رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات

توسعه صادرات یکی از عوامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی پایدار به شمار میاید و به عنوان معمولیترین راه پیش روی شرکتها به خصوص شرکتهای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای خارجی شناخته شده بین المللی است. از مهمترین دلایل این امر میتوان به نیاز به منابع کمتر مورد نیاز در قیاس با سایر روشهای بینالمللی شدن اشاره نمود. از اینرو صادرات به طور فزایندهای به عنوان راه مناسب رشد شرکت مورد توجه قرار میگیرد. تجارب موفق شرکتهای پیشرو درعرصه اقتصادی، حاصل برون رفت از تامین بازار داخلی و تلاش و توجه آن کشورها به توسعه صادرات و افزایش سهم آن در تجارت جهانی است.

در این بین، و با وضع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران و محدودیت منابع ارزی، دولت ناگزیر به الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی شد و برای تحقق آن دستورالعمل های متعددی توسط هیات دولت و بانک مرکزی تصویب و ارائه شد که کثرت آنها و تغییرات مداوم موجب سردرگمی صادرکنندگان در خصوص ایفای تعهدات ارزی گردید.

موارد مهم در رفع تعهد ارزی

بروزرسانی

دی ماه 1401

روشهای رفع تعهد ارزی

فروش ارز بصورت حواله در سامانه نیما ، موسسات اعتباری یا صرافی مجاز

فروش ارز بصورت اسکناس بانک مرکزی ، موسسات اعتباری یا صرافی مجاز

واردات در مقابل صادرات خود

واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران ( غیر ) جهت واردات کالا

بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی

بازپرداخت اصل ، سود وجه التزام تاخیر تادیه دین از محل منابع بانک ها ، صندوق توسعه ملی ، حساب ذخیره ارزی ، تامین مالی خارجی ( فاینانس ) ، باز تامین ( رفاینانس ) ، بانک توسعه اسلامی ، بانک توسعه و تجارت اکو ، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تامین ارز سهم الشرکه ( آورده ) متاقضی صرفا برای واردات 

تادیه بدهی ( دیون ارزی ) اعم از اصل و فرع

اعتبارات و بروات اسناد وارداتی و یا ضمانت نامه های ارزی صادره پرداخت شده توسط موسسه اعتباری  مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی 

موضوعات مهم رفع تعهد ارزی

رفع تعهد ارزی سال 1397

درصورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا،صادر کنندگان دارای پروانه صادراتی سال ۱۳۹۷ امکان رفع تعهدات ارزی مربوط به شکل حواله ارزی در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود و شرکت های هم گروه و بازپرداخت بدهی های ارزی (در رابطه با شرکت های پتروشیمی منوط به تائید وزارت نفت) و فروش اسکناس در سامانه سنا به شرط ارائه اظهار نامه ورود ارز را خواهند داشت. برای انجام این امر، ارائه درخواست کتوب صادر کننده همراه ب مستندات مربوطه 1400 به کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، /۴/ حداکثر تا تاریخ ۳۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی ج.ا.ایران و نماینده بخش خصوصی ضروری است.متعاقبا با تائید کمیته مزبور، امکان رفع تعهد با رعایت شرایط ذیل فراهم خواهد شد. شایان ذکر است صادرکنندگان فوق مشمول استفاده از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نخواهند شدمگر در مواردی که به تشخیص کمیته یاد شده، ناشی از قصور صادرکننده نباشد.

رفع تعهد سال 1398 تا 1400

صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تاپایان تیرماه سال ۱۴00 و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹
تاپایان شهریور ماه سال ۱۴00 مهلت خواهندداشت تاباایفای تعهدات ارزی
خود ازمعافیت مالیاتی واسترداد مالیات برارزش افزوده صادرات بهره مند شوند.
این مهلت صرفا جهت تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان بوده و ارتباطی به
مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج دربند) ۴( مصوبه یکصدوهفتاد
وهفتمین جلسه ستادهماهنگی اقتصادی دولت ندارد.

رفع تعهد ارزی خدمات

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه
کشور، مکلف به بازگشت ۱0 درصد مبلغ کل قرارداد براساس صورت وضعیت )مورد
تاییدکارفرما و کمیته ماده ۱۹ ( و باتوجه به مفاد این دستور العمل خواهندبود.
تبصره ۱ – پنج درصد از مبلغ ارزی کل قرارداد باید درزمان تحویل موقت و
پنج درصد مابقی درزمان تحویل قطعی پروژه به چرخه اقتصادی کشور برگردد.
تبصره ۲ – حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در
پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی، یک سال پس ازتایید صورت وضعیت
توسط کمیته ماده ۱۹ می باشد.

بیشتر بخوانید
رفع تعهد ارزی پیله وران و مرز نشینان

با توجه به سقف سهمیه واردات تعیین شده جهت پیله وران و تعاونیهای مرزنشین،
واردات انجام شده توسط مجموعه های فوق الذکر تا سقف تعیین شده مطابق
فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان رفع تعهد ارزی مورد
پذیرش قرار می گیرد؛ مازاد صادرات انجام شده نسبت به سقف تعیین شده مذکور،
مشمول رفع تعهدات ارزی بر اساس مفاد این بسته خواهد بود. اعمال مشوق های
۲ این دستورالعمل می – مالیاتی برای مشمولین این ماده تابع احکام بند ۴- قسمت ۶
باشد.

رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات سرمایه گذاری خارجی:

صادر کنندگانی که بر اساس تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای فنی و
اقتصادی ایران ملزم به پرداخت سود سهام سرمایه گذاران خارجی می باشند، صرفاً
به میزان ارز مورد نیاز جهت پرداخت سود سهام سرمایه گذاران خارجی از رفع
تعهدات ارزی معاف بوده و مابقی ارز حاصل از صادرات این گروه از صادرکنندگان
مشمول رفع تعهدات ارزی بر اساس مفاد این بسته می باشند

پیمانها و قراردادهای ارزی

ارز ناشی از پیمان ها و قراردادهای ارزی داخلی یا بخش دولتی یا غیردولتی باید از طریق ثبت سفارش برای تامین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود و
ضروری است مازاد آن در بازار دوم)سامانه نیما( به فروش رسانده شود .

کالاهای تست و نمایشگاهی

کالاهای که جهت تست به خارج از کشور صادر شده و پس از آزمون برگشت داده نمی شوند و یا کالاهایی که به عنوان نمونه جهت عرضه در نمایشگاه ارسال می گردند، با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه تجارت
ایران( و بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک ایران از ایفای تعهدات ارزی حاصل از
صادرات معاف هستند.

پیش دریافت ارزی

صادرکنندگانی که قبل از صادرات، نسبت به دریافت پیش پرداخت ارزی )ارز
قبل از صادرات( اقدام می نمایند، به منظور احراز اصالت ارز قابل پیشفروش، مراتب
در کمیته اقدام ارزی این دستورالعمل مطرح و صادرکنندگان مزبور در سقف تعیین
شده توسط کمیته فوق امکان عرضه ارز در سامانه نیما را خواهند داشت. ریسک
مترتبه در این وضعیت نیز بر عهده صادرکننده و دریافت کننده ارز خواهد بود.

آموزش رفع تعهد ارزی

مشوقهای صادرات ( منوط به رفع تعهد ارزی )

جرایم عدم رفع تعهد ارزی

صادرکنندگان دارای تعهد ارزی سررسید شده اعلام بر ایفای تعهد موضوع تخلف ،به جریمه نقدی معادل یک پنجم و یا دو یا چند مورد محدودیت ذکر شده در زیر محکوم می شوند . در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی ، معادل ارزش تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم به جریمه نقدی افزوده می گردد .

تخلف به ارزش بیش از 3 میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر ، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای قرار می گیرد . 

در صورتی که عدم رفع تعهد ارزی به تشخیص مرجع رسیدگی عوامل قهری ( غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع ) باشد ، این محکومیت اعمال نمی شود . 

معافیت ها از رفع تعهد ارزی

متن بخشنامه های مرتبط به رفع تعهد ارزی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها