تصمیم بانک مرکزی برای اخذ ما به التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی

تصمیم بانک مرکزی برای اخذ ما به التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی

اخذ ما به التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی

 

بانک مرکزی اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن ، ترخیص کالاها منوط به پرداخت ما به التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.

 

سازمان : بانک مرکزی
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
شماره : ۹۹/۳۶۹۸۸۵

 

بر اساس این بخشنامه، اعتبارات یا بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آن ها که مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار است، در صورت ترخیص کالا در سال ۹۷ ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده و در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۹۹، ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است.

همچنین. در این بخشنامه، در صورت. ترخیص کالا. از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، ما به التفاوت. نرخ ارز از. تاریخ تأمین ارز. تا روز ترخیص. بر مبنای بازار. دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات. الکترونیکی ارز ETS ) از واردکننده دریافت. می‌شود.

آیکسپورت 

بر مبنای این بخشنامه، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) از واردکننده دریافت و واریز گردد.

  • در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی که قبل از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آن ها با نرخ رسمی ( معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار ) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق از نظر کمی و کیفی، با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط، منوط به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۹۷/۵/۱۶ با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب
  • خزانه داری کل کشور نزد این بانک ( شماره شبای : IR 760 100004001000910017806 ) و به شرح زیر خواهد بود:

شرایط مرتبط 

 

الف) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آن ها به استناد نامه عمومی شماره ۹۷/۱۸۸۹۳۱ مورخ ۹۷/۶/۳ و پیروی‌های بعدی آن مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۹۷ پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.

ب) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهای آن ها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروهای بعدی آن معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند.

آیکسپورت 

در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.

ج) ماشین. آلات، قطعات و تجهیزات. خطوط .تولیدی برای شرکت‌های. تولیدی وارده .از محل. اعتبارات / بروات اسنادی. و حواله‌های. ارزی، در صورت ارائه.اسناد حمل در طول سررسید. اعتبارات / برات .و مهلت مقرر بابت. حواله ارزی، منوط .به تائید دوره ساخت. توسط معاونت .امور صنایع وزارت .صنعت، معدن و تجارت از پرداخت. ما به التفاوت نرخ ارز معاف. خواهند بود.

ادامه مطالب 

د) در ارتباط با کالاهای. مربوط به آن دسته از حواله‌های. ارزی موضوع. بندهای (۴) و (۵) از نامه. عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ و تبصره (۱) ذیل. بند (۴) از نامه عمومی. ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ در صورت ترخیص. از تاریخ این نامه عمومی. به بعد، ما به التفاوت. نرخ ارز از تاریخ. تأمین تا روز ترخیص. بر مبنای بازار. دوم ( نرخ اعلامی در سامانه. معاملات الکترونیکی. ارز ETS) از واردکننده .دریافت و به حساب .خزانه واریز. گردد.

  • در موارد.مشمول .پرداخت ما .به التفاوت نرخ. ارز .وفق بند ۱ فوق و بابت. تغییر گروه .کالایی از ۱ به ۲ تاریخ. رسید مالی .مندرج .در پروانه گمرکی .الکترونیکی حاکی از ترخیص. قطعی کالا .به عنوان تاریخ .ترخیص و .مبنای اخذ ما به التفاوت .نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد / حمل یکسره قبل از تاریخ سررسید مالی از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تائید گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از محل اسناد ارائه شده به آن بانک به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.
  • تبصره (۱)، ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نمایند.

 

جهت مشاهده متن بخشنامه اخذ ما به التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی بانک مرکزی وارد لینک زیر شوید

اخذ ما به التـفاوت ارزی از کـالاهای وارداتی

 

درباره بانک مرکزی بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات بانک مرکزی به لینک زیر مراجعه نمایید :

 

اصلاح عوارض صادراتی انواع کالاهای خام و نیمه خام معدنی مصوبه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماخذ عوارض صادراتی برخی کالاهای...
تاریخ انتشار : 21 ساعت قبل
  به فرایند آزادسازی مالکیت کالا از فروشنده به خریدار ریلیز کردن گفته می‌شود. به معنای ساده‌تر ریلیز در بازرگانی...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا هنگام ثبت‌سفارش در تعرفه‌های اسباب‌بازی 📣 قابل توجه بازرگانان محترم؛ ⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند،...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
رفع ابهام درخصوص درج تاریخ قبض انبار در مجوز ثبت سفارش کشنده های وارداتی ابلاغ نامه دفتر مقررات صادرات و...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
تصویبنامه درخصوص الحاق متنی به آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

مشاوره

همکاری و پرس جو

آدرس

تماس با ما

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.