مقالات صادرات

مقالات واردات

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺷﺮکت هاﯼ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﮐﺎﻭﯾﺎﻥ و …

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺷﺮکت هاﯼ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﮐﺎﻭﯾﺎﻥ، ﻧﻔﺘﺎ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ، ﺧﺰﺭ ﻧﻔﺖ ﺍﺭﺱ

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺷﺮکت هاﯼ ﭘﺎﻻﯾﺶ : ﭘﯿﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٦٦/٩٦/٢۷٤٩٠٥ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹٦/٠۷/١١ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﺳﺎﻣﯽ ٢٥٨ شرکت صادرکننده نفتی که محصولات ﺁن ها ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩٩/١٩٢٠٤۷ مورخ ٩٩/٠٢/٢٩ ، ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺎﻣﻪ شماره ٥٢٥٠٩ مورخ ٩٩/٠٣/٢١ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﭘﯿﻮﺳﺖ، ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ( ﮐﺪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ) ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﻘﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎ « ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ، ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﻋﺒﻮﺭ ( ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ ) ﻭ ﻣﻌﺎﻭﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﯼ، ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻭ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﻧﻔﺘﯽ » ( ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﻃﯽ بخشنامه شماره ٢٥٦/٩٨/١٤٠٨١٠٤ مورخ ٩٨/١٠/٣٠ ) ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

سازمان : گمرک ایران
تاریخ : ۱۳۹۹/۴/۱
شماره : ۹۹/۳۲۶۳۴۰

 

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ

 

درباره سازمان گمرک ایران بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

مقالات مرتبط

 

فرآیند صادرات (مراحل صادرات)[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

فرآیند واردات (مراحل واردات)[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

قانون امور گمرکی[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-3l8gka’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

آشنایی با آخرین مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-3l8gka’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

کتاب مقررات صادرات و واردات[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-3zxf19′ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *