دستورالعمل اجرایی ماده (۶۶) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

دستورالعمل اجرایی ماده (۶۶) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

دستورالعمل اجرایی ماده (۶۶) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

کلیه گمرکات.اجرایی ۱۴۰۱/۱۲۹۸۹۶۴مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۶۰۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۲ در راستای شفاف سازی انجام تشریفات.گمرکی و به منظور.حصول.اطمینان در مورد انطباق ِماهیت، مبدأ، شرایط، مقدار و ارزش کالا با مشخصات ارائه شده در اظهارنامه؛ اصلاحیه.دستورالعمل.اجرایی ماده (۶۶) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بشرح ذیل ابلاغ می گردد:

۱- ارزیابان موظفند ارزیابی کالا را با رعایت کامل اصول و ترتیباتی که در قانون.امورگمرکی، آیین نامه.اجرایی آن و این دستورالعمل آمده، انجام و نتیجه را همان روز گزارش نمایند.

منظور از گزارش؛ درج نتایج ارزیابی.کالا توسط.ارزیابان در سامانه های.گمرکی و یا در اسناد فیزیکی.درخصوص فرآیند های غیر سیستمی.

۲- عملیات ارزیابی کالا پس از ارجاع خودکار.اظهارنامه.ثبت شده به ارزیاب (حسب مورد تعیین غیر.خودکار ارزیاب.توسط مسئول سرویس ارزیابی و ارجاع به وی) ؛ آغاز شده.محسوب.می گردد.

تبصره:در راستای تبصره ذیل ماده (۶۶) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، به تشخیص.گمرک یا تقاضای صاحب کالا، ارزیابی کالا می تواند با حضور صاحب.کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود.

۳- معاینه و ارزیابی کالا از مشخصات.ظاهری بسته ها شروع می شود، بنابراین ارزیابان.گمرک.مکلفند مجموع.بسته های مربوط به یک اظهارنامه را به دقت.شمارش.نموده و به نوع.بسته ها (صندوق، عدل یا هر نوع بسته بندی دیگر)، علامت و شماره آنها یک به یک رسیدگی کرده و با مندرجات.اظهارنامه و اسناد.ضمیمه از هر نظر تطبیق نمایند. چنانچه.اختلافی.وجود نداشت، نسبت به ارزیابی و معاینه.محتویات بسته ها با رعایت.اصول.مقرر در قانون.امورگمرکی، آیین نامه.اجرایی آن و این دستورالعمل اقدام نمایند.

۴- برای احراز صحت.مندرجات.اظهار نامه.نسبت به مشخصات.محتویات بسته ها؛ به طورکلی باید بسته های.موضوع هر اظهار نامه باز و به محتویات آنها از لحاظ نوع.جنس، مقدار، ارزش ، وزن و سایر.ویژگی هایی که در تشخیص و تعرفه بندی ، مأخذ حقوق ورودی، وجوه.متعلقه و سایر قوانین و مقررات، مؤثر باشد به شرح.ذیل.رسیدگی شود:

الف) چنانچه بسته ها از حیث.حجم، وزن ویا نوع جنس، یکسان و یکنواخت باشند، ارزیاب به صورت تصادفی و متناسب با تعداد کل محموله، به باز نمودن و رسیدگی به محتویات یک یا چند بسته.اکتفا کرده و از باز نمودن بقیه بسته ها.صرف نظر خواهد نمود.

ب) چنانچه بسته ها ازحیث حجم، وزن ویا نوع جنس، یکسان نبوده ولی کالا دارای صورت عدل بندی باشدکه نوع جنس، وزن ،تعداد، مقدار، محتویات و شماره هریک از بسته ها را جداگانه.نشان دهد؛ در این صورت.ارزیاب.یک یا چند بسته را با توجه به مأخذ، نوع کالا، ارزش و… به صورت تصادفی.انتخاب کرده و از باز نمودن بقیه بسته ها.صرف نظر خواهد نمود.

ج) چنانچه کالای.اظهارشده دارای.عدلبندی کانتینری باشد، ابتدا ارزیاب با مد نظر قرار دادن.محتویات.کانتینر ونوع کالای اظهاری با توجه به مأخذ، نوع کالا، ارزش؛ نسبت به باز نمودن.کانتینر یا کانتینرهای.منتخب اقدام و در صورت.عدم وجود.مغایرت فی مابین عدلبندی.کانتینری با محتویات کانتینر؛ از باز نمودن بقیه کانتینر ها صرف نظر خواهد شد.

تبصره ۱- هرگاه اختلافی در تعداد.بسته ها، نوع ، علامت ،شماره، وزن و سایر ویژگی های آنها دیده شود؛ ارزیابان.باید ضمن احصاء دقیق و گزارش موارد اختلافی، عملیات.ارزیابی را متوقف نمایند تا با اطلاع و دستور.رئیس.گمرک.یا قائم مقام.وی نسبت به اختلاف و علت و منشأ آن رسیدگی شود.

د) چنانچه بسته ها و کالا از حیث.حجم، وزن وتعداد، تعرفه و ارزش یکسان.نباشد و فاقد.صورت عدل بندی باشد؛ تمام بسته ها بدون استثناء باز و مورد.معاینه و رسیدگی قرار گیرد.

۵- کارشناسان موارد مؤثر در تصمیم گیری.از قبیل؛کالا نما (کاتالوگ) ، نقشه فنی، بروشور، اسناد.تکمیلی و سایر.ویژگی های.کالا را به صورت شفاف از ارزیاب.درخواست نموده تا ارزیاب.نسبت به اخذ و گزارش.موارد استعلامی، اقدام لازم معمول بعمل آورد.

تبصره- ارزیاب گمرک مکلف است مشخصات.دقیق کالای مورد ارزیابی، حسب مورد؛ نام، علامتِ تجاری، سال.ساخت، نو یا مستعمل بودن، تاریخ تولید و انقضاء، شماره سریال، سری.ساخت، رنگ، وزن، کشور سازنده و… را به نحوی در گزارش.ارزیابی قید نماید تا امکان بررسی و انطباق کالا با قوانین و مقررات.موضوعه و در صورت لزوم بررسی و انطباق کالاهای.مکشوف با اسناد و گزارش.ارزیابی میسر گردد.

۶- هرگاه درنتیجه ارزیابی، بین مندرجات و ضمائم.اظهار نامه با مشخصات.کالا؛ اختلافی.کشف شود، ارزیاب.موظف است مغایرت ها را بصورت.مشروح به مسئول.سرویس.ارزیابی گزارش نماید.

تبصره ۱- هرگاه در اثر ارزیابی، اختلافاتی کشف شود که مستلزم دریافت تفاوت.حقوق ورودی وسایر وجوه.متعلقه نباشد در این صورت مشهودات مأموران.گمرک نیز می بایست دراظهارنامه درج و به اطلاع مقام مافوق برسد.

تبصره ۲- در خصوص موارد منطبق با مقررات.قاچاق ازجمله مواد (۱۱۳) قانون امور گمرکی و ماده (۲) قانون.مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه های بعدی، مأمورین گمرک.موظفند بلافاصله صورت مجلس کشف.کالای.قاچاق را تنظیم وضمن درج هشدار لازم در اظهارنامه، اقدامات قانونی.لازم را بعمل آورند.

۷- کلیه مأمورانی که به اقتضای وظایف.محوله، می بایست صورتجلسه و یا گزارشی را امضاء نمایند، مکلفند.قبل از امضاء نام و نام خانوادگی خود را در محل.مخصوص.نوشته و سپس ذیل آن با قید.تاریخ، امضاء نمایند.

۸- کارشناس سرویس ارزیابی موظف.است اظهارنامه ارجاع شده را بر اساس گزارش.ارزیابی و اسناد.تسلیمی از لحاظ تعرفه بندی، بررسی ارزش، مجوزهای لازم، محاسبه.حقوق.ورودی و سایر.وجوه متعلقه مورد بررسی قرار داده و درصورت.صحتِ انجام تشریفات گمرکی.نسبت به تأیید.اظهارنامه اقدام نماید.

۹- رسیدگی به اظهارنامه و انجام کنترل های.مربوطه در مراحل درب خروج و بازبینی و… رافع.مسئولیت.های.ارزیابان و کارشناسان، نخواهد بود.

۱۰- وظایف و مسئولیت های کارشناسان.مجازی.در حدود اسناد و اطلاعات.بارگزاری شده و نظرات.در اظهارنامه.الکترونیکی خواهد بود.

۱۱- جهت ارزیابی.کالا و بررسی های بعدی، اسنادی توسط گمرک مورد استناد.قرار خواهد گرفت که در زمان.اظهارکالا به گمرک، ارائه و یا در زمان ثبت اظهارنامه.الکترونیکی بارگزاری شده باشد.

۱۲- تبعیت از فرآیندهای مصوب در سامانه های.اجرایی گمرک الزامی می باشد. بدیهی است.تغییرات.سیستمی در فرآیند های فوق الذکر که با موافقت این معاونت در سامانه های.گمرک اعمال می گردد نیز لازم الاجرا می باشد.

بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده بالاترین مقام.اجرایی آن گمرک می باشد
تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص الحاق متنی به عنوان...
تاریخ انتشار : 12 ساعت قبل
لغو ممنوعیت صادرات کاغذ تیشو، ام دی اف خام، مداد و دفترچه مشق و کاغذ کپی ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات...
تاریخ انتشار : 13 ساعت قبل
شرایط اعتبار کالاهای اظهار شده به گمرک با ثبت سفارش منقضی ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اعلام شرایط.اعتبار کالاهای...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
فهرست جدید ردیف تعرفه های مشمول %۱۰ کرایه حمل از صادرات و واردات مایعات نفتی و گازی پیرو بخشنامه شماره...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
ایجاد امکان اظهار کالاهای فاقد تخصیص ارز نامه رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی و رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران به...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل
لغو ممنوعیت صادرات کره، حبوبات و برخی از محصولات کشاورزی به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت توسعه...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.