمانی و بتن اماده فروش ها درعراق معامله کنیم.جهت استعلام و کاتالوگ و استعلام قیمت با تلفن ۰۹۱۲۲۶۴۴۷۵۳ تماس حاصل بفرمایین

  پاسخ
  • boroozinyat.f
   boroozinyat.f گفته:

   با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره ۲۲۰۱۵۰۳۹ يا همراه ۰۹۱۲۶۷۸۶۹۹۵ تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

   پاسخ
 85. حسن
  حسن گفته:

  سلام بنده حسن شهرکی هستم تولید کننده ی انواع مبلمان استیل و کلاسیک در حد مبلمان ترکیه
  حاظر به همکاری با تجار عراقی هستم
  شماره تلفن،:۰۹۱۲۳۸۴۹۲۵۶

  پاسخ
 86. کفش شاهکار
  کفش شاهکار گفته:

  سلام
  من تولیدکننده انواع کفش هستم لیست بنکداریهای کفش در عراق رو میخوام ممنون میشم کمکم کنید.
  ۰۹۱۲۸۶۸۳۲۰۳

  پاسخ
 87. علی
  علی گفته:

  باسلام بنده تولید کننده کارای دکوری مثل قاب اینه سه تیکه واینه های دکوراتیوهستم اگر ممکنه یه تاجر عراقی در این زمینه به من معرفی کنید ممنون میشم
  ۰۹۱۲۹۵۷۶۵۲۲

  پاسخ
 88. مریم انصاری
  مریم انصاری گفته:

  سلام
  گروه تولیدی و صنعتی فیکو سورن fico_soren تولیدکننده انواع هود ، اجاق گازهای صفحه ای ، کولرهای آبی و…. انواع لوازم خانگی جهت صادرات
  با افتخار در خدمت تجار عزیز علاقه مند به محصولات لوازم خانگی هستیم
  شماره تماس : ۰۹۱۴۲۵۲۱۰۶۰

  پاسخ
 89. مریم انصاری
  مریم انصاری گفته:

  سلام
  گروه تولیدی و صنعتی فیکو سورن fico_soren تولیدکننده انواع هود ، اجاق گازهای صفحه ای ، کولرهای آبی و…. انواع لوازم خانگی جهت صادرات
  با افتخار در خدمت تجار عزیز علاقه مند به محصولات لوازم خانگی هستیم
  شماره تماس : ۰۹۱۴۲۵۲۱۰۶

  پاسخ
 90. محمد رضا کریمی
  محمد رضا کریمی گفته:

  سلام
  من گوهر تراش هستم و در زمینه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کار می کنم
  تمایل به صادرات انواع سنگ و انگشتر به عراق و… رو دارم
  ۰۹۱۰۲۰۴۰۹۸۴

  پاسخ
 91. پریسا ترک
  پریسا ترک گفته:

  من تولید کننده کفش هستم به علت شرایط کرونا و اقتصادی قدرت خرید داخل کشور پایین امده و میخواستم صادرات کفش مردانه انجام بدم به عراق و کشور های اطراف ممنون میشم همکاری کنید

  پاسخ
 92. m.m.09124108014
  m.m.09124108014 گفته:

  باسلام درزمینه کیف زنانه به صورت عمده و تولید و چرم مصنوعی در زمینه ی کیف و کفش و مبل اماده به همکاری میباشیم در صورت تمایل با شماره ۰۹۱۲۴۱۰۸۰۱۴ در واتس اپ پیام بدین

  پاسخ
 93. محمد مسلم پوررضائیان
  محمد مسلم پوررضائیان گفته:

  سلام
  بنده تولید کننده مواد شیمیایی (متاسیلیکات سدیم) هستم و مایل با همکاری با کشورهای همسایه هستم.

  پاسخ
 94. محمد مرادی
  محمد مرادی گفته:

  با سلام و احترام
  بنده تولید کننده گهواره کودک و نوزاد هستم، کارهای تولیدی ما یک نوآوری جالب و خاص دارد که نمونه آن در هیچ کجای جهان وجود ندارد. بسیار علاقه مند هستم که با کشور عراق یا افقانستان کار کنم جهت صادرات.
  لطفا از دوستان اگر امکانش هست برای کمک یا راهنمایی یا …. کسی را می شناسین به بنده معرفی بفرمایین.
  قبلا کمال تشکر را دارم.

  پاسخ
 95. محمد مهدی باقری
  محمد مهدی باقری گفته:

  سلام من توانایی دارم یک کارگاه صنایع چوبی تولید مبلمان منبتی و استیل را با دستگاه سی ان سی در اربیل دایر کنم شما چه قدر اطلاع دارید در مورد این کار ۰۹۱۲۸۶۲۰۱۴۴

  پاسخ
 96. صادرات پرتقال تامسون
  صادرات پرتقال تامسون گفته:

  سلام.من توکار مرکبات هستم.آشنایی به صادرات دارم.پرتقال و تامسون.حاضر به همکاری با خریداران عراقی و.. وکسانی که جویای واسطه باشن۰۹۳۹۳۴۸۶۲۵۷

  پاسخ
 97. صادرات پرتقال تامسون
  صادرات پرتقال تامسون گفته:

  سلام.من توکار مرکبات هستم.آشنایی به صادرات دارم.پرتقال و تامسون.حاضر به همکاری با خریداران عراقی و.. وکسانی که جویای واسطه باشن۰۹۳۹۳۴۸۶۲۵۷امیرپویان

  پاسخ
 98. حسین مقصودی
  حسین مقصودی گفته:

  با سلام.
  بنده تولیدکننده ی انواع سیسمونی کودک و سرویس خواب نوجوان هستم.
  سازه هایی با تنوع های خاص و با ایده های به روز و جدید.
  اماده ی همکاری برای صادرات به عراق هستم.
  لطفا لیست تجار صنایع چوب را به بنده معرفی کنید
  شماره تماس:۰۹۱۲۵۶۵۱۱۲۸
  با تشکر

  پاسخ
 99. مهدی ترکیبی
  مهدی ترکیبی گفته:

  تولید شانسی و اولین تولید کننده رسمی محصولات جایزه دار در استان گیلان با نام باران بهاری گیلان با علامت استاندارد همراه با اسکاچ در طرح های مختلف…
  ۰۹۱۲۸۵۸۴۶۱۹

  پاسخ
 100. حاتنی
  حاتنی گفته:

  سلام وقت بخیر
  بنده تولیدی محافظ برق دارم با ۳ محصول دارنده نشان استاندارد ایران که شامل چهار خانه محافظ و دو خانه محافظ و تک خانه محافظ هستم دد صورت تقاضا امکان صادرات وجود دارد تشکر

  پاسخ
 101. علی شجاعی
  علی شجاعی گفته:

  سلام من علی شجاعی تولیدکننده قطعات موتورسیکلت ترکبند هندایی چندمدل میلرکاب هندایی جک بغل هندایی اهرم تعادل درب لنت هندایی سپر جلو چندمدل سایبان هندایی قبول سفارش ساخت قطعات فلزی موتور هندادرخدمتیم

  پاسخ
 102. سید صابر اجاقی
  سید صابر اجاقی گفته:

  تامین کننده بسیاری از محصولات غذایی در ایران هستم و به دنبال صادرات به کشور عراق به خصوص اقلیم کردستان هستم محصول مورد اولیوت خاویار و برنج ایرانی و هنذدی هستش ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید یا تجار کشور مقصد به بنده معرفی کنید.

  پاسخ
 103. زانیار
  زانیار گفته:

  سلام زانیار رستمی هستم. اقامت عراق دارم. هر تولید کننده مایل به کار کردن در کردستان عراق است می توانید با شماره بنده تماس بگیرید. ۰۹۱۸۴۳۹۵۹۶۷

  پاسخ
 104. محمد
  محمد گفته:

  سلام من در زمینه زعفران فعالیت میکنم ممنون میشم یه تاجر تو کشورا عربی یا اروپایی بهم معرفی کنین .ایمیل بدین

  پاسخ
 105. تراب
  تراب گفته:

  سلام بنده تو کار ماوس کامپیوتر هستم لطفن جهت صادرات ب کشورهای همسایه نیازمند همکاری هستم لطفن راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 106. تراب
  تراب گفته:

  سلام بنده تو کار ساخت ونصب تجهیزات مرغداری تخمگذار وگوشتی هستم نیازمند یک تاجر هستم جهت همکاری لطفن راهنمایی کنید

  پاسخ
 107. مسعود
  مسعود گفته:

  با سلام
  ما در زمینه صادرات محصولات پلاستیکی فعالیت میکنیم در صورت داشتن مشتری در عراق می توانم با عزیزان همکاری کنم.
  با تشکر
  ۰۹۱۲۴۲۷۳۸۵۹

  پاسخ
 108. حسین
  حسین گفته:

  سلام
  حسین هستم مدیر فروش انواع فرش های
  بی سی اف . ورجین . اکرولیک . گلیم . گبه .
  اماده ی همکاری با بازرگانان تاجران فرش و نمایشگاههای معتبر

  فروش فرش مستقیم ازداخل شرکت بدون واسطه و قیمت دست اول
  کیفیت و ضمانت نامه ی کتبی
  ارسال جزیی ب کل نقاط با باربری
  و ب صورت حضوری درخدمتتون هستم.
  تاجران عزیز درصورت خرید ب صورت عمده اقامت و گردش در سطح شهر تاریخی کاشان رو مهمان من خواهید بود.
  برای اطلاعات بیشتر بامن در ارتباط باشین
  ۰۹۱۳۴۳۳۰۶۷۵

  پاسخ
  • ایمان
   ایمان گفته:

   باسلام
   تولید و فروش قوطی کلید پریز به قیمت پایین .
   آماده همکاری با تاجر های لوازم برقی .
   ۰۹۳۸۴۵۸۴۸۶۴
   فقط واتساپ

   پاسخ
 109. ایمان
  ایمان گفته:

  با سلام
  فروش مغز پسته و پسته آماده ی صادرات به عراق
  آماده همکاری با تاجر های محترم .
  ۰۹۳۸۴۵۸۴۸۶۴
  فقط واتساپ

  پاسخ
 110. ایمان
  ایمان گفته:

  باسلام
  تولید و فروش لوازم برقی (قوطی کلید پریز)
  اماده همکاری با تجار و ‌صادرات
  ۰۹۳۸۴۵۸۴۸۶۴
  فقط واتساپ

  پاسخ
 111. محمد جعفری
  محمد جعفری گفته:

  سلام
  محمد جعفری هستم ، ساکن و تولید کننده مبلمان و مصنوعات چوبی در تهران
  شماره تماس ، ۰۹۱۹۳۱۳۷۵۶۷
  ۰۹۳۷۳۱۳۷۵۶۷

  پاسخ
 112. فرزاد
  فرزاد گفته:

  سلام اهل کردستان ایرانم مهندسی جوش دارم سوابق کاری مخزن سازی پالایشگاه ، اسکلت ساختمانی، لوله داخل پالایشگاه دارم می تونی راهنمایی کنی بتونم عراق کار مرتبط با تخصصم پیدا کنم شماره تماس ۰۹۱۶۲۴۲۳۶۵۹

  پاسخ
 113. hosseinzakaryaie
  hosseinzakaryaie گفته:

  سلام ما تولید کننده انواع پودر بتونه درزگیری وچسب های کاشی هستیم تمایل داریم محصولاتمون رو به عراق هم صادرات کنیم اگه کسی از دوستان میتونن با ما همکاری کنن با شماره بنده تماس بگیرن ممنون ۰۹۱۲۲۶۸۹۴۵۶

  پاسخ
 114. رسول
  رسول گفته:

  سلام تولیدکننده شلواراسلش با پارچه ملانزوزهره آماده همکاری جهت صادرات به کشورعراق هستم باتشکر ۰۹۱۳۳۱۲۶۵۷۰ رسول

  پاسخ
 115. ستاری
  ستاری گفته:

  سلام ستاری هستم
  گلخانه تولید کاکتوس و ساکولنت دارم علاقمندم محصولاتم رو صادر کنم اگر کسی امکان راهنمایی و همکاری داره خوشحال میشم باهم صحبت کنیم .
  ۰۹۳۶۸۸۱۲۷۷۴

  پاسخ
 116. Rasol
  Rasol گفته:

  سلام تولیدکننده انواع کفشهای اسپرت به صورت عمده با بروزترین کارهاهستم چطور میتونم با تاجرهای عراقی در ارتباط باشم ممنون
  کانال تلگرامی=@takisporte
  پیج اینستاگرام=Takisporte
  شماره تماس=۰۹۱۲۰۶۳۲۹۳۵
  شماره واتساپ=۰۹۳۵۲۹۱۱۲۹۵

  پاسخ
 117. آتنا نادری
  آتنا نادری گفته:

  با سلام
  بنده نماینده مستقل فروش محصولات آرایشی و درمانی پوست و مو هستم
  میتونم در این زمینه با تجار عراقی همکاری خوبی داشته باشم
  برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید و یا در فضای مجازی پیام بدهید
  ۰۹۱۰۵۹۵۹۸۸۲

  پاسخ
 118. حجت
  حجت گفته:

  باسلام بنده خیلی مایلم باتجارعراقی کارکنم راجع به صادرات میوه چطورمیتونم چندتاشماره ازتجارعراقی جهت تماس داشته باشم باتشکر

  پاسخ
 119. گلبرگ دنیا
  گلبرگ دنیا گفته:

  با سلام
  شرکت گلبرگ دنیا فعالیت خود را از سا ۱۳۷۵ در حوزه‌ی چاپ سیلک مورد استفاده در چینی، آرکوپال و …، شروع نمود.
  هم‌چنین گلبرگ دنیا از پیشگامان تولید ظروف اوپال با طرح‌ها و رنگ‌های متنوع و با قیمت بسیار مناسب می‌باشد.
  لطفا برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه فرمایید.
  golbarg-donya.ir

  پاسخ
 120. داوود
  داوود گفته:

  سلام بنده اولین و تنها تولید کننده زغال نارگیل در کل ایران هستم که محصولی با کیفیت تولیدمیکنم ک مختص صادرات هستش لذا دوستانی ک تمایل ب همکاری دارند میتونن با بنده تماس بگیرن با تشکر
  ۰۹۱۶۹۸۳۱۷۱۱

  پاسخ
 121. جواد
  جواد گفته:

  با سلام بنده در فروش قوطی های۲۴۰سی سی ابمیوه با کیفیت بالا وقیمت مناسب هستم ۰۹۱۲۵۳۸۶۶۳۰در واتس اپ هم در خدمت هستیم

  پاسخ
 122. زانیار
  زانیار گفته:

  سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما عزیزان.
  هر شرکت یا تولید کننده مایل به کار کردستان عراق می باشد اینجانب زانیار رستمی آماده همکاری هستم. پیدا کردن بازار های فروش . بازاریابی محصول. اعتبار سنجی مشتریان. کارهای اداری و….
  خواهشمند است با شماره زیر در واتس آپ نمونه و مشخصات محصول و نحوه همکاری را اعلام نمایید .
  ۰۹۱۸۴۳۹۵۹۶۷

  پاسخ
 123. جواد
  جواد گفته:

  با سلام
  حدود ۲۰ عدد دستگاه خط تولید پلاستیک ۹۰ سانت با مارک ژوکسین در تهران موجود میباشد
  دستگاهها با کیفیت عالی و قابل تظمین میباشند
  صادرات به کشورهای منطقه نیز پذیرفته میشود
  ۰۹۱۴۴۸۳۲۹۳۷

  پاسخ
 124. امیرحسین استکی
  امیرحسین استکی گفته:

  باسلام
  متاسفانه من با شماره های بازرگانان عراق بخش غذایی که تماس میگیرم مشکل اشتباه بودن شماره رو دارم و قادر به تماس نیستم.
  گویا پیش شماره ها تغییر کرده.

  ممنون میشم راهنمایی کنید.

  پاسخ
 125. سینا
  سینا گفته:

  سلام من در زمینه تولید اسباب بازی چوبی و قطعات صنعتی و تولید لیفتراک مهارت دارم اگر کسی از دوستان تمایل به همکاری داره لطف کنین با یکی از این شماره ها تماس بگیرین:
  با سپاس
  ۰۹۳۸۵۳۲۸۵۸۱
  ۰۹۳۶۸۶۲۰۶۷۶

  پاسخ
 126. حسین زاده
  حسین زاده گفته:

  سلام و وقت بخیر مدیر صادرات شرکت فولادی بکر افشان هستم ،جهت امر صادرارت ورق فولادی و … به عراق بانک اطلاعاتی کامل بعلاوه آدرس ایمیل و شماره تماس ها رو میخواستم . آدرس ایمیل خودم hz6448@gmail.com

  پاسخ
 127. امیرحسین محمدنژاد
  امیرحسین محمدنژاد گفته:

  با سلام. تولید کننده اجاق گاز های طرح فر با بدنه ام دی اف و در مدل های بسیار زیبا و متنوع و جنس درجه یک هستم , برای صادرات به کشور عراق و تجارت در این زمینه ،مایل به همکاری هستیم.. برای خرید و ثبت سفارش محصول ، با شماره ذیل تماس حاصل فرمائید. یا واتس اپ پیام دهید.
  ۰۹۳۸۹۲۷۶۴۱۱

  پاسخ
 128. حسن پورحسن نژاد
  حسن پورحسن نژاد گفته:

  باسلام من و چندتن از همکارانم تولید کننده عسل مرغوب هستیم. اگر از عزیزان در بحث صادرات عسل فعالیت داره میتونیم همکاری خوبی داشته باشیم .شماره تماس
  ۰۹۳۰۷۸۰۱۰۰۱

  پاسخ
 129. صمدی
  صمدی گفته:

  با سلام و خسته نباشید
  بنده تولید کننده البسه یکبار مصرف بیمارستانی و گان و شان پزشکی هستم
  ممنون میشم تجار عراقی خصوصا سلیمانیه که در این زمینه فعال هستن را در اختیارم قرار بدین
  ممنون و سپاس

  پاسخ
 130. هادی ارعی
  هادی ارعی گفته:

  سلام توليد کننده جوراب هستم بدون واسطه خرید کنید تو بازار تهران هستم کارخونه تولید جوراب دارم زارعی
  ۰۹۰۳۲۸۲۸۴۳۶
  ۰۹۱۰۶۷۱۲۴۶۷
  ۰۹۲۱۲۳۲۴۵۳۳

  پاسخ
 131. ابراهیم کریمی
  ابراهیم کریمی گفته:

  سلام ، من تولید کننده کابینت های سرویس بهداشتی ساختمانی هستم ، آماده دریافت سفارش برای کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس هستم ، تولیدات ما قابلیت رقابت با چین را دارا میباشد. لطفا جهت سفارش و دریافت تصاویر نمونده کارها تماس برقرار نمایید متشکرم

  ۰۹۱۲۱۲۱۹۴۲۵
  تلفن تماس تهران ۰۹۱۲۱۲۱۹۴۲۵

  پاسخ
 132. احمد علی علی نژاد
  احمد علی علی نژاد گفته:

  احمدعلی علی نژاد گفته:

  سلام
  تولید کننده انواع ماشینهای ظرفشویی هستیم مایل به صادرات داخلی و خارجی هستم درصورت امکان با شماره ۰۹۱۸۸۶۳۸۲۱۴ تماس بفرمایید

  پاسخ
 133. رضا خجسته
  رضا خجسته گفته:

  سلام
  تولید کننده در و پنجره و پارتیشن های فلزی لیزری (CNC) علاقه مند برای صادرات به کشورهای همسایه از عزیزانی که مایل به همکاری هستند دعوت به عمل می اید
  ۰۹۱۳۳۵۴۷۶۴۵

  پاسخ
 134. رحیمی
  رحیمی گفته:

  با سلام
  با ۲۰سال سابقه تولید کننده انواع کابینت و کمددیواری،تخت کم جا،سرویس خواب،مبل استیل،میزاداری،درب ضد سرقت،میز نهار خوری و دکوراسیون چوبی شرکت،آرایشگاه و… در انواع ساده و یا مُزیّن به منبت و معرق می باشم.
  علاقه مند به صادرات محصولات به عراق هستم ممنون میشم تجار در این زمینه پیام بدهند.

  پاسخ
 135. مصطفی مرسلی
  مصطفی مرسلی گفته:

  سلام مجموعه ما تامین کننده محصولات کشمیش ، زعفران ، سیب زمینی ، پیاز ، گوجه ، خیار ، مرکبات ، و خشکبار هستم و قصد صادرات به کشور عراق دارم لطفا لیست تجار عراق و کشور های همسایه رو جهت همکاری خواستارم . با سپاس
  شماره تماس ۰۹۱۰۰۸۹۵۷۳۹ مرسلی
  شماره تماس ۰۹۳۹۹۵۷۰۵۱۵ سلیمانی

  پاسخ
 136. اصلان تولیدی گل مصنوعی
  اصلان تولیدی گل مصنوعی گفته:

  شماره تماستون رو لطف میکنید یا ایمیل کنید منم تولیدی گل و گلدان مصنوعی دارم و حدود ۳ساله با عراق کار میکنم مشتری زیادی هم داشتم

  پاسخ
 137. کرامتی
  کرامتی گفته:

  سلام . من تولید کننده ی رومیری های چرم و مخمل هستم. رومیزی رانر کوسن و … که در کشور های همسایه هم خواهان داره .تمایل به صادرات دارم. ۰۹۳۶۸۶۷۵۲۱۴

  پاسخ
 138. کیوان لو
  کیوان لو گفته:

  سلام تولید کننده کیف مکرومه دست بافت و کیف چرم دست دوز هستم از خراسان آماده ی همکاری برای صادرات و تولید عمده میباشم
  ۰۹۰۳۷۶۲۷۳۹۴

  پاسخ
 139. مهدی طاهری
  مهدی طاهری گفته:

  باعرض سلام
  بنده تولید وپخش کیف دارم
  میخاستم باتجار عراقی دراین زمینه همکاری کنم وفروش داشته باشم
  میشه تجار رو معرفی کنید
  یا یک طوری بشه باهاشون درارتباط باشیم

  پاسخ
 140. کالا بانک دیزاین
  کالا بانک دیزاین گفته:

  طراحی و تولید و پخش انواع چهار چوب در مدل های مختلف،درب های انباری و ضد سرقت،انواع مصنوعات فلزی،انواع درب های چوبی و فلزی…
  با بهترین کارشناسان و تیم حرفه ای و دقیق
  بیش از دو دهه فعالیت چشمگیر
  یک بار سفارش دهید حتما مشتری ما خواهید شد،چون ما از کیفیت و قیمت خود مطمئنیم
  ✅سفارش از سراسر کشور پذیرفته میشود
  مایل با همکاری با عراق هستیم

  پاسخ
 141. اکبربهرامی
  اکبربهرامی گفته:

  باسلام تولیدکننده کفش کتونی باکیفیت و صادراتی هستم ارسال به سراسر کشور
  مایل به همکاری با کشورهای همسایه علی الخصوص عراق نیزمیباشیم هرگونه سفارش باهرتعدادپذیرفته میشود
  بروزترین و بهترین کیفیت⁦✔️⁩⁦✔️⁩⁦✔️⁩⁦✔️
  شماره تماس: ۹۸۹۱۲۶۲۸۵۳۴۲⁩+
  لینک کانال تلگرام:@kafshbahramii

  مرحبًا ، أنا شركة مصنعة لأحذية كيتون عالية الجودة وأرسلها إلى جميع أنحاء البلاد
  كما نرغب في التعاون مع دول الجوار وخاصة العراق ، وسيتم قبول أي طلب بأي كمية.
  أحدث وأفضل جودة ✔️✔️✔️✔️
  رقم الاتصال: ۰۹۱۲۶۲۸۵۳۴۲

  پاسخ
 142. ملک زاده
  ملک زاده گفته:

  سلام
  تولید کننده ظروف سرامیکی هستم
  درصورت تمایل به همکاری در زمینه صادرات لطفا تماس بگیرید

  ۰۹۱۹۹۸۵۵۶۰۵

  پاسخ
 143. الهه مرادپور
  الهه مرادپور گفته:

  کارخانه وستا شیمی ایرانیان نزدیک به دودهه است که در عرصه تولید و عرضه سود پرک ۹۸% با کیفیتی بالا و قیمیتی رقابتی در بازار فعال است.سود پرک وستا شیمی فاقد هرگونه ناخالصی جیوه ای و فلزات سنگین است. ما محصولاتمان را در کیسه های سه لایه لمینت، سطل های فلزی ۲۵ کیلویی با یک لایه پلاستیک در داخل، پالت های ۵/۱ تنی شیرینگ شده و بیگ بگ های ۱ تنی به بازار عرضه می کنیم. کیفیت بسته بندی های وستا شیمی منطبق بر استانداردهای جهانی است و محصول در طی حمل و نقل هیچ گونه تماسی با هوا یا رطوبنت نخواهد داشت.
  It’s about 2 decades that Vesta chemistry manufactory is in caustic soda 98% supplying and offering market with high quality and competitive rate. Vesta chemistry caustic soda doesn’t have any mercury impurity or heavy metals. We offer our products in different packing such as 3layers laminate 25kg bags, 25 kg metal buckets with inner plastic layer, popular 1/5 ton shrink pallets and 1 ton jumbo bags. The quality of our packing accords to worldwide standard. There is no contact between our product and air or humidity on the way.
  ۰۰۹۸۹۹۱۴۸۶۱۳۳۴ sale manager

  پاسخ
 144. مریم زمانی
  مریم زمانی گفته:

  سلام خسته نباشید
  میخواهم در ۲ مورد کار کنم:
  ۱- ترانزیت برنج پاکستان به عراق
  ۲- صادرات مشتقات نفتی و گازوییل از ایران به عراق ( تولید کننده قیر هستیم)
  لطفا راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ
 145. مریم زمانی
  مریم زمانی گفته:

  سلام وقت بخیر
  در ۲ مورد میخوام کار کنم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  ۱- ترانزیت برنج از پاکستان به عراق
  ۲ – صادرات مشتقات نفتی به عراق و افغانستان( تولید کننده قیر هستیم در اصفهان)
  ۰۹۱۳۲۱۰۴۲۱۴ زمانی

  پاسخ
 146. اسماعیلی
  اسماعیلی گفته:

  سلام ما تولید کننده چسب های ماستیک و سیلیکون و چسب ۱.۲.۳ و چسب چوب هستیم خوشحال می شویم به کشورهای عراق و پاکستان همکاری کنیم

  پاسخ
 147. صنیعی
  صنیعی گفته:

  با سلام
  شرکت پایا سلولز پارسیان تولیدکننده انواع کارتن های چاپدار و لمینتی همراه با چاپ ۶رنگ با توان تولید حداقل روزانه ۳۰/۰۰۰ عدد کارتن آماده همکاری با تولیدکننده های داخلی و خارجی هستم .
  تلفن تماس : ۹۸۹۱۳۱۲۹۳۱۳۹+

  Hi
  Paya Cellulose Parsian Company, a manufacturer of printed and laminated cartons with 6-color printing, with the ability to produce at least 30,000 cartons per day, ready to produce with domestic and foreign manufacturers.
  Phone: +989131293139

  مرحبا
  شركة Paya Cellulose Parsian هي شركة مصنعة للكرتون المطبوع والمغلف بطباعة ۶ ألوان مع القدرة على إنتاج ما لا يقل عن ۳۰۰۰۰ كرتونة يوميًا ، جاهزة للإنتاج مع الشركات المصنعة المحلية والأجنبية.
  الهاتف: +۹۸۹۱۳۱۲۹۳۱۳۹

  پاسخ
 148. محمدرضا فیضی
  محمدرضا فیضی گفته:

  با سلام.من تولید کننده برس مو و آینه های آرایشی هستم. و مایل به همکاری برای صارات به عراق برای محصولات تولیدی هستم.
  با تشکر
  فیضی ۰۹۱۲۵۴۳۶۱۸۸

  پاسخ
 149. ارمین
  ارمین گفته:

  جدایی هستم تولید کننده مبلمان راحتی و کلاسیک با قیمت فوق العاده
  درصورت تمایل با شماره ۰۹۳۵۹۲۵۷۱۵۷ تماس بگیرید
  ۰۹۳۵-۹۲۵-۷۱۵۷

  پاسخ
 150. سارا
  سارا گفته:

  سلام
  ما درکار توریست پزشکی هستیم دوستانی که قصد همکاری دارن با بهترین دستمزد اعلام کنن به آیدی@Tanya2017s تلگرام.

  تجار اقلیم کردستان هم ما آماده هر گونه همکاری و صادرات هستیم.

  خه لکی کوردستان له خه مت تانین به کومپانی پزیشکی و هه ر وا موترجم و خانه گ

  پاسخ
 151. امیری
  امیری گفته:

  ما در زمینه درهای چوبی آپارتمانی فعالیت داریم در کردستان عراق در صورت تمایل با شماره تلفن ۰۹۳۰۶۱۱۸۲۷۴ تماس بگیرد لطفا .
  باتشکر و سپاس

  پاسخ
 152. فاطمه
  فاطمه گفته:

  سلام آقا زانیار ما تولید کننده مبل راحتی هستیم آماده همکاری برای صادرات مبل هستم لطفا تماس بگیرید .
  ۰۹۳۵۶۸۰۴۶۱۴

  پاسخ
 153. میلاد میرافضلی
  میلاد میرافضلی گفته:

  دوستان سلام
  تولیدی حوله های پالتویی-دمپایی حوله ای و کلاه سر حوله ای
  با بهترین کیفیت تولید میکنیم.
  از متقاضیان بازار ایران وبین الملل که درخواست همکاری دارند تقاضا میشود در واتس اپ به شماره ۰۹۱۲۷۷۶۹۷۴۸
  خواسته ی خود را اعلام کنید.
  با تشکر

  پاسخ
 154. احسان
  احسان گفته:

  سلام احسان هستم صادر کننده گیاهان دارویی به اروپا هستم خوشحال میشم کسی باشه در کشور عراق که محصولاتمون مانند زعفران، گل محمدی، ترخون خشک، کشمش ، کتیرا، و غیره بتونم صادر کنم
  ۰۹۱۳۶۹۲۶۷۱۵

  پاسخ
 155. مهرداد کریمی
  مهرداد کریمی گفته:

  سلام تولید کننده انواع جوراب هستیم ،میخواستم که جوراب بفرستم به عراق و دنبال شماره یکی از این مشتری عراقی ها هستم.با تشکر

  پاسخ
 156. سید سجاد
  سید سجاد گفته:

  سلام بنده یکسری لوازم آرایشی بهداشتی دارم یه تاجری میخوام که بتونه کمکم کنه
  دو تا زبان عربی و فارسی می توانم حرف بزنم این هم شماره منه۰۹۳۳۱۳۵۶۳۵۲

  پاسخ
 157. حمید شوشتری
  حمید شوشتری گفته:

  با سلام و تبریک سال نو
  تولید کننده ماسک سه لایه با سیب سلامت هستیم. در استان البرز. برای صادرات به عراق نیاز به اطلاعات و تاجر عراقی هستیم. از دوستان کسی اطلاعاتی دارد؟ ممنون
  شماره واتساپ: ۰۹۳۹۹۴۵۴۳۷۴

  پاسخ
 158. سعیدصداقت
  سعیدصداقت گفته:

  سلام . تولیدکننده ماسک پزشکیn95 . N99 .3d هستم ومایلم به عراق صادرکنم چنانچه میتوانیدمراباخریدارعراقی مرتبط کنید . تشکرمیکنم . ۰۹۱۲۱۴۴۵۶۳۳

  پاسخ
 159. غنچی
  غنچی گفته:

  سلام وقت بخیر
  فعالیت شرکت ما در زمینه فولاد و قطعات آسانسور از قبیل ریل ، موتور ، سیم بکسل ، درب ، کابین و در نهایت ارائه آسانسور کامل می باشد
  دفتر مرکزی ما واقع در استانبول ترکیه می باشد
  مفتخر هستیم در این زمینه همکاری داشته باشیم ۰۰۹۰۵۳۴۴۲۳۹۶۳۰

  پاسخ
 160. Sajad ebrahimi
  Sajad ebrahimi گفته:

  با سلام
  #زعفران
  با توجه به مقدار حجم تولید بسیار بالای زعفران که در شهرستان زاوه استان خراسان رضوی داریم و افتخار اینو داشتیم که تامین کننده باکیفیت ترین زعفران با ظرفیت ۷۰ درصد از حجم تولید رو در جهان داشته باشیم
  اگر قصد خرید زعفران با هر مقدار را دارید
  تماس بگیرید
  واتس اپ: ۰۹۳۰۳۰۷۸۹۸۴
  ایمیل:
  Sajjad.ebrahimi3161@gmail.com
  مرحبًا
  بالزعفران ، نظرًا لحجم إنتاج الزعفران المرتفع جدًا الذي لدينا في مدينة زافيه بمحافظة خراسان رضوي ، وكنا فخورون بكوننا المورد لأعلى جودة الزعفران بطاقة ۷۰٪ من حجم الإنتاج في العالم إذا كنا تنوي شراء الزعفران بأي كمية يمكنك الاتصال بإبراهيمي
  رقم الاتصال و واتس اپ:۰۹۳۰۳۰۷۸۹۸۴

  Sajjad.ebrahimi3161@gmail.com

  Hello
  Saffron, considering the very high production volume of saffron that we have in Zaveh city of Khorasan Razavi province, and we were proud to be the supplier of the highest quality saffron with a capacity of 70% of the production volume in the world if we intend to buy saffron in any quantity. You can call Ebrahimi
  phon and whatsapp:09303078984
  email:
  Sajjad.ebrahimi3161@gmail.com

  پاسخ
 161. export
  export گفته:

  رحبًا ، أنا زاگرس (مدير التصدير في شركة تابش نور) ينتج مصنعنا صبغات الشعر ومستحضرات التجميل ، ونحن شريك في مختبر chelab srl المتخصص في إيطاليا. سأرسل لك كتالوج المنتج.
  ۰۹۱۴۳۴۲۴۶۰۵

  پاسخ
 162. احمدی
  احمدی گفته:

  با سلام بنده خیارشور دارم
  دوستان هرکسی خواست بدون محدودیت با لیبل و سیب سلامت تمییزومرتب… چه داخلی وچه خارج درخدمتم
  لطفا پیام بدهید تا در اسرع وقت تماس بگیرم
  ۱۹۴۰ ۴۴۴ ۰۹۳۹

  پاسخ
 163. میلاد
  میلاد گفته:

  باسلام.اگر توی کار ملک هستین در همدان ملک با متراژ خیلی زیاد موجود هست اگر مایل به همکاری هستین بهم پیام بدید ممنون
  ۰۹۱۸۵۰۱۰۲۲۸

  پاسخ
 164. مسلم جعفری
  مسلم جعفری گفته:

  سلام من تولیدکننده عمده پوشاک و کوسن پولکی و رانر و رومیزی پولکی مبل هستم
  خوشحال میشم با تجار عراقی همکاری داشته باشم
  جعفری
  ۰۹۱۲۴۷۹۳۹۹۱

  پاسخ
 165. فریدون
  فریدون گفته:

  سلام و وقت بخیر

  نظری هستم ، در زمینه انتقال اموال صادراتی و وارداتی و ترخیص کالا از گمرک و در قسمت هماهنگی خرید محصولات کشاورزی و میوه جات خشک کشور افغانستان فعالیت دارم.
  درصورت انتقال کالا وارداتی و صادراتی و خرید محصولات کشاورزی: انواع کنجد، تخم هندوانه، تخم ریحان، تخم جاروب، ماش، و میوه جات خشک: انواع کشمش، چهارمغز (گردو)، جلغوزه، پسته، بادام و زعفران و…
  در خدمت هستیم.
  ۰۰۹۳۷۸۳۳۷۲۳۷۳
  Faridoon_n572@yahoo.com

  بامهر
  نظری

  پاسخ
 166. اکبری بسته بندی مواد غذایی خشکبار و ادویه
  اکبری بسته بندی مواد غذایی خشکبار و ادویه گفته:

  سلام
  من در ارومیه کارگاه بسته بندی مواد غذایی مثل خشکبار و ادویه و … دارم
  اگر امکان همکاری برای صادرات هست با این شماره تماس بگیرید ۰۹۱۴۷۱۳۲۷۸۵

  پاسخ
 167. مجتبي اعتمادي
  مجتبي اعتمادي گفته:

  سلام اعتمادي هستم نماينده شرکت فرش خاطره از کاشان – ما توليد انواع فرش هاي ماشيني رو داريم – گليم – گبه – وينتيج – فلوکاتي – فرش ۷۰۰ شانه – ۱۲۰۰ شانه – ۱۵۰۰ شانه – ۱۶۰۰ شانه- با قيمت درب کارخانه – مايليم براي گسترش کارمون با عراق و ديگر کشور هاي همکاري داشته باشيم ۰۹۱۳۰۷۶۳۳۵۳

  پاسخ
 168. پدرام
  پدرام گفته:

  تولید کننده انواع کالاهای دکوری و تزیینی چوبی و آینه ای ، رومیزی و رانرهای چرمی ، زیر لیوانی، زیر بشقابی ، زیر قابلمه ای، انواع تاپر کیک ، تخته سیاه در مدل های فانتزی و کلاسیک متنوع، استیکرهای دیواری آینه ای و چوبی در مدل های فانتزی و مذهبی، دیوارکوب های آینه ای و…..
  ۰۹۱۵۸۰۴۹۴۰۴

  پاسخ
 169. نیما نقاش
  نیما نقاش گفته:

  با سلام اینجانب از طریق شرکتی بسیار معتبر، آماده تامین کاشی و سرامیک با کیفت درجه یک و استاندارد در حجم بالا هستم و به دنبال خریداران و تجار ایرانی و عراقی هستم تا مبادلات تجاری خود را آغاز کنم.
  در صورتی که در این زمینه فعال هستید یا امکان جذب مشتری و تاجر را دارید با من تماس بگیرید ۰۹۳۵۳۵۱۵۶۶۳
  لازم به ذکر است در تعدادی از کارخانه های معتبر ایران دارای خط تولید هستیم و با قیمت رقابتی در حال فعالیتیم و آماده عقد قرارداد با فعالین این حوزه هستیم.

  پاسخ
  • حاجی باشی
   حاجی باشی گفته:

   سلام
   پت شاپ بل تولید کننده و فروشنده تک و عمده محصولات نگهرداری و مراقبت از حیوانت بخصوص پرندگان
   محصولاتی مانند کاسه استیل ( ظرف غذای پرنده ) ، توپ زنگوله دار ( اسباب بازی پرنده ، گربه و سگ) ، استکان کریستال ، قفس و ……
   اگر علاقه مند به همکاری در صاردرات محصولات ما هستید لطفا به واتساپ پیام دهید
   ۰۹۲۲۸۵۶۵۸۴۹

   پاسخ
  • کشوری
   کشوری گفته:

   سلام. کشوری هستم. تولید کننده قطعات چدنی از جمله شیر آلات و سیلندر و بوش، گیربکس و ادوات کشاورزی. برای همکاری تماس بگیرید ۰۹۱۵۱۱۳۳۹۴۰

   پاسخ
 170. ابراهیم قربانی
  ابراهیم قربانی گفته:

  باسلام. شرکت توتیا ارتباط تولید کننده انواع البسه بیمارستانی میباشن و دارای ۳۵۰ خیاط و دوزنده و دارای ۳ کارگاه بزرگ در کشور میباشم . ابراهیم قربانی ۰۹۱۲۰۸۰۳۱۲۴

  پاسخ
 171. abolfazlsiahkary
  abolfazlsiahkary گفته:

  سلام
  ما دو کارخانه تولید فرش گلیم تابلو فرش وپشتی ماشینی
  همچنین گلاب عرقیات عطر واسانس داریم
  صادرات به خارج کشور داریم ولی به دنبال اعطای نمایندگی وبازارهای جدیدیم
  لطفا ما را راهنمایی بفرمایید
  ۰۹۱۳۲۷۶۳۹۲۶