فهرست عدل بندی چیست؟

.فهرست عدل بندی چیست؟

فهرست عدل بندی Packing List یکی از اسناد صادراتی است که زمان تحویل کالا تهیه و تنظیم می شود و فروشنده باید آن را به خریدار ارائه کند. این سند همراه سایر اسناد صادراتی مانند گواهی مبدا تحویل خریدار می شود.

معمولاً توسط .فروشنده و یا فرستنده کالا. تهیه می گردد. لیکن شرکت های .تخصصی نیز وجود دارند .که به امر بسته بندی. کالا مبادرت نموده .و فهرستی از .محتویات بسته ها و. نوع بسته ها را تهیه .می نمایند.

زمانی که کالا .یکنواخت، یعنی بسته. بندی کالا از نظر .ظاهر و محتویات. یکسان باشند .و این موضوع در فاکتور .فروش کالا نیز به صراحت .قید شده باشد. و یا اینکه کالا به صورت. باز و قابل رؤیت وارد .و به گمرک اظهار شود. نیازی به ارائه لیست. عدل بندی. نمی باشد.

 

فهرست عدل بندی .نشان دهنده تعداد کالا های. موجود در هر کارتن، پالت و یا هر .نوع محموله مورد. توافق .خریدار و فروشنده. می باشد. این نوع سند .هنگام ترخیص کالا. در گمرک فروشنده .و خریدار بسیار. اهمیت دارد.

 

اطلاعاتی که در متن فهرست عدل بندی ( Packing  List) درج می شود عبارت اند از :

 1.  نام و آدرس کامل فروشنده
 2.  نا م، آدرس، تلفن و فکس خریدار
 3.  نا.م و آدرس. فردی که پس. از ر سید ن. کالا به .مقصد باید .مطلع شود
 4.  کشور و محل بارگیری کالا
 5.  کشور و محل تخلیه کالا
 6.  شماره و تاریخ صدور فاکتور
 7.  در صورتی که خرید از طریق اعتبار اسنادی انجام گیرد، شماره LC در این قسمت نوشته می شود
 8.  نحوه پرداخت از نظر نقدی بودن یا اعتبار اسنادی در این قسمت مشخص می شود
 9.  شماره قرارداد
 10.  نا  م و شرح کالا های قرارداد
 11.  مقدار هر ردیف کالا با ذکر واحد اندازه گیری
 12.  وزن خالص کالا های قرارداد
 13.  و زن ناخالص. کالا ها به .همراه.بستهبندی. آن ها
 14.  د ر این ردیف. جمع مقدار، وزن .خالص. و وزن. ناخالص ستون. های. فوق نوشته .خواهد شد
 15.  د.ر این قسمت توضیح .کاملی. از محموله ها از نظر .تعداد. و نوع آن ها. ارائه می شود

 

نکته :

به یاد داشته باشید. در عدل بندی ، زمانی که تنوع. بسته .بندی و یا اینکه .محتویات.انها مغایر و. یا .مختلف باشند، ارائه لیست .عدل بندی به گمرک ضروری. می باشد. در غیر این .صورت گمرک. مکلف است کلیه. انها را باز .نموده .و بازرسی. نماید.

فهرست عدل‌بندی کالا از جمله اسنادی است که در ارزیابی دقیق کالا توسط مأموران گمرکی بسیار اهمیت دارد.

 

نکات مهم عدل بندی

 • هنگام ثبت اطلاعات در اظهارنامه به انتخاب واحد کالا توجه کرده و نوع واحد کالا را متناسب با ماهیت کالا ی اظهاری و اطلاعات موجود در پکینگ لیست انتخاب نمایید.
 • شماره محموله .را متناسب با .شماره درج شده .بر روی هر بسته وارد. نمایید. در صورتی. که بسته ها فاقد .شماره می باشند .شماره های پیش .فرض را برای بسته ها انتخاب. نمایید. برای مثال. 1 یا 2 یا 3 ….
 • هر ردیف از عدل بندی به تفکیک کانتینر، تعرفه و شناسه ارزش وارد می گردد.
 • حاصلضرب فیلد « تعداد واحد کالا » در تعداد بسته های فیلد « شمار بسته » در هر ردیف از عدل بندی ، نشان دهنده ی تعداد واحد کالای عدل بندی شده در همان ردیف می باشد.
 • در صورتی. که بسته ها به صورت. سری و مشابه هم .می باشند به صورت .یکجا در یک ردیف .از عدل بندی وارد .می شوند.

 

شمارندها 

 

بسته ها با .شماره های 50-1. در این مواقع تعداد .واحد کالا را برابر تعداد. کالا ی موجود. در یکی از بسته ها .وارد می نماییم. برای مثال : اگر .در 50 بسته مشابه. 150 واحد کالا. قرار داشته باشد آنگاه باید. در فیلد تعداد واحد .کالا عدد 3 وارد گردد. که حاصلضرب 3*50 تعداد .واحد کالا ی آن ردیف. از عدل بندی را .مشخص نماید.

 • در صورتی. که در فیلد « شماره. بسته » فقط یک .شماره وارد. گردد، مثلا : 128، آنگاه .در فیلد « تعداد واحد .کالا » تعداد کالا ی .موجود در بسته. شماره 128 را وارد نمایید. در این صورت. اگر در این بسته 23 .واحد کالا موجود .باشد تعداد واحد .کالا ی موجود در آن. ردیف از عدل بندی برابر می شود با 1*23 یعنی. 23 عدد.
 • حاصل جمع .تعداد بسته های. وارد شده در ردیف های. مختلف عدل بندی .که دارای یک کد تعرفه. می باشند باید برابر .با تعداد بسته های. درج شده در .باکس 31 ( باکس. تعداد بسته )، مربوط .به آن ردیف .کالا در فرم .اظهارنامه باشد..

در ادامه..

 • حاصل جمع. تعداد واحد کالا ها در .ردیف های مختلف. عدل بندی ( که از حاصل ضرب. فیلد « تعداد واحد کالا » در تعداد. بسته وارد شده. در فیلد « شماره. بسته » محاسبه می گردد. ) که دارای یک کد تعرفه. می باشند  باید برابر .با تعداد واحد. کالا ی درج شده. در باکس 41 ( باکس. تعداد واحد کالا ) ،مربوط به .آن ردیف کالا در فرم .اظهارنامه باشد.
 • د ر مورد بارهای. فله ، برای مثال : غلات .که به صورت کیسه های .مشابه می باشند. تعداد واحد کالا .در فرم اظهار نامه.  را بر حسب وزن. وارد نمایید. به طور کلی برای. تعرفه هایی با واحد .کیلوگرم، شماره بسته .در فرم عدل بندی .را به صورت سری وارد. کرده و فیلد تعداد. واحد کالا را نیز برابر. حاصل تقسیم وزن .بار بر تعداد کیسه ها .وارد نمایید.

نکات مهم. وزن ناخالص .بسته ها در .فرم عدل بندی

در هر ردیف از .عدل بندی ،وزن ناخالص بسته ای که. در فیلد « شماره بسته » وارد .کرده اید را وارد نمایید. در ردیفی .از عدل بندی که بسته های .مشابه را به صورت سری وارد کرده اید. (مثلا ۵۵-۱۱) وزن ناخالص. یکی از بسته ها را در .فیلد « وزن ناخالص هر بسته » وارد نمایید.

حاصلضرب. فیلد « وزن ناخالص هر .بسته » در تعداد بسته های .فیلد « شمار بسته » نشان .دهنده ی وزن ناخالص .بسته های عدل بندی .شده در آن ردیف .می باشد. حاصل جمع .وزن ناخالص بسته های. عدل بندی شده ی .هر کانتینر در فرم عدل بندی. باید با وزن ناخالص. آن کانتینر در بارنامه .مطابقت نماید.

سازمان ملل .در راستای تسهیل. تجارت جهانی از سال ها .پیش اقدام به انتشار .تعدادی توصیه نامه .با هدف ارائه کد های .استاندارد برای. هماهنگ کردن و. یکسان سازی امور مربوط .به تجارت جهانی. نموده است. توصیه نامه. شماره 21 این سازمان .در ارتباط با کد های .مربوط به انواع محموله ها، بسته ها .و طرح های بسته بندی می باشد که. از زمان انتشار آن تا کنون. اصلاحات زیادی .روی آن صورت .گرفته است و آخرین .نسخه آن در سال. 2012 ارائه گردیده. است.

 

برای اطلاع بیشتر در خصوص بسته .بندی های کالا ها به بخش ” بسته. بندی کالا صادراتی ” در سایت ixport مراجعه نمایید.

 

توصیه نامه مذکور دارای پیوستی شامل کد های استاندارد طرح های بسته .بندی می باشد که با توجه به نیاز به به کارگیری این کدها در پروژه درگاه واحد تجارت فرامرزی ایران، در سند پیش رو کدهای استاندارد مرتبط با طرح های بسته. بندی .که توسط .سازمان ملل .ارائه گردیده است. به فارسی. ترجمه شده است .و با بهره گیری. از نظرات .کارشناسان و خبرگان .تلاش گردیده. است تا بتوان. محصول این سند. را در پروژه مذکور. به کار بست.

 

کدهای. مربوط به. انواع. محموله. ها، و طرح های .بسته. بندی

دریافت فایل

 

در تصویر. زیر نمونه ای از. لیست عدل بندی. یا فهرست. بسته .بندی .آورده شده .است

 

فهرست عدل بندی

 

کاربران عزیز :

در این بخش از سایت لیست مشاوران امور گمرکی و ترخیص کالا قابل مشاهده است. برای مشاهده جزئیات کامل و تماس با هر کدام شما می توانید به صفحه اختصاصی هر مشاور مراجعه نمایید.

لیست مشاوران امور گمرکی و ترخیص کالا

 

جهت مشاهده آخرین اخبار و مقررات ترخیص کالا به لینک زیر مراجعه نمایید.

قوانین ترخیص گمرکی

 

مطالب بیشتر

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها