مقالات صادرات

مقالات واردات

لیست بانک های مهم کشور ژاپن

بانک های ژاپن

لیست بانک های مهم کشور ژاپن را در جداول زیر بررسی نمایید . برای ورود به وب سایت هر بانک میتوانید با کلیک بر روی هر لینک به صورت مستقیم وارد سایت بانک موردنظرتان شوید .

 

نام بانک
سایت اینترنتی
Bank of Tokyo-Mitsubish www.btm.co.jp
Sumitomo Bank www.sumitomobank.co.jp
Dai-Ichi Kangyo Bank www.dkb.co.jp
Mizuho Financial Group www.mizuhobank.co.jp
Sakura Bank www.sakura.co.jp
Fuji Bank www.fujibank.co.jp

 

نظام بانکی

بانک مرکزی ژاپن در سال 1882 میلادی تاسیس شده است و پیشینه ی فعالیت طولانی دارد. وظیفه ی اصلی این بانک چاپ اسکناس های این کشور و ایفای نقش خزانه داری برای دولت است .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ژاﭘﻦ و ﺣﻔﻆ ﻣﻄﻠﻮب ذﺧﺎﯾﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ. اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﮔﺮدش ﭘﻮﻟﯽ ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﯾﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﯽ از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ژاﭘﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﮔﺮدآوری ﮐﺮده و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

  1. ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﻠﯽ ژاپن
  2. ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ژاپن
  3. ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺿﺎﻣﻦ LC ژاپن
  4. ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﻫﺎی ژاپن
  5. ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ژاپن
  6. ﺑﺎﻧﮏ های آنلاین ژاپن
  7. ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ژاپن
  8. بانک های خارجی ژاپن

 

فهرست بانک های دولتی و ملی ژاپن

 

بانک های دولتی و ملی
Bank of Japan
The World Bank
National Life Finance Corporation
Development Bank of Japan
The Government Housing Loan Corporation
Agriculture , Forestyand Fishries Finance Corporation
Asian Development Bank
Industrial Structure Improvment Fund
Japan Foundation

 

فهرست بانک های محلی ژاپن

 

بانک های محلی
Aomori Bank
Chiba Bank
The Hokkaido Bank
The Michinoku Bank
The Akita Bank
The Bank of Yokohama
The Hiroshima Bank
Regional Banks Assiciation of Japan

 

فهرست بانک های ضامن LC ژاپن ( Trust )

 

بانک های ضامن LC ها ( Trust )
Sumitomo Trust and Banking
Mitsubishi Trust and Banking corporation
UFJ Tust Bank
Chuo Mitsui Trust and Banking company
Mizuho trust & Banking
Nomura Trust and Banking Co,Ltd
ORIX Trust and Banking
Shinkin Trust Bank

 

فهرست هولدینگ های ژاپن

 

هولدینگ ها
Mizuho Financial Group (MHFG)
Mitsubishi UFJ Finncial Group (MUFG)
Resona Holdings
Sumitomo Mitsui Financial Group

 

فهرست بانک های شهری ژاپن

 

بانک های شهری
Mizuho Bank
Mizuho Corporate Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Resona Bank
Saitama – Resona Bank
UFJ Bank

 

فهرست بانک های آنلاین ژاپن

 

بانک های آنلاین
Japan Net Bank (JapaneseOnly)
IYBank (Japanese Only)
Sony Bank (Japanese Only)
eBank Corporation (Japanese)

 

فهرست بانک های اعتباری بلندمدت ژاپن

 

بانک های اعتباری بلندمدت
Shinsei Bank
Aozora Bank

 

فهرست بانک های خارجی ژاپن

 

بانک های خارجی
West Bank Tokyo Branch
Banco Brasil (Portuguese Only)
Credit Suiss Financial Product Tokyo Branch

 

————-    لیست بانک های مهم کشور ژاپن    ————-

 


راهنمای جامع تجارت با ژاپن

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور ژاپن با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .

 

درباره کشور ژاپن بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور ژاپن به لینک زیر مراجعه نمایید :

 


مقالات مرتبط با لیست بانک های مهم کشور ژاپن

 

بررسی کلی کشور ژاپن

قانون و مقررات ژاپن در فعالیتهای اقتصادی و تجاری

آدرس سایت های سازمان های دولتی ژاپن و وزارتخانه ها

صادرات به ژاپن

سیاست و اقتصاد ژاپن

تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور ژاپن

منابع اطلاعاتی کشور ژاپن

واردات از ژاپن

قانون اساسی ژاپن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *