دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری

برای مشاهده و دانلود به بخش زیر مراجعه نمایید دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری      

سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری

معرفی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری : یکی از علل طولانی بودن فرایندهای تجاری اعمال ضوابط سخت گیرانه برهمه بازرگانان با هدف کاهش مفاسد است اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری راهکاری پیشرفته جهت ایجاد سهولت برای بازرگان با سابقه مثبت است که البته باعث ایجاد انگیزش […]