قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری

قانون تجارت با ترکیه قانون و مقررات ترکیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به صورت کامل در مقاله زیر بررسی نمایید : قانون اساسی ترکیه حقوق مالکیت ترکیه قانون گمرکی ترکیه قانون بانکی ترکیه قانون مالیاتی ترکیه قوانین ثبت شرکت در مناطق آزاد ترکیه قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه   ————-  […]

قانون اساسی ترکیه

قانون اساسی ترکیه قانون اساسی ترکیه   قانون اساسی تركیه با آخرین اصلاحات آن مترجم : على حكیم پور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دادگاه قانون اساسی تركیه   به نام خداوند جان وخرد پیشگفتار واژه قانون اساسى براى نخستین بار از سوى ارسطو در کتاب معروفش ” سیاست “به کار گرفته شد . به […]