مهلت تعيين شده جهت انتقال ارز

.مهلت تعيين شده جهت انتقال ارز

بخشنامه بانک مركزی در خصوص مهلت های تعيين شده جهت انتقال ارز ، ارائه اسناد حمل و ارائه پروانه گمركی ورود و ترخيص كالا بخشنامه بانک مركزی در خصوص مهلت های تعيين شده جهت انتقال ارز ، ارائه اسناد حمل و ارائه پروانه گمركی ورود و ترخيص كالا

 

سازمان : بانک مرکزی
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
شماره : ۹۹/۳۹۴۸۱۵

 

متن بخشنامه :

پیرو نامه های عمومی شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ، شماره ۹۸/۴۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۹۹/۱۰۵۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ، شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ، شماره ۹۹/۲۷۵۰۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ، شماره ۹۹/۲۹۶۳۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ، شماره ۹۹/۳۰۸۹۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ و با اشاره به مفاد بند ۱۵ و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۶۰/۲۶۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار ، موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد.

الف ) ارزهای. تامین شده از سوی. بانک مرکزی به نرخ .رسمی معادل 42000 ریال .به ازار هر دلار

۱ ) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

 • تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی ( معادل 42000 ریال به ازای هر دلار ) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات / بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید ( ارائه اسناد ) اعتبار / برات و بابت اعتبارات / بروات اسنادی مدت دار تا زمان سررسید پرداخت، خواهد بود.
 • در صورت عدم ارائه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند مذکور، جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار / برات، برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند 2 نامه عمومی شماره 275036/99 مورخ 1399/8/28 و بند ذیل و با هماهنگی بانک مرکزی الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی است.
 •  عدم انتقال ارز به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم در مهلت های مندرج در بند 1-1 آن بانک موظف به برگت ارز انتقال نیافته بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک ( هر کدام کمتر باشد ) خواهد بود.

۲ ) مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی

 • مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/8/28 به بعد ( تامینی به نرخ رسمی ( معادل 42000 ریال به ازای هر دلار )) از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری 2 ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی 34 ماه برای واحدهای تجاری و 6 ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.
 • مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی 42000 ریال به ازای هر دلار که قبل از تاریخ 1399/8/28 جهت واردات کالاهای اساسی ، ضروری ، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند. در صورتی که از تاریخ 1399/8/28 بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از دو ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از 4 ماه برای واحدهای تجاری و بیش از 6 ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارائه اسناد آن ها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مذکور مندرج در بند 1-2 محدود می گردد و آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.

۳ ) مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

 • بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات / بروات اسنادی از تاریخ واریز / ظهرنویسی اسناد حمل هر کدام مقدم باشد، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آن ها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به واردکننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا ( ترخیص کالا ) در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.
 • آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد.
ب ) ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه ( در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( سامانه نیما )، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران / تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی واردکننده )

۴ ) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

 • مهلت های تعيين شده جهت انتقال ارز در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما ) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران / تهاتر منوط به عدم ارائه اسناد حمل طی مدت یک ماهه مندرج در بند 4-1 جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار / برات بانک عامل و یا واردکننده ( هر کدام انتقال ارز را به عهده دارند ) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند 2 از نامه عمومی شماره 275036/99 مورخ 1399/8/28 در صورت تامین از سوی این بانک و بند 3-4 ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی است.

مهلت های تعيين شده جهت انتقال ارز

 • در صورت عدم انتقال ارز به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم، در مهلت های مندرج در بند 1–4 آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه در صورت تامین از سوی این بانک یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه اعلامی در سامانه معاملات یکپارچه ارز ETS روز برگشت ارز به این بانک ( هر کدام کمتر باشد ) خواهد بود.

۵ ) مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی

 • مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/8/28 به بعد ( تامینی از طریق بازار ثانویه ) از تاریخ صدور حواله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مشروط به تائید طول دوره ساخت 16 ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی 4 ماه برای واحدهای تجاری و 6 ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می شود.

۶ ) مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

 • بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی ، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت بروات / اعتبارات اسنادی از تاریخ واریز / ظهرنویسی اسناد حمل هر کدام مقدم باشد، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آن ها باقی مانده است آن بانک مکلف است موضوع را به واردکننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور تعهد اخذ نماید.
 • آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدام لازم را به عمل آورد.

ج ) سایر موارد

۷ ) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این بانک به نرخ رسمی / بازار ثانویه که پرداخته آن ها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد موضوعیت نخواهد داشت.

۸ ) مهلت های تعيين شده جهت انتقال ارز ملاک تشخیص نوع فعالیت واردکننده ( تجاری / تولیدی ) مندرجات فیلد « نوع فعالیت » در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد.

۹ ) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد.

۱۰ ) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی ، تاریخ ارائه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد.

۱۱ ) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی ، آن بانک مکلف است ظرف مهلت 7 روز تقویمی از تاریخ ارائه اسناد حمل ، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید.

حواله های ارزی 

۱۲ ) حواله های ارزی صادره از تاریخ 28/8/1399 به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (1)، (2) و (3) از نامه عمومی شماره 308914/ 99 مورخ 29/9/1399 صورت پذیرد، معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارائه اسناد حمل خواهند بود.

۱۳ ) تاریخ سررسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا ، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی. که کالاهای وارده .به صورت حداقل. اسناد / حمل یکسره .قبل از تاریخ رسید .مالی، از درب گمرک .خارج گردیده است؛ تاریخ. خروج کالا از درب .گمرک، حسب .تائید گمرک ذیربط ( مبنی بر. تعیین تاریخ خروج. کالا و از محل اسناد .ارائه شده .به آن.بانک ) به عنوان .تاریخ ترخیص و. مبنای اخذ مابه. التفاوت نرخ ارز ت.عیین می گردد.

۱۴ ) در ارتباط با حواله های. ارزی صادره قبل از 28/8/1399 در صورت. ارائه اسناد .حمل در مهلت های. مقرر مربوطه تعیین. شده .طی نامه های. عمومی شماره 97/451869 مورخ 18/12/1397 شماره 98/43131 مورخ 15/2/1398 و شماره 99/10584 مورخ 24/1/1399 اخذ مابه. التفاوت نرخ ارز بابت. تاخیر در ارائه .اسناد حمل موضوعیت نخواهد .داشت.

در ادامه می خوانید …

۱۵ ) در ارتباط با حواله های ارزی تامین شده از تاریخ 16/5/1397 به بعد، در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارائه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش ، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارائه تائیدیه از گمرک ذیربط ( مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارائه شده به آن بانک ) و ضمن ارائه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از. مرجع صادرکننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارائه اسناد حمل .موضوعیت نخواهد داشت.

مهلت های .تعيين شده جهت. انتقال ارز :ضمنا در مواردی .که اسناد حمل .مربوط به کالاهای. وارده به صورت. حداقل اسناد / حمل .یکسره پس از مهلت. مقرر به آن بانک ارائه می شود .لیکن کالای مربوطه. حس تائید گمرک ذیربط .مبنی بر تعیین تاریخ .خروج کالا از درب .گمرک و از محل .اسناد ارائه شده. به آن بانک در .مهلت های مقرر از گمرک .خارج شده باشد، با رعایت .سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه .التفاوت نرخ ارز بابت. تاخیر در ارائه.. اسناد موضوعیت .نخواهد داشت.

در کلیه موارد .مشمول این بند. مطابقت شماره. سند حمل ارائه .شده مندرج در. اعلامیه تامین ارز .با شماره سند. حمل مندرج. در قبض انبار و .شماره سند .مندرج در پروانه گمرکی .ورود و ترخیص .قطعی کالای. مربوطه الزامی. خواهد بود.

۱۶ ) حواله ای ارزی. صادر شده به منظور. واردات .ماشین آلات .قطعات و تجهیزات. خطوط تولیدی. برای شرکت های .تولیدی فارغ از ..زمان تامین ارز .در صورت ورود کالای مربوطه. در مهلت مقرر .به گمرک ذیربط. منوط به تایید .دوره ساخت از. پرداخت مابه التفاوت. نرخ ارز با رعایت. سایر ترتیبات. مندرج در بند 15 فوق. معاف خواهد بود.

مهلت های معین جهت .انتقال ارز :

17)در صورت تاخیر .در ارائه اسناد .حمل علاوه بر .مبلغ حواله ارزی .کارمزد و هزینه های. نقل و انتقال. و تبدیل ارز. تامین شده از سوی .این بانک نیز مشمول .پرداخت مابه التفاوت های. نرخ ارز  .خواهد بود.

۱۸ ) در صورت تامین ارز بابت تمام بخشی از مبلغ اعتبار / برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما ) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران / تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار / برات اسنادی منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.

۱۹ ) آن بانک موظف است. متناسب با مهلت های .معین با هماهنگی .بخش حقوقی خود. در هنگام مطالبه .خدمت از آن بانک. بابت انجام حواله .ارزی گشایش اعتبار اسنادی. و یا ثبت برات اسنادی ..نسبت به اخذ تعهدنامه. ورود، ترخیص و ارائه. پروانه گمرکی از بخش های .هفتم و اول مجموعه. مقررات ارزی. و تعهدنامه. مربوط به پذیرش تغییرات. نوع ارز و نوسانات .نرخ ارز فارغ از هر .گونه روش پرداخت .و پرداخت مابه. التفاوت نرخ ارز .مترتب اقدام .و در سوابق. مربوطه نگهداری. نمایند.

۲۰ ) بندهای 23-1-18 و 8-2-18 از بخش اول مجموعه مقررات ارزی بند 2 و تبصره ذیل آن و بند 3 از نامه های عمومی 99/129882 مورخ 31/4/1399 بند 7 از نامه عمومی مشاره 275036/99 مورخ 28/8/99 و بند 4 از نامه عمومی شماره 99/308914 مورخ 1399/9/29 کان لم یکن تلقی می گردد.

 
 

 

درباره بانک مرکزی بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات بانک مرکزی به لینک زیر مراجعه نمایید :

 

آخرین اصلاحیه شماره ۴ مورخ سپتامبر ۲۰۲۳ اجلاس ۷۲ کمیته سیستم هماهنگ‌شده
آخرین اصلاحیه شماره ۴ مورخ سپتامبر ۲۰۲۳ اجلاس ۷۲ کمیته سیستم هماهنگ‌شده آخرین.مکمل اصلاحیه شماره 4 مورخ سپتامبر 2023 اجلاس...
ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی...
ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی طی ۶۰ روز از...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها