سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

شورا گفتگو دولت و بخش خصوصی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

شورا گفتگو دولت و بخش خصوصی

با تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي و طبق ماده (75) شورا گفتگو دولت و بخش خصوصی از سال  1389 با هدف ایجاد ارتباط بین مجموعه. دولت و  حاکمیت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور آغاز به کار نمود

در این شورا گفتگو بخش خصوص با ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط”، نظرات و پیشنهادات تخصصی خود را در جهت تصویب یا اجرایی قوانین و بخشنامه ها در اداره کشور انجام می دهد .

در سال 1390 بعد از نتیجه مثبت در اجرایی این طرح مطابق ماده 11 قانون بهبود، محدوده وظايف و اختيارات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را در 10 بند تفصیل و تشریح نمود.

محل دبیرخانه این شورا گفتگو در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین و مستقیما زیر نظر رئیس اتاق ایران فعالیت نماید.

تا کنون بیش. از  103 جلسه شورای .گفت و گو در سطح. ملی تشکیل .شده، 272 دستور .جلسه مورد بررسي. قرار گرفته كه .ماحصل آن 232 .مصوبه ملی. بوده است.

جلسات شوراي می بایست  حداقل یک بار در ماه برگزار و به استناد ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورا حداكثر ظرف سی روز  در دستور كار هيات دولت قرار می گيرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

شوراهای گفت و گوی در استانها

مطابق ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سال 1390 فعالیت شورا ها در استانها با محوریت اتاق بازرگانی هر استان آغاز به کار نمود . ریاست شوراها استاندار آن استان با همکاری روسای اتاق های بازرگانی می باشد .  .

جلسات شوراهای استانی نیز هر ماه حداقل یک بار با حضور استاندار بعنوان رئیس شورا و رئیس اتاق بازرگانی استان بعنوان دبیر شورا برگزار می شود، و گزارش برگزاری آن نیز برای اتاق ایران و وزارت کشور ارسال می گردد تا نظارت لازم بر عملکرد این نهادهای استانی صورت پذیرد.

 

 

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی”][vc_empty_space][vc_column_text]

تشکیل جلسات

ماده1:جلسات عادي شورا گفتگو به صورت ماهیانه تشكيل می‌گردد.

جلسات دیگر شورا گفتگو حسب درخواست سه نفر از اعضای شورا و موافقت رئيس شورا تشکیل خواهد شد، لیکن اینگونه جلسات صرفاً به منظور تسريع تصميم گيري دربارة موضوعات مندرج در دستور جلسات عادي يا بررسي و اتخاذ تصميم دربارة موضوعی است كه ضرورت و اولويت آن به تأييد رئيس شورا رسيده و به صورت خارج از نوبت در دستوركارقرار گرفته باشد.

تبصره:در موارد تشکیل جلسات فوق الذکر، دبير شورا دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری، برای اعضاء ارسال می‌نماید.

ماده2:جلسات با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می باید مشروط بر این که حداقل یک سوم اعضای هر یک از قوای سه گانه و یک سوم سایر اعضای شورا گفتگو در جلسه حضور داشته باشند.

تبصره:گزارش حضور و عدم حضور اعضای هر یک از قوای سه گانه در جلسات، هر سه ماه یکبار توسط دبیر شورا گفتگو برای رییس قوه ارسال می گردد و در صورت عدم برگزاری جلسات شورا، این گزارش، هر 3 جلسه یکبار ارسال می شود.

ماده3:هر یک از اعضای شورا شخصا باید در جلسه حضور یابد.

تبصره:در موارد خاص اعضای شورا می‌توانند- حداکثر سه جلسه در یک سال- نماینده خود را به جلسه اعزام نمایند. لیکن نمایندگان مذکور دارای حق رأی نبوده و حضورشان در نصاب‌های ذکر شده در ماده (2) این دستور‌العمل تاثیری نخواهد داشت.

[/vc_column_text][vc_zigzag][vc_column_text]

اداره جلسات و فرآيند طرح و تصويب پيشنهادها

ماده4:رئیس شورا، جلسات شورا را اداره خواهد کرد. در صورت عدم حضور رئیس شورا، دبیر شورا که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، اداره جلسه را بر عهده دارد. در این صورت، تمام اختیارات مذکور در ماده (1)، به تصمیمات با حضور دبیر شورا تسری می یابد.

ماده5:هر یک از اعضای شورا و همچنین فعالان یا تشکل های اقتصادی می توانند موضوعاتی را برای قرار گرفتن در دستور جلسات شورا به دبیرخانه ارجاع نمایند، دبیرخانه موظف است موضوعات قابل طرح در شورا را با همکاری اتاق ها بررسی نموده و حسب اولویت در دستور کار قرار دهد.

تبصره1:معیارهای تعیین اولویت موضوعات به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره2:دستور جلسات توسط دبير شورا تنظيم و حداقل يك هفته پيش از برگزاری جلسات، در اختيار اعضاء قرار خواهد گرفت.

ماده6:رئیس و اعضای شورا مي توانند قبل از ورود به دستور جلسه، حداكثر جمعاً به مدت بیست دقيقه دربارة مسائل مهّم روز که مرتبط با مأموريت شورا می‌باشد مطالبي را ایراد نمایند.

ماده7:اولویت اظهارنظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضا و نیز مدعوین مرتبط با موضوع است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهارنظر نمایند.

ماده8:با رعایت ماده (5) فوق، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می‌گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد. موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورا مطرح و مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

ادامه می خوانید …

ماده9:هرگاه موضوع مورد گفت‌وگو بنا به تشخیص شورا نیازمند رسیدگی و مداقه بیشتر باشد، مراتب به کارگروه ویژه ای ارجاع می‌شود. چنانچه بررسی موضوع مورد رسیدگی به تفاهم منجر شود، بعنوان تصمیم شورا به مراجع ذیربط برای اجرا منعکس می‌شود و در صورتی که مراتب به تفاهم منجر نشود، رأی اکثریت به عنوان تصمیم شورا به مراجع مربوطه انعکاس می‌یابد.

تبصره1:رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا رییس اتاق تعاون حسب مورد و همچنین مرجع ارایه پیشنهاد، عضو ثابت کارگروه‌های ویژه موضوع این ماده خواهند بود و سایر اعضای کارگروه مطابق ترتیبات این ماده توسط شورا تعیین می‌شوند.

تبصره2:سقف رسیدگی موضوعات در کارگروه‌های ویژه 14 روز تعیین می‌شود و حداکثر برای دو هفته دیگر قابل تمدید است.

ماده10:چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه‌ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می‌نماید.

ماده11:اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم پیشنهاد رییس جلسه و یا یکی از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد.

ماده12:در صورتی که موضوعی نیازمند اتخاذ تصمیم شورا باشد، رأی اکثریت حاضران ملاک تصمیم می‌باشد و درصورت مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اکثریت با رأی رئیس جلسه احراز می‌شود.

[/vc_column_text][vc_zigzag][vc_column_text]

دبیرخانه شورا

ماده13:دبیرخانه زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

الف-استقرار سامانه‌های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکلهای اقتصادی کشور و انتقال درخواستها و پیشنهادها به شورا.

ب-بهر ه گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل، تلفیق و تجمیع موضوعات.

ج-طراحي فرايند‌هاي مطالعاتي و اجرايي به منظور حصول اطمينان از اثربخشي و کارائی سامانه‌هاي مستقر در دبيرخانه.

د-استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمانهای متبوع اعضای شورا با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرایند نهائی سازی پیشنهادات.

ه-تنظیم دستور جلسه و ارسال آن براي اعضاء، حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه.

و-تنظيم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن براي اعضا، حداكثر تا يك هفته پس از برگزاري جلسات.

ز-تنظيم و تدوين طرح‌ها، پيشنهادها، راهکارها و تهيه فهرست اولويت موضوعی و زماني آنها جهت ارائه به شورا.

ح-ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذيربط.

ط-پيگيري نتایج تصمیمات شورا.

ی-تنظيم گزارش‌هاي دوره اي وموردي ازعملكرد شورا و ارائة آنها به شورا.

ماده14:دبیر شورا سخنگوی شورا نیز هست و خلاصه مذاکرات و تصمیمات شورا را اطلاع رسانی می‌کند، مگر در مواردی که شورا، اطلاع رسانی و انتشار مطلبی را مناسب نداند.

[/vc_column_text][vc_zigzag][vc_column_text]

نحوه انتخاب مدیران عامل شرکتها

ماده15:مدیران عامل موضوع بند (19) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مشترک رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس اتاق تعاون با رعایت معیارهای ذیل، انتخاب و اسامی آنان جهت تصویب به شورا ارئه می گردد.

ماده16:معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل شرکتها به شرح زیر است:

الف-اعضای مورد بحث در ماده (15)، حداکثر به مدت یکسال تعیین می شوند.

ب-اعضای مورد بحث. ترجیحا”- از میان اعضای. تشکلهای اقتصادی در .بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، بازرگانی .و خدمات برگزیده .می‌شوند تا خواستها. و نظرات تشکلها را نیز نمایندگی .نمایند.

ج-“شرکت برتر” شامل شرکتهای متوسط و کوچک نیز می‌شود و عنوان “برتری” صرفا به اندازه کسب و کار محدود نمی‌گردد.

د-مدیران عامل منتخب – علاوه بر احراز شرایط مندرج در قانون- از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادی و صلاحیت‌های علمی و حرفه ای نیز برخوردار باشند.

ه-اعضای منتخب بایستی دارای حسن شهرت بوده و از اعتبار اجتماعی و اخلاق حرفه ای نیز برخوردار باشند.

تبصره:عضویت هر یک از اعضای منتخب حداکثر برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.

ماده17:هرگونه اصلاح و تغییر در این دستورالعمل، منوط به تصویب نصف بعلاوه یک اعضا می باشد.

ماده18:مصوبات شورا که نیازمند تصویب نامه هیأت وزیران و همچنین پیشنهاد به مجلس از طریق ارائه لایحه می باشد، درفرم ضمیمه این دستورالعمل و با امضا رییس شورا به دفتر هیأت دولت جهت اجرای حکم ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، ارسال می گردد.

 

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_btn title=”دانلود بروشور معرفی شورا گفتگو دولت و بخش خصوصی ” style=”modern” shape=”rounded” color=”info” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fixport.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C.pdf|target:_blank”][vc_icon icon_fontawesome=”fas fa-globe”][vc_column_text]

http://www.ppdc.ir/fa/

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *