تصمیم بانک مرکزی برای اخذ ما به التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی

پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا

تصمیم بانک مرکزی برای اخذ ما به التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی

اخذ ما به التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی

 

بانک مرکزی اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن ، ترخیص کالاها منوط به پرداخت ما به التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.

 

سازمان : بانک مرکزی
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
شماره : ۹۹/۳۶۹۸۸۵

 

بر اساس این بخشنامه، اعتبارات یا بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آن ها که مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار است، در صورت ترخیص کالا در سال ۹۷ ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده و در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۹۹، ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است.

همچنین در این بخشنامه، در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) از واردکننده دریافت می‌شود.

بر مبنای این بخشنامه، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) از واردکننده دریافت و واریز گردد.

  • در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی که قبل از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آن ها با نرخ رسمی ( معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار ) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق از نظر کمی و کیفی، با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط، منوط به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۹۷/۵/۱۶ با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک ( شماره شبای : IR 760 100004001000910017806 ) و به شرح زیر خواهد بود:

الف) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آن ها به استناد نامه عمومی شماره ۹۷/۱۸۸۹۳۱ مورخ ۹۷/۶/۳ و پیروی‌های بعدی آن مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۹۷ پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.

ب) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهای آن ها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ و پیروهای بعدی آن معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ درج نگردیده است، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند.

در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز گردد.

ج) ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی وارده از محل اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی، در صورت ارائه اسناد حمل در طول سررسید اعتبارات / برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تائید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آن دسته از حواله‌های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.

  • در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز وفق بند ۱ فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد / حمل یکسره قبل از تاریخ سررسید مالی از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تائید گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از محل اسناد ارائه شده به آن بانک به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.
  • تبصره (۱)، ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۹۹/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ ما به التفاوت نرخ ارز به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نمایند.

 

جهت مشاهده متن بخشنامه اخذ ما به التفاوت ارزی از کالاهای وارداتی بانک مرکزی وارد لینک زیر شوید

اخذ ما به التـفاوت ارزی از کـالاهای وارداتی

 

درباره بانک مرکزی بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات بانک مرکزی به لینک زیر مراجعه نمایید :

 

پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 2 =