قانون مقررات صادرات و واردات

قانون مقررات صادرات و واردات در عصر حاضر که به آن عصر اطلاعات می گویند.

دروازه ای است برای ورود به عرصه های مختلف و ضمانتی است
برای بهتر شدن برنامه ها و آگاهی از مقررات.

قانون مقررات صادرات و واردات تحت عنوان
ضوابط حاکم بر اجراي مأموریت ها در هر
سیستم و نظامی ضروری و لازم است و از آن به عنوان
بازوي قوي اجراي برنامه هاي
سازمان ها یاد می شود.

به همین منظور سازمان توسعه تجارت ایران ایران باهدف
انجام رسالت آگاهی بخشی به دستندرکاران اقتصادي قبل
از شروع شدن سال جدید با بهرهگیري از مشارکت موثر
دستگاه هاي عضو کمیسیون ماده یک
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در موعد قانونی،
نسبت به گرفتن نظرات سازمان هاي متولی، اتخاذ تصمیم
و کارشناسی موضوعات واصله اقدام نمود، که براي اولین بار
نتیجه این تلاش ها، به تهیه و تدوین مجموعه دوزبانه لاتین
و فارسی کتاب مقررات صادرات و واردات 90 با هدف بهرهبرداري
بازرگانان و کلیه فعالین بخش تجارت خارجی کشور منجر شد.

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1398

ضمن اعلام مراتب قدرشناسی از مساعی نمایندگان محترم
دستگاه هاي عضو کمیسیون ماده یک و همکاران
در دفتر مقررات واردات و صادرات در انجام این مهم، آمادگی
این سازمان را براي دریافت نظرات کارشناسی، انتقادهاي
سازنده و پیشنهادات اثر بخش صاحب نظران اقتصادي کشور
پیرامون این کتاب و دیگر مسائل مرتبط با تجارت خارجی
با انگیزه روان سازي قوانین اعلام نمایم.