سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

تسهیل تجاری

تسهیل تجاری

تسهیل تجاری

تسهیل تجاری .شامل کاهش هزینه های معاملاتی. وابسته با اقدامات و مقررات .و سیاست های تجاری. ادارات اجرایی است. و اصلاحات در این نواحی. که برای کاهش هزینه های گردش .اجناس و خدمات در تجارت. فرامرزی طراحی شده اند.

تسهیل تجاری اساسا .مقررات گمرکی و تطابقات .هزینه های ترابری تجارت. مرزی را حول درک  اصلاح .اقداماتی پوشش می دهد. که تهیه و توزیع گردش. اجناس به واسطه پورت ها یا .گردش موثرتر اسناد. وابسته به تجارت فرامرزی .را ایجاد می کنند.

تسهیل تجا ری شامل محیط کسب و کاری است. که درآن تبادلات تجاری رخ می دهد .و در هزینه های معاملات وابسته. به تجارت بین المللی موثر است. همچنین برای کاهش هزینه های .معاملات تجارت فرامرزی و داخلی. نه تنها یک محیط نظم دهنده .بلکه کیفیت زیر ساخت ها را نیز دربرمی گیرد. و در درک محدودی  شامل. کاهش هزینه های معاملاتی است. که با اجرا و مقررات وسیاست های تجاری. ادارات اجرایی و اصلاحات. در این بخش برای کاهش هزینه های. انتقالات کالاها و خدمات در سطح فرامرزی طراحی .شده اند .

این تعریف از تسهیل تجاری بیشتر. مقررات گمرکی را پوشش می دهد. و هزینه های معاملاتی. تجاری را در مرزها مرتبط می سازد. و اقدامات تسهیل تجاری .به تهیه و توزیع گردش کالاها .به واسطه ی بنادر و یا کارایی .بیشتر اسناد تجارت فرامرزی .در حال گردش محدود شده است. و تعریف وسیع تری  در برگیرنده. محیط کسب و کاری است. که فضاهای معاملات تجاری. و هزینه های معاملاتی مشترک .در تجارت بین المللی را شامل می شود. در این تغییر هزینه های معاملاتی .داخل مرزی مرتبط می شوند .و تنها محیط نظم بخش را شامل نمی شود. بلکه زیرساخت های باکیفیت. را نیز دربرمی گیرد.

دو تعارض پویا درسیستم. تجارت بین المللی امروز. اشاره به این دارد که تسهیل تجاری. اهمیت بسیار ویژه ای در ابعاد توسعه دارد. و تعرفه های گمرکی به واسطه  ترکیب چند. جانبه و منطقه ای و تلاش های. یک جانبه  کاهش یافته است. به رسمیت شناختن. نقش مهم و فزاینده. دیگر عوامل محرک در بهای. صادرات و واردات و نقش سیاست های.  در کاهش هزینه های تجاری. بسیار مهم است.

به طور عام تسهیل. تجاری به نمایش سیاست هایی .اشاره دارد .که هزینه های صادرات و واردات را کاهش می دهند. که در این باره هدف به کارگیری. سیاست های وسیع پیش گیرانه است .و تشریفات گمرکی و رویه های .اداری-اجرایی و شفافیت نظم دهنده .که مستقیما به فرایندهای .تجاری مرتبط هستند. و بسیار ضروری است که به وسیله .مذاکرات و معاوضات جاری سازمان. تجارت جهانی (WTO) حول این. موضوع پوشش دهی شود. و دامنه وسیعی از اقدامات مانند .زیرساخت ها و شفافیت سازمانی و نظارت .خوب و آیین نامه های منطقه ای. را در برمی گیرد و همه این. عوامل می توانند در عملکرد تجارت .به واسطه کاهش هزینه ها تاثیر .شدیدی داشته باشند.

تسهیل تجا ری شامل. بخش عظیمی از فعالیت هایی است .که بر روی کاهش هزینه های. معاملات تجاری واحدهای تجاری .و بازارها در تجارت جهانی .متمرکز شده اند و این هزینه ها. شامل قیمت انتقال محموله ها .از کارخانه (محل تولید) به مقاصد نهایی است. واحدهای تجاری .و کسب وکار باید رویه های .ترخیص  مرزی خود را مدیریت کنند .و بهای خدمات تجاری را پرداخت کنند. و ازجمله بسیاری از مراحل دیگر ر.ا که بعد از تولید. اجناس و خدمات ایجاد شده است. را طی کنند.

همین طور  بسیاری. ازاعمال حمل و نقل اجناس با کامیون ها .در حریم مرزهای ملی و یا .ترابری دریایی بسته ها .را شامل می شود. از آنجایی که این .مفهوم  بخش متفاوتی از اقدامات .را در برمی گیرد تعریف. واحدی برای آن وجود ندارد .و توانایی متمایزی است گرچه. در زمینه های محدود و یا وسیع. به کار رفته باشد.

قواعد تجارت چند .جانبه در سه ماده ” توافقات عمومی. تعرفه های گمرکی و تجاری” (GATT) شامل. V (معافیت حمل ونقل) وVIII (بها وتشریفات) و.X (توسعه و اجرای مقررات تجاری) منعکس .شده اند که به نسبت تعریف .محدودی از تسهیل تجاری را ایجاد. کرده است و این مواد قانونی .اعضای WTO را به هماهنگی و .ساده سازی رویه های مرتبط. با معاوضات بین المللی. کالاها وخدمات فرا .خوانده است.

توسعه تجارت جهانی .در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 .در بخش عظیمی از تغییرات. طبیعی تولیدات و افزایش. رقابت در تجارت بین المللی .به کار گرفته شده است و عامل موفقیت دیگر .در این زمینه مذاکرات و. رایزنی حول تجارت چندجانبه. بوده است. مذاکرات سازمان .تجارت جهانی WTO .تاثیرات قابل توجهی. را در کاهش تعرفه های گمرکی .کالاها در عبور از حریم .مرزی کشورها داشته است. نقش موانع تجارت .سنتی به تدریج کاهش یافت. و سیاست تجاری بر به کارگیری. راهکارهایی مانند  حذف موانع باقیمانده از. آن متمرکز شده است.

این عنوان اصلاحاتی. را در هدایت موضوعات. و مذاکرات  اقدامات سیاسی .برای کاهش هزینه های. صادرات و واردات در کشورهای .در حال توسعه ایجاد کرده است. چرا که کمیته کسب و کار .بین المللی به طور فزاینده اهمیت. واحدهای اقتصادی را برای شفافیت .بیشتر و کارایی و یکنواختی. رویه ای تبادلات فرامرزی .اجناس بیان کرده است.

تسهیل تجاری از جلسه ی اجرایی سنگاپور در سال 1996 در دستور کار سازمان تجارت جهانی WTO قرار گرفت و بیانیه های اجرایی برای کالاهای تجاری که تحقیقات را به سمت مشکلات فرامرزی و تحلیل تاثیرات آن ها بر تجارت و مصرف کنندگان هدایت می کنند در شورا مطرح شد و تسهیل تجاری یکی از اصلی ترین کاربردهای اجرایی موضوعات و نگرانی های مربوط است که در مذاکرات دوره ای Doha سازمان تجارت جهانی بیان شد و برخی از کشورهای در حال توسعه شرایط وخیمی را درباره توافق تجارت چندجانبه روی تسهیل تجاری دارند که شامل تعهدات و الزامات قانونی و قواعد مخالف است. اگرچه توافق عمومی بر اهمیت اصلاحات تسهیل تجاری وجود دارد.

بیانیه جلسه. اجرایی WTO  در 2005  اهمیت. کمک های تکنیکی و .ایجاد ظرفیت برای تواناسازی کشورهای .درحال توسعه ی عضو برای منفعت بیشتر .از آزادسازی تجارت چندجانبه به .رسمیت شناخته شد و برای .حمایت تجاری کشورهای در حال .توسعه به ویژه LDCs .باید مورد هدف قرار گیرد .و البته با ساخت ظرفیت ها و زیرساخت های .مرتبط تجاری که مورد نیاز است. و آن ها به حمایت توافقات WTO  و تجارت در پهنه.وسیع تری نیاز دارند. و بیشتر مذاکرات حول طراحی. برنامه های حمایتی از تجارت. و تامین وجه اقدامات  .متمرکز شده است.

هدف. تحلیل استدلال تسهیل تجاری. است به ویژه مطالعات نتایج اقتصاد.سنجی  آزمونی از اثرات محدودیت های. تجاری در عملکرد صادرات .در کشورهای SSAرا گزارش می دهد. برای یک سیاست. چندجانبه یافته های مطالعات. در ارزیابی تشخیص محدودیت های .رشد تجارت به کار گرفته می شوند .که به این وسیله درک .پتانسیل های همکاری در. اصلاحات و اقدامات تسهیل تجاری. و وابسته به دیگر براوردهای. رشد تجاری که موجب رشد. و توسعه عملکرد .صادرات می شوند توسعه می یابد.

براورد پیشنهادات موجود اشاره به این دارد که منافع حاصل از تسهیل تجاری بسیار بزرگ است. کاربرد اقتصاد سنجی مدلی را برای نمایش پیشرفت  در یک نمونه از 75 کشور که  توانست تجارت را در حدود 10 درصد یا 377 دلار افزایش دهد مورد ارزیابی قرار می دهد و در منطقه آسیای شرقی براورد شد که توسعه تسهیل تجاری درطول چهار بعد توانست تجارت را دراین منطقه حدود10 درصد افزایش دهد.

استفاده از GTAP که مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) را ارائه می دهد به این نکته اشاره دارد که منافع توسعه تسهیل تجاری در سراسر جهان دامنه قابل قیاسی از نتایج آزاد کردن کامل اجناس و خدمات تجارت است. به علاوه بانیان نتایج اشاره به این دارند که مزایای اصلاحات تسهیل تجاری شدیدا به سوی توسعه کشورها بویژه کشورهای آسیایی متمایل است.

اقدامات محرک و موثر هزینه های حاشیه ای در تجارت فرامرزی  است. اگر چه نمونه های بسیاری. وجود دارد که صادرکنندگان. می توانند هزینه های .ثابت مورد پذیرش بازارهای خارجی. را پرداخت کنند .و نمونه هایی از حمل کنندگان. کالاها به وسیله کشتی. و هواپیما و استقرار .ضروری ظاهری .کارهای کاغذی. و تنظیمات شبکه. پخش خارجی. و ارائه اجناس تولید. شده مطابق با مقررات .فنی خارجی را شامل.می شود.

اقدامات  هردو هزینه های ثابت و حاشیه ای را می تواند کاهش دهد بنابراین تئوری های تجاری اخیر به ظرفیت های اضافی در میان کشورهایی که می توانند بهره ببرند اشاره دارند.

سازمان تجارت جهانی (WTO)

هدف کلی سازمان تجارت جهانی تسهیل تجارت بین المللی است که مبتنی بر چهار اصل بنیادی خود است توافقات عمومی تعرفه های گمرکی و تجاری که از سال 1947 مستقر شد و عدم تبعیض گذاری و قابلیت پیش بینی و رشد دسترسی به بازارها و رقابت منصفانه و شفافیت را شامل می شود.

سازمان تجارت جهانی.  یک موسسه حاکمیتی بین المللی است. که به نمایندگی از متصدیان. حاکمیت مرکزی توافقات. تجاری امضا شده .توسط اعضا را حکمیت. می کند و همچنین. دادگاه بین المللی. برای دعاوی تجاری. است.

سازمان تجارت جهانی .به توسعه کشورها و. اقتصاد در ترابری و تسهیل. قوانین تجاری تجارت جهانی .کمک می کند و سازمان تجارت .جهانی متشکل از. 135 عضو است که 90 درصد. آن ها در تجارت .جهانی حضور دارند. و همچنین 30 کشور .دیگر (مانند چین و روسیه و …) درصدد. عضویت هستند و .همه اعضا به اجرای .توافقات متعهد شده اند.

تجارت مدرن

تجارت مدرن .محدوده بسیار وسیعی .از فعالیت های موثر. تسهیل تجاری را در بر .می گیرد که به طور. غیرمستقیم در قواعد WTO پوشش داده شده است .و شامل  سیاست های. ملی مانند استانداردها. و قوانین خدمات و کاربرد. فناوری اطلاعات .برای کاهش هزینه های .تجاری است و این تعریف. در موضوعات ملی- مرزی. مانند شفافیت. قوانین ملی و سیاست. نهادها روی حق مالکیت .شرکت های خارجی و چارچوب های. قانونی که همگی .در اوضاع سرمایه گذاری .کشورها و هزینه های معاملاتی موثرند. اتخاذ شده است.

انتقال الکترونیک. اسناد تجاری و اتوماسیون. کردن اعمال گمرکی .موجب کارایی پس. اندازها می شوند .و به این نکته که. زیرساخت های فناوری .اطلاعات جهانی به سوی تسهیل. تجاری هدایت .می شوند اشاره دارد.

تجارت در خدمات

تعاریف متعارف تجارت که تمایل به از دست ندادن دامنه ی کلی از تراکنش های تجاری دارند و حالا  دربرداشتن یک دیدگاه وسیعی از خدمات تجاری بر ای همه شیوه های رایج در تراکنش های بین المللی مرسوم را شامل می شود. خدمات تجاری با این تعاریف وسیع بخش قابل توجه و بسیار مهم تجارت جهانی است.

مزیت فناوری اطلاعات. و ارتباطات در محدوده ای. از خدمات که در حریم های .مرزی تجاری شده می تواند. مورد استفاده قرار گیرد. و بسیاری از کشورها .به تازگی سرمایه گذاری های خارجی. را در بازارهای رقابتی .در خدماتی مانند ارتباطات و فناوری و .تامین مالی ایجاد کرده اند و .مردم بیش از بیش. مسافرت های گسترده ای. را برای گردشگری .و آموزش و خدمات پزشکی. و تامین دامنه ای از خدمات .ساخت نرم افزارهای توسعه. را انجام می دهند.

ظهور الگوهای تجاری تحلیل. الگوهای تجاری درخدماتی .که به دلیل کمبود داده. باز داشته شده اند. تنها برخی از. آمارهای خدمات تجاری مبنای .جهانی در دسترس آمارهای توازن. پرداخت های صندوق .بین المللی پول (BOP) که تراکنش های. ثبت شده در کشورهای. عضو و یا کشورهای .غیر عضو است. را شامل می شود و آمارها. به این که. خدمات موجب رشد سریع تر. اجزای تجارت جهانی بالغ .بر 15 درصد از سال 1980 می شوند .اشاره دارد و ارزش ایجاد شده. از خدمات جهانی به .نمایندگی از 50  جامعه تجارت .جهانی کالاها و خدمات. معادل 3 تریلیون دلار. امریکا است .

این باور به طور .حتم دست کم گرفته .شده است. چرا که فروش. به واسطه موجودیت .مستقر با FDI و یا افرادی که. بیش از یک سال به طور. انفرادی که هردوی آن ها .در .آمارهای BOP مستقر. شده اند را در بر نمی گیرد .و امروز بیش از نیم سال است.که جریانات FDI جهانی در. این خدمات هستند و .ارزش ها با مجوز .حق مالکیت معنوی .صاحبان اموال باز. تولید شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *