ارزش کالا در گمرک ( TSC )

شناسه ارزش گمرکی شناسه ارزش گمرکی ( Tariff specification code ) : شناسه ارزش .کالا یا TSC یک عدد ۴ رقمی است و در انتهای هر ردیف. تعرفه کالایی، جهت تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش بینی شده است. برای تشخیص ارزش کالا و همین طور دانستن این که کالای مذکور در چه دسته ای. طبقه […]