مقالات صادرات

مقالات واردات

بررسی کلی کشور افغانستان

بررسی کلی کشور افغانستان

بررسی کلی کشور افغانستان

فیلم آموزش راهنمای جامع تجارت با افغانستان و صادرات به افغانستان ( بخش آشنایی با کشور افغانستان )

فیلم های آموزش راهنمای تجارت با افغانستان و صادرات به افغانستان

بخش راهنمای جامع تجارت با افغانستان ” تجارت با افغانستان

 بخش.سرمایه گذاری در افغانستانگمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور افغانستان “

بخش تحلیل بازار افغانستان ” گزارش زندۀ همایون افغان از افشار با فرنیچر فروش “ ” صادرات به افغانستان

بخش..تحلیل بازار افغانستان ” گزارش همایون افغان با میوه خشک فروش در پل باغ عمومی “ ” صادرات به افغانستان

برای مشاهده و دانلود دیگر فیلم های آموزش تجارت با افغانستان  کلیک کنید.

 

 

ساعت جهانی به وقت افغانستان

 

نقشه کشور افغانستان

 

————-    بررسی کلی کشور افغانستان    ————-

 

مشخصات کشور افغانستان

 

نام رسمی كشور افغانستان
جمهوری اسلامی افغانستان
موقعیت جغرافیایی افغانستان
کشور افغانستان محصور در خشکی آسیای جنوبی است و همچنین حد فاصل آسیای میانه ، آسیای غربی و خاورمیانه می باشد
مساحت افغانستان
۶۵۲۸۶۴  کیلومترمربع
همسایگان افغانستان
شمال : تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان
جنوب و شرق : پاکستان
شمال شرقی : چین
غرب : ایران
جمعیت افغانستان
41 میلیون نفر
زبان رسمی افغانستان
فارسی دری – پشتو
دین و مذهب افغانستان
اسلام
پایتخت افغانستان
کابل
شهرهای مهم افغانستان
کابل، قندهار، هرات ، مزارشریف و جلال آباد
واحد پول افغانستان
افغانی

 

————-    بررسی کلی کشور افغانستان    ————-

مبادلات بازرگانی افغانستان با جهان

 

محصولات عمده صنعتی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺤﺼﻮﻻت – ﺳﯿﻤﺎن – ﮐﻔﺶ – ﻏﺬاﯾﯽ – ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ های ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ – آب ﻣﻌﺪﻧﯽ – ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ
محصولات عمده كشاورزی
 ﮔﻨﺪم – اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه – ﺧﺸﮑﺒﺎر – ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ – ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ – ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰ – زﻋﻔﺮان
محصولات عمده معدنی
زﻏﺎل ﺳﻨﮓ – ﻣﺲ – ﮐﺮوم – ﻧﯿﮑﻞ – طﻼ – ﺑﺎرﯾﺖ – آهن  – ﻧﻤﮏ – اوراﻧﯿﻮم – ﻗﻠﻊ
كشورهای عمده واردكننده كالا از افغانستان
ایران – پاکستان – چین – قزاقستان – ازبکستان – مالزی – ژاپن – امارات – هند – سایر کشورها
كشورهای عمده صادركننده كالا به افغانستان
پاکستان – هند – ایران – ترکیه – عراق – امارات – چین – آلمان – قزاقستان – روسیه – سایر کشورها
اقلام عمده صادراتی افغانستان به جهان
میوه ، آجیل خوراکی ، سوخت های معدنی و روغن های معدنی ، پنبه ، سبزیجات خوراکی و …
اقلام عمده وارداتی افغانستان از جهان
واردات ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ – واردات ﺣﻼل ها و رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه های آﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ هیدروکربون های ﺣﻠﻘﻮی – واردات ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآورده های ﻧﻔﺖ ﯾﺎ روﻏﻦ های ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻗﯿﺮی – واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ – واردات ﺳﯿﻤﺎن – واردات ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ – واردات ﻣﯿﻠﻪ های آهنی ﯾﺎ ﻓﻮﻻدی – واردات آرد – واردات روغن های ﺧﻮراﮐﯽ – واردات اﻧﻮاع ﺧﻮدرو – واردات ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو – واردات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت – واردات ﻓﺮآورده های ﻟﺒﻨﯽ – واردات ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه – واردات ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا – واردات رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ – واردات ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ – واردات ﭘﻮﺷﺎک – واردات اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

 

 

تاریخ به روز رسانی : 1402/09/22

مبادلات تجاری افغانستان با جهان از سال 2018 تا 2022

ارزش : میلیارد دلار
سال
2018
2019
2020
2021
2022
صادرات
875,241 863,833 1,824,321 1,992,979 1,663,882
واردات
7,406,590 6,776,781 8,729,550 7,367,568 7,561,728
تراز تجاری
6,531,349- 5,912,948- 6,905,229- 5,374,589- 5,897,846-
حجم مبادلات
8,281,831 7,640,614 10,553,871 9,360,547 9,225,610
منبع : سایت TRADE MAP

————-    بررسی کلی کشور افغانستان   ————-

 

مبادلات بازرگانی افغانستان با ایران

 

اقلام عمده صادراتی ایران از افغانستان
ﻧﺒﺎﺗﺎت و اﺟﺰای آن ( ﻣﺼﺎرف ﻋﻄﺮ ﺳﺎزی ) – داﻧﻪ ﮐﻨﺠﺪ ﺣﺘﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه – ﺗﺨﻢ زﯾﺮه ﺳﺒﺰ – صادرات ﺷﺘﺮ –  ﮔﺎو ﮔﻮﺷﺘﯽ – ﭘﯿﻠﻪ ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ –  ﺳﻨﮓ های ﻣﺮﻣﺮی –  ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻋﺼﺎره های ﻧﺒﺎﺗﯽ
اقلام عمده وارداتی ایران به افغانستان
روﻏﻦ های ﺳﺒﮏ – واردات ﺳﯿﺐ ﺗﺎزه – واردات هیدروکربن های ﺣﻠﻘﻮی ( ﻏﯿﺮ از ﺳﯿﮑﻼت ها ) – واردات ﻣﯿﻠـﻪ – واردات ﮐﻔﭙـﻮش های آهنی ﯾـﺎ ﻓـﻮﻻدی – واردات ﮔﺎزهای ﻧﻔﺘـﯽ – واردات ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕـﯽ – واردات ﺧﺎﻣـﻪ ﺷـﯿﺮ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻓﺮآورده های ﻏﯿـﺮ ﻣـﺬﮐﻮر – واردات ﻧﻔﺖ ﯾـﺎ روﻏـﻦ های ﻣﻌـﺪﻧﯽ – واردات ﭘﯿـﺎز – واردات موسیر – واردات هندوانه – واردات رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ – واردات ﺳﯿﻤﺎن – واردات زﻋﻔﺮان ﻓﻠﻪ – واردات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ بدون ﮐﺎﮐـﺎﺋﻮ – واردات آﺑﻤﯿـﻮه – واردات هادی های ﺑﺮﻗﯽ – واردات ﺧﻮراک دام – واردات ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ

 

————-    بررسی کلی کشور افغانستان   ————-

 

سفارت خانه افغانستان در ایران

 

نام و نام خانوادگی سفیر افغانستان در ایران
جناب آقای عبدالقیوم سلیمانی(کاردار) Mr. Abdul Quyom Sulymani
تلفن سفارت خانه افغانستان در ایران
88735040       –        88737050
آدرس سفارت خانه افغانستان در ایران
تهران – عباس آباد – خیابان پاکستان – نبش کوچه چهار – پلاک 2
روز و ساعت کاری سفارت خانه افغانستان در ایران
 
فکس سفارت خانه افغانستان در ایران
88735600
سایت سفارت خانه افغانستان در ایران
http://www.afghanembassy.ir/
ایمیل سفارت خانه افغانستان در ایران
admin@afghaneembassy.ir

 

سفارت خانه ایران در افغانستان

 

تلفن سفارت خانه ایران در افغانستان
0093-20-2101391-7
آدرس سفارت خانه ایران در افغانستان
افغانستان – کابل – خیابان آنکارا – چهار راهی شیریور – سفارت جمهوری اسلامی ایران
کد پستی سفارت خانه ایران در افغانستان
 
کد کشور و محل ، سفارت خانه ایران در افغانستان
 
نام و نام خانوادگی سفیر ایران در سفارت خانه افغانستان
حسن کاظمی قمی 
روز و ساعت کاری سفارت خانه ایران در افغانستان
 
ایمیل سفارت خانه ایران در افغانستان
امور کنسولی و و اداری : iranemb.kbl@mfa.gov.ir
تشریفات : kbl.protocol@mfa.gov.ir
وب سایت سفارت خانه ایران در افغانستان
https://afghanistan.mfa.gov.ir/

 

————-    بررسی کلی کشور افغانستان   ————-

 

نکات کاربردی بسته بندی کالا صادراتی

در بسیاری از کسب و کارها طراحی بسته بندی کالای صادراتی فرآیند بسیار مهم محسوب می­ شود و در صادرات یک محصول باید فاکتورهای زیادی را در این زمینه مد نظر قرار داد .
در این مقاله مباحثی هم چون : بررسی انواع بسته بندی کالا ی صادراتی ، بررسی استاندارد های بسته بندی صادراتی ، بررسی طراحی بسته بندی صادراتی ، اطلاع از قوانین بسته بندی کالا ، چگونکی بسته بندی کالا هایی مثل زعفران ، پسته ، خرما و … ، چالش ها و مشکلات در بسته بندی صادراتی ، لیست سایت های مفید در خصوص بسته بندی و … ، را مورد بررسی قرار داده ایم. برای مشاهده مقاله به بخش ” نکات کاربردی بسته بندی کالا صادراتی ” سایت ixport مراجعه نمایید.

 
نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند (ژ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 🔰...
تاریخ انتشار : 3 ساعت قبل
ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن وکس تحت تعرفه ۳۴۰۴۹۰۰۰ توسط شرکت بسپار پلیمر بهامین صنعت دانلود...
تاریخ انتشار : 24 ساعت قبل
تاکید بانک مرکزی به رعایت قیمت مصوب کالاهای وارداتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی بلامانع بودن صادرات محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی بیستون و نماینده رسمی شرکت بازرگانی کالا و انرژی...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا هنگام ثبت‌سفارش 📣 قابل توجه بازرگانان محترم؛ ⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند، درج شناسه‌کالا.جهت ثبت‌سفارش...
تاریخ انتشار : 6 روز قبل
گزارش گمرک از 40 شاخص آماری تجارت خارجی کشور در سال 1402 گمرک ایران در اقدامی مهم با هدف تحلیل...
تاریخ انتشار : 6 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما