سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

تشریفات گمرکی و ملاحظات آن در سال 1400

. [vc_row][vc_column][vc_column_text]

تشریفات گمرکی و ملاحظات آن در سال 1400

تشریفات گمرکی و ملاحظات آن در سال 1400 طبق مفاد مادۀ ۳۸ قانون امور گمرکی ، خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است؛ تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می شود و گمرک ایران، گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می نماید. طبق مفاد مادۀ ۳٩ قانون امور گمرکی. نیز تصریح گردیده تشریفات گمرکی. به استثناء موارد . مندرج در مواد ( ٤٠ ) و ( ٤١ ) این قانون ، منوط. به اظهارکالا. با تسلیم اظهارنامه . به شکل و تعداد نسخی. که گمرک ایران. تعیین . می نماید توسط  صاحب کالا . یا نمایندۀ قانونی .وی انجام .می شود و  گمرک ایران مجاز است .شکل، نحوۀ. تنظیم اظهارنامه. و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت، تغییر دهد.
براساس مواد قانونیِ. قانون مقررات صادرات و واردات و آئین نامۀ اجرائی. آن، همچنین قانون امور گمرکی .و آئین نامۀ اجرائی.مربوطه ، موارد ذیل درخصوص . عدم نیاز به کارت بازرگانی، تشخیص. تجاری بودن کالا ، کالاهای. معاف از اخذ و ارائه. ثبت سفارش، کالاهای قابل ترخیص بصورت بدون. انتقال ارز، کالاهای وارده . از طریق پست، کالاهای قابل . ترخیص با صدور پتۀ. تجاری، کالاهای. وارده بصورت نمونه های. تجاری و …. قابل. استناد می باشند :

مادۀ ۳ قانون مقررات صادرات و واردات :

مبادرت به امر. صادرات و واردات کالا بصورت. تجاری، مستلزم . داشتن کارت بازرگانی است. که توسط اتاق. بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر و به تأیید . وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد.

مادۀ ۱۰ آئین نامۀ اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات :

تشریفات گمرکی و ملاحظات آن در سال 1400 در اجرای مادۀ ( ۳) قانون، ملاک تجاری. بودن، چگونگی. صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی. و موارد معافیت. از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد:

۱) ملاک تجاری بودن کالا: کالاهایی. که به تشخیص گمرک ایران، برای.فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینکه.به همان شکل یا پس . از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش. برسند، تجاری تلقی.خواهند شد.

تبصره) موارد زیر تجاری تلقی نمی گردد:
الف- نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش درحدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.
ب- ماشین آلات ، تجهیزات ، اجزاء و قطعات مربوط مورد نیاز. واحدهای تولیدی فاقد. کارت بازرگانی. که در مواقع لزوم درحد نیاز. خود با تشخیص. وزارت صنعت، معدن و تجارت ، رأساً. وارد می نمایند.
پ- عملیات ورود و. صدور کالا توسط. دستگاه های اجرائی . دارای ردیف بودجه. منطبق با وظایف. و درجهت نیل. به اهداف آن دستگاه با اطلاع. وزارت صنعت، معدن و تجارت که. برای تأمین نیاز و نیل به. اهداف عمومی آن دستگاه. انجام می شود. در موارد. خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت. تشخیص می دهد. ورود کالا برای عملیات تجاری است . ضمن توقف جریان ، مراتب را به هیأت دولت گزارش می نماید.
ت- صدور کالا توسط صادرکنندگان مبتدی. برای یک دورۀ حداکثر ۶ ماهه در آغاز. کار با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ث- وسایل و ملزومات. موردنیاز واحدهای . تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات. فنی و تجاری. کالا، نقشه های فنی و نمونه های . فاقد بهای. ذاتی، کالاهای  مورد نیاز
پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.
٢) چگونگی صدور کارت بازرگانی
۳) چگونگی تمدید کارت بازرگانی

۴) موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

 1. شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای موردنیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی
 2. ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
 3. پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود موردنیاز استان خود و استان های همجوار درصورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از ادارۀ بازرگانی شهر یا استان مربوط.
 4. کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور درصورت داشتن کارنامۀ شغلی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

 کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

 • مادۀ ۸ قانون مقررات صادرات و واردات: واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.
 • مادۀ ۵ آئین نامۀ اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات– با توجه به مفاد مواد ( ١) و ( ۸) قانون مقررات صادرات و نامیده می شود، ورود کلیۀ کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش « قانون » واردات که از این پس به اختصار دولتی یا غیردولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

  موارد استثناء

  ١) کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین ، شرکت های تعاونی آنها، ملوانان و کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آئین نامه می آید و درحد مقرر در آن. گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم نموده و در پایان هرماه به وزارت مذکور ارسال نماید.
  ٢) کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رئیس سازمان انرژی اتمی.
  ۳) کالاهای همراه مسافران ورودی درحدی که در این آئین نامه مشخص می گردد و طبق فهرستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می نماید.
  ٤) کالاهای وارداتی از طریق پست درحدی که در این آئین نامه مشخص می شود.
  ٥) نمونه های تجارتی و تولیدی درحدی که در این آئین نامه تعیین خواهد شد.
  ۶) نمونه کالاهائی که جهت عرضه در کلیۀ نمایشگاه های بین المللی تخصصی وارد می شوند.

مادۀ ۳۸ آئین نامۀ اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات :

واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:

١) قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونۀ کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونۀ دارو (فرآورده های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی ) و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبۀ تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا موسسۀ آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط، قابل ورود و ترخیص است.

٢) در صورت کسرتخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ورود و ترخیص است.

۳) در مواردی که خریدار، موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف، با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع است. دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا ، اسناد ،CD ،

٤) کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی ( نظیر تابلو منسوجات و غیره ) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمۀ این آئین نامه قابل ترخیص می باشد.

٥) کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران ، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذیربط و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ورود و ترخیص است. دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و ، CD

۶) ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینه های علمی و فنی مشروط بر آنکه از نوع ممنوع شرعی « بهداشت، درمان و آموزش پزشکی » و « علوم، تحقیقات و فناوری » یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه های حسب مورد و در سایر زمینه ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچ گونه مجوز دیگری قابل انجام است.

٧) اجزاء، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص خواهد بود.

۸) اجزاء، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می باشد.

٩) ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است

مادۀ ۳۹ آئین نامۀ اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات- ورود کالا از طریق پست :

ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبۀ تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه ( ٥٠ ) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ، بدون مطالبۀ کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات ، بلامانع است. درصورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.
تبصره _ ورود کالاهای موضوع مادۀ ( ۳۸ ) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می باشد.

مادۀ ۳۸ قانون امور گمرکی  :

خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی، در اولین گمرک مجاز انجام می شود. گمرک ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می نماید.

مادۀ ۳۹ قانون امور گمرکی:

تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد ( ٤٠ ) و ( ٤١ ) این قانون، منوط به اظهارکالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوۀ تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت، تغییر دهد.

مادۀ ۴۰ قانون امور گمرکی- موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:

الف- کالاهایی که براساس کنوانسیون های بین المللی لازم الاجراء، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گردد.

ب- کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)،(ح)،(خ)،(د)،(ص)و(ع) مادۀ ( ١١٩ ) این قانون با صدور پتۀ گمرکی، قابل ترخیص است.

(الف) مادۀ ١١٩ قانون امور گمرکی: کالاهای مورد استفاده متعلق به روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها

(ح) مادۀ ١١٩ قانون امور گمرکی: لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان  درخارج، یکسال یا بیشتر باشد و….

(خ) مادۀ ١١٩ قانون امور گمرکی: آلات و ابزار دستی اعم از برقی و غیر برقی مربوط به کار یا حرفۀ ایرانیان  شاغل در خارج و …

(د) مادۀ ١١٩ قانون امور گمرکی: لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می شوند ….

(ص) مادۀ ١١٩ قانون امور گمرکی: سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور

(ع) مادۀ ١١٩ قانون امور گمرکی: کالانما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، تقویم، لوح های فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی فاقد جنبۀ تجاری با گمرکات اجرایی کشور، تصمیمات و مصوبات مزبور مجدداً با شرح جزئیات ، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

۱) نمونه های تجاری و تولیدی از نظر گمرک و مصادیق مربوطه : طبق مفاد مواد ۳ و ۸ قانون مقررات صادرات و واردات و مواد ٥ و ١٠ آئین نامۀ اجرایی قانون مربوطه، نمونه های تجاری، تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش، درحدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران، بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص است؛

۲) کارت بازرگانی برای نمونه های تجاری و غیرتجاری : موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی، مطابق ٤ مادۀ ١٠ آئین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد؛ – بند ٥

۳) نمونه داروها و اقلام وارده توسط شرکتهای داروئی و پزشکی: ترخیص نمونه های دارو، مواد اولیۀ دارو و تجهیزات پزشکی منوط به تأیید مرجع صدور مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با قید عبارت ” نمونه یا غیرتجاری” می باشد. مجوز قانونی ترخیص نیز در همین تأییدیه و یا مجوز جداگانه به گمرک ارائه خواهد شد؛

۴) کالاهائی که با برند یا لوگوی خود شرکتها وارد می شوند و جنبۀ تجاری ندارند: نمونه های تجاری، تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش، درحدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران، بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص است؛

۵) کارنه دوپاساژ یا کارنه تیرهائی که بصورت خام وارد می شوند: کارنه های خام، بارنامه ها، کارت های پرواز و سایر کارنه ها و یا فرم های خام مشابه غیر قابل فروش، مشمول بند( ٤) مادۀ ۳۸ آئین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد؛

۶) ارائه مجوزهای قانونی برای اقلام وارده غیرتجاری : اخذ و ارائه مجوزهای قانونی برای ترخیص اقلام واردۀ غیرتجاری الزامی بوده، درخصوص اقلامی که به تشخیص گمرک جنبۀ تجاری ندارند و درحد نمونه می باشند، مستند به تفاهم نامۀ فیمابین گمرک و استاندارد، نیازی به اخذ و ارائه مجوز استاندارد نمی باشد؛

۷) اقلام مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی مانند بذر: مطابق تبصرۀ ٢ مادۀ ٥ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و مادۀ ١٢٧ قانون امور گمرکی، ترخیص نمونه های مرتبط با بخش کشاورزی (مانند بذر، کود و نهال) منوط به تأیید مرجع صدور مجوز از وزارت جهاد کشاورزی و با قید عبارت “نمونه” می باشد. مجوز قانونی ترخیص نیز در همین تأییدیه و یا مجوز جداگانه، به گمرک ارائه خواهد شد؛

۸) اقلام پستی وارده بطریق هوایی و زمینی و … : درخصوص کالاهای وارده از طریق پست، ملاک اقدام گمرک، مادۀ ۳٩ آئین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصرۀ ذیل آن می باشد؛

۹) اقلام وارده توسط شرکت های دانش بنیان و نحوۀ تشخیص این شرکت ها : ترخیص اقلام نمونۀ وارده توسط شرکت های دانش بنیان (مرتبط با زمینۀ فعالیت)، بدون اخذ ثبت سفارش، منوط به تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. تشخیص دانش بنیان بودن شرکت ها و موسسات دانش بنیان به عهدۀ معاونت مذکور (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) می باشد؛

۱۰ ) اقلام وارده توسط شرکتهای خودروساز: نمونه های تجاری، تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش، درحدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران، بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص است؛

۱۱ ) سقف ارزشی واردات واحدهای تولیدی و تجاری جهت ترخیص از محل بدون ثبت سفارش: نمونه های تجاری، تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش، درحدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران، بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص است؛

12) اقلام یدکی مربوط به واحدهای تولیدی وارده توسط واحدهای مربوطه: نمونه های تجاری، تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش، درحدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران، بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص است؛

۱۳ ) تجهیزات تحقیقاتی، آزمایشگاهی یا مواردی که برای کپی برداری وارد می شود: نمونه های تجاری، تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش، درحدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران،

۱۴) بدون اخذ مجوز ثبت سفارش و با اخذ حقوق ورودی متعلقه قابل ترخیص است؛

۱۵ ) با توجه به اینکه وفق مفاد بند ( ١) مادۀ ۳۸ آئین نامۀ اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ” قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونۀ کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونۀ دارو (فرآورده های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی ) و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبۀ تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا موسسۀ آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط، قابل ورود و ترخیص است. “،

باید توجه داشت :

کالای مربوطه، مستقیماً بنام واحدهای موصوف وارد شده باشد و جزو مواد اولیه؛ اجزاء و قطعات مورد مصرف در کالای تولید شده واحدهای تولیدی؛ دستگاه و ماشین آلات کامل نبوده و ضمناً برای احراز تولیدیمورد استفاده قرار گیرد و یا مراتب از سوی مراجع رسمی گواهی و ، « بهین یاب » بودن واحدهای صنعتی، سامانه اعلام گردد. مسئولیت حسن اجرای مفاد بخشنامۀ تأکیدی فوق برعهدۀ کلیۀ مدیران، معاونین ، روسای سرویس و کارشناسان محترم امورگمرکی گمرکات اجرایی و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن برعهدۀ ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان های مربوطه و در سطح کشوری، دفتر واردات گمرک ایران می باشد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن توجه دقیق به موضوع و اعمال رویۀ واحد در گمرکات ، نسبت به موارد ابلاغی، اقدام فرمایند.

[/vc_column_text][vc_column_text]

سازمان : گمرک ایران
تاریخ : 1400/09/21
شماره : 1400/1275215

[/vc_column_text][vc_single_image image=”48663″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” title=”جهت دانلود بخشنامه روی تصویر کلیک کنید ” link=”https://ixport.ir//wp-content/uploads/2022/04/222.1400.1275215-14000921.pdf” label=””][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *