کارت بازرگانی

کارت بازرگانی ، یک نوع مجوز است، به دارندگان این کارت اعم
از شخص حقیقی/حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات
مصوب 1372/04/02 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود
به امر تجارت خارجی بپردازند.

اعتبار این کارت از تاریخ صدور به مدت یک سال می باشد.

تمدید کارت هوشمند بازرگانی با ارائه مدارک فرد امکان پذیر می باشد.

سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند

نحوه صدور کارت بازرگانی