اسناد تجاری

اسناد تجاری : در این بخش به معرفی انواع اسناد حمل بین المللی که شامل بارنامه ، فاکتور تجاری ، قبض انبار گمرکی ، گواهی مبدا ، گواهی بازرسی کالا ، بیمه نامه ، اظهارنامه گمرکی ، فهرست عدل بندی ، رسید پرداخت وجه ، برات ، کارنه تیر و اعتبار اسنادی و … می باشد، می پردازیم

ما در این بخش به بررسی و تحلیل کامل هر یک از اسناد تجاری پرداخته ایم. برای مشاهده ” اسناد تجاری ” و مطالعه این مطالب مفید ، موارد زیر را مشاهده نمایید.