نوشته‌ها

اعلام فهرست ۱۰ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک ، دو و سه

اعلام فهرست ۱۰ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک ، دو و سه فهرست ۱۰ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک ، دو و سه و فهرست تسهیلات ۱۸ گانه ارائه شده به این شرکت ها بر اساس سطح بندی توسط […]

اعلام فهرست ۸ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO )

اعلام فهرست ۸ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک ، دو و سه   فهرست ۸ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک ، دو و سه و فهرست تسهیلات ۱۸ گانه ارائه شده به این شرکت ها بر اساس سطح بندی […]

فهرست ۴ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در دو سطح یک و سه اعلام شد

اعلام فهرست ۴ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در دو سطح یک و سه   فهرست ۴ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در دو سطح یک و سه و فهرست تسهیلات ۱۸ گانه ارائه شده به این شرکت‌ها بر اساس سطح بندی توسط سازمان گمرک ایران اعلام […]

اعلام فهرست ۱۰ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک و دو و سه

اعلام فهرست ۱۰ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک و دو و سه   فهرست ۱۰ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک و دو و سه توسط سازمان گمرک ایران اعلام شد.   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱شماره : ۱۴۰۰/۶۸۶۰۴۴ […]

اعلام فهرست ۱۱ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در دو سطح یک و سه

اعلام فهرست ۱۱ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در دو سطح یک و سه   فهرست ۱۱ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در دو سطح یک و سه توسط سازمان گمرک ایران اعلام شد.   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰شماره : ۱۴۰۰/۵۱۸۱۶۴   متن بخشنامه : […]

اعلام فهرست ۸ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک و دو و سه

اعلام فهرست ۸ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک و دو و سه   فهرست ۸ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک و دو و سه توسط سازمان گمرک ایران اعلام شد.   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲شماره : ۱۴۰۰/۴۲۹۲۱۶ […]

اعلام فهرست ۱۷ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک، دو و سه

اعلام فهرست ۱۷ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک و دو و سه   فهرست ۱۷ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک و دو و سه توسط سازمان گمرک ایران اعلام شد.   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲شماره : ۱۴۰۰/۲۷۶۲۲۹ […]

فهرست تجمیعی ۳۷۸ شرکت فعالان اقتصادی مجاز ( AEO )

ابلاغ فهرست تجمیعی ۳۷۸ شرکت فعالان اقتصادی مجاز ( AEO ) و سطح بندی و نحوه ارائه تسهیلات به آن ها   فهرست تجمیعی ۳۷۸ شرکت فعالان اقتصادی مجاز ( AEO ) و سطح بندی و نحوه ارائه تسهیلات به آن ها توسط سازمان گمرک ایران اعلام شد.   سازمان : گمرک ایرانتاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳شماره […]

اعلام ۱۵ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک ، دو و سه

اعلام ۱۵ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک ، دو و سه   فهرست ۱۵ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در سه سطح یک ، دو و سه و فهرست تسهیلات ۱۸ گانه ارائه شده به این شرکت‌ها بر اساس سطح بندی اعلام شد. […]

اعلام ۱۵ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در دو سطح یک و دو

اعلام ۱۵ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در دو سطح یک و دو   فهرست ۱۵ شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی مجاز ( AEO ) در دو سطح یک و دو و فهرست تسهیلات ۱۸ گانه ارائه شده به این شرکت‌ها بر اساس سطح بندی اعلام شد.   متن بخشنامه : […]