”آيين نامه اجرائي گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي (back to back ) و تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي

”آيين نامه اجرائي گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي (back to back ) و تنزيل اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي (موضوع ماده ١٩ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده ١١٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382/06/10 مجلس شوراي اسلامي در گشايش اعتبارات اسنادي اتكايي) براساس […]